Förskola och skola

Kommunal organiserar barnskötare, elevassistenter, lärarassistenter, fritidsledare, kockar, måltidspersonal, vaktmästare och lokalvårdare inom branscherna förskola och skola. Arbetstagarna arbetar inom den kommunala, privata, ideella, kooperativa och religiösa sektorn.

Kvinna i gul reflexväst med två barn som leker på en gunghäst utomhus
Foto: Plattform

Förskolans och skolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. För att barn och elever ska få den omsorg, trygghet och det lärande som de har rätt till behövs mer resurser. Kommunal arbetar för att påverka så att bemanningen blir rätt.

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i grundskolan. Fritidshemsverksamheten ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Yrkesutveckling och utbildning

Grunden för arbetstagarnas möjligheter till yrkesutveckling är utbildning och lärande. Det gäller även möjligheterna till omställning, beroende på förändrade behov och krav i arbetsgivarens verksamhet.

De treåriga gymnasieprogrammen alternativt komvuxutbildning är anpassade för det arbete som ska utföras i förskolan och skolan. Kommunal kräver därför att resurser avsätts för utbildning på gymnasieprogrammen i enlighet med respektive studieplan. På så sätt blir arbetsgivarna väl rustade inför det framtida rekryteringsarbetet och får ett inflöde av ny kunskap.

Validering av kompetens

En av frågorna som Kommunal arbetar med är att arbetstagarnas yrkeskunnande ska tas till vara och utvecklas. Kommunal anser att validering är en metod att använda i arbetet med att höja yrkesstatusen för yrkesgrupperna inom förskola och skola. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en arbetstagare besitter, oberoende av hur de förvärvats. Valideringen ska vara med nationell standard.

Framtida arbetsmarknad

Idag är det brist på utbildade barnskötare, elevassistenter, lärarassistenter och fritidsledare. Det är viktigt att bygga ut antalet platser på gymnasieprogrammet och stärka yrkesutbildningen samt vuxenutbildningen. Enligt olika prognoser kommer det att finnas ett stort behov av dessa yrkesgrupper inom branscherna förskola och skola i framtiden. 

Referensgrupp

Referensgrupperna är grupper bestående av medlemmar med olika befattningar och bred kompetens inom branscherna förskola och skola. Kommunal samarbetar med referensgrupperna för att ta tillvara gruppernas kompetens och yrkeskunskap exempelvis i frågor gällande yrkesutveckling, rätt bemanning, yrkesstatus, utbildningar, arbetsmiljö med mera. 

Aktuella frågor

Ett urval av viktiga frågor för medlemmar inom branscherna förskola och skola som Kommunal driver:

  • Rätt bemanning.
  • Rätt till arbetskläder.
  • Tryggare anställningsformer .
  • Tydliggörande av yrkesrollerna samt att arbetsgivaren ska anpassa förskolans och skolans organisation så att den bättre svarar mot skollagens och förskolans läroplans ansvars och uppgiftsfördelning. 
  • Att tillsammans med arbetsgivarparten se över möjligheterna att höja arbetstagarnas yrkesstatus genom yrkesutveckling inom yrket.
  • Tydliga yrkesutgångar efter genomgången gymnasie- eller vuxenutbildning.
  • Gymnasie- och vuxenutbildning ska vara med nationell standard.
  • Validering med nationell standard.

Aktuella rapporter 

Kommunal har gett ut ett flertal rapporter som berör branschen, exempelvis:

De oumbärliga: Kommunals professionsstrategi för barnskötare (2019-01-31)

Tid för lärande och omsorg - Så vill Kommunal minska stressen i förskolan (2018-01-31)

Trygga famnar sökes (2017-12-11)

Ditt barns framtid - akut brist på yrkesutbildade inom förskola, skola och fritidshem (2017-12-11) 

Har något sett Matilda? - rapport om fritidshem (2012-10-19)

Barnomsorg på obekväm arbetstid - för vem? (2012-03)

"Alla andra hämtar tidigt" (2011-03-07)

Dela sidan