Avtal klart - Fremia Samhall


Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Fremia Samhall. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Löneökningar

• År 1: 1 oktober 2023 höjs lönerna med 1020 kr och arbetsuppgifttillägg 1 höjs med 330 kr

• År 2: 1 oktober 2024 höjs lönerna med 931 kr

Ersättningar och tillägg

Alla ersättningar, övertidsersättning, obekväm arbetstid och skiftarbete samt gränsvärdet för semesteruppfyllnad räknas upp med avtalsvärdet vid samma tidpunkt som vid uppräkning av grundlön.

År 1: Höjs samtliga ersättningar och tillägg med 4,1 % 
År 2: Höjs samtliga ersättningar och tillägg 3,3 %

Arbetsmiljö 

A. Arbetsgivaren ansvarar enligt lag och det nya kollektivavtalet för en säker och tillfredsställande arbetsmiljö. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska organisera och planera arbetet så att arbetstagaren inte utsätts för fysisk eller psykisk belastning som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

B. Anser en facklig förtroendevald eller lokal facklig organisation att arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter enligt punkt A ska skriftlig anmälan omedelbart göras till arbetsgivaren.

C. Arbetsgivaren ska snarast möjligt överlägga med den fackliga organisationen om vilka åtgärder som ska vidtas. I normalfallet ska överläggningen påkallas snarast men senast inom fem och genomföras inom tio dagar. Kan enighet inte uppnås vid denna överläggning kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket för slutligt avgörande av frågan.

D. Underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt punkt C samt Arbetsmiljöverkets slutliga avgörande utgör kollektivavtalsbrott. Om en arbetsgivare har drabbats av straff eller annan påföljd enligt arbetsmiljölagen på grund av sådan underlåtenhet ska allmänt skadestånd dock inte utgå.

Delpension

I avtalet införs en möjlighet för medlemmar att sätta av pengar till en delpensions premie. Det är frivilligt att göra. Frivilligheten ligger i att man kan använda sin arbetstidsförkortning, som man inte utnyttjat, att sätta i en pensionspremie. Det som sätts in är 108 procent av timlönen på de timmar man inte använt. Enligt § 4 mom 6.

Tanken med delpension är att man ska kunna gå ned i tid och ta ut en del pension och kunna jobba kvar men med en lägre tjänstgöringsgrad om man så önskar.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar