En bättre arbetsmiljö är möjlig - en rapport om äldreomsorgens bemanning


I den här rapporten har Kommunal sammanställt personalens syn på arbetsmiljön och bemanningssituationen i äldreomsorgen. Rapporten visar att många verksamheter är kroniskt underbemannade och har en ohälsosam arbetsbelastning.

En undersköterska och en äldre dam på ett äldreboende.
Äldreomsorgen kräver en hållbar bemanning.
Foto: Kommunal.
En bättre arbetsmiljö är möjlig - en rapport om äldreomsorgens bemanning
En bättre arbetsmiljö är möjlig - en rapport om äldreomsorgens bemanning

Med tanke på branschens stora utmaningar med kompetensförsörjning och höga sjukskrivningstal är resultaten mycket oroande. Bemanning, arbetsvillkor, arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet hänger nära samman. Kommunal vill se goda arbetsvillkor i äldreomsorgen, som ger undersköterskor och vårdbiträden rätt förutsättningar att kunna göra sina jobb, utan att riskera sin egen eller de äldres hälsa. För att äldreomsorgen ska få en hållbar arbetsmiljö, med rätt bemanning behövs genomgripande förändringar, på alla nivåer i organisationen.

Sammanfattning av rapportens resultat

 • 37 procent av medlemmarna i äldreomsorgen anser att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig.
 • Hälften av de svarande har svårt att hinna med att ta kortare pauser minst någon gång i veckan.
 • 43 procent känner sig dagligen kroppsligt trötta efter sitt arbetspass.
 • 37 procent känner sig dagligen psykiskt trötta efter arbetspasset.
 • 38 procent är mycket oroliga och 31 procent är ganska oroliga för att de inte kommer orka arbeta fram till den lagstadgade pensionsåldern.

Rapporten visar också hur arbetsmiljön förvärras när bemanningen är otillräcklig. Upplevelser av fysisk och psykisk trötthet ökar kraftigt. Underbemanning försämrar möjligheterna till återhämtning, både under och mellan arbetspassen. Bemanningen – om den är tillräcklig eller otillräcklig – påverkar även nöjdheten med arbetsplatsen och viljan att arbeta kvar.

Vad är alternativet?

Kommunal vill se ett stopp för att bemanningen styrs av kostnadspress, vinstdrift och minutstyrda arbetsmoment. Det ska vara tillräckligt många i personalgruppen för att kunna tillgodose behoven av vård och omsorg. Tiden ska räcka till alla nödvändiga arbetsuppgifter och för att skapa ett hållbart och friskt arbetsliv. Det behövs också tid för att ta tillvara arbetstagarnas kompetens genom inflytande, delaktighet och verksamhetsutveckling.

Om vi ska få till stånd ett friskt arbetsliv i äldreomsorgen och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning kan vi inte ducka för att resurserna som måste till handlar om rätt bemanning – i form av yrkesutbildad personal och en höjd grundbemanning – och att det måste få kosta.

Vilka är Kommunals krav?

Kommunal kräver en balans mellan krav och resurser, på alla nivåer i organisationen, genom en långsiktigt hållbar finansiering, rätt bemanning av verksamheterna, ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och sanktionsavgifter för brott mot AFS 2001:1 och AFS 2015:4.

 1. Långsiktigt hållbar finansiering. Politiker och arbetsgivare måste investera i rätt bemanning i äldreomsorgen. Staten behöver permanent skjuta till mer resurser och statliga myndigheter behöver säkerställa att pengarna verkligen går till rätt bemanning.
 2. Rätt bemanning. Kommunal vill se en skarpare reglering för äldreomsorgen. Vi efterfrågar nationella riktlinjer för formell yrkeskompetens, arbetsvillkor och personaltäthet i äldreomsorgen. Det behövs för att säkerställa en god arbetsmiljö, bra omsorgskvalitet, patientsäkerhet och en högre status för branschen.
  Grundbemanningen behöver höjas, för att värna arbetstagarna, omsorgstagarna och deras anhöriga. Samtlig personal ska vara yrkesutbildad inom vård och omsorg, eller under utbildning. Utbildat vårdbiträde ska vara lägsta utbildningsnivå i äldreomsorgen, oavsett insats. Riktlinjerna bör ta hänsyn till behovet av beredskap och flexibilitet för förändrade bemanningssituationer. De bör även inkludera krav på ökad insyn. För att kunna uppnå rätt bemanning i samtliga verksamheter behövs offentlig statistik för bemanningen och den faktiska personaltätheten på särskilda boenden och inom hemtjänsten, både för kommunala och enskilda utförare.
  Kommunal uppmanar alla ansvariga politiker att ta ansvar för att äldreomsorgens verksamheter bemannas rätt. Grundbemanningen ska matcha kraven i arbetet och de arbetsuppgifter som förväntas utföras. Arbetstagarna ska ha goda arbetsvillkor, inflytande över arbetet och möjlighet att påverka arbetsbelastningen. Heltidsarbete ska vara norm. 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställd. Alla visstidsanställningar ska ske på objektiv grund.
 3. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det systematiska arbetsmiljöarbetet är själva ramverket för en hållbar arbetsmiljö – om inte det efterlevs så går det inte heller att efterleva övrig arbetslagstiftning. Kommunal kräver att samtliga arbetsgivare tar sitt lagstadgade ansvar och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Det här är grundläggande för ett friskare arbetsliv för arbetstagarna. Det är också avgörande för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden.
 4. Sanktionsavgifter för överträdelser mot AFS 2001:1 och AFS 2015:4. Kommunal anser att Arbetsmiljöverket bör få rätt att utfärda sanktionsavgifter vid överträdelse av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2016:4) och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar