Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Förskola/skola

Inom branschen förskola/skola organiserar Kommunal medlemmar inom förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Arbetstagarna arbetar inom den kommunala, privata, ideella, kooperativa och religiösa sektorn.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. För att barn ska få den omsorg, trygghet och det lärande som de har rätt till behövs mer resurser. Kommunal arbetar för att påverka så att bemanningen blir rätt.

Fritidsverksamheten kompletterar utbildningen i grundskolan. Fritidsverksamheten ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Yrkesutveckling och utbildning

Grunden för arbetstagarnas möjligheter till yrkesutveckling är utbildning och lärande. Det gäller även möjligheterna till omställning, beroende på förändrade behov och krav i arbetsgivarens verksamhet.

Yrkesprogrammet för barnskötare och elevassistenter är anpassat för det arbete som ska utföras i förskolan och skolan. Kommunal kräver därför att resurser avsätts för att utbilda barnskötare och elevassistenter i enlighet med studieplanen på barn- och fritidsprogrammet. På så sätt blir arbetsgivarna väl rustade inför det framtida rekryteringsarbetet och får ett inflöde av ny kunskap.

Validering av kompetens

En av frågorna som Kommunal arbetar med är att arbetstagarnas yrkeskunnande ska tas till vara och utvecklas. Kommunal anser att validering är en metod att använda i arbetet med att höja yrkesstatusen för yrkesgrupperna inom förskolor och skolor. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter, oberoende av hur de förvärvats. Valideringen ska vara med nationell standard.

Framtida arbetsmarknad

Idag är det brist på utbildade barnskötare/elevassistenter/lärarassistenter. Det är viktigt att bygga ut antalet platser på barn- och fritidsprogrammet och stärka yrkesutbildningen samt vuxenutbildningen. Enligt olika prognoser kommer att finnas ett stort behov av yrkesgrupperna inom branschen förskola/skola i framtiden. 

Referensgrupp

Referensgruppen är en grupp bestående av medlemmar med olika befattningar och bred kompetens inom branschen förskola och skola. Kommunal samarbetar med referensgruppen för att ta tillvara gruppens kompetens och yrkeskunskap exempelvis i frågor gällande yrkesutveckling, rätt bemanning, yrkesstatus, utbildningar, arbetsmiljö mm.

Aktuella frågor

Ett urval av viktiga frågor för medlemmar inom branschen förskola/skola som Kommunal driver:

  • Rätt bemanning.
  • Rätt till arbetskläder.
  • Tryggare anställningsformer 
  • Tydliggörande av barnskötarnas yrkesroll samt att arbetsgivaren ska anpassa förskolans organisation så att den bättre svarar mot skollagens ansvars och uppgiftsfördelning. Rollerna i förskolan måste bli tydliga, avseende förskolechefs och förskollärares särskilda ansvar.
  • Att tillsammans med arbetsgivarparten inom flera avtal se över möjligheterna att höja barnskötarnas yrkesstatus genom yrkesutveckling inom yrket.
  • Tydliga yrkesutgångar efter genomgången gymnasie- eller vuxenutbildning.
  • Gymnasie- och vuxenutbildning ska vara med nationell standard.
  • Validering med nationell standard
     

Aktuella rapporter 

Kommunal har gett ut ett flertal rapporter som berör branschen, exempelvis:

Tid för lärande och omsorg - Så vill Kommunal minska stressen i förskolan (2018-01-31)

Trygga famnar sökes (2017-12-11)

Ditt barns framtid - akut brist på yrkesutbildade inom förskola, skola och fritidshem (2017-12-11)