Information om Kommunals hantering av dina personuppgifter enligt GDPR

För att du ska få ett fullvärdigt medlemskap i Kommunal lagrar och hanterar vi dina personuppgifter. Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vad du har för rättigheter.

Vi använder uppgifterna för att kunna ta tillvara dina intressen på jobbet. Dina uppgifter används också för att du ska få information som rör dina arbetsförhållanden, att vi ska kunna ge dig möjlighet att gå kurser och för att din medlemsavgift ska hanteras varje månad. Vi hanterar också personuppgifter för att erbjuda medlemskap till ickemedlemmar. 

Personuppgifter

Uppgifterna som du lämnat i samband med din medlemsansökan är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss.

Vi behöver också använda uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen på arbetsmarknaden och samhällslivet i övrigt, jobba för goda arbetsvillkor och anställningsförhållanden och jobba för god arbetsmiljö. Dina uppgifter används också för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, om den fackliga verksamhet eller liknande, kunna administrera eventuella studier och utbildningar samt att kunna fakturera och hantera medlemsavgifter varje månad. Vi behöver dessutom kunna utlämna uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter för den fackliga grundverksamheten baserar sig på de lagliga grunderna ”Fullgöra skyldigheter” och ”berättigad verksamhet” enligt GDPR, Artikel 9 punkt 2 b och d.

Personuppgifterna behandlas av utsedd personal och förtroendevalda hos oss efter genomgången utbildning. Uppdatering av dina personuppgifter sker efter anmälan från dig eller dina fackliga företrädare. Vi får nya adresser automatiskt efter en uppdatering från adressändringen.

Vi lämnar ut personuppgifter om ditt medlemskap hos oss, till de som vi samarbetar med för att erbjuda dig de olika förmåner som ingår i ditt medlemskap hos oss eller för att hantera din medlemsavgift. Som exempel på sådana förmåner och samarbetspartners kan nämnas försäkringar och försäkringsbolag, bankcentraler och arbetsgivare. Uppgifterna vi lämnar ut är ditt namn, ditt personnummer, din adress och dina kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter i värvningssyfte

För att Kommunal ska lyckas med allt vi vill förbättra i arbetslivet behöver vi många medlemmar. Att värva nya medlemmar är därför en central del i Kommunals verksamhet, i syfte att bli en starkare kraft på svensk arbetsmarknad.

De personuppgifter Kommunal kan komma att behandla om dig i värvningssyfte kan inhämtas från ett antal olika källor.

 • Från dig själv, t.ex. i samband med påbörjad medlemsansökan eller annan intresseanmälan
 • Från företag och andra, t.ex. Centrala studiestödsnämnden, som tillhandahåller adresslistor,
 • Från personer som har tipsat oss om att du skulle kunna vilja bli medlem
 • Från arbetsgivare

De personuppgifter som vi erhåller från andra än dig själv kan innefatta namn, personnummer och kontaktuppgifter såsom telefonnummer, adress, e-postadress och uppgifter om andra digitala kontaktvägar. Från lärosätena kan vi även inhämta uppgifter om din utbildning och därmed relaterade frågor.

För att få behandla personuppgifter krävs att det finnsen laglig grund för behandlingen.

I värvningssyfte kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:

Samtycke Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.

Avtal Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Kommunal (medlemskapet) eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Intresseavvägning Behandlingenav dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör Kommunals eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre.

I vår värvande verksamhet kan vi komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att marknadsföra medlemskapet genom köpta adresslistor,
 • att rikta marknadsföring efter intresseanmälan från dig via t.ex. en kampanjsida,
 • att kontakta dig i värvningssyfte efter tips från t.ex. en kollega, vän eller förtroendevald hos Kommunal,
 • att kontakta dig i värvningssyfte efter uppgifter från din arbetsgivare om nyanställda på arbetsplatsen,
 • att marknadsföra medlemskapet med hjälp av någon av våra samarbetspartners,
 • att hantera avbrutna medlemsansökningar genom att kontakta dig för att klargöra huruvida du hade för avsikt att bli medlem eller inte,
 • att bistå dig med information om medlemskap per telefon, mejl och andra digitala kontaktvägar,
 • att chatta med dig om medlemskapet,
 • att hantera inkomna frågor om kampanjer m.m.
 • att besöka arbetsplatser, skolor mm och prata om medlemskap i Kommunal.

Den lagliga grunden i dessa fall är, intresseavvägning, där Kommunals berättigade intresse är att kunna marknadsföra medlemskapet och bli en starkare kraft på arbetsmarknaden.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen. 

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel vid byte av fackförbund. 

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade. 

Rätt till radering – Du har rätt att få dina uppgifter raderade,

 • om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, 
 • du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig grund för Kommunal att behandla uppgifterna,
 • dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten för arkiv- eller forskningsändamål. 

Rätt att återkalla samtycke – Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. 

Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. 

Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring.  Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 

Rätt till begränsning – Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandling enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran. 

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten – Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt

Rensning och registerutdrag

Rensning av personuppgifter i våra verksamhetssystem sker automatiskt och efter givet regelverk när vi inte längre har laglig skyldighet att spara uppgifterna. Du har rätt att begära ett utdrag ur våra register över de uppgifter vi har om dig och som vi behandlar. Du har också rätt att skyndsamt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade.

Skriftlig begäran skickas till:

Kommunal
Box 19039
10432 Stockholm

Personuppgiftsansvarig för Kommunal är förbundsstyrelsen. Kontaktadress för frågor om hur Kommunal hanterar dina personuppgifter är: dataskyddsombud@kommunal.se

Inspelning av samtal

Vi spelar in samtal i utbildnings-och kvalitetssäkringssyfte. Inspelade samtal raderas automatiskt efter 30 dagar. Om du önskar att ditt inspelade samtal raderas tidigare fyll i formuläret nedan.  OBS! För att vi ska kunna radera ditt samtal behöver vi veta vilket datum samtalet ägde rum samt från vilket telefonnummer.

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt Kommunals personuppgiftspolicy i det syfte formuläret avser (T.ex. anmälan, bokning, enkät eller prenumeration). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar