Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa
Frågor och svar med anledning av coronaviruset covid-19
Foto: Kommunal

Frågor och svar kring corona (Covid-19)

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här finner du information och svar på vanligt förekommande frågor.

Uppdaterad: 1 juli 2020

In English:

Questions and answers regarding corona (covid-19)

A-kassa – nya regler med anledning av corona

Regeringen har fattat ett antal beslut som ska göra att fler kan få a-kassa. 

Medlemsvillkoret blir kortare

Varje månad du är medlem räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.
Gäller för alla som får beslut om en ersättningsperiod daterade efter 13 april 2020.

Enklare att uppfylla ett arbetsvillkor

För att uppfylla arbetsvillkoret krävs nu att du  arbetat minst 60 timmar i månaden under sex månader eller 420 timmar under sex månader i följd med minst 40 timmar under varje månad.
Gäller för alla som får beslut om en ersättningsperiod daterade efter 13 april 2020.

Grundbeloppet höjs

Grundbeloppet höjs från 365 kronor per dag till 510 kronor per dag. Grundbeloppet betalas ut till de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret. För att få 510 kr ska du ha arbetat heltid under 1 år.
Gäller: 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021.

Den inkomstbaserade ersättningen höjs

Idag är den högsta ersättningen de 100 första dagarna 910 kronor som nu höjs till 1 200 kronor per dag.
Gäller: 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021.

Karensen på 6 dagar tas  bort

Från och med tidrapporten vecka 14 till och med 53 2020 dras det inga karensdagar.
Gäller för alla: Det dras inga karensdagar under vecka 14 – 53 2020.

Arbetsgivarens ansvar

Kan arbetsgivaren omplacera mig eller ge mig andra arbetsuppgifter med anledning av corona?

Ja, du har arbetsskyldighet på arbetsgivarens alla arbetsplatser under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som ska utföras.

Bekostar arbetsgivaren extra utgifter vid omplacering?

Ta upp frågan med din arbetsgivare om det blir aktuellt och försöka få någon form av ekonomisk ersättning för detta.

Din arbetsgivare ska göra en riskbedömning

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Din arbetsgivare ska informera dig om vad som gäller.

Rätt till lön

Utgångspunkten är den som är anställd och som står till förfogande för arbete har rätt till lön även om arbetsgivaren säger att hen inte ska komma till arbete. Det innebär normalt att en anställd måste inställa sig på arbetsplatsen och vara beredd att utföra sina arbetsuppgifter. En arbetstagare kan alltså inte välja att stanna hemma från jobbet av rädsla för att bli smittad av viruset. En arbetsgivare kan dock bestämma att arbetstagaren, i fall där det är möjligt, ska utföra arbetet hemifrån.

I det fall du blir förkyld eller sjuk av annan anledning stannar du hemma och sjukanmäler dig, precis som i normala fall.

Vad gör jag om arbetsgivaren inte hittar vikarier i t.ex. hemtjänsten?

Det är arbetsgivarens ansvar att bemanna verksamheten. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen göra en riskbedömning av arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar att prioritera bland arbetsuppgifter om det saknas personal.

Arbetsmiljö

Kan en läkare tvinga mig att testa mig?

Covid-19 är klassad som en allmänfarlig sjukdom och faller under smittskyddslagen. Om en läkare bedömer att en arbetstagares besvär eller omständigheter tyder på allmänfarlig sjukdom är arbetstagaren skyldig att testa sig.

Blir arbetstagare ombedd att testa sig med anledning av att läkare beslutat om detta så är arbetstagare skyldig att medverka till detta. Eftersom detta är en lagstadgad plikt så kommer arbetstagare att behöva genomgå testning även om det är en ledig dag eller semester. Arbetsgivare behöver inte utge särskild ersättning för detta.

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp?

Riksdagen har fattat beslut om ersättning för personer i riskgrupper. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2020 och gäller till utgången av september 2020. Syftet med regleringen är att bidra till ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbete i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. Reglerna innebär att personer i vissa riskgrupper, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19, har rätt till förebyggande sjukpenning. Ersättning lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.

Vad gäller om jag har en nära anhörig som tillhör en riskgrupp?

Riksdagen har fattat beslut om utvidgad rätt till smittbärarpenning för närstående. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2020 och gäller till utgången av september 2020. Syftet med regleringen är att bidra till ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Med närstående avses anhöriga som i samma hushåll arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning för vård av närstående. Den utvidgade rätten till ersättning gäller för anhöriga som, utöver den vård eller stöd och service den anhöriga ger den närstående, även arbetar. För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. Ersättning lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.

Hur varmt får det vara på jobbet? 

Hur många grader får det bli i min verksamhet? Var går gränsen?
Det finns ingen exakt temperaturangivelse för vad som är ett arbetsmiljöproblem. Det beror så mycket på arbetsuppgifterna, ventilation och AC, hur mycket man rör på sig, om man har tillgång till vatten och kan ta rast och så vidare. Om du och dina kollegor upplever att temperaturen är ett problem för er – då är den det. Prata med arbetsgivaren om lösningar som fungerar för er.

Läs mer här om de regler som gäller.

Varför har ni inte gått ut till alla medlemmar inom vård och omsorg om att de har rätt till att testa sig vid symptom av covid? Väldigt konstigt faktiskt att ni inte går ut o meddelar våra rättigheter till att testas!

Testningen gäller än så länge bara vissa grupper under speciella förhållanden. Riktlinjerna för testning från Folkhälsomyndigeten har förändrats från att endast gälla patienter i behov av inneliggande vård, personer med hemtjänst, funktionsomsorg, äldreomsorg och boende på institutioner till att idag även omfatta hälso- och sjukvård samt omsorgspersonal som är hemma med lindriga symtom. De bör testas i ett tidigt skede för att snabbare kunna återgå till arbete om provsvaret är negativt. Det innebär att arbetsgivaren ska informera den som berörs.

Personlig skyddsutrustning - vad är det som gäller?

Kommunals krav är att personlig skyddsutrustning ska användas vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Den personliga skyddsutrustningen ska komplettera den basala skyddsutrustningen. 

Läs mer här om personlig skyddsutrustning! 

Kommunal JO-anmäler Arbetsmiljöverket

Frågan om skyddsutrustning under coronapandemin är livsviktig för medlemmarna i Kommunal. Arbetsmiljöverket har en viktig roll i det arbetet. Kommunal menar att Arbetsmiljöverket inte har agerat i enlighet med sitt uppdrag. Därför har Kommunalt anmält myndigheten till Justitieombudsmannen, JO. 

Läs mer om JO-anmälan

Folkhälsomyndigheten har ändrat riktlinjerna för vilken skyddsutrustning vårdpersonal ska ha? Vad innebär det?

Det innebär att arbetsgivaren måste anpassa skyddsutrustningen utifrån folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Hur kommer det sig att man ex lägger fokus på att skydda busschaufförer och folk som arbetar inom vården men att vi inom skolan jobbar på som tidigare?

Det har varit ett stort fokus på vissa yrkesgrupper av olika anledningar men det är av stor vikt att även andra yrkesgrupper skyddas. Alla yrkesgrupper i skolan utgör en viktig grupp som behöver skyddas. Här måste det ställas krav på arbetsgivaren så de anpassar verksamheten utifrån folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Vilka yrkesgrupper omfattas av de basala hygienrutinerna?

Socialstyrelsen har en föreskrift (SOSFS 2015:10) som handlar om basal hygien. Man kan säga att en föreskrift betyder att något är bindande. Man har helt enkelt kommit överens om att detta ska gälla. 

Socialstyrelsen föreskrift om basal hygien gäller för:

 • personal inom hälso- och sjukvård och tandvård
 • personal i gruppbostäder, hemtjänst och särskilt boende för äldre
 • personliga assistenter som arbetar vid de särskilda boenden som omfattas av föreskrifterna.

Reglerna gäller inte de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem eller personal i daglig verksamhet. OBS! Det innebär dock inte att man ska arbeta utan skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad smitta.

På Socialtjänstens hemsida hittar du mer information.

Är jag skyldig att arbeta utan skyddsutrustning?

Arbetsgivaren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs och även informera om smittrisker. I en situation där det saknas skyddsutrustning måste arbetsgivaren göra en riskbedömning i samråd med skyddsombudet om hur situationen ska hanteras.

Läs mer om riskbedömningar och brist på skyddsutrustning

Vad tänker Kommunal göra angående uppmaning att sjukhus vårdpersonal ska jobba i kortärmad trots riktlinjer vid smitta?

Vi förutsätter att arbetsgivaren följer de regler Socialstyrelsen har i basala hygienrutiner samt att de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger följs. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret för de anställda och därmed ansvar att följa rutiner och rekommendationer.

Arbetsmiljölagen reglerar att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Kan detta inte uppnås på annat sätt ska personlig skyddsutrustning tillhandahållas och användas. 

Läs mer om riskbedömningar och brist på skyddsutrustning

Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma om jag är sjuk?

Om smitta konstaterats är arbetstagaren också skyldig att stanna hemma. Om en arbetstagare är sjuk har arbetstagaren rätt att vara hemma, först med sjuklön och sedan med sjukpenning.

Får jag karensavdrag om jag är sjuk?

Nej, det slopade karensavdraget gäller från och med den 11 mars till den 30 september 2020, med möjlighet till förlängning. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Det innebär att du som anställd i efterhand får söka ersättning för karensavdraget till Försäkringskassan. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. 

Regeringen har beslutat att det belopp man får tillbaka för karensavdraget är 700 kronor före skatt. Från och med den 1 juni höjer regeringen ersättningen till 804 kronor. Anledningen till att man satt ett fast belopp som är lika för alla, är att det är för ohanterligt att räkna ut vad varje enskild person skulle få. Det innebär därför att en del inte kompenseras fullt ut. Samtidigt gagnas den som har en lägre inkomst, genom att man kan få en högre ersättning än det avdrag som gjorts.

Läs mer om den höjda ersättningen hos regeringen

Om jag är hemma och sjuk behöver jag läkarintyg?

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden.
Läs mer hos Försäkringskassan.

Kan arbetsgivaren hindra den som varit i smittat område från att komma till arbetsplatsen?

Ja, arbetsgivaren kan hindra dig från att komma till arbetsplatsen i syfte att hindra en potentiell smittspridning. Utgångspunkten är dock alltjämt att arbetsgivaren är skyldig att utge lön eftersom hen inte är sjuk och står till förfogande för arbete. Arbetsgivaren ska informera dig vad som gäller på din arbetsplats. Vid oklarheter ska du kontakta din sektion, alternativt Kommunal Direkt.

Kan arbetsgivare tvinga arbetstagare att vaccinera sig om och när ett vaccin tagits fram?

Nej.

Jag har blivit omplacerad till en annan arbetsplats, måste jag gå med på det?

Ja, det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet inom sin verksamhet, arbetsgivaren måste dock följa vissa spelregler. Jag tycker du ska ta kontakt med din sektion för att se om arbetsgivaren gjort rätt.

Vad har jag och mina kollegor för möjlighet att påverka i frågan om skyddsutrustning?

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och tillhandahålla skyddsutrustning. I denna process ska skyddsombudet och personalen involveras. Prata med ert skyddsombud.

Har vi rätt att neka att jobba om vi ej har rätt skyddsutrustning? Är orolig.

Om ni ej har rätt utrustning bör ni ta kontakt med ert skyddsombud som kan hjälpa er.

Det saknas möjlighet att följa de basala hygienrutinerna på min arbetsplats inom hemtjänsten.Vad ska jag göra?

Ta kontakt med ditt skyddsombud som kan hjälpa dig.

Kan jag kräva att arbetsgivaren omplacerar mig så att jag inte utsätts för risk att smittas?

Nej, det kan du inte. Däremot ska arbetsgivaren tillhandahålla skyddsutrustning. Läs mer här.

Vad gäller om jag misstänker att jag själv bär på smittan?

Om du är sjuk så ska du sjukskriva dig.

Arbetsskada

Räknas Corona, Covid-19, som arbetsskada?

Det finns en lista/förordning över vilka smittsamma sjukdomar som kan klassas som arbetsskada och Covid-19 finns på den listan.

Om du blivit sjuk 1 februari 2020 eller senare, kan din sjukdom bedömas som arbetsskada både vad gäller den lagstiftade ersättningen och den kollektivavtalade försäkringen TFA/TFA-KL.

Hur gör jag en anmälan om arbetsskada när det gäller Covid-19?

Man gör precis som vid vilken arbetsskadeanmälan som helst. En anmälan till Försäkringskassan och en till AFA.

Kan jag oavsett yrke få Covid-19 klassat som arbetsskada?

När det gäller smittor så är gruppen (kretsen) som kan få dessa klassade som arbetsskada i huvudsak begränsad till:

 • i arbete vid sjukvårdsinrättning,
 • i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material,
 • sysselsättning vid laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

Det innebär alltså att inte alla som blivit smittade i sitt arbete kan få Covid-19 klassat som arbetsskada.

Har jag rätt till någon form av arbetsskadeersättning om jag blivit smittad av Covid-19 på mitt jobb?

Du kan till exempel få ersättning för inkomstförlust eller ersättning för utgifter som hänger ihop med skadan. Dock måste du ha varit sjuk i mer än 180 dagar för att kunna få ersättning (du får då ersättningen retroaktivt).

Skulle du få bestående men, till exempel en nedsatt lungfunktion, kan du också få ersättning trots att du inte varit sjukskriven i 180 dagar.

Men innan dess? Och vad får vi som inte tillhör gruppen (kretsen) som omfattas? Får vi då bara sjukpenning?

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS/AGS-KL) betalas ut som vanligt som ett tillskott till sjukpenningen. Glöm inte att anmäla hos AFA.

För dig som omfattas av ITP-avtalet får du ersättning från Alecta från dag 91. Din arbetsgivare ska anmäla dig dit.

Jag har smittbärarpenning, kan jag få AGS/AGS-KL?

Ja. Från och med dag 15 kan du ansöka om detta hos AFA.

Arbetstid och schema

Arbetsgivaren vill göra schemaändringar med kort varsel. Vad är det som gäller?

När det gäller schemaförändringar så gäller bestämmelserna i kollektivavtalet. Dessa kan se olika ut beroende på vilket kollektivavtal som det gäller.

Hur många timmar får jag jobba i sträck och hur lång tid måste jag ha mellan mina pass?

Arbetstidslagen säger att raster ska läggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Det kan finnas avvikelser från detta i olika kollektivavtal. Lagen har också regler om dygnsvila. Dygnsvila minst 11 timmar sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar, även här kan det finnas avvikelser i kollektivavtal.

Avtalsrörelsen 2020 skjuts fram

Här hittar du frågor och svar att avtalsrörelsen skjuts fram. 

Förskola och skola 

Inom äldrevården finns basala hygienrutiner som gäller. Vad finns inom förskola och skola? Jag har arbetat inom dessa verksamheter under många år. Vi kommer att råka ut för fler pandemier i framtiden. Jag tycker det är hög tid att titta på detta med stort allvar inom förskola och skola. Nästa pandemi kanske kommer att skörda offer i lägre åldrar. Jag känner stor oro för att så kommer att ske.

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering för hur en eventuell smitta eller misstänkt smitta ska hanteras. Riskbedömningen ska göras i samverkan med skyddsombudet, personalen och arbetsgivaren, arbetsgivaren ansvarar för att alla arbetstagare informeras om riskbedömningen.Personalens hälsa får dock inte riskeras! Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö!Arbetsgivaren ska säkerställa rutiner – alla måste och ska veta hur man ska agera, göra regelbundna riskbedömningar, hygienrutiner ska följas. 

Ska vårdnadshavare som är sjuka lämna och hämta sina barn?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vårdnadshavare som är sjuka inte ska lämna eller hämta sina barn på förskolan.

Vad händer om avdelningar slås ihop på grund av personalbrist eller färre barn?

Arbetsgivaren kan omplacera er till annan avdelning.

Kan arbetsgivaren omplacera mig eller ge mig andra arbetsuppgifter, med anledning av corona?

Ja, du har arbetsskyldighet på arbetsgivarens alla arbetsplatser under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som ska utföras.

Vi är oroliga för att smittas på vår arbetsplats! Kan vi kräva grundläggande hygienmaterial och annat skyddsmaterial?

Arbetsgivaren ansvarar för att det finns grundläggande hygienartiklar och annat skyddsmaterial samt tydliga instruktioner, på arbetsplatsen. Vid problem kontakta skyddsombudet eller Kommunal lokalt.

Vilket är arbetsgivarens ansvar för att minska vår oro?

Tillsammans med skyddsombudet och arbetstagarna ska arbetsgivaren göra kontinuerliga riskbedömningar av hur myndigheternas rekommendationer kan följas: vilka risker finns förknippade med olika arbetsuppgifter, vilka konsekvenser får det och vilka åtgärder behöver vidtas för att minska riskerna?

Vad gör vi om ett barn blir sjuk under dagen?

Tills vårdnadshavare kommer är det lämpligt att ha ett avskilt utrymme där barnet kan vara. I rummet ska det finnas grundläggande hygienutrustning.

Hur ska vårdnadshavarna exakt veta hur de ska bete sig vid lämning och hämtning?

Ni som arbetstagare ”ska inte agera poliser” Detta är ett ansvar för arbetsgivaren.

Vilka nya rutiner vid städning behöver tillföras, tex. avtorkning av leksaker och skärmar?

Dessa frågor ska hanteras vid de kontinuerliga riskbedömningarna.

Ska barnen stanna hemma om vårdnadshavare är smittad?

Arbetsgivaren sak göra en riskbedömning i de fall vårdnadshavare är hemma på grund av smitta.

Kan sjuka barn lämnas på förskolan?

Inga sjuka barn ska vara på förskolan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att sjuka ska stanna hemma, detta gäller även barn.

Min skola stänger, hur påverkar det mig?

I detta läge kan en så kallad arbetsbristsituation uppstå. Arbetsgivaren ansvarar då i första hand för att omplacera berörda arbetstagare till annan verksamhet. Även andra lösningar kan göras lokalt. Syftet är att undvika arbetslöshet. I sista hand kan uppsägning på grund av arbetsbrist bli aktuell, då gäller kollektivavtalets eller lagens uppsägningstider.

Vad händer med mig som jobbar i skolan om skolan stängs?

Om du jobbar i en kommunal/offentlig skola så kan du bli omplacerad till annat arbete inom kommunen.

Vad händer med min lön om jag blir omplacerad?

Din lön ska inte påverkas, dvs. du ska få samma lön som innan.

Vad händer med min OB-ersättning om jag blir omplacerad?

Om ditt ordinarie jobb innehöll arbete på obekväm arbetstid, dvs. OB-ersättning utgick, men du blir omplacerad till ett arbete som inte är på obekväm arbetstid utgår inte OB-ersättning.

Jag jobbar på ett privat företag. Kan jag bli omplacerad då?

Är det en privat arbetsgivare kan förflyttning bli aktuellt, frågan är då om denna möjlighet finns. Det kan bli fråga om ”utlåning” till annat företag, detta är dock något som du själv måste godkänna.

Jag har blivit permitterad på 60% i 6 månader. Får jag har kvar mina barn på förskolan på heltid?

Vi hänvisar till de regler kommunen har som man bor i.

Vad säger Kommunal om att medlemmar blir omplacerade som följd av arbetsplatser som stängs?

Alla åtgärder som kommer att sättas in är i syfte att medlem inte ska bli uppsagd eller arbetslös. Hur detta ska hanteras är lokala frågor. Kommunal har gått ut med riktlinjer om avsteg ska göras från centralt kollektivavtal. Där finns även information om ”utlåning”.

Jag undrar om kommunal jobbar för att förskolepersonal som är i riskgrupper ska få vara hemma med lön ?

Det är alltid arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt.

Om det finns en underliggande sjukdom, den anställde tillhör en riskgrupp som gör det farligt att arbeta där det finns smittade så måste arbetsgivaren anpassa arbetet, bestämma om man får gå hemma med lön eller om det finns andra arbetsuppgifter som går att utföra utan risk för att bli smittad. Gör arbetsgivaren ingenting så rekommenderar Kommunal att man stoppar just de arbetsuppgifter som är riskfyllda för just den arbetstagaren. Ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen, sektionen eller Kommunal Direkt.

Försäkringar och konkurs

Kommunals medlemsförsäkringar hos Folksam

Vilka försäkringar ingår i mitt medlemskap? Om det och annat kan du du läsa om här

Med anledning av reserestriktioner på grund av coronaviruset – Vad gäller för inställda resor inköpta med betal- och kreditkort från EnterCard?

Avbeställningsskyddet i kortförsäkringen omfattar enbart avbokning på grund av  sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat den försäkrade eller nära anhörig. Annat hinder från att resa, som till exempel en avrådan från att företa resor till resmål som drabbats av Coronaviruset eller inreseförbud, omfattas inte av försäkringen. Vänd dig i första hand till researrangören vid frågor om ombokning.

Vad gäller vid inställda evenemang inköpta med betal- och kreditkort från EnterCard?

Om du har evenemangsskyddet i din kortförsäkring så gäller samma villkor. Enbart avbokning på grund av  sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat den försäkrade eller nära anhörig. Här finns mer info, men texten ovan sammanfattar läget: https://www.erv.se/privat/dolda/om-coronaviruset/

Vad händer om företaget där jag jobbar går i konkurs?

När ett företag försätts i konkurs utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kommer att ge mer information om och hur du ska fortsätta att arbeta.

AFA Försäkring

Corona - vilka försäkringar gäller? Se information på AFA:s hemsida om vad som gäller kring Coronaviruset: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/forsakringar/coronavirus....

Skolkök

Skolköket som möter alla elever, personal inom loppet av 1,5 timme samt på mellis utan skydd. Hos oss utsätts vi för 700 gäster/potentiella smittochanser varje dag....Inte ett uns av skydd eller försök till att skydda oss myror, vi ska bara jobba och är utbytbara! Vi är inte odödliga bara för vi jobbar med unga! Hur ser Kommunals fokus ut?

Fokuset har i stor utsträckning varit på vård och omsorg sidan men ökat på andra områden. Många av reglerna omfattar alla branscher tex. För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering för hur en eventuell smitta eller misstänkt smitta ska hanteras. Riskbedömningen ska göras i samverkan med skyddsombudet, personalen och arbetsgivaren, arbetsgivaren ansvarar för att alla arbetstagare informeras om riskbedömningen. Personalens hälsa får dock inte riskeras! Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö! Arbetsgivaren ska säkerställa rutiner – alla måste och ska veta hur man ska agera, göra regelbundna riskbedömningar, hygienrutiner ska följas. 

Grön sektor - Djursjukvård

Bland personal inom djursjukvården råder viss oro över att bli smittad från smittade djur. Vad rekommenderar Jordbruksverket att personal som arbetar inom djursjukvården ska använda för skydd när de behandlar ett djur som man misstänker bär på Corona-viruset?

Den samlade bedömningen i dagsläget när det gäller risken för att djur som eventuellt bär på Corona-viruset skulle smitta människor är minimal. Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen, syftar till att minska risken för spridning av smittämnen inom djurens hälso- och sjukvård. Alla verksamheter som bedriver veterinärmedicinsk vård ska ha en och arbeta enligt en hygienplan (vårdhygien). Denna plan ska fungera som en arbetsbeskrivning för hur smittvägar, mellan djur och mellan djur och människor, kan brytas. Detta arbete bygger ju på principerna för basala vårdhygienrutiner. Det är den som ansvarar för verksamheten som är ansvarig för att det finns en hygienplan och för att personalen arbetar enligt denna. Användningen av skyddsutrustning ingår som en del i basala hygienrutiner. Beroende på vilken typ av arbetsmoment, vilken smitta det handlar om, varierar det vilken typ av skyddsutrustning som är aktuell och lämplig. Basala hygienrutiner är grunden för att minska riskerna för smittspridning.

Dessutom är arbetsgivaren skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) avseende smittrisker i verksamheten. Arbetsgivaren ska också följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete där det finns regler om att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Där finns också regler om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. Jordbruksverkets råd i detta fall är att arbetsgivaren måste göra en riskbedömning och föra en dialog med personalen. Om det är personer som är oroliga och som tillhör särskild riskgrupp för smitta så kanske det finns möjlighet att styra om arbetet så att dessa personer kan undvika kontakten med eventuellt misstänkta djur. Här kan en diskussion med Arbetsmiljöverket vara aktuell.

Hälso- och sjukvård

Hur kan man snabbutbilda människor nu för att dom ska hjälpa till i vården? Vi som har gått undersköterskeutbildningen och som vill få upp statusen inom vården, vad händer nu då?

Någon snabbutbildningen går inte att jämställa med en omfattande undersköterskeutbildning. Statusen med att ha en omfattande utbildning kommer snarare att öka.

Korttidspermittering

Vad är korttidsarbete och korttidspermittering?

Från och med den 16 mars 2020 har vi ett nytt system för statligt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av minskning av efterfrågan. Arbetsgivaren ansöker om statligt stöd för att täcka delar av sina lönekostnader, och du som anställd får din arbetstid minskad men din lön minskar inte i samma grad.

Vad innebär reglerna om korttidspermittering i praktiken?

Korttidspermitteringen kan ske i tre fasta steg, det är inte möjligt att avtala om andra varianter av korttidspermittering inom ramen för lagen. Avtalet om de olika stegen träffas i det lokala avtalet mellan Kommunal och arbetsgivaren, inte med dig som anställd.

De olika stegen är:
- Vid arbetstidsminskning med 20 % får du 96 % av lönen.
- Vid arbetstidsminskning med 40 % får du 94 % av lönen.
- Vid arbetstidsminskning med 60 % får du 92,5 % av lönen.
- Vid arbetstidsminskning med 80 % får du 88 % av lönen.

För vilka arbetsgivare gäller reglerna om korttidspermittering?

Utgångspunkten är att alla företag omfattas av reglerna om korttidspermittering.

Vad behöver arbetsgivaren göra för att få statligt stöd?

För att få statligt stöd krävs att den enskilde arbetsgivaren gör en ansökan hos Tillväxtverket. För att Tillväxtverket ska godkänna ansökan måste följande kriterier vara uppfyllda:

 1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, 
 2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,
 3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och
 4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Hur träffas ett avtal om korttidspermittering?

För att en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal ska kunna använda sig av korttidspermittering måste det finns ett centralt avtal om korttidspermittering mellan den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren är medlem i och den fackliga organisationen. Därefter måste den enskilda arbetsgivaren träffar ett lokalt avtal om korttidspermittering där det anges vilka arbetstagare som omfattas av korttidspermitteringen samt på vilka nivåer.

Vilka centrala avtal om korttidspermittering har Kommunal träffat?

Per den 25 mars har Kommunal träffat avtal med: Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen, Gröna arbetsgivare, KFO, Sobona, Almega, Vårdföretagarna, Svenska Kyrkan, Sveriges Bussföretag, IDEA, Fastigo, Visita och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR).

Vad gäller för korttidspermittering om min arbetsgivare saknar kollektivavtal?

Korttidspermittering med statligt stöd kan användas även av en arbetsgivare som inte har kollektivavtal, dock ser förutsättningarna lite annorlunda ut. Om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal och arbetsgivaren vill teckna avtal om korttidspermittering så kan du ta kontakt med din sektion för rådgivning.

Får jag behålla min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) även om det införs korttidspermittering på min arbetsplats och jag går ner i tid?

Om korttidspermittering införs på din arbetsplats inom ramen för lagen om korttidsarbete med statligt stöd behåller du den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som du hade innan du gick ner i tid.

Kan jag få a-kassa för den del av tiden jag inte jobbar med stöd av korttidspermittering?

Nej, reglerna om arbetslöshetsförsäkring innebär att den som deltar i inte kan få arbetslöshetsersättning för arbetstidsminskningen. Om du har närmare frågor om din rätt till arbetslöshetsersättning, bör du vända dig till din a-kassa.

Kan visstidsanställa med till exempel 6 månaders anställning omfattas av avtalet om korttidspermittering?

Ja, även tidsbegränsat anställda arbetstagare kan omfattas av korttidspermittering med stöd av lag.

Har man rätt att ta något annat jobb de dagar man inte jobbar?

Nej, man har ingen given rätt att ta annat jobb under tiden med korttidsarbete med statligt stöd. Lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren består alltjämt, så det behövs i så fall ett godkännande från arbetsgivarens sida.

Kan korttidspermittering användas under uppsägningstiden?

Nej, i de avtal som Kommunal har tecknat finns ingen sådan möjlighet.

Kan jag vägra korttidsarbetet och istället bli uppsagd?

Om korttidspermitteringen har stöd i centralt och lokalt kollektivavtal, så gäller det. Vägrar du trots det ställa upp på korttidsarbetet så kan det anses utgöra arbetsvägran och saklig grund för uppsägning (personliga skäl).

Krislägesavtalet

Vill du veta mer om Krislägessavtalet?

Här har vi samlat frågor och svar. 

Lön och ersättning

Vad är det för skillnad på vanlig övertid och beordrad övertid?

Det står i de flesta kollektivavtal att övertiden ska vara beordrad på förhand eller, om det inte kunnat göras, godkänd av behörig överordnad i efterhand. Syftet för arbetsgivaren är att ha koll på behovet av övertid. Vi hävdar att den tid som görs utöver den överenskomna arbetstiden ska ersättas enligt övertidsreglerna i kollektivavtalet.

När får jag ut min övertidsersättning?

Enligt de flesta av våra kollektivavtal betalas övertidsersättning ut med lönen månaden efter övertiden fullgjorts.

Mitt barn har varit hemma sjukt mer än en vecka, måste jag ha sjukintyg för att få ytterligare ersättning för vab?

Nej. Regeringen beslutade den 16 mars 2020 att regeln om slopat sjukintyg från åttonde dagen även gällerför vård av sjukt barn.

Min arbetsgivare säger att jag ska lämna förstadag- intyg, vid sjukdom, vad gör jag?

Kravet på förstadags intyg vid sjukdom är inte borttaget.

Kan arbetsgivare tvinga arbetstagare att vaccinera sig om och när ett vaccin tagits fram?

Nej.

Vilka regler vid smitta har Försäkringskassan?

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av att en läkare har beslutat att du inte får arbeta för att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.

 

Semester

Kan arbetsgivare skjuta fram eller dela upp semestern?

Utgångspunkten är att beviljad semester inte kan återkallas ensidigt av arbetsgivaren utan att det finns fog för det. I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagarens beviljade semester dras in eller påbörjad semester avbryts, kan det finnas fog för att återkalla redan beviljad semester.
Utges ersättning om semestern skjuts fram eller delas upp?
Det aktuella centrala kollektivavtalet och semesterlagen utgör regelverket för hur semester och eventuell ersättning ska hanteras, i vissa delar går det göra lokala kollektivavtal om avsteg ifrån dessa. Om arbetsgivaren eller den fackliga organisationen vill göra lokala avsteg så upptas det en förhandling om detta.

Kan arbetsgivaren förskjuta all semester till hösten på grund av covid-19?

Kommunals uppfattning är att  medlemmarna behöver ha semester under sommaren om det inte är så att medlemmen själv vill ha den under annan period. Huvudregeln är att semester ska förläggas juni till augusti. Det kan finnas avvikelser i kollektivavtal runt semesterförläggning. Ta kontakt med din sektion.

Kan arbetsgivaren dra in redan beviljad semester?

Utgångspunkten är att beviljad semester inte kan återkallas ensidigt av arbetsgivaren utan att det finns fog för det. I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagarens beviljade semester dras in eller påbörjad semester avbryts, kan det finnas fog för att återkalla redan beviljad semester. Om din arbetsgivare vill göra det ska du ta kontakt med din sektion för vidare hjälp och rådgivning!

Kan arbetsgivaren sätta alla som har semester i beredskap?

Kommunals uppfattning är att har man semesters så ska man vara ledig. Kontakta din sektion.

Kan arbetsgivaren begära att man under semestern ska stå ”stand by” för att kunna jobba?

Nej, arbetsgivaren kan inte begära att du ska vara stand by när du fått beviljad semester.

Huvudsemester vad är det?

Med huvudsemester menas att arbetstagaren har rätt till 4 veckors ledighet under juni till augusti enligt Semesterlagen. Undantag kan göras via centralt kollektivavtal.

Varför gäller inte semesterlagen?

Vissa delar av semesterlagen går det att göra avvikelser ifrån genom kollektivavtal. Då gäller kollektivavtalet istället.

Vem bestämmer över semestern?

I slutänden är det arbetsgivaren som bestämmer utifrån verksamhetens behov samt säkerhet på arbetsplatsen och samhällsviktiga funktioner. Arbetsgivaren måste dock förhandla med den fackliga organisationen.

Är jag skyldig att jobba även om jag har semester?

Om arbetsgivaren bryter din semester är du skyldig att jobba. Det ska vara ett kort och tillfälligt avbrott. Arbetsgivaren måste ha fog för att avbryta beviljad semester. Det ska finnas orsak till avbrottet och arbetsgivaren ska försöka lösa behovet på ett annat sätt som till exempel att ta in vikarier eller genom övertidsarbete. Det är arbetsgivaren som gör bedömningen.

Jag orkar inte jobba om jag inte får semester i sommar?

Det är viktigt att man får vila och återhämtning. Det är ytterst arbetsgivaren som styr förläggning av semestern. I första hand ska man titta på semesterförläggning i juni till augusti. Om du känner att du inte orkar så prata med din arbetsledare.

Har jag inte rätt att vara ledig när barnen är lediga från skolan?

Arbetsgivaren ska eftersträva semesterförläggning juni till augusti Om det inte är möjligt utifrån bemanning och verksamhetens krav så kan det bli annan tid. Arbetsgivaren ska dock göra allt vad den kan för att semesterförläggningen sker under juni till augusti.

Måste jag kolla telefonen hela tiden utifall jag behövs på jobbet när jag är ledig?

Nej, det finns ingenting som säger att du måste kolla telefonen hela tiden under din semester. Vid oklarheter: kontakta din sektion.

Jag vill ha semester på sommaren, varför får jag inte det?

Kommunals uppfattning är att semester i första hand ska förläggas under juni till augusti, enligt semesterlagen men har arbetsgivaren uttömt alla möjligheter till sådan förläggning av semester på sommaren kan arbetsgivaren förlägga semestern vid annat tillfälle. Detta ska då föregås av en förhandling med Kommunal.

Semester - nedan gäller utifrån centralt kollektivavtal för dig som arbetar i kommun, region och Sobona-företag (före detta Pacta)

Huvudsemester vad är det?

Med huvudsemester menas att arbetstagaren har rätt till 4 veckors ledighet under juni till augusti enligt Semesterlagen. Undantag kan göras via centralt kollektivavtal. I kollektivavtalet som gäller för Kommuner, Regioner och Sobona företag kan arbetsgivaren efter MBL förhandling förlägga huvudsemestern till maj och september.

Varför semester i september?

Fyra veckors semester ska i första hand förläggas juni till augusti. Om inte det är möjligt utifrån bemanning och säkerhet i verksamheten finns möjligheten utifrån kollektivavtalet att förlägga huvudsemester i september efter att arbetsgivaren har MBL förhandlat med facket. Förläggning av semester i september ska i första hand vara frivillig.

Jag vill ha semester på sommaren, varför får jag inte det?

Kommunals uppfattning är att semester i första hand ska förläggas under juni till augusti. Har arbetsgivaren uttömt alla möjligheter till sådan förläggning av semester finns det enligt centralt kollektivavtal och efter MBL förhandling möjlighet att förlägga semester till september. Det ska i första hand vara frivilligt.

Ersättning vid annan semester än juni-augusti?

Om du som arbetstagare får högst 14 semesterdagar förlagda under juni till augusti så får du 2 betalda extra semesterdagar under semesteråret/kalenderåret. Om du som arbetstagare får 15-19 semesterdagar förlagda till juni till augusti så får du 1 extra semesterdag under semesteråret/kalenderåret.

Vilken ersättning utges när arbetsgivaren bryter semestern?

Utifrån kollektivalets regler så får du som fått din semester avbruten en extra semesterdag i kompensation för varje avbruten semesterdag och du får tillbaka dina semesterdagar. Kompensation kan lämnas med högst fem semesterdagar. Om du vistas på annan ort så får du ersättning för extra kostnader som den avbrutna semestern kan orsaka dig och som kan anses skäliga.

Tystnadsplikt och sekretess

Hur är det med tystnadsplikt och sekretess?

Tystnadsplikt om corona
Den ansträngda som det nya coronaviruset har medfört att många verksamheter befinner sig i vad som kallas för en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en händelse som ligger mellan normaltillstånd och höjd beredskap.

Under en extraordinär händelse gäller speciella regler för tystnadsplikt. Dessa gäller för den som arbetar, eller har arbetat med Coronaviruset. Bestämmelserna innebär att man inte får avslöja vad man fått reda på för någon utomstående.

Meddelarfriheten om corona
Tystnadsplikten under en extraordinär händelse sätter meddelarfriheten ur spel. Den som deltar eller har deltagit i arbetet mot coronaviruset får inte lämna uppgifter till media för publicering.

Har förtroendevalda rätt till information?

Det finns bestämmelser i medbestämmandelagen, 11 § och 19 §, som garanterar de fackliga organisationerna rätt till information.. Dessutom finns bestämmelser i arbetsmiljölagen som garanterar ledamöter i en skyddskommitté information (6 kap. 6 § arbetsmiljölagen).

Vilka uppgifter har skyddsombud rätt att ta del av, enligt arbetsmiljölagen?

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att ta del av handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet. Detta innebär att skyddsombud ska få ta del av upplysningar om Coronaviruset. Den sekretess som gäller för anställda i övrigt angående coronaviruset, gäller också då skyddsombudet.

Skyddsombudet får, trots tystnadsplikten, föra en uppgift vidare till en ledamot i den lokala arbetstagarorganisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör.

Rätten att lämna uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnadsplikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten också för denne.

Varsel

Kan arbetsgivaren förhandla bort/förkorta min uppsägningstid i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist med anledning av Coronakrisen?

Den uppsägningstid som följer av kollektivavtalet eller lag gäller. Det är möjligt att förkorta uppsägningstiden, men det förutsätter att du och din arbetsgivare kommer överens om det. Det finns ingen skyldighet att träffa en sådan överenskommelse.

Min arbetsgivare hotar om varsel, vad gör jag?

Om din arbetsgivare ska varsla så ska arbetsgivaren förhandla det med den fackliga organisationen. Du kan kontakta din sektion

Kan en arbetsgivare beordra en arbetstagare att vikariera för annan arbetstagare och då utföra arbetsuppgifter som ligger utanför både det ordinarie arbetet och avtalsområdet?

I nuvarande situation med snabb smittspridning av Covid-19, är frågan om att säkra bemanningen i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra har högtryck. Arbetsgivaren kan behöva ta snabba beslut att exempelvis beordra övertid, byta scheman, tillfälligt byta arbetsplats, vikariera för annan arbetstagare eller fullgöra jour och beredskap.

Förändringar gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet från arbetstagaren. Det är självfallet också viktigt att arbetsgivaren är lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå. Lika viktigt är det att arbetsgivaren också tar hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ger andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra.

Äldreomsorg

Lärarförbundet ska nu jobba för smittbärarbidrag för riskgrupper. Tycker kommunal ska göra det samma! Jag jobbar i äldrevården inom demensvård har diabetes och är rädd....

Det är alltid arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt.

Om det finns en underliggande sjukdom, den anställde tillhör en riskgrupp som gör det farligt att arbeta där det finns smittade så måste arbetsgivaren anpassa arbetet, bestämma om man får gå hemma med lön eller om det finns andra arbetsuppgifter som går att utföra utan risk för att bli smittad. Gör arbetsgivaren ingenting så rekommenderar Kommunal att man stoppar just de arbetsuppgifter som är riskfyllda för just den arbetstagaren. Ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen, sektionen eller Kommunal Direkt.

  Hittar du inte svaret på just din fråga?

  Som medlem kan du kontakta Kommunal på flera sätt så hjälper vi dig att besvara dina frågor. 

  Var kan jag hitta uppdaterad information om viruset?

  Folkhälsomyndigheten

  I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som samlar allmän information i frågan. På deras webbplats hittar du frågor och svar om nya .

  Allmänna frågor

  Den som vill ställa allmänna frågor om det nya coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan man ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten har öppet dygnet runt, årets alla dagar.

  Sjukvårdsrådgivning

  Misstänker du att du har blivit smittad, ring 1177.

  1177 Vårdguiden

  Regional information till privatpersoner om det nya coronaviruset finns också på 1177.se Vårdguiden

  Söker du information på andra språk?

  På krisfinformation.se finns teckenspråkstolkad information och hos folkhalsomyndigheten finns information för sig som vill läsa på engelska, kinesiska, persiska, arabiska, dari, somaliska, finska, tigrinja, pashto och urmanji. 

  På Transkulturellt centrum finns en ny telefonlinje om corona. Hit kan man ringa för att svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk. Telefonlinjen bemannas av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer som svarar på allmänna frågor om coronaviruset. De talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Observera att detta inte är en sjukvårdsupplysning. Här hittar du mer information, telefonummer och öppettider.

  Kommunal följer givetvis UD:s rekommendationer och avråder alla medlemmar från resor till aktuella regioner för att undvika ytterligare smittspridning.

  Kommunals livechatt med anledning av coronaviruset

  Se Kommunals livechatt i efterhand här. Kommunals avtalsjurist Malin och rådgivaren Pierre svarar på frågor som är kopplade till ditt arbete och coronaviruset covid-19. Följ oss på Instagram så missar du inte nästa livechatt.

  Livechatt 23 april:

  Livechatt med anledning av coronaviruset den 23 april

  Livechatt 7 april:

  Se hela livechatten här.

  Livechatt 25 mars:

  Se hela livechatten här.

  Livechatt 17 mars:

  Se hela livechatten här.