Äldreomsorg

Äldreomsorgen är Kommunals största bransch, där omkring en tredjedel av medlemmarna jobbar. De största grupperna är undersköterskor och vårdbiträden.

Man sitter bredvid äldre kvinna.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Äldreomsorg är att ge hjälp och stödinsatser till personer över 65 år, med behov som orsakats av sjukdom, invaliditet eller ålderssvaghet. Arbetsuppgifterna varierar från att ge personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser till matlagning, inköp och städning. Kommunerna är ansvariga för äldreomsorgen och gör biståndsbedömning om vilka som har rätt till den. De flesta av arbetsplatserna inom äldreomsorg är särskilda boenden eller i de äldres egna hem. Anställda inom äldreomsorgen har både offentliga och privata arbetsgivare, även om kommunerna alltid har det yttersta ansvaret.

Framtida arbetsmarknad inom äldreomsorgen

Sveriges befolkning blir allt äldre och det innebär att fler personer kommer att behöva vård och omsorg. Samtidigt går många undersköterskor och vårdbiträden i pension de närmaste åren. Det kommer behövas många utbildade undersköterkor och vårdbiträden även i framtiden. Det finns alltså ett mycket stort rekryteringsbehov: fram till år 2030 behövs det 150 000  personer inom äldreomsorgen.

Viktiga frågor för äldreomsorgen

Det finns en god tillgång på jobb inom branschen, och rekryteringsbehovet växer. För att rekryteringsbehovet ska lösas behöver äldreomsorgen göras attraktiv för personalen, för det krävs att arbetsgivarna löser deltidsproblematiken, erbjuder tillsvidareanställningar med bra lön till sina medarbetare och en hållbara scheman. Arbetsgivarna behöver även organisera arbetet så att det blir möjligt för personalen att ge en god vård och omsorg till de äldre, detta kräver tid och kräver högre bemanning än i dag. Dessa förändringar skulle minska stress och arbetsskador.

Tidspress skapar stress och otrygghet

Anställda inom äldreomsorgen arbetar ofta under tidspress. Det saknas ofta förutsättningar för att ge en god vård och omsorg, som exempelvis tid att sitta en stund hos en ledsen äldre. Även tid för rapportering, dokumentation, handledning, förflyttningstid och personalmöten saknas ofta i personalens scheman. Alltför ofta får den enskilde arbetstagaren prioritera bort insatser som den äldre har rätt till, på grund av brist på arbetsledning och resurser. Dessutom är det alltför vanligt med delade turer. Delade turer är ett arbetsmiljöproblem med negativ påverkan på medlemmarnas sociala liv och hälsa.

Det ska inte vara möjligt för enskilda arbetsgivare att sätta i system att bygga hela verksamheten på en bemanning och schemaläggning som får arbetstagaren att må dåligt.

Kommunals ståndpunkt är att bemanningen ska anpassas utifrån de äldres behov av vård och omsorg. Kommunal vill se tillvidareanställning på heltid som norm i branschen. De delade turerna måste bort. All personal ska ha rätt till yrkesutveckling på arbetstid. Kommunal arbetar även för att all personal ska ha en grundutbildning som vårdbiträde eller undersköterska.

Arbetsmiljön i sin helhet måste förbättras inom äldreomsorgen! 

Många arbetar ofrivilligt deltid

Sex av tio inom äldreomsorgen arbetar idag deltid (källa: Kommunals medlemsundersökning 2017). Många har otrygga anställningsvillkor. Fyra av tio i branschen är visstidsanställda (källa; Cornakommissiones delrapport 2020). Många arbetar som timavlönade och står ständig standby i väntan på att arbetsgivaren ska ringa.

Kommunal vill att trygga anställningsformer och heltid ska bli regel, oavsett om arbetet sker i offentlig eller privat regi. En tillsvidare (”fast”) anställning är norm för att få exempelvis ett hyreskontrakt eller ett banklån. För att stärka kvinnors ställning i arbetslivet och i samhället anser Kommunal att det är av stor vikt att arbetsgivarna möjliggör heltidsarbete i äldreomsorgen, det påverkar även den framtida pensionen på ett positivt sätt.

Basala hygienrutiner 

Personal som arbetar inom äldreosmsorgen ska följa Socialstyrelsens föreskrift "Basala hygienrutiner". Den började gälla 1 januari 2016. Det innebär bland annat att personalen ska ha tillgång till arbetskläder.  Arbetskläder är över- och underdel, ska ha korta ärmar, bytas dagligen och ska tålas att tvättas i minst 60 grader så att de blir rena och fria från smittämnen. 

Utöver de basala hygienrutinerna så krävs personlig skyddsutrustning bland annat vid misstänke eller konstateraed covid-19

Utbildningen får nationell status

Arbetsgivarna ställer idag allt högre krav på teoretisk utbildning än tidigare. Det beror på att många äldre med omsorgsbehov är multisjuka och arbetet blir alltmer komplext. Orsakerna är bland annat de kortare vårdtiderna på sjukhusen, att svårt sjuka äldre i större omfattning bor kvar i hemmet än tidigare och att antalet platser på särskilt boende minskat - tröskeln för att få en plats har ökat.  

Från och med sommaren 2021 införs nationell standard påVård- och omsorgsprogrammet (gymnasienivå) samt på vuxenutbildningen. Det innebär att du ska ha godkänd yrkesutbildning på gymansienivå för att bli undersköterska. Kravet för att bli vårdbiträde är godkänt yrkespaket som motsvarar lite drygt hälften av utbildningen till undersköterna. 

De som idag arbetar inom äldreomsorgen och har den tidigare formella vårdbiträdesutbildningen och/eller  yrkeserfarenhet ska få möjlighet till validering. Ett nationellt valideringssystem måste säkerställas. Alla ska också ha rätt till en yrkesutveckling. 

Kommunal har drivit frågan att undersköterska ska bli ett legitimationsyrke för ökad patientsäkerhet och kvalitet, attraktivitet, effektivitet samt fastslå undersköterskans roll - för bättre villkor.  Regeringen tillsatte en utredning om undersköterskelegitimation under 2017. 

Utredningens förslag är skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förslag har varit ute på remiss och beslut väntas fattas av riksdagen under våren 2021. Läs mer 

Kommunal är med i samarbetet Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, Kommunal och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

Vård och omsorgscollage jobbar också gemensamt för att få nationell sammanhållen yrkesutbildningar på YH-nivå. En nationell sammanhållen utbildning för specialistundersköterska inom äldreomsorg är på gång. 

Hemtjänstens dag

Varje år den 27 januari uppmärksammar Kommunal hemtjänstens dag. Inom hemtjänsten organiserar Kommunal vårdbiträden och undersköterskor, en personalgrupp som gör ett livsviktigt jobb i vardagen för många människor.

Aktuella rapporter

Kommunal har gett ut ett flertal rapporter som berör branschen, till exempel:

Äldreomsorgslyftet - en viktig pusselbit för rätt bemanning i äldreomsorgen

En bättre arbetsmiljö är möjlig - en rapport om äldreomsorgens bemanning

En hemtjänst att lita på - från stressiga minutscheman till hållbar tillitsstyrning

Rätt bemanning - en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen

Pandemi på äldreboendet - en rapport om den svenska äldreomsorgen innan och under coronapandemin

Svenska språket - A och O inom äldreomsorgen

Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet

Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg

Utbildningsgapet - vi behöver fler yrkesutbildade inom vård och omsorg

Så stannar personal i äldreomsorgen

Mer tid - en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen

Tid för mat - åtta förslag för bättre arbetsvillkor och mer matlust i äldreomsorgen

Så stannar personal i äldreomsorgen

Skönsmons hemtjänst i Sundsvall - ett framgångsexempel

Plats för proffsen - en annan hemtjänst är möjlig

Lapptäcke utan sömmar - om konsekvenser av bristande vård och omsorgssamordning för sjuka äldre och deras anhörig

Relaterat innehåll

Den 7 mars 2022 sände Kommunal seminariet: Framtidens äldreomsorg. Här kan du ta del av seminariet i efterhand. 

Dela sidan