Socialstyrelsen borde prioritera arbetsmiljön framför effektiviseringar


Maria Ahlsten

Blogginlägg

av Maria Ahlsten

Det behövs inget maxtak för antal medarbetare per enhetschef i äldreomsorgen. Den slutsatsen drar Socialstyrelsen i en ny rapport. Hade Socialstyrelsen lyssnat mer på forskningen och på fackförbunden, som organiserar medarbetare och chefer i äldreomsorgen, hade deras slutsats blivit en annan.

Vård och omsorg har det högsta genomsnittet för medarbetare per chef, jämfört med andra branscher. Chefer på äldreboenden har i genomsnitt 50 anställda under sig. Inom hemtjänst ligger genomsnittet på 42 medarbetare per chef. Enligt ett par statliga utredningar och en samstämmig forskning är det här orimligt stora arbetsgrupper som medför många negativa konsekvenser både för chefer och medarbetare. Det leder exempelvis till ökad arbetsbelastning, stress och personalomsättning. Dessutom försämrar det verksamhetens kvalitet. 

Kommunal vill se ett maxtak på 25 anställda per chef, det kravet gäller för samtliga branscher. I äldreomsorgen vore det lämpligare med mindre arbetsgrupper än så, eftersom äldreomsorg är en väldigt komplex verksamhet, ofta med skiftande behov och en stor geografisk spridning. När Vision, som organiserar chefer i äldreomsorgen, tog hjälp av forskaren Klara Regnö för att utreda frågan var slutsatsen att ett ”rimligt antal medarbetare per chef ligger i de allra flesta fall någonstans mellan åtta och 25.” 

Varför accepterar Socialstyrelsen att budget går före en god arbetsmiljö och hög kvalitet?

Friska arbetsplatser har bra ledarskap

Arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas ofta av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. De friskfaktorer som forskningen identifierat kretsar mycket kring chefens roll. Ledarskapet ska vara närvarande, tillitsfullt och engagerat. Medarbetarna behöver känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det behövs kommunikation, återkoppling och systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen. Medarbetarna behöver få hjälp att prioritera arbetsuppgifter när de har hög arbetsbelastning.

På många arbetsplatser inom äldreomsorgen fungerar friskfaktorerna dåligt. Arbetsgrupperna är för stora och arbetsbelastningen ohållbart hög. När Kommunal frågade medlemmarna i äldreomsorgen hur ofta de har möjlighet att vid behov få stöd av närmaste chef, svarade endast tre av tio att de kan få stöd dagligen. Lika hög andel svarade att de sällan eller aldrig har möjlighet att vid behov få stöd av sin närmaste chef.

Socialstyrelsens beslut sanktionerar fortsatt dålig arbetsmiljö

Det var den förra regeringen som gav Socialstyrelsen uppdraget att bedöma förutsättningarna att införa en övre gräns för antal anställda per chef i äldreomsorgen. Till stöd för bedömningen har myndigheten bland annat intervjuat ansvariga politiker i socialnämnder och tjänstemän i förvaltningsledningar. Samtliga intervjupersoner var eniga att förutsättningar för att införa en övre gräns för antal anställda per chef baseras på den politiska viljan och kommuners ekonomiska förutsättningar. Så är det säkert. Äldreomsorgen har under flera decennier präglats av besparingskrav, marknadsstyrning och vinstintressen. Men varför accepterar Socialstyrelsen att budget går före en god arbetsmiljö och hög kvalitet? Så länge det är så behövs mer reglering av verksamheterna! 

Välfärdens arbetsgivare bryter mot lagen - och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö - när de har underbemannade verksamheter och för många medarbetare per chef.

I förarbetena till arbetsmiljölagen står det att kraven på arbetsmiljön inte ska kunna sänkas för att enskilda arbetsgivare har svag ekonomi. Kostnaden för en god arbetsmiljö behöver alltid beaktas av arbetsgivaren som en del av produktionskostnaden. Det här gäller även för ansvariga arbetsgivare inom äldreomsorgen. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Det behöver bli tydligare att välfärdens arbetsgivare bryter mot lagen - och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö - när de har underbemannade verksamheter och för många medarbetare per chef. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar