Foto: Kommunal.

Underbemanning, omänskliga scheman, minutstyrning.

Det funkar inte!

Det är skandalöst hur arbetstider förläggs och hur man ägnar sig åt minutstyrning i välfärden runt om i landet. Orsaken är underbemanning och konsekvenserna blir ofta helt absurda. Scheman som styrs av konsulter, tjänstemän eller system som inte vet hur jobbet fungerar eller vad som krävs. Istället borde de som gör jobbet vara med och planera. Gå med i facket – tillsammans kan vi förändra! 

Scheman ska läggas av de som kan jobbet 

Schema och arbetstider har alltid varit viktiga frågor för medlemmarna i Kommunal. Tidigare brukade personalen ha inflytande över schemaläggningen. Men det har blivit allt vanligare att scheman läggs med hjälp av konsulter, bemanningshandböcker, system och centrala schemaläggare. Ofta med resultat att ohållbara scheman skapas över personalens huvuden och med minutstyrning som gör det svårt att göra ett riktigt bra jobb.   

Arbetsgivarna brukar dessutom kalla det för hälsoscheman. Men i praktiken handlar om att färre ska göra mer. Många medlemmar får till exempel sina nattpass kortade och tvingas istället jobba fler nätter och helger. Det är också vanligt att med kort varsel bli inkallad att arbeta på sin lediga dag. Många medlemmar tvingas gå med på så kallade resurspass, där de får rycka in på arbetsplatser långt bort från sin ordinarie.  

Schemaläggningen används för att lappa ihop en underbemannad verksamhet och spara pengar. Det gör att det helt saknas luft i schemat och att det inte finns tid för verksamhetsutveckling, pauser och återhämtning. Det har inget med hälsa att göra. Tvärtom leder det till en ohållbar arbetsmiljö och det behöver åtgärdas också som ett arbetsmiljöproblem.  

Kommunal vill se ett stopp för det här. Personalen på arbetsplatsen måste få vara med och bestämma hur schemat ska se ut, det är de som kan verksamheten bäst. Och arbetsgivarna måste förstå att de behöver anställa fler för att inte köra slut på personalen och riskera försämringar i verksamheten. 

Ingen ska behöva minutstyras 

9 av 10 som arbetar inom hemtjänsten arbetar idag under någon form av minutstyrning. Detaljstyrning och för kort tid för arbetsuppgifterna leder bland annat till att personalen inte hinner utföra sina arbetsuppgifter. Det blir ett stort problem för både vård- och omsorgstagarna och personalen.   

Det kan handla om att behöva göra 15–20 besök per arbetspass, hos uppåt 20 olika personer. Att få sitt schema för dagen i handen på morgonen utan att veta vad som väntar, och sen klara av att servera lunch eller duscha någon på 10 minuter och förflytta sig till någon annans hem på några få minuter. Att inte själv hinna gå på toaletten eller få stressa sig igenom viktig omvårdnad. Så är vardagen för de som jobbar i hemtjänsten och har strikta minutscheman.   

Kommunal kräver att den strikta minutstyrningen ska bort. Hemtjänsten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande. Så skapas bättre kvalitet, bättre arbetsmiljö och bättre resursutnyttjande.  

Vad gör Kommunal?

Så här ska det inte få fortsätta! Medlemmarnas hälsa påverkas negativt, människor väljer att sluta och välfärdssektorn riskerar att tömmas på kompetens. Och det är dåligt för verksamheten.  

Kommunal vill införa hållbara arbetstider, avskaffa (o)hälsosamma scheman och öka bemanningen i välfärden. Vi driver de här frågorna i kollektivavtalsförhandlingar centralt och lokalt, med påverkansarbete gentemot politiker på riks- och lokalnivå, med opinionsarbete och självklart genom att hjälpa enskilda medlemmar som kommit i kläm på jobbet.   

Men vår styrka som fackförening är medlemmarna. Det är tillsammans vi gör skillnad på arbetsplatsen, i kommunen och i samhällsdebatten. Därför är att det viktigt att vi organiserar oss.   

Frågor och svar om kampanjen

Medlemmarna i Kommunal utför tunga lyft, klär på snoriga barn, städar, lagar mat i varma kök, släcker bränder och räddar liv på jobbet. Många arbetar dessutom på obekväma tider – det handlar om alla dygnets timmar, året runt.  

Vi i facket ser sedan länge en skrämmande utveckling där olika typer av upphackad arbetstidsförläggning, minut- och konsultscheman, används av arbetsgivarna som ett sätt att hantera en alldeles för låg grundbemanning.  

Det leder till att personalen i välfärden får svårt att ta hand om sina barn eller ha ett socialt umgänge. Och vård- och omsorgssektorn har dubbelt så höga sjuktal som andra branscher. Det är inte en slump. Den här filmerna är ett sätt att uppmärksamma de orättvisorna.  

Filmerna visar på det absurda i de scheman som blir resultatet av den arbetstidsförläggning och minutstyrning som vi ser på många platser runt om i landet. Ofta hanteras den av system, konsulter eller tjänstemän som inte vet hur jobbet fungerar, medan de som arbetar i verksamheten inte är med och planerar den.  

Kommunal vill visa på det absurda i hur scheman och minutstyrning fungerar. Det är vanligt att medlemmarna i Kommunal behöver jobba delade turer, tolv timmar långa pass, varannan helg, tidig morgon direkt efter sen kväll etc – scheman som gör det omöjligt att återhämta sig på ett rimligt sätt. En arbetsdag i hemtjänsten kan bestå i att ge någon lunch på tio minuter eller att ha tre minuter för att förflytta sig från ett hem till ett annat.

Filmerna verkar skruvade, men verkligheten är faktiskt ännu värre. Det finns ingen tid till att hantera vardagshändelser som en ledsen pensionär eller någon som har ramlat. Det hinns inte med på utsatt antal minuter.  

Det kan ibland uppfattas som att schemaplaneringen sker på ett sådant sätt. Att personalens pass strös ut över dagarna på ett sätt som gör att det är svårt att få till en hållbar återhämtning och fritid. På vissa håll arbetar personalen till och med efter så kallade “robotscheman” som alltså är konstruerade utan mänsklig inblandning. Ett kort pass på morgonen, ett uppehåll på tre timmar och sen ett långt pass på kvällen. Nätter blandat med morgnar och eftermiddagar. Småskvättar - timmar här och där för att fylla hål i schemat. Det är många medlemmars vardag.   

Här pekar vi på det absurda i dagens minutstyrning där många moment i arbetet är så hårt styrda i antal minuter, att det skapar en situation som varken är hållbar för vård- och omsorgstagare eller personal.  

Det kan handla om att behöva göra 15–20 besök per arbetspass, hos uppåt 20 olika personer. Att få sitt schema för dagen i handen på morgonen utan att veta vad som väntar, och sen klara av att servera lunch på 10 minuter och förflytta sig till någon annan på några få minuter och kanske behöva köra för fort på vägen dit. Helt enkelt en ohållbar arbetssituation.   

Jo, det kan det absolut vara. Det är inget lätt jobb att få ihop en arbetstidsförläggning och det kan vara omöjligt att göra alla nöjda. Men det är enklare och blir bättre om man tar hjälp av de anställda på arbetsplatsplatsen. Om schemat gjordes i arbetsgruppen på arbetsplatsen tillsammans med chefen, och grundbemanningen höjdes, skulle belastningen minska även för cheferna.   

Det ska föreställa makthavarna som inte tar ansvar för den situation som råder i vård och omsorg just nu. Makthavarna har möjlighet att förändra och skapa bättre arbetsvillkor, till exempel genom att ge facket mer inflytande och flytta arbetstidsförläggningen till de som bäst kan verksamheten. En tillräcklig grundbemanning är också en resursfråga – det behöver makthavarna ta ansvar för. 

Kampanjen består av film i lite olika längder som går på TV4, Discovery, TV4 Play, YouTube och i sociala kanaler (Facebook, Instagram, TikTok och Snapchat).

Kommunal arbetar för att förbättra arbetsvillkoren för medlemmarna på både kort och lång sikt. Det handlar om att förhandla fram bättre löner och villkor i kollektivavtalen, och om att säkra att enskilda medlemmar får rätt hjälp när det hänt något på jobbet.   

Lokalt tar vi dagligen strid för att arbetsgivarna ska följa både lag och kollektivavtal när de förlägger arbetstiden. Kommunal ser till att arbetsplatsombuden och skyddsombuden har rätt verktyg, så de kan fånga upp problem, lyfta dem och vid behov ta hjälp av sin sektion. Ska vi lyckas behöver många på arbetsplatsen vara medlemmar.  

Men, för att långsiktigt få till hållbara arbetstider behöver man vara tillräckligt många som gör jobbet – det behövs fler kollegor på många arbetsplatser. Därför försöker Kommunal påverka politiker och driva opinion både lokalt och nationellt för att påverka politiker och andra beslutsfattare. Tillsammans gör vi skillnad!    

Här kan du redan idag bli medlem i Kommunal för att bidra i kampen mot ohållbara arbetstider och dåliga villkor. Tillsammans är vi starka! 

Bli medlem

Läs mer om vad som ingår i medlemskapet

Mall för debattartiklar

Den här texten kan du använda som inspiration för en lokal debattartikel. Du kan även använda den i andra sammanhang för att fördjupa dina argument i frågan, till exempel skriva ut och sätta upp på anslagstavlan på arbetsplatsen. 

Debattartikeln finns i två olika versioner - en längre och en kortare. Använd texterna i sin helhet, komplettera eller använd valda delar som du tycker passar.

Dela sidan