Frågor och svar om corona (covid-19)

Coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här finner du information och svar på vanligt förekommande frågor. Uppdaterad 2022-07-04.

Covid-19 ökar snabbt i Sverige – vårdläget kan bli allvarligt

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar snabbt i Sverige och förväntas fortsätta öka. Samtidigt varnar flera regioner för att läget inom sjukvården kan bli allvarligt under sommaren om den redan ansträngda vården belastas ytterligare.

Regioner inför nya regler för vårdpersonal, bland annat ska de återgå till att använda munskydd vid kontakt med patienter. Munskydd och handsprit kommer även att finnas tillgängligt för patienterna.

Nya regler för vårdpersonal är inget som Folkhälsomyndigheten i nuläget rekommenderar.

Vaccinering

Kan en arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig?

Nej, arbetsgivare kan med gällande lagstiftning inte tvinga en arbetstagare att vaccinera sig. Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig sjukdom.

Kan en arbetsgivare förflytta arbetstagare som inte är vaccinerade mot covid-19?

Arbetsgivare ska inte behandla arbetstagare som inte är vaccinerade på något annat sätt än de som är vaccinerade. Omplaceringar ska endast vidtas om det finns särskilda skäl utifrån verksamheten.

Vad gäller om vaccinet medför biverkningar?

Vaccin omfattas av läkemedelsförsäkringen. Kammarkollegiet och Läkemedelsförsäkringen har tecknat en överenskommelse om skadereglering och ersättning för eventuella läkemedelskostnader i samband med covid-19-vaccination. Den innebär att samtliga covid-19 vacciner från bolag som inte är anslutna till Läkemedelsförsäkringen nu omfattas av försäkringen.

Var hittar jag mer information om vaccination?

Socialstyrelsen har samlat frågor och svar om vaccination.

Var hittar jag information om vaccinationer på andra språk än svenska?

Folkhälsomyndigheten har översatt information om vaccination på 18 olika språk

Gravida

Vilka restriktioner gäller för mig som är gravid på jobbet?

Restriktionerna, gällande covid-19, är borta eftersom covid-19 från och med de 1 april 2022 inte längre klassas som allmänfarlig sjukdom.

Måste jag berätta att jag är gravid?

Det är frivilligt att informera arbetsgivaren om att man är gravid. Men det är samtidigt viktigt att arbetsgivaren informeras, så att hen kan vidta eventuella åtgärder för att undanröja risker i arbetsmiljön eller ta fram andra lösningar. Även andra kan behöva få veta om graviditeten så att man exempelvis kan planera framtida bemanning.

A-kassa – nya regler med anledning av corona

Hur länge måste jag ha varit medlem för att ha rätt till a-kassa?

Varje månad du är medlem räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Gäller för alla som får beslut om en ersättningsperiod daterade efter 13 april 2020.

Vad krävs för att jag ska ha rätt till a-kassa?

För att uppfylla arbetsvillkoret krävs nu att du arbetat minst 60 timmar i månaden under sex månader eller 420 timmar under sex månader i följd med minst 40 timmar under varje månad. I normala fall krävs att du under tolv månader ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar under sex månader i följd och då minst 50 timmar per månad.

Gäller för alla som får beslut om en ersättningsperiod daterade från den 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

Vad ligger ersättningen på om jag inte uppfyller medlemsvillkoret?

Om du inte uppfyller medlemsvillkoret betalas ett grundbelopp ut. Grundbeloppet höjs från 365 kronor per dag till 510 kronor per dag. För att få 510 kr ska du ha arbetat heltid under 1 år.
Gäller: 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

Vad ligger den inkomstbaserade ersättningen på?

Den högsta ersättningen de 100 första dagarna höjs från 910 kr per dag till 1 200 kr per dag. Gäller: 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

Har jag karensdagar?

Från 3 januari 2022 sänks karensen från 6 dagar till 2 dagar, det gäller tidrapporter från och med vecka 1 2022.

Varje ny ersättningsperiod inleds med karens, det innebär att du som får ersättning inte får ersättning de första dagarna av din arbetslöshet.

Gäller: 3 januari 2022 till och med 2 januari 2023

Mer om a-kassan.

Sjukdom - smitta

Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma om jag är sjuk?

Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 ska du stanna hemma. Det är bra att testa dig om du misstänker att du har covid-19. 

Som sjuk har du rätt att vara hemma, först med sjuklön och om du är sjuk längre än 14 dagar så har du rätt till sjukpenning.

Får jag karensavdrag om jag är sjuk?

Ja, från och med 1 april 2022 återinförs karensavdraget.

Behöver jag läkarintyg om jag är hemma på grund av sjukdom?

Ja, från och med 1 april 2022 behöver den som är anställd och blir sjuk återigen styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg från den åttonde dagen för att få sjuklön.

Behöver jag intyg när jag vabbar?

Ja, från och med 1 april 2022 behöver den som vabbar skicka in ett intyg från sjuksköterska eller läkare när barnet varit sjuk i mer än 7 dagar.

Arbetsmiljö

Vad är det för skillnad mellan munskydd och andningskydd?

Munskydd - Är en medicinteknisk utrustning, vilket betyder att de används av en person för att skydda den man har framför sig, som exempelvis en patient.

Munskydd är i formell mening inte någon personlig skyddsutrustning, som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning,

Munskydd ger ett visst skydd mot de större dropparna när man hostar, pratar eller nyser. De stoppar inte de små droppar, som vi kallar aerosol.

Munskydd är engångsutrustning, och måste därför kastas efter användning. Det är viktigt att arbetsgivaren ger anvisningar hur ofta man skall byta ett munskydd, eftersom dessa skydd har visat sig ge besvär, exempelvis eksem runt munnen.

Munskydd finns i tre klasser, där de som heter II R är vätskeavvisande och därmed ger mest skydd.

Andningsskydd - Är en personlig skyddsutrustning. De enklaste andningsskydden är engångsskydd och kan inte återanvändas. De som är aktuella som skydd mot Coronavirus heter FFP2 och FFP3. FFP3 skyddar något bättre mot de allra minsta partiklarna.

Dessa andningsskydd finns med eller utan en liten utandningsventil. Ventilen gör skyddet något lättare att använda, eftersom utandningsluften går ut den vägen. Via ventilen kan tyvärr coronaviruspartiklar komma ut, varför man måste överväga vilka andra skyddsåtgärder som kan behövas för att skydda patienten eller den andra personen.

Det är viktigt att andningsskyddet sitter ordentligt. Det ska sitta hårt för att ge skydd.

Vad gäller om jag misstänker att jag själv bär på smittan?

Om du misstänker att du bär på smittan bör du omedelbart stanna hemma och testa dig för covid. 

Personlig skyddsutrustning - vad är det som gäller?

Kommunals krav är att personlig skyddsutrustning ska användas vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Den personliga skyddsutrustningen ska komplettera den basala skyddsutrustningen. 

Vilka yrkesgrupper omfattas av de basala hygienrutinerna?

Socialstyrelsen har en föreskrift (SOSFS 2015:10) som handlar om basal hygien. Man kan säga att en föreskrift betyder att något är bindande. Man har helt enkelt kommit överens om att detta ska gälla. 

Socialstyrelsen föreskrift om basal hygien gäller för:

  • personal inom hälso- och sjukvård och tandvård
  • personal i gruppbostäder, hemtjänst och särskilt boende för äldre
  • personliga assistenter som arbetar vid de särskilda boenden som

omfattas av föreskrifterna.

Reglerna gäller inte de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem eller personal i daglig verksamhet. OBS! Det innebär dock inte att man ska arbeta utan skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad smitta.

På Socialstyrelsens hemsida hittar du mer information.

Är jag skyldig att arbeta om det inte finns rätt skyddsutrustning?

Arbetsgivaren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs och även informera om smittrisker. I en situation där det saknas skyddsutrustning måste arbetsgivaren göra en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet om hur situationen ska hanteras. Hör av dig till din sektion om du behöver stöd och hjälp. 

Läs mer om riskbedömningar och brist på skyddsutrustning

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp?

Ersättning för personer i riskgrupper upphörde den 30 september 2021.

Vad gäller om jag har en nära anhörig som tillhör en riskgrupp?

Ersättningen upphör från och med 1 april 2022. Regeringen beslutade om en tillfällig ersättning för den som har varit tvungen att avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19 med anledning av pandemin. Ersättningsperioderna var 1 juli 2020 – 30 september 2021 och 8 december 2021 – 31 mars 2022. Du kan söka ersättning retroaktivt för angivna perioder.

Det saknas möjlighet att följa de basala hygienrutinerna på min arbetsplats inom hemtjänsten. Vad ska jag göra?

Ta kontakt med ditt skyddsombud som kan hjälpa dig. 

Kan en läkare tvinga mig att testa mig?

Nej, covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom.

Arbetsskada

Om jag blir sjuk i covid-19 och smittas på jobbet, räknas det som en som arbetsskada då?

Det finns en lista/förordning över vilka smittsamma sjukdomar som kan klassas som arbetsskada och Covid-19 finns på den listan.

Om du blivit sjuk 1 februari 2020 eller senare, kan din sjukdom bedömas som arbetsskada både vad gäller den lagstiftade ersättningen och den kollektivavtalade försäkringen TFA/TFA-KL. Prata med din sektion, så hjälper de dig hur du ska göra. 

Hur gör jag en anmälan om arbetsskada när det gäller Covid-19?

Man gör precis som vid vilken arbetsskadeanmälan som helst. En anmälan till Försäkringskassan och en till AFA. Prata med din sektion om du behöver hjälp. 

Kan jag oavsett yrke få Covid-19 klassat som arbetsskada?

Nej. För att du covid ska klassas som en arbetsskada så behöver man uppfylla några kriterier: 

  • i arbete vid sjukvårdsinrättning,
  • i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material,
  • sysselsättning vid laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

Det innebär alltså att inte alla som blivit smittade i sitt arbete kan få Covid-19 klassat som arbetsskada.

Har jag rätt till någon form av arbetsskadeersättning om jag blivit smittad av Covid-19 på mitt jobb?

Du kan till exempel få ersättning för inkomstförlust eller ersättning för utgifter som hänger ihop med skadan. Dock måste du ha varit sjuk i mer än 180 dagar för att kunna få ersättning (du får då ersättningen retroaktivt).

Skulle du få bestående men, till exempel en nedsatt lungfunktion, kan du också få ersättning trots att du inte varit sjukskriven i 180 dagar.

Om jag inte får ersättning för inkomstförlust eller ersättning för utgifter som hänger ihop med skadan, får jag bara sjukpenning då?

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS/AGS-KL) betalas ut som vanligt som ett tillskott till sjukpenningen. Glöm inte att anmäla hos AFA.

För dig som omfattas av ITP-avtalet får du ersättning från Alecta från dag 91. Din arbetsgivare ska anmäla dig dit. Behöver du hjälp, ta kontakt med din sektion. 

Jag har smittbärarpenning, kan jag få avtalsgruppsförsäkringen, AGS/AGS-KL?

Ja. Från och med dag 15 kan du ansöka om detta hos AFA Försäkring. Behöver du hjälp, ta kontakt med din sektion.  

Arbetstid och schema

Arbetsgivaren vill göra schemaändringar med kort varsel. Vad är det som gäller?

När det gäller schemaförändringar så gäller bestämmelserna i kollektivavtalet. Dessa kan se olika ut beroende på vilket kollektivavtal som det gäller. 

Hur många timmar får jag jobba i sträck och hur lång tid måste jag ha mellan mina pass?

Arbetstidslagen säger att raster ska läggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Det kan finnas avvikelser från detta i olika kollektivavtal. Lagen har också regler om dygnsvila. Dygnsvila minst elva timmar sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar, även här kan det finnas avvikelser i kollektivavtal.  

Försäkringar 

Vilka försäkringar ingår i mitt medlemskap? 

Läs mer om Kommunals medlemsförsäkringar hos Folksam

Vad gäller vid inställda evenemang inköpta med betal- och kreditkort från EnterCard?

Om du har evenemangsskyddet i din kortförsäkring så gäller samma villkor. Enbart avbokning på grund av  sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat den försäkrade eller nära anhörig. Här finns mer info, men texten ovan sammanfattar läget: https://www.erv.se/privat/dolda/om-coronaviruset/

Vad gäller för AFA Försäkring?

AFA Försäkring har information på sin hemsida om försäkringar, rehabiliteringsstöd och arbetsskada om man jobbar hemifrån.

AFA Försäkring – vilka försäkringar gäller?

Korttidspermittering

Arbetsgivares möjlighet att korttidspermittera arbetstagare upphörde den 30 september 2021.  

Lön och ersättning

Vad är det för skillnad på vanlig övertid och beordrad övertid?

Det står i de flesta kollektivavtal att övertiden ska vara beordrad på förhand eller, om det inte kunnat göras, godkänd av behörig överordnad i efterhand. Syftet för arbetsgivaren är att ha koll på behovet av övertid. Vi hävdar att den tid som görs utöver den överenskomna arbetstiden ska ersättas enligt övertidsreglerna i kollektivavtalet.

När får jag ut min övertidsersättning?

Enligt de flesta av Kommunals kollektivavtal betalas övertidsersättning ut med lönen månaden efter övertiden fullgjorts.

Semester

Jag är orolig för att inte kunna få ta ut en sammanhållen semester på fyra veckor i sommar. Vad kan jag göra?

Det är viktigt med återhämtning och många har jobbat väldigt hårt det senaste året. Din semesterrätt är reglerad i semesterlagen som säger att du har rätt till fyra veckor sammanhållen semester under semesterperioden. Du hittar din semesterperiod i ditt kollektivavtal. 

Prata med din arbetsgivare och sektion. Det är viktigt att arbetsgivaren planerar för sommarvikiarier så att ordinarie personal kan ta ut sin semester. 

Kan arbetsgivare skjuta fram eller dela upp semestern?

Utgångspunkten är att beviljad semester inte kan återkallas ensidigt av arbetsgivaren utan att det finns fog för det. I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagarens beviljade semester dras in eller påbörjad semester avbryts, kan det finnas fog för att återkalla redan beviljad semester.

Utgår ersättning om semestern skjuts fram eller delas upp?

Det aktuella centrala kollektivavtalet och semesterlagen utgör regelverket för hur semester och eventuell ersättning ska hanteras, i vissa delar går det göra lokala kollektivavtal om avsteg ifrån dessa. Om arbetsgivaren eller den fackliga organisationen vill göra lokala avsteg så upptas det en förhandling om detta.

Kan arbetsgivaren sätta alla som har semester i beredskap?

Nej, arbetsgivaren kan inte begära att du ska ha beredskap när du fått beviljad semester.

Kan arbetsgivaren begära att man under semestern ska stå ”stand by” för att kunna jobba?

Nej, arbetsgivaren kan inte begära att du ska vara stand by när du fått beviljad semester.

Huvudsemester vad är det?

Med huvudsemester menas att arbetstagaren har rätt till fyra veckors ledighet under juni till augusti enligt Semesterlagen. Undantag kan göras via centralt kollektivavtal. 

Varför gäller inte semesterlagen?

Vissa delar av semesterlagen går det att göra avvikelser ifrån genom kollektivavtal. Då gäller kollektivavtalet istället. Ta kontakt med din sektion om du har frågor. 

Vem bestämmer över semestern?

I slutänden är det arbetsgivaren som bestämmer utifrån verksamhetens behov samt säkerhet på arbetsplatsen och samhällsviktiga funktioner. Arbetsgivaren måste dock förhandla med den fackliga organisationen.

Är jag skyldig att jobba även om jag har semester?

Om arbetsgivaren bryter din semester är du skyldig att jobba. Det ska vara ett kort och tillfälligt avbrott. Arbetsgivaren måste ha fog för att avbryta beviljad semester. Det ska finnas orsak till avbrottet och arbetsgivaren ska försöka lösa behovet på ett annat sätt som till exempel att ta in vikarier eller genom övertidsarbete. 

Har jag inte rätt att vara ledig när barnen är lediga från skolan?

Arbetsgivaren ska eftersträva semesterförläggning juni till augusti. Om det inte är möjligt utifrån bemanning och verksamhetens krav så kan det bli annan tid. Arbetsgivaren ska dock göra allt vad den kan för att semesterförläggningen sker under juni till augusti.

Måste jag kolla telefonen hela tiden utifall jag behövs på jobbet när jag är ledig?

Nej, det finns ingenting som säger att du måste kolla telefonen hela tiden under din semester. Vid oklarheter: kontakta din sektion.

Jag vill ha semester på sommaren, varför får jag inte det?

Kommunals uppfattning är att semester i första hand ska förläggas under juni till augusti, enligt semesterlagen men har arbetsgivaren uttömt alla möjligheter till sådan förläggning av semester på sommaren kan arbetsgivaren förlägga semestern vid annat tillfälle. Detta ska då föregås av en förhandling med Kommunal.  

Semester - nedan gäller utifrån centralt kollektivavtal HÖK/AB för dig som arbetar i kommun, region och Sobona-företag (före detta Pacta)

Huvudsemester vad är det?

Med huvudsemester menas att arbetstagaren har rätt till fyra veckors ledighet under juni till augusti enligt Semesterlagen. Undantag kan göras via centralt kollektivavtal. I kollektivavtalet som gäller för Kommuner, Regioner och Sobona företag kan arbetsgivaren efter MBL förhandling förlägga huvudsemestern till maj och september.

Varför semester i september?

Fyra veckors semester ska i första hand förläggas juni till augusti. Om inte det är möjligt utifrån bemanning och säkerhet i verksamheten finns möjligheten utifrån kollektivavtalet att förlägga huvudsemester i september efter att arbetsgivaren har MBL förhandlat med facket. Förläggning av semester i september ska i första hand vara frivillig.

Jag vill ha semester på sommaren, varför får jag inte det?

Kommunals uppfattning är att semester i första hand ska förläggas under juni till augusti. Har arbetsgivaren uttömt alla möjligheter till sådan förläggning av semester finns det enligt centralt kollektivavtal och efter MBL förhandling möjlighet att förlägga semester till september. Det ska i första hand vara frivilligt.

Ersättning vid annan semester än juni-augusti?

Om du som arbetstagare får högst 14 semesterdagar förlagda under juni till augusti så får du 2 betalda extra semesterdagar under semesteråret/kalenderåret. Om du som arbetstagare får 15-19 semesterdagar förlagda till juni till augusti så får du 1 extra semesterdag under semesteråret/kalenderåret.

Det tillkommer nu ett engångbelopp utöver de extra betalda semesterdagar som regleras i avtalet, beloppet utbetalas om arbetstagaren får semestern förlagd till tid före eller efter juni till augusti. För förläggning av högst 14 dagar under juni till augusti utges ett belopp på 5 000 kronor. För förläggning av 15-19 dagar under juni – augusti utges 3 000 kronor.

Vilken ersättning utges när arbetsgivaren bryter semestern?

Utifrån kollektivalets regler så får du som fått din semester avbruten en extra semesterdag i kompensation för varje avbruten semesterdag och du får tillbaka dina semesterdagar. Kompensation kan lämnas med högst fem semesterdagar. Om du vistas på annan ort så får du ersättning för extra kostnader som den avbrutna semestern kan orsaka dig och som kan anses skäliga.  

Förändringar gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet från arbetstagaren. Det är självfallet också viktigt att arbetsgivaren är lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå. Lika viktigt är det att arbetsgivaren också tar hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ger andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra. 

Hittar du inte svaret på just din fråga?

Som medlem kan du kontakta Kommunal på flera sätt så hjälper vi dig att besvara dina frågor. 

  • Kontakta din lokala sektion. Kontaktuppgifter finns på Mina sidor. 
  • Ring Kommunal Direkt, 010 - 442 70 00
  • Mejla din fråga till direkt@kommunal.se

Övriga frågor

Hur fungerar krislägessavtalet i Stockholms stad?

Vi har samlat frågor och svar om krislägesavtalet

Var kan jag hitta uppdaterad information om viruset?

Folkhälsomyndigheten

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som samlar allmän information i frågan. På deras webbplats hittar du frågor och svar.

Allmänna frågor

Den som vill ställa allmänna frågor om corona kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan man ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten har öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Sjukvårdsrådgivning

Misstänker du att du har blivit smittad, ring 1177.

1177 Vårdguiden

Regional information till privatpersoner om corona finns också på 1177.se Vårdguiden

Söker du information på andra språk?

På krisfinformation.se finns teckenspråkstolkad information och hos folkhalsomyndigheten finns information för sig som vill läsa på engelska, kinesiska, persiska, arabiska, dari, somaliska, finska, tigrinja, pashto och urmanji. 

På Transkulturellt centrum finns en ny telefonlinje om corona. Hit kan man ringa för att svar på allmänna frågor om corona på sitt eget språk. Telefonlinjen bemannas av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer som svarar på allmänna frågor om corona. De talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Observera att detta inte är en sjukvårdsupplysning. Här hittar du mer information, telefonummer och öppettider.

Dela sidan