Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Äldreomsorg

Hemtjänstarbetare
Äldreomsorg - hemtjänst
Äldreomsorgen är Kommunals största bransch, där omkring en tredjedel av medlemmarna jobbar. De största grupperna är undersköterskor och vårdbiträden.

Äldreomsorg är att ge hjälp och stödinsatser till personer över 65 år, med behov som orsakats av sjukdom, invaliditet eller ålderssvaghet. Arbetsuppgifterna varierar från att ge personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser till matlagning, inköp och städning. Kommunerna är ansvariga för äldreomsorgen och gör biståndsbedömning om vilka som har rätt till den. De flesta av arbetsplatserna inom äldreomsorg är särskilda boenden eller i de äldres egna hem. Anställda inom äldreomsorgen har både offentliga och privata arbetsgivare, även om kommunerna alltid har det yttersta ansvaret.

Framtida arbetsmarknad inom äldreomsorgen

Sveriges befolkning blir allt äldre och det innebär att fler personer kommer att behöva vård och omsorg. Samtidigt går många undersköterskor och vårdbiträden i pension de närmaste åren. Det finns alltså ett mycket stort rekryteringsbehov: fram till år 2030 behövs det 150 000  personer inom äldreomsorgen.

Viktiga frågor för äldreomsorgen

Det finns en god tillgång på jobb inom branschen, och rekryteringsbehovet växer. För att rekryteringsbehovet ska lösas behöver äldreomsorgen göras attraktiv för personalen, för det krävs att arbetsgivarna löser deltidsproblematiken och erbjuder tillsvidareanställningar med bra lön till sina medarbetare. Arbetsgivarna behöver även organisera arbetet så att det blir möjligt för personalen att ge en god vård och omsorg till de äldre, detta kräver tid och kräver högre bemanning än i dag. Dessa förändringar skulle minska stress och arbetsskador.

Tidspress skapar stress och otrygghet

Anställda inom äldreomsorgen arbetar ofta under tidspress. Det saknas ofta förutsättningar för att ge en god vård och omsorg, som exempelvis tid att sitta en stund hos en ledsen vårdtagare. Även tid för rapportering, dokumentation, handledning och personalmöten saknas ofta i personalens scheman. Alltför ofta får den enskilde arbetstagaren prioritera bort insatser som den äldre har rätt till, på grund av brist på arbetsledning och resurser. Dessutom är det alltför vanligt med delade turer, som skapar stress och trötthet.

Det ska inte vara möjligt för enskilda arbetsgivare att sätta i system att bygga hela verksamheten på en bemanning och schemaläggning som får arbetstagaren att må dåligt.

Kommunal vill att huvudregeln ska vara att bemanningen anpassas utifrån de äldres behov, så att intentionerna i Socialtjänstlagen kan uppnås. En annan viktig del är att arbetstiden är sammanhållen och att antalet obetalda uppehåll ska hållas på ett minimum.

Många arbetar ofrivilligt deltid

Sex av tio inom äldreomsorgen arbetar idag deltid. Många har otrygga arbetsvillkor som vikarier. Många av vikarierna arbetar som timavlönade och står ständig standby i väntan på att arbetsgivaren ska ringa. Kommunal vill att trygga anställningsformer och rätt till heltid ska bli regel, oavsett om arbetet sker i offentlig eller privat regi. En tillsvidare (”fast”) anställning är norm för att få exempelvis ett hyreskontrakt eller ett banklån. För att stärka kvinnors ställning i arbetslivet och i samhället anser Kommunal att det är av stor vikt att arbetsgivarna möjliggör heltidsarbete i äldreomsorgen, det påverkar även den framtida pensionen på ett positivt sätt.

Arbetskläder behövs för att minska smittspridning

Det är reglerat av Socialstyrelsens Basala hygienrutiner sedan 1 januari 2016 att man ska ha arbetskläder i vård och omsorg. Arbetskläder är över- och underdel, ska ha korta ärmar, bytas dagligen och ska tålas att tvättas i minst 60 grader så att de blir rena och fria från smittämnen. Arbetsmiljöverket håller på att ta fram en ny föreskrift om "Smittrisker" som kommer att innehålla text om arbetskläder i vård och omsorg.

Utbildningen måste få nationell status

Arbetsgivarna ställer idag allt högre krav på teoretisk utbildning än tidigare. Det beror på att många äldre med omsorgsbehov är multisjuka idag  och arbetet blir alltmer komplext. Orsakerna är bland annat de kortare vårdtiderna på sjukhusen, att svårt sjuka äldre i större omfattning bor kvar i hemmet än tidigare och att antalet platser på särskilt boende minskat - tröskeln för att få en plats har ökat.  

Kommunal anser att yrkesexamen från  Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasienivå) ska leda till titeln undersköterska undersköterska och att både ungdomsgymnasiet och  vuxenutbildningarna ska vara nationellt sammanhållna för att undvika inlåsningseffekt.   

De som idag arbetar inom äldreomsorgen och har den tidigare formella vårdbiträdesutbildningen och/eller  yrkeserfarenhet ska få  möjlighet till validering. Ett nationellt valideringssystem måste säkerställas. Alla ska också ha rätt till en yrkesutveckling. 

Kommunal driver frågan att undersköterska ska bli ett legitimationsyrke för ökad patientsäkerhet och kvalitet, attraktivitet, effektivitet samt fastslå undersköterskans roll - för bättre villkor.   Regeringen har tillsatt en utredning om undersköterskelegitimation, S 2017:07. Det enorma rekryteringsbehovet inom vård och omsorg innebär en risk för att utrymmet fylls av outbildad personal och det innebär att kvalitet, löner och villkor pressas nedåt. Därför har Kommunal kommit överens med SKR och de privata arbetsgivareorganisationerna om en yrkesutvecklingstrappa för vård och omsorg. Tanken är att samtliga yrkeskategorier ska ha en nationell standard både när det gäller arbetsupgifter och utbildning. Det innebär bland annat att utbildningen för vårdbiträden ska återinföras och att undersköterskor ska kunna gå vidare till specialistundersköterska inom olika områden.   

Kommunal är med i samarbetet Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

Aktuella rapporter

Kommunal har gett ut ett flertal rapporter som berör branschen, exempelvis:

Mer tid - en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen

Tid för mat - åtta förslag för bättre arbetsvillkor och mer matlust i äldreomsorgen

Personal som stannar 

Skönsmons hemtjänst i Sundsvall - ett framgångsexempel

Plats för proffsen - en annan hemtjänst är möjlig

Lapptäcke utan sömmar - om konsekvenser av bristande vård och omsorgssamordning för sjuka äldre och deras anhöriga