Undersköterska

Jobbar du som undersköterska? Då är Kommunal fackförbundet för dig! Vi arbetar för att du ska få en bättre vardag på jobbet och finns här för att ge dig råd och stöd kring allt som rör ditt yrke.

Bild på undersköterska i vita kläder
Foto: Simon Andersson

Undersköterskor arbetar inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, både inom sluten- och öppenvården. Undersköterskor kan också jobba inom psykiatrin och funktionshinderområdet, men i dessa branscher används ofta andra titlar. 

Det här gör Kommunal för dig

Kommunal driver undersköterskors frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen. Olika branscher och verksamheter har olika utmaningar och arbetsmiljöproblem. Här lyfter vi några av de gemensamma frågorna som Kommunal arbetar för att förändra.

Anställningstrygghet

I genomsnitt var tredje anställd i äldreomsorgen har en tidsbegränsad anställning. Situationen skapar stora brister i arbetsmiljö, kontinuitet och omsorgskvalitet. Problemen med otrygga anställningar är mer utbredda bland vårdbiträden än undersköterskor, och mer utbredd i äldreomsorgen än i hälso- och sjukvården. Många undersköterskor och vårdbiträden arbetar dessutom deltid. Deltidsanställda har oftast bara arbetstidsförläggning då arbetsbelastningen är som högst.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor: 

  • Minst 90 procent av undersköterskor och vårdbiträden ska vara tillsvidareanställda och heltid ska vara norm.
Arbetsmiljö

Undersköterskor och vårdbiträden arbetar ofta under tidspress. Problem med underbemanning, hög arbetsbelastning, litet inflytande över eget arbete och frånvarande chefer är utbrett både i äldreomsorgen och i sjukvården. Höga krav i kombination med låg kontroll skapar en obalans som får negativa konsekvenser, både för verksamheten och för medarbetarnas hälsa. Alltför ofta får den enskilde arbetstagaren själv prioritera bort insatser som patienter och brukare har rätt till, på grund av underbemanning, detaljstyrning och bristande arbetsledning.

Specifikt i hälso- och sjukvården gäller utmaningar till stor del bristande bemanning och för få vårdplatser med överbeläggningar som följd. Det skapar en tung arbetssituation med stress och oro. Brist på inflytande över schemat gör att medlemmarna inte kan påverka sin arbetssituation. Långa pass, lite tid för återhämtning, oregelbundna arbetstider, högt tempo och hög arbetsbelastning är faktorer som utgör risker för medlemmar som arbetar inom hälso- och sjukvården. I äldreomsorgen är det även vanligt med delade turer och minutstyrda scheman, vilket får negativ påverkan på medlemmarnas sociala liv och hälsa och påverkar även inflytandet över arbetets utförande.

Andra aktuella arbetsmiljöfrågor i branschen är risk för smitta och hot och våld.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor: 

  • Bemanningen behöver öka där den idag är för låg för att kunna tillgodose varje patient eller äldres behov av vård och omsorg. Grundbemanningen ska alltid matchas mot kraven i arbetet.
  • Färre anställda per chef samt krav om att de behöver tillräckligt med resurser och förutsättningar för att leda arbetet.
  • Schemaläggningen ska flyttas tillbaka dit den hör hemma: till medlemmarna på arbetsplatsen
  • Delade turer och minutstyrning måste bort från schemaläggningen. Avskaffa (o)hälsosamma scheman och inför hållbara arbetstider.
Utbildning och yrkesutveckling

Idag saknar många som arbetar i äldreomsorg, främst vårdbiträden, rätt yrkesutbildning. Det leder till brister i verksamheternas kvalitet, patientsäkerheten och arbetsmiljö. Idag finns yrkespaket till vårdbiträde och undersköterska. Otydliga yrkesroller leder till sämre arbetsvillkor och ger branschen låg status. Små möjligheter till yrkesutveckling har en negativ påverkan på viljan att stanna kvar i yrket.

Ännu en viktig fråga är att rusta individer med språkkunskaper. Bristande språkkunskaper hos personalen kan skapa kommunikationsmissar, brister i dokumentation samt påverkar känslan av trygghet och sammanhang för patienter eller brukare. Det är ofta de med en svag position på arbetsplatsen, de med otrygga anställningar, visstid och deltid som har språkbrister.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor: 

  • Samtlig personal ska vara yrkesutbildad inom vård och omsorg, eller under utbildning. Lägsta utbildningsnivå i äldreomsorgen ska vara utbildat vårdbiträde, oavsett insats. Alla anställda ska ha en individuell yrkesutvecklingsplan.
  • All personal ska ha rätt till yrkesutveckling på arbetstid.
  • Brister i språkkunskaper hänger ihop med brister i utbildningssystemet, men också med bristen på språkutveckling på arbetsplatsen. Kommunal kräver åtgärder som sammantaget syftar till att förbättra språkkunskaper och skapa språkutvecklande arbetsplatser. Ett exempel är att arbeta med språkombud på arbetsplatsen.

Vill du veta mer om vad Kommunal gör för liknande yrkesgrupper? Kolla in våra branschsidor för hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det här är en fråga som Kommunal har drivit sedan kongressen 2016 och ett viktigt steg för att öka patientsäkerheten, höja statusen på yrket och förbättra arbetsvillkoren för personalen genom tydligare att yrkesrollen och ansvarsområdena blir tydligare.

Utbildade undersköterskor kommer kunna ansöka om skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Från och med 2033 krävs en skyddad yrkestitel för att arbeta som undersköterska.

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat frågor och svar för dig som jobbar inom vård och omsorg och som kommer bli berörd av den nya regleringen av undersköterskeyrket.

Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Få koll på lönen!

Vilken lön ska du begära, vad ingår i lönen och hur kan du påverka den? Du som är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion eller ringa Kommunal Direkt för att få råd och stöd.

Läs mer om löner

Engagera dig!

Glöm inte att du kan påverka din arbetsplats! Genom att bli skyddsombud eller arbetsplatsombud kan du vara med och göra skillnad för dig och dina kollegor.

Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald eller kontakta din sektion för att höra vad det finns för möjligheter där du bor. 

Behöver du stöd?

Som medlem i Kommunal får du hjälp om problem uppstår med din arbetsgivare, om du behöver expertråd kring ditt yrke eller har frågor om ditt avtal. Kontakta Kommunal Direkt eller din sektion för rådgivning.

Bli medlem!

Nyfiken på medlemskap?

Vill du eller någon du känner ha mer info om vad det innebär att vara medlem? Lämna kontaktuppgifter i vårt formulär, så kontaktar vi dig eller personen du vill tipsa och berättar mer om medlemskapet.

Till formuläret!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar