Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet

Här har vi samlat råd och stöd för dig som blivit utsatt på jobbet. Materialet kan även användas i förebyggande syfte. Alla ska känna sig trygga på jobbet.

Kvinna i arbetskläder i vårdmiljö.
Foto: Susanne Walström.

Det kan vara svårt att veta vad man ska göra om man blir utsatt för hot, våld eller sexuella trakasserier på jobbet. Ibland kan man också börja tvivla på sig själv och inte ta sin upplevelse på allvar, men vi finns här för att stötta och påminna dig om att det är du som avgör var gränsen går för en kränkande upplevelse. Alla hot om våld eller kommentarer med sexuellt innehåll är skäl nog att kontakta din arbetsgivare eller ditt skyddsombud. 

Om du skulle bli utsatt

Om du personligen har råkat ut för diskriminering, mobbning, trakasserier, hot, våld eller kränkande särbehandling så finns det fler saker som du kan göra. De viktigaste är att du tar din upplevelse på allvar, säger ifrån, dokumenterar och kontaktar din chef och/eller skyddsombud. 

Vad är diskriminering och hur kan vi förebygga det?

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - för dig som är skyddsombud

Ta din upplevelse på allvar

Det är viktigt att du tar dig själv på allvar om du känner dig utsatt eller felbehandlad på något sätt. Det kan handla om allt från elaka kommentarer, orättvisa anklagelser eller att bli utfryst från gruppen. När det kommer till sexuella trakasserier kan det till exempel ta sig uttryck i skämtsamma kommentarer, någon som rör vid dig på ett sätt som inte känns okej, sms med sexuellt innehåll, blickar eller gester. Sådana händelser kan man alltså alltid anmäla till sitt skyddsombud eller chef. Dessa typer eller andra typer av kränkningar har din arbetsplats ett ansvar att försöka förebygga i sitt arbete för en bättre arbetsmiljö. För alla har rätt att känna sig trygga på jobbet.

Kommunal jobbar för att alla arbetsplatser ska ha tydliga kris- och hanteringsplaner att följa om en anställd anmäler att hen blivit utsatt för en kränkande upplevelse. Det är arbetsgivaren ansvar att utbilda skyddsombud, chefer och arbetsledare så att de vet hur man förebygger och följer upp hot, våld och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Detta händer när du anmäler ett problem på arbetsplatsen

Om du blivit utsatt för något så blir det en arbetsmiljöfråga. Denna fråga ska följa en mall som finns beskrivet i dokumentet En arbetsmiljöfrågas väg

Vad är då arbetsgivarens ansvar?

Om någon av personalen har råkat illa ut ligger ansvaret hos arbetsgivaren att se till att det finns tydliga åtgärder och att dessa vidtas. Ladda ner dokumentet "Vad är arbetsgivarens ansvar?" längst ner på denna sida.

Skyddsombudets roll

I Sverige har vi en arbetsmiljölagstiftning som bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Skyddsombudet är arbetstagarnas representant i den lagstiftade samverkan. Arbetsmiljölagen gäller både alla arbetstagare, oavsett om man har en fast tjänst eller är inhyrd arbetskraft. 

Skyddsombud har även rätt att begära åtgärder om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om mertid, extra övertid och nödfallsövertid, men bara om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Har reglerna ersatts av kollektivavtal är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs. Läs mer om skyddsombudets rättigheter på Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att:

  • Få utbildning, det är arbetsgivarens ansvar att utbilda skyddsombud.
  • Ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön.
  • Delta vid planering av nya lokaler.
  • Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.
  • Avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.

Läs mer om skyddsombud

Rättshjälp

Rättshjälp ingår kostnadsfritt i medlemskapet * 

Kontakta din sektion så tidigt som möjligt för att få mer information om Kommunals rättshjälp. 

* Observera att du som medlem inte kan kräva att bli företrädd i händelser eller tvister, som inträffat före det datum inträdesansökan har inkommit till Kommunal.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar