Avtal klart – Fastigo S-avtalet


Efter konstruktiva förhandlingar har Kommunal tecknat ett nytt kollektivavtal med Fastigo. Kollektivavtalet gäller från och med 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Fastighetsskötare
Foto: Kommunal

Avtalet ger löneökningar på, genomsnitt, 1207 kronor i för 2023 och 1035 kronor för 2024. Avtalet innehåller förbättrade villkor vad gäller permission som numera även innefattar registrerad partner samt mor- och farföräldrar. Tryggheten kopplad till graviditetspenning har även stärkts.

Löneökningar

1 maj 2023 ökar lönerna med i genomsnitt 1207 kronor
1 maj 2024 ökar lönerna med i genomsnitt 1035 kronor.

Lägstalöner

1 maj 2023 höjs lägsta lön till 26 160 kronor (höjt med 1350 kronor).
1 maj 2024 höjs lägsta lön till 27 195 kronor (höjt med 1035 kronor).

Ersättningar och tillägg

1 maj 2023 höjs ersättningar och tillägg med 4,1 %.
1 maj 2024 höjs ersättningar och tillägg med 3,3%.

Handledartillägget höjs:

  • till 55 kr 2023
  • till 57 kr 2024.

Lönesamtal med skriftlighetskrav

Lönesamtal ska genomföras, dokumenteras och undertecknas av både chef och arbetstagare.

Sparad semester 

Att antal sparade semesterdagar får inte sammanlagt överstiga 30 dagar.

Arbetsgivaren har ett ansvar för planering av verksamheten, arbetet och ledigheter. Detta ansvar innebär också att arbetsgivaren ska möjliggöra för arbetstagaren att ta ut sin semester.

Övergångsbestämmelse:

Arbetstagare som den 31 december 2023 har fler än 30 sparade semesterdagar ska ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2028. 

Uppsägning under ledighet med graviditetspenning

Om en arbetstagare som är ledig med graviditetspenning på heltid sägs upp på grund av arbetsbrist och arbetstagaren senast vid inledning av ledighetsperioden har ansökt om föräldraledighet, börjar uppsägningen att löpa vid den tidpunkt då arbetstagaren helt eller delvis återgår i arbete eller enligt sin ansökan om föräldraledighet skulle ha återgått i arbete.

Första stycket gäller ledighet med graviditetspenning från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Arbetstider

Avvikelsen från dygnsvilan vid övertid/mertid får endast ske två gånger per vecka vid de tillfällen där den sammanlagda dygnsvilan understiger 11 timmar.

Beredskap dygnsvila/veckovila 

Vid beredskap ska kompenserande vila för aktivt arbete som bryter dygnsvilan förläggas så snart som möjligt och vara sammanhängande, dock senast inom 14 kalenderdagar. Vid beredskap flera dygn i sträck ska kompenserande vila förläggas i samband med den därpå följande dygnsvilan efter beredskapsperiodens slut. 

Om arbetsgivaren beslutar att förlägga kompenserande vila under ordinarie arbetstid görs inte löneavdrag. 

Permission (kort ledighet med lön)

Permission beviljas i regel endast för del av arbetsdag. I särskilda fall kan dock permission beviljas för en eller flera dagar, till exempel vid hastigt påkommet sjukdomsfall inom arbetstagarens familj eller vid nära anhörigs frånfälle och begravning. Med nära anhörig avses make, maka, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar registrerad partner, mor och farföräldrar eller annan person som står i jämförbart förhållande till arbetstagaren.

Arbetsmarknadsavtal 

Ny reglering av lägstalön införs avseende heltidsanställd arbetstagare som anställs på överenskommelse för arbetstagare i anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser.  

Lönen för dessa ska från och med 1 maj 2023 uppgå till lägst 21 300 kronor och från 1 maj 2024 uppgå till lägst 22 335 kronor. 

Läs avtalet på Mina sidor

Inom kort kommer det nya kollektivavtalet att finnas tillgängligt på Mina sidor.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar