Foto: Kommunal.

Ta ett viktigt beslut - säg till innan det blir akut!

Rapportera tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Om ett tillbud har inträffat på ditt jobb ska du rapportera det till din arbetsgivare.

Vad är ett tillbud?

Ett tillbud är en händelse där ingen skadar sig eller blir sjuk just då, men där sjukdom/skada hade kunnat uppstå eller kan uppstå längre fram.

Ett tillbud kan till exempel vara:

  • Brister i planeringen som gör att du inte kan ta lunch.
  • För få kollegor på jobbet gjorde att du fick en alldeles för tung arbetsbelastning.
  • Ett blött golv som du hade kunnat halka på.

Vad är en tillbudsrapport?

En tillbudsrapport är en kort beskrivning av en händelse på jobbet, som du skriver och lämnar till din chef eller i ett system.

Vad är skillnaden mellan tillbud och avvikelse? 

Många är vana att skriva en rapport om avvikelse när en vårdskada har inträffat, eller det funnits risk för att vårdskada ska inträffa. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att rapportera dessa avvikelser till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men en avvikelse hjälper inte till att upptäcka brister i arbetsmiljön. För det krävs att du och dina kollegor rapporterar tillbud. Många tror att det automatiskt även blir en tillbudsrapport om man skriver avvikelserapport, men så är det inte.

  • Avvikelserapport: En rapport till IVO om att något har brustit i vården av patienten eller omsorgstagaren
  • Tillbudsrapport: En rapport till arbetsgivaren om att något har brustit i din och dina kollegors arbetsmiljö 

Varför ska jag rapportera tillbud? 

Att rapportera tillbud är viktigt för att arbetsgivaren ska kunna förbättra arbetsmiljön. Om du och dina kollegor inte signalerar och talar om för arbetsgivaren att det finns problem, så har arbetsgivaren ingen chans att förbättra situationen. Dessutom är tillbudet ett underlag för skyddsombudet på din arbetsplats som också kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön och ställa krav på arbetsgivaren.

Tillbudsrapporter är inte bara till för att uppmärksamma problem i den fysiska arbetsmiljön, som kan orsaka skador. De är också till för att uppmärksamma brister i den organisatoriska arbetsmiljön – alltså problem som har att göra med bemanning, schemaläggning, planering, stress, mobbing, hot och så vidare. 

Det är bra om ni diskuterar vilka tillbud som har kommit in på APT eller andra personalmöten. Tillbuden bör också finnas på dagordningen på skyddskommittéerna – möten där facket och arbetsgivaren träffas för att prata om arbetsmiljön. 

Hur rapporterar jag ett tillbud? 

Många arbetsgivare har särskilda system där man ska rapportera in tillbud, som till exempel IA, MA, Stella med flera. Men det finns faktiskt inga lagkrav på i vilken form rapporten ska vara. Det ska gå lika bra att skriva rapporten på en papperslapp eller i ett sms till arbetsgivaren. Det som ska finnas med i tillbudsrapporten är: 

  • Vad hände? Beskriv händelsen eller situationen.
  • I vilket arbetsmoment?
  • Tid och plats?
  • Varför uppstod händelsen eller situationen? Till exempel på grund av: hög arbetsbelastning och tidspress, bristande planering, otydliga instruktioner, ingen introduktion eller för lite utbildning 

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att rapportera ett tillbud kan du fråga ditt skyddsombud. Du kan också ringa till Kommunal Direkt eller kontakta din sektion.

Allvarliga tillbud och arbetsplatsolyckor

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga tillbud och allvarliga olyckor till Arbetsmiljöverket. Om det är oklart om ett tillbud eller en olycka är allvarlig eller inte, ska arbetsgivaren hellre anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Arbetsolyckor och arbetssjukdomar ska arbetsgivaren rapportera till Försäkringskassan, även om de inte orsakat frånvaro.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid arbetsskador

Vad händer sedan? 

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. För detta arbete krävs det att det finns rutiner. Rutinerna bör bland annat beskriva hur tillbud ska rapporteras och uppmärksammas. Om du upplever att din arbetsgivare inte uppmärksammar tillbud, är det viktigt att du tar upp det med ditt skyddsombud eller din sektion.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar