Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Diskriminering

Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. Som medlem i Kommunal kan du få hjälp och stöd om du upplever dig diskriminerad av en arbetsgivare.

Alla medlemmar kan bidra till att förebygga diskriminering genom att dels skaffa sig kunskap om vad som är diskriminering och dels att reagera snabbt vid misstanke om diskriminering på arbetsplatsen. Kommunals fackliga företrädare arbetar också mot diskriminering inom ramen för arbetsmiljöarbetet hos arbetsgivarna. Kommunal deltar även i aktiviteter som till exempel Pride.

Vill du anmäla diskriminering?

Du som är medlem i Kommunal och vill anmäla en arbetsgivare ska i första hand vända dig till din sektion i Kommunal.

Om du väljer att anmäla direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer DO att skicka din anmälan till Kommunal och avsluta ärendet. Det beror på att fackförbunden har förtur att företräda (vara ombud för) sina medlemmar när det gäller diskriminering.

Om Kommunal av någon anledning inte företräder dig kan du göra en ny anmälan till DO.

Vad är diskriminering?

Med diskriminering menas att en person eller grupp av personer behandlas sämre än någon annan person i en jämförbar situation och det har samband med:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • religion eller annan trosuppfattning
 • ålder.

Att bli missgynnad i samband med föräldraledighet kan vara diskriminering och ska också anmälas. 

Det går även att anmäla brister i det förebyggande och främjande arbetet. Alla arbetsgivare måste nämligen arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet.

Att ta fram jämställdhetsplaner och göra lönekartläggningar är exempel på sådant arbete. Saknas det jämställdhetsplan hos din arbetsgivare är det alltså dags att säga ifrån! Det här förebyggande och främjande arbetet ska arbetsgivaren göra i samverkan med sina anställda, tillsammans med facket.

Två typer av diskriminering

 1. Direkt diskriminering: någon person blir sämre behandlad än någon annan person har blivit eller skulle ha blivit behandlad, på grund av någon av de sju ovanstående diskrimineringsgrunderna. 

 2. Indirekt diskriminering: bestämmelser, regler och kriterier som framstår som rättvisa, men som särskilt missgynnar personer med till exempel ett visst kön eller någon annan av diskrimineringsgrunderna.

Hur kan jag undvika att diskriminera?

Tänk alltid på hur du själv uppträder och hur det du säger uppfattas av andra människor.

 • Finns det ett öppet klimat där människor mår bra?
 • Vilka skämt förekommer på arbetsplatsen?
 • Bemöter du dina arbetskamrater på olika sätt?

Arbetet med att bygga ett öppet arbetsklimat där alla individer är inkluderade och respekterade är ett viktigt fackligt arbetsmiljöarbete.

Du kan göra stor skillnad i vardagen på jobbet.

I förhandlingar, i tvister och på arbetsplatser är facket en viktig aktör i kampen mot diskriminering och för likvärdiga villkor, arbetsförhållande och löner.

Rättvisa är, och kommer alltid vara, en facklig kärnfråga.

Kategorier

Diskriminering