Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet

Här har vi samlat råd och stöd för dig som blivit utsatt på jobbet. Materialet kan även användas i förebyggande syfte.

Kvinna i arbetskläder i vårdmiljö.
Foto: Susanne Walström.

Det kan vara svårt att veta vad man ska göra om man blir utsatt för hot, våld eller sexuella trakasserier på jobbet. Ibland kan man också börja tvivla på sig själv och inte ta sin upplevelse på allvar, men vi finns här för att stötta och påminna dig om att det är du som avgör var gränsen går för en kränkande upplevelse.

Alla hot om våld eller kommentarer med sexuellt innehåll är skäl nog att kontakta din arbetsgivare eller ditt skyddsombud. 

Om du skulle bli utsatt

Om du personligen har råkat ut för diskriminering, mobbning, trakasserier, hot, våld eller kränkande särbehandling så finns det fler saker som du kan göra. De viktigaste är att du tar din upplevelse på allvar, säger ifrån, dokumenterar och kontaktar din chef och/eller skyddsombud. 

Vad är diskriminering och hur kan det förebyggas?

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - för dig som är skyddsombud

Ta din upplevelse på allvar

Det är viktigt att du tar dig själv på allvar om du känner dig utsatt eller felbehandlad på något sätt. Det kan handla om allt från elaka kommentarer, orättvisa anklagelser eller att bli utfryst från gruppen.

När det kommer till sexuella trakasserier kan det till exempel ta sig uttryck i skämtsamma kommentarer, någon som rör vid dig på ett sätt som inte känns okej, sms med sexuellt innehåll, blickar eller gester. Sådana händelser kan man alltså alltid anmäla till sitt skyddsombud eller chef.

Dessa typer eller andra typer av kränkningar har din arbetsplats ett ansvar att försöka förebygga i sitt arbete för en bättre arbetsmiljö. För alla har rätt att känna sig trygga på jobbet.

Kommunal jobbar för att alla arbetsplatser ska ha tydliga kris- och hanteringsplaner att följa om en anställd anmäler att hen blivit utsatt för en kränkande upplevelse. 

Exempel på trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling kan till exempel vara när man:

 • Säger eller gör något som blir förlöjligat
 • Blir behandlad som luft
 • Får oönskade förslag med sexuell anspelning eller blir tafsad på
 • Digital mobbning i form av sms eller bilder som kan uppfattas som kränkande eller förnedrande
 • Kallas för nedsättande saker inför andra
 • Får arbetet försvårat eller saboterat
 • Blir förföljd, hotad eller utsätts för sådant som skapar rädsla

När du anmäler ett problem på arbetsplatsen

Om du blivit utsatt för något så blir det en arbetsmiljöfråga. Denna fråga ska följa en mall som finns beskrivet i dokumentet En arbetsmiljöfrågas väg

Vad är arbetsgivarens ansvar?

Det är arbetsgivarens ansvar att utbilda skyddsombud, chefer och arbetsledare så att de vet hur man förebygger och följer upp hot, våld och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Om någon av personalen har råkat illa ut ligger ansvaret hos arbetsgivaren att se till att det finns tydliga åtgärder och att dessa vidtas.

Rättshjälp

Rättshjälp ingår kostnadsfritt i medlemskapet * 

Kontakta din sektion så tidigt som möjligt för att få mer information om Kommunals rättshjälp. 

* Observera att du som medlem inte kan kräva att bli företrädd i händelser eller tvister, som inträffat före det datum inträdesansökan har inkommit till Kommunal.

Skyddsombudets roll

I Sverige har vi en arbetsmiljölagstiftning som bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Skyddsombudet är arbetstagarnas representant i den lagstiftade samverkan. Arbetsmiljölagen gäller både alla arbetstagare, oavsett om man har en fast tjänst eller är inhyrd arbetskraft. 

Skyddsombud har även rätt att begära åtgärder om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om mertid, extra övertid och nödfallsövertid, men bara om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Har reglerna ersatts av kollektivavtal är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs. 

Skyddsombudets rättigheter

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombudet rätt att:

 • Få utbildning, det är arbetsgivarens ansvar att utbilda skyddsombud. Grundutbildning för bättre arbetsmiljö finns hos Prevent (privat sektor) och Suntarbetsliv (offentlig sektor)
 • Ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
 • Delta vid planering av nya lokaler
 • Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
 • Avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

Läs mer om skyddsombudets rättigheter hos Arbetsmiljöverket

Stöd till dig som är skyddsombud

Här samlar vi tips och råd kring hur du som skyddsombud kan arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Vår guide mot trakasserier och särbehandling finns även att ladda ner längre ner på sidan.

Så arbetar du förebyggande

Ställ krav på att chef/arbetsledare har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta systematiskt mot kränkande särbehandling.

Kolla att det finns rutiner på arbetsplatsen. De ska tas fram gemensamt och vara tydliga och enkla att följa.

Rutinerna ska beskriva:

 • Vem du ska vända dig om du är utsatt
 • Vem du vänder dig om det är chefen som är den som utsätter
 • Vilka som kommer få del av informationen
 • Vem som ska ta emot informationen om att kränkningar sker på arbetsplatsen
 • Vad informationen ska leda till, det vill säga vad mottagaren ska göra
 • Hur den som är utsatt ska få hjälp

Mer om rutinerna:

 • Arbetsgivaren ska göra dessa rutiner kända för alla arbetstagare
 • Hjälpen ska vara professionell och opartisk.
Arbetskamraternas roll

Hur kan du som arbetskamrat förebygga trakasserier och kränkande särbehandling? 

 • Genom att vara en god förebild
 • Bidra till ett arbetsklimat som kännetecknas av omtanke och stöd
 • Ha en pågående dialog med arbets- kamrater och chef om hur samtalsklimat och samarbete upplevs
 • Uppmuntra tydlig och öppen kommunikation
 • Vara uppmärksam på konflikter, arbetsbelastning och arbetsfördelning
 • Vara uppmärksam på konsekvenser av förändringar
Det här kan du begära av din chef och arbetsgivare

Begär av din chef att det finns förutsättningar och forum att prata om er arbetsmiljö på arbetsplatsen, genom arbetsplatsträffar eller liknade.

Här bör ni även prata om hur ni ska vara mot varandra på arbetsplatsen. Tag fram era egna ”spelregler” och förhållningsätt.

Bestäm er för vad ni ska göra om ni inte följer era spelregler. Det är viktigt för att kunna förbättra.

Begär att arbetsgivaren gör riskbedömning regelbundet och vid förändringar.

Håll koll på att arbetsgivaren följer upp och åtgärdar.

Om det inte går att åtgärda direkt och du som skyddsombud anser att det går att göra längre fram, ska en skriftlig handlingsplan upprättas. Där ska det framgå vad som ska åtgärdas, när det ska göras och av vem.

Tänk på att företagshälsovården kan hjälpa till även i förebyggande arbete.

Vad gör skyddsombudet om någon är utsatt?

Agera utifrån de framtagna rutinerna för arbetsplatsen. Finns inga rutiner är det viktigt att den utsatte eller skyddsombudet — om skyddsombudet fått den utsattes godkännande — informerar chefen på en gång att det förekommer trakasserier eller kränkande särbehandling.

Är någon utsatt ansvarar chefen för att det upphör. Vet inte chefen kan hen inte agera.

Vad är chefens ansvar?

Chefen ska utreda orsakerna och vidta åtgärder för att förhindra att trakasserier och diskriminering sker i framtiden.

Chefens utredningsplikt startar redan vid misstanke eller tecken på kränkande särbehandling. Extern kompetens som företagshälsovård ska anlitas vid behov. 

Skyddsombudet för en dialog med chefen om de identifierade problemen.

Vad händer om chefen inte åtgärdar brister gällande arbetsmiljön?

Begär en kontroll, undersökning eller åtgärd med städ av 6kap. 6a.§ arbetsmiljölagen.

Vad händer om skyddsombudet inte är nöjd med åtgärden eller chefen inte kan/vill åtgärda?

Gör en framställan till Arbetsmiljöverket om föreläggande eller förbud enigt A7 kap 7§ arbetsmiljölagen.

OBS! Vid misstanke om trakasserier och diskriminering enligt diskrimineringslagen ( 2008:567), kontakta även facklig företrädare för juridisk rådgivning. 

Läs mer

Hos Suntarbetsliv och Prevent kan du ta del av mer information, tips och verktyg för att arbeta mot kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen.

Läs mer via länkarna nedan.

Suntarbetsliv

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetet

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Prevent 

Kränkande särbehandling och mobbning

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar