Foto: Kommunal

Hållbara arbetstider

Verktygslåda för hållbara arbetstider

På många arbetsplatser runt om i landet driver medlemmar och förtroendevalda frågan om bättre scheman och hållbara arbetstider. Och på många håll går utvecklingen åt rätt håll och personal och arbetsgivare hittar konstruktiva lösningar tillsammans! Tillsammans kan vi göra skillnad och på den här sidan får du mer kunskap och verktyg för förändra arbetstiderna på just din arbetsplats.

Vad är hållbara arbetstider?

Alla ska orka och kunna jobba ett helt arbetsliv, och därför tycker Kommunal att:

 • du ska kunna påverka och ha inflytande över ditt schema
 • ditt schema ska vara så förutsägbart och regelbundet som möjligt, så att du kan kombinera arbetsliv och privatliv
 • ditt schema ska göra att du får en dygnsvila för att återhämta dig och sova tillräckligt, varje dygn
 • ditt schema ska göra att du får en veckovila och har möjlighet till ett socialt umgänge.

Schemafrågor och arbetstidsförändringar styrs till viss del av arbetstidslagen och kollektivavtalen, men framför allt är det en arbetsmiljöfråga. Dåliga scheman grundar sig ofta i underbemanning och leder till stress, brist på återhämtning och risker i verksamheten. Därför behöver vi som medlemmar i facket sätta fokus på arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, och visa vad det är med våra scheman som gör att arbetsmiljön brister. Hållbara arbetstider borde vara en självklarhet i Kommunals branscher precis som i samhället i övrigt. Är du inte redan medlem i Kommunal, bli det så kan vi förändra tillsammans! 

Därför är hållbara arbetstider så viktigt

Göran Kecklund, professor på Stressforskningsinstitutet, svarar på frågor om hållbara arbetstider. Hur kommer det sig att schemaläggningen inte fungerar? Varför är sjuktalen mycket högre inom vård- och omsorg än inom andra yrken? Och hur skapar man egentligen hållbara arbetstider?

Hållbara arbetstider | Stressprofessorn svarar på frågor om hållbara arbetstider
Hållbara arbetstider | Stressprofessorn svarar på frågor om hållbara arbetstider

Handbok

Så kan du och dina kollegor jobba för att få hållbara arbetstider på er arbetsplats.

Jag är medlem på en arbetsplats

Det är viktigt att ni inom arbetslaget eller på arbetsplatsen pratar ihop er om hur just ni vill ha det på jobbet. Vad har ni för olika behov och vad ska till för att ni ska få möjlighet att utföra era arbetsuppgifter på bästa sätt och få ihop livet? För det är ju ni som är experterna på er arbetsplats, ni vet bäst. Dessutom har ni tillgång till hjälp och stöd från er fackförening.

Gör så här: 

 • Prata med dina kompisar på jobbet. Tycker de också att arbetstiderna och schemat behöver förändras? Är de redo att göra något åt saken?
 • Börja rapportera tillbud. Ett tillbud är en händelse där ingen skadar sig eller blir sjuk just då, men där sjukdom eller skada hade kunnat uppstå, eller kan uppstå längre fram. Att rapportera tillbud är viktigt för att arbetsgivaren ska kunna förbättra arbetsmiljön. Om du och dina kollegor inte signalerar och talar om för arbetsgivaren att det finns problem, så har hen ingen chans att förbättra situationen. Läs mer här om att rapportera tillbud.
 • Finns det ett arbetsplatsombud eller ett skyddsombud på arbetsplatsen? Prata med hen och gör en plan tillsammans.
 • Samla in berättelser på hur ni påverkas av arbetstidsförläggningen. Ofta handlar det om stress och brist på återhämtning på jobbet, att man inte kan ta rast eller lunch till exempel, eller behöver jobba över ofta. Det kan också handla om att tiden mellan passen är för kort, så att man inte sover ordentligt, eller att schemat är så oregelbundet att det blir svårt att planera livet. 
 • Ta kontakt med din sektion. Fråga hur ni kan hjälpas åt och vilket stöd du kan få.
 • Prata med din chef. Beskriv problemet och förklara att det inte bara är du, utan att ni är många på jobbet som tänker samma sak. Om du gör det på APT så kan du peppa dina kollegor innan att de ska visa att de håller med dig.
 • Om chefen säger nej - prata med chefens chef. Här kan det, beroende på situationen, vara bra att ta hjälp av din sektion.
 • Prata med dem som inte är med i Kommunal. Uppmana dem att gå med och delta i kampen för hållbara arbetstider.
Jag är förtroendevald på en arbetsplats
 • Prata med alla medlemmar och eventuella andra ombud på arbetsplatsen. Kom fram tillsammans till vad ni tycker behöver förändras, och hur ni vill förändra. 
 • Prata med chefen eller cheferna och förklara problemen. Är det svårt att kommunicera kan ni ta hjälp av sektionen. 
 • Uppmana alla som jobbar på arbetsplatsen att lägga tillbud när något inte fungerar. Läs mer här om varför tillbud är viktigt och hur ni kan jobba med dem.
 • Kräv riskbedömning vid schemaförändringar om du är skyddsombud. 
 • Skriv 6:6a om du är skyddsombud och inte får gehör hos arbetsgivaren. Ta hjälp av din sektion om du behöver. Längre ner på den här webbsidan finns mallar du kan ta hjälp av. 
 • Ta kontakt med sektionen och diskutera med dem. Hur kan ni hjälpas åt? Hur ser det ut på andra arbetsplatser i kommunen, offentliga eller privata? Vad vet kommunens politiker? 
 • Diskutera frågan om hållbara arbetstider kontinuerligt, på APT och medlemsmöten. 
Jag är förtroendevald på en sektion

Om ni på sektionen/teamet/gruppen ser behov av att driva en särskild fråga på en arbetsplats så är det viktigt att bygga stöd för arbetet på arbetsplatserna. Det kan vara så att fråga har väckts på vissa arbetsplatser hos arbetsgivaren men inte på andra. Ni ser behovet av att få med fler arbetsplatser. Det kan också vara så att ni själv vill ska uppmärksamhet kring en fråga men då är det extra viktigt att vara lyhörd för om detta är den fråga som är viktigast eller om det finns andra frågor som behöver hanteras först.

Kartläggning

 • Hur många arbetar på arbetsplatsen? (lägg in i KomMed)
 • Hur många visstidsanställda finns det?
 • Hur många är medlemmar? Vilken organisationsgrad?
 • Vad vet ni om arbetsplatsen?
 • Hur ser sektionens relation ut med arbetsplatsen? Hur ofta har vi varit där? Har det varit problem tidigare? Gillar man Kommunal?
 • Vilka möjlighet finns det att träffa medlemmar?
 • Hur kan ni få kontaktuppgifter till medlemmar och potentiella medlemmar? Enklast är att börja med att prata med ombudet (om det finns) som kan hjälpa till. Ni kan också be de ni pratar med på arbetsplatsbesök om kontaktuppgifter. OBS tänk på GDPR!

Planering

Sätt upp en grov tidsplan som innehåller:

 • Datum för arbetsplatsbesök
 • Datum för samlingsmöte (medlemmar och potentiella) kring frågan.
 • Bestäm hur många på arbetsplatsen som ni behöver ha med er för att kunna driva frågan.

Samla på er fakta: 

 • Hur ser det ut med arbetsskador/sjukskrivningar på arbetsplatsen? Är de relaterade till arbetstider, scheman, stress och underbemanning?
 • Hur ser det ut med tillbudsrapportering? 
 • Hur ser det ut med riskbedömningar? 
 • Finns det en medarbetarenkät, och hur ser den i så fall ut?

Genomföra samtal

 • Försök prata med så många som möjligt på arbetsplatsen. Ni kan ta samtal på arbetsplatsen eller boka tid för att träffas utanför. Många har inga större problem med att träffas för att ta en fika och prata om sitt arbete. 
 • Genomför samtalen enligt samtalstrappan, men ni bör själva ta upp frågan om arbetsskor.
 • Se till att få personen ni pratar med intresserad av arbetsskofrågan och att den är villig att på något sätt bidra till arbetet.
 • Vid samtalen är det viktigt att identifiera personer som är villiga att var mer aktiva än ändra. Dessa personer inklusive ombudet är det viktigt att ha lite mer kontakt med i efterhand. Ett beprövat sätt är att börja med att ge mindre uppgifter för att sedan ge mer och mer ansvar. 
 • Försöka att genomföra samtal med alla potentiella medlemmar. Det är ett utmärkt tillfälla att värva när ni är ute och pratar på arbetsplatsen. 

Driva frågan

 • Ni ska tillsammans med medlemmarna bestämma på vilket sätt frågan om hållbara arbetstider ska drivas.
 • Synka med avdelningen - förmodligen pågår liknande arbete på flera andra arbetsplatser. 
 • Ha en öppen och konstruktiv dialog med arbetsgivaren. 
 • Driv det som en arbetsmiljöfråga, men glöm inte bort lagar och kollektivavtal. 
 • Tänk på att börja mjukt men var beredda att öka trycket. 
 • Det kan också vara bra att arbeta på flera plan samtidigt särskilt om det är en större arbetsgivare.

Tänk på det här

 • Fira framgångar tillsammans med medlemmarna! Det kan handla om att ni har tagit viktiga steg på vägen. Till exempel att ni genomfört samtal och si och så många är beredda att stötta frågan. Men naturligtvis också att ni genomfört aktiviteter som att ombudet eller aktiv medlem lyft frågan på APT. Ett firande kan vara ganska enkelt det viktiga är att små steg uppmärksammas. Det bygger gemenskap och känsla av att vi gör det tillsammans. Stora framgångar ska ni naturligtvis fira stort.
 • Det är viktigt att beslut fattas av medlemmarna. Det är deras fråga och de ska vara en del av arbetet.
 • Avsett ekonomiska och personella resurser till arbetet - se till att ha pengar till fika och lite giveaways.
 • När Kommunal har extra hög närvaro på en arbetsplats så kommer det troligen att dyka upp andra frågor. Hantera dessa så fort som möjligt. Det ökar trovärdigheten för arbetet.
Jag vill påverka politiker

Om Kommunals medlemmar inte får gehör från arbetsgivaren och det är en kommun eller region som är huvudman så är det bra att frågan drivs gentemot styrande politiker (eller opposition).

Förberedelser

 • Ta reda på vilka politiker som ansvarar för aktuell arbetsplats. Vilken/vilka nämnder är berörda? 
 • Hör av er till dessa politiker och boka möten.
 • Ta fram fakta om hur frågan påverkar hos berörd arbetsgivare/arbetsplats.
 • En enkät bland medlemmar?
 • Bjud gärna in medlemmar till möten med politiker så att de får dela med sig av hur deras vardag faktiskt ser ut. 
 • Ta fram arbetsmiljöstatistik.
 • Ta fram allmänna fakta om frågan
 • Beskriv hur underbemanningen påverkar kvaliteten i verksamheten. 
 • Fundera fram bra lösning som ni kan lägga fram. Tänk konstruktivt! 

Genomförandet

 • Boka enskilda träffar med berörda politiker.
 • Beskriv problemen. Våga använda känslor och sunt förnuft.
 • Beskriv en tänkbar lösning och ha ett hum om vad det kostar.
 • Skriv en motion som ni kan lämna över. 
 • Ha något kort skriftligt att lämna över.
 • Boka in ett nytt möte för avstämning.
 • Det kan, om det är möjligt, vara en bra idé att ha med en engagerad medlem vid träffen med politikern.
 • Om vi har representation i nämnden så kan frågan, efter genomförda samtal, lyftas där.
 • Anordna någon form av möte där politiken får träffa medlemmar och verkligheten beskrivs av enskilda både utifrån arbetsmiljö och privatekonomi

Om ni inte får gehör

 • Genomför publika aktiviteter
 • Manifestation i samband med fullmäktige
 • Skriv i sociala medier, gärna i allmänna grupper och inte bara i sektionens grupp.
 • Skriv insändare och debattartiklar, ta gärna hjälp av avdelningen.
 • Starta namninsamlingar.

Tänk på

 • Eskalera stegvis. 
 • Politiker vill ha denna typ kunskap om problem och hur de kan lösas!

EU-kommissionens granskning leder till längre dygnsvila och mer återhämtning

Efter att EU-kommissionen har ställt krav på Sverige att förändra reglerna kring dygnsvila i Sveriges största kollektivavtal, HÖK/AB, har Kommunal förhandlat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Det gjordes under hösten 2022 och från och med 1 oktober 2023 kommer förändringarna att slå igenom. 

Förändringarna gäller för dig som jobbar inom kommun eller region, alltså på Kommunals avtal med SKR och Sobona. Med förändringarna i avtalet stärks arbetstagarnas rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar, det som kallas för dygnsvila. Dygnsviloreglerna är ett skydd för arbetstagarens hälsa och säkerhet. Undantag kan därför endast ske enligt särskilda förutsättningar som specificeras i avtalet och ska föregås av en noggrann bedömning av behovet. 

– Tidigare har arbetsgivarna slentrianmässigt kunnat störa medlemmarnas rätt till dygnsvila. Nu finns i stället tydliga skrivningar så att arbetsgivarna inte längre kan skarva med arbetstidsförläggningen, och skulle de bryta mot reglerna kommer medlemmarna kompenseras, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal. 

Förändringarna ska vara implementerade senast den 1 oktober 2023. På vilket sätt alla scheman, i alla kommunala och regionala verksamheter runt om i hela landet, kommer att behöva förändras och justeras för att följa reglerna går inte i dagsläget att överblicka. Det behöver ses över på respektive arbetsplats, av både facket och arbetsgivaren. Det kan handla om fasta scheman, högre bemanning eller annorlunda strukturerade scheman. 

Läs mer här och de nya förändringarna i kollektivavtalet HÖK/AB.

Hur påverkas er arbetsplats?

Om du jobbar på en kommunal eller regional verksamhet med dygnet runt-bemanning så kommer detta högst troligen att påverka arbetstidsförläggningen på er arbetsplats. 

Ta kontakt med ditt arbetsplatsombud och er sektion och börja diskutera hur ni vill jobba med frågan om dygnsvila fram till den 1 oktober 2023 och möjliga lösningar. 

Läs mer här

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar