Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Funktionshinder

Inom denna bransch arbetar medlemmar i Kommunal med att bistå människor med funktionsnedsättning. Arbetsplatsen kan vara brukarnas hem, gruppbostäder, dagverksamheter, härbärgen eller behandlingshem. Några av titlarna är personlig assistent, vårdare, boendestödjare, stödassistent, stödpedagog, skötare, habiliteringspersonal och ledsagare.

Arbetsgivare kan vara kommuner, kooperativ, enskilda brukare eller privata företag. De flesta i branschen är kommunalt anställda, undantaget inom personlig assistans som numera har fler utförare inom kooperativ och privata aktörer än inom kommunerna.

De viktigaste frågor som Kommunal driver är

De viktigaste frågorna för denna bransch är arbetsmiljö (våld och hot), lön och anställningsvillkor samt kompetens/yrkesutveckling.

Boenden & daglig verksamhet

  • Du kan öka dina kunskaper om hot och våld genom en gratis digital utbildning som erbjuds via Prevent (privat sektor) och Suntarbetsliv (kommunal sektor).
  • Tryggare arbetsmiljö - alla som behöver det ska ha tillgång till larm.
  • Att heltidsarbete blir norm. För att det ska fungera krävs: sammanhängande arbetstid, hållbara scheman och återhämtning på arbetstid.

Personlig assistent

  • Att den vanligaste löneformen ska vara månadslön och inte timlön. Det ger en ökad trygghet och en större frihet i din vardag.
  • Systematiska arbetsmiljöarbete - att det ska finns rutiner för när något inte fungerar på din arbetsplats.
  • Att göra det tydligt framgår vad som är din grundlön och vad som är dina övriga ersättningar t.ex ob och jourersättning.

Framtida arbetsmarknad inom branschen funktionshinder

Bland dem som är kommunanställda kommer många att gå i pension de närmaste åren, så det finns ett rekryteringsbehov, åtminstone 10 000 före 2022.

Utöver detta finns den privata företagssektorn och enskilda arbetsgivare, där det också kan väntas ett större rekryteringsbehov.

Otydliga yrkestitlar

Bland dem som arbetar bl.a. på gruppbostäder och med daglig verksamhet finns en rik flora av yrkestitlar. Kommunerna skräddarsyr utbildningar efter sina egna behov, och då finns en risk att de anställda bara är ”gångbara” i den egna kommunen.

Dessutom har utbildningssamordnare svårt att uppfatta behoven av utbildning inom branschen, på grund av mångfalden av titlar. När många av de anställda går i pension, och enhetliga yrkes- och kompetenskrav saknas, riskerar man att den allmänna kunskapsnivån sjunker.

Kommunals ståndpunkt är att gemensamma kompetenskrav och titlar ger en tydligare yrkesidentitet, vilket är bättre för både anställda och brukare.

Enklare är det när det gäller personlig assistans. Här har vi bara en yrkestitel, personlig assistent och antalet personliga assistenter uppskattas till ca 80 000. Drygt 70 % av de personliga assistenterna är kvinnor, och var tredje har utländsk bakgrund.

Utmaningar i arbetsmiljön

Vad det gäller arbetsmiljön ser vi tendenser som pekar på fler skyddsombudsstopp och fler anmälningar avseende våld och hot på arbetsplatserna. Det kan antingen bero på att det blivit tuffare eller att man på arbetsplatserna blivit bättre på att uppmärksamma arbetsmiljön.

Oavsett är arbetsmiljöfrågorna viktiga. Inom personlig assistans är det extra viktigt att det finns en tydlig arbetsbeskrivning och en tillgänglig arbetsledning.

En personlig assistent har en människas vardag som sin arbetsvardag och arbetar oftast ensam. Det kräver stor professionalitet för att inte hamna i konflikter med brukare, anhöriga eller arbetsgivare.

Utbildning och yrkesutveckling

Utbildningskraven inom branschen är en aktuell fråga då verksamheterna ställer allt större krav på personalen.

Det finns två ingångar via gymnasieskolan, Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet. Det finns ett stort utbud av YH-utbildningar och högskolekurser för fördjupning utifrån ett kompetensutvecklingsbehov. Många arbetsgivare ställer krav på fördjupningsutbildningar i samband med anställning och vissa arbetsgivare erbjuder också dessa till redan anställd personal.

Från april 2014 finns Socialstyrelsens Allmänna rås gällande kunskaper hos personal som ger stöd, service och omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Dessa gäller alla yrkesgrupper inom branschen men undantagna är de personliga assistenter som utsetts av den enskilda brukaren.

När det gäller personliga assistenter lägger de flesta brukare och assistansanordnare största vikten vid personlig lämplighet vid anställning.

Lön och anställningsvillkor

Det är främst inom personlig assistans vi har bekymmer med anställningsvillkoren. De kollektivavtal som finns för privata aktörer och kooperativ har mycket sällan tillsvidareanställning som regel. Man är anställd ”så länge uppdraget varar”, då detta härleds från LSS som är en mycket stark rättighetslagstiftning. Kommunal strävar hela tiden med att förhandla dessa avtal konkurrensneutralt men förhandlingsresultatet har tyvärr alltid en stark koppling till ersättningssystemet för LSS som reglerar nivån för varje assistanstimme. Detta dilemma finns dessbättre inte för de som arbetar utifrån SoL.