Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Debattartikel: Anställda utnyttjas som skolans alltiallo – tydlighet krävs

Elevassistent hjälper en elev
Foto: Kommunal
2020-05-18
Elevassistenter, lärarassistenter och fritidsledare har för otydliga yrkesroller. Det bidrar till en ohållbar arbetsbelastning. Läget förvärras av ett utbrett missbruk av otrygga anställningar, skriver Lisa Bondesson och Sofia Lindqvist, Kommunal, i en debattartikel i tidningen Altinget.

I coronakrisens spår gör vi alla uppoffringar och nödens natur tvingar oss att hitta lösningar som vi annars aldrig hade accepterat. I skolan drabbas personalen av sjukskrivna kollegor och många nya arbetsuppgifter.

Skolan spelar en central roll för att andra samhällsviktiga funktioner i samhället ska fungera under krisen men också i den vardag som väntar bortom corona. I undersökningar vi genomfört innan och under krisen ser vi att yrkesrollerna är otydliga och att arbetsuppgifterna spretar.

Nöden har ingen lag och kommunalarna i skolan kavlar upp ärmarna och rycker in när och där det behövs. Men vi måste vara medvetna om att detta i längden är ohållbart. Kommunal har flera förslag på vad som behövs för att skapa en tryggare miljö i skolan på sikt – både för de anställda och för barnen.

Ökad arbetsbelastning

Kommunal organiserar elevassistenter, lärarassistenter och fritidsledare i skolan. Redan innan coronakrisen påpekade vi att dessa yrkesgrupper fungerar som en alltiallo inom skolan och fritidshemmen, med olika arbetsuppgifter som varierar under dagen.

I en ny enkät framkommer att ännu fler arbetsuppgifter nu har lagts på yrkesgrupperna. Medlemmarna upplever att trots att många barn är frånvarande har bemanningen totalt minskat i relation och arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna har ökat.

Otydliga gränsdragningar

Den ändrade arbetssituationen innebär bland annat att i ännu högre grad täcka upp för sjukskrivna lärare, att hoppa in som kökspersonal, att städa och att agera när vårdnadshavare försöker lämna in sjuka barn. Samtidigt som det saknas vikarier som täcker upp för ordinarie arbetsuppgifter.

Medlemmarnas roll som alltiallo innebär otydliga gränsdragningar som bidrar till en ohållbar arbetsbelastning och höga sjukskrivningstal. Arbetssituationen påverkar verksamhetens kontinuitet, elevernas trygghet och förutsättningar för kunskapsutveckling.

Utbildning saknas

Skolverket har konstaterat att otydliga gränser och oklar ansvarsfördelning mellan olika yrkesgrupper i skolan är en stor utmaning. Därtill saknar många av de som arbetar i skolan rätt utbildning.

I en medlemsenkät hösten 2019 uppgav cirka 40 procent att de saknar en utbildning för det de är anställd som. Att arbeta i skolan kräver kunskap och möjlighet till kompetensutveckling – oavsett yrkesroll.

Otrygga anställningar

Läget förvärras av ett utbrett missbruk av otrygga anställningar där drygt 40 procent har en tidsbegränsad anställning varav över 60 procent jobbar deltid (SCB, 2019). I medlemsenkäten från 2019 uppgav 30 procent att de inte vet om de kommer få jobba kvar hos sin arbetsgivare nästa läsår.

Åtgärder krävs

För att yrkesgrupperna ska kunna vara ett stöd till eleverna och arbetslaget i skolan krävs enhetlighet i yrkesrollen och utbildningskrav, att yrkesgrupperna lyfts fram i skolans styrdokument och att alla som arbetar i skolan har trygga anställningar. Det krävs flera åtgärder så snart som möjligt:

  • Yrkesgruppernas roll behöver förtydligas och lyftas fram i skolans styrdokument.
  • Rätt utbildning: Gymnasieskolan ska ge både generell och yrkesspecifik kompetens och den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen ska ge motsvarande sammanhållen utbildning och vara permanent. Arbetsgivarna ska erbjuda kontinuerlig yrkesutveckling.
  • Trygga anställningar: Anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och arbetsorganisationen ska möjliggöra heltidsarbete som norm. 

Yrkesskicklig personal som vet vad som förväntas av dem, har rätt utbildning och trygga anställningar ger en bättre skola och tryggare barn.

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal

Sofia Lindqvist, utredare, Kommunal

Debattartikeln på Altingets hemsida