Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa
Frågor och svar med anledning av coronaviruset covid-19
Foto: Kommunal

FAQ corona

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här finner du information och svar på vanligt förekommande frågor.

Uppdaterad: 6 april 2020

Arbetsgivarens ansvar

Din arbetsgivare ska göra en riskbedömning

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Din arbetsgivare ska informera dig om vad som gäller.

Rätt till lön

Utgångspunkten är den som är anställd och som står till förfogande för arbete har rätt till lön även om arbetsgivaren säger att hen inte ska komma till arbete. Det innebär normalt att en anställd måste inställa sig på arbetsplatsen och vara beredd att utföra sina arbetsuppgifter. En arbetstagare kan alltså inte välja att stanna hemma från jobbet av rädsla för att bli smittad av viruset. En arbetsgivare kan dock bestämma att arbetstagaren, i fall där det är möjligt, ska utföra arbetet hemifrån.

I det fall du blir förkyld eller sjuk av annan anledning stannar du hemma och sjukanmäler dig, precis som i normala fall.

Vad gör jag om arbetsgivaren inte hittar vikarier i t.ex. hemtjänsten?

Det är arbetsgivarens ansvar att bemanna verksamheten. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen göra en riskbedömning av arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar att prioritera bland arbetsuppgifter om det saknas personal.

Arbetsmiljö

Vilka yrkesgrupper omfattas av de basala hygienrutinerna?

Socialstyrelsens har en föreskrift (SOSFS 2015:10) som handlar om basal hygien. Man kan säga att en föreskrift betyder att något är bindande. Man har helt enkelt kommit överrens om att detta ska gälla. 

Socialstyrelsen föreskrift om basal hygien gäller för:

 • personal inom hälso- och sjukvård och tandvård
 • personal i gruppbostäder, hemtjänst och särskilt boende för äldre
 • personliga assistenter som arbetar vid de särskilda boenden som omfattas av föreskrifterna.

Reglerna gäller inte de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem eller personal i daglig verksamhet. OBS! Det innebär dock inte att man ska arbeta utan skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad smitta.

På Socialtjänstens hemsida hittar du mer information.

Är jag skyldig att arbeta utan skyddsutrustning?
Nej. Arbetsgivaren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs och även informera om smittrisker. I en situation där det saknas skyddsutrustning måste arbetsgivaren göra en riskbedömning i samråd med skyddsombudet om hur situationen ska hanteras. 

Vad tänker Kommunal göra angående uppmaning att sjukhus vårdpersonal ska jobba i kortärmad trots riktlinjer vid smitta?
Vi förutsätter att arbetsgivaren följer de regler Socialstyrelsen har i basala hygienrutiner samt att de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger följs. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret för de anställda och därmed ansvar att följa rutiner och rekommendationer. Arbetsmiljölagen reglerar att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Kan detta inte uppnås på annat sätt ska personlig skyddsutrustning tillhandahållas och användas.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma om jag är sjuk?
Om smitta konstaterats är arbetstagaren också skyldig att stanna hemma. Om en arbetstagare är sjuk har arbetstagaren rätt att vara hemma, först med sjuklön och sedan med sjukpenning.

Får jag karensavdrag om jag är sjuk?

Nej, det slopade karensavdraget gäller i en och en halv månad från och med den 11 mars 2020 med möjlighet till förlängning. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Det innebär att man som anställd i efterhand får söka ersättning för karensavdraget till Försäkringskassan. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Försäkringskassans information om denna hantering är fortfarande otydlig.

Om jag är hemma och sjuk behöver jag läkarintyg?

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden.
Läs mer hos Försäkringskassan.

Kan arbetsgivaren hindra den som varit i smittat område från att komma till arbetsplatsen?

Ja, arbetsgivaren kan hindra dig från att komma till arbetsplatsen i syfte att hindra en potentiell smittspridning. Utgångspunkten är dock alltjämt att arbetsgivaren är skyldig att utge lön eftersom hen inte är sjuk och står till förfogande för arbete. Arbetsgivaren ska informera dig vad som gäller på din arbetsplats. Vid oklarheter ska du kontakta din sektion, alternativt Kommunal Direkt.

Kan arbetsgivare tvinga arbetstagare att vaccinera sig om och när ett vaccin tagits fram?

Nej.

Om jag som anställd tillhör en riskgrupp, vad har min arbetsgivare för ansvar då? Får jag vara hemma med lön? Får jag ta tjänstledig utan lön på grund av att jag är orolig att bli smittad av Corona?

Du kan inte vara hemma med lön för att du tillhör en riskgrupp. Däremot är arbetsgivaren skyldig att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt för att vara extra försiktig. I vissa arbetsuppgifter, till exempel inom vården, är det svårare att undvika smitta. Om arbetsgivaren skulle bevilja tjänstledighet utan lön är en fråga som de måste svara på.

Jag tillhör en riskgrupp och känner stark oro att gå till jobbet. Kan jag stanna hemma fast jag inte är sjuk?

Oavsett om du tillhör en riskgrupp eller inte kan du inte stanna hemma om du inte är sjuk. Arbetsgivaren är skyldig att skapa en säker arbetsmiljö och får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt för att vara extra försiktig.

Jag har blivit omplacerad till en annan arbetsplats, måste jag gå med på det?

Ja, det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet inom sin verksamhet, arbetsgivaren måste dock följa vissa spelregler. Jag tycker du ska ta kontakt med din sektion för att se om arbetsgivaren gjort rätt.

Vad har jag och mina kollegor för möjlighet att påverka i frågan om skyddsutrustning?

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och tillhandahålla skyddsutrustning. I denna process ska skyddsombudet och personalen involveras. Prata med ert skyddsombud.

Har vi rätt att neka att jobba om vi ej har rätt skyddsutrustning? Är orolig.

Om ni ej har rätt utrustning bör ni ta kontakt med ert skyddsombud som kan hjälpa er.

Det saknas möjlighet att följa de basala hygienrutinerna på min arbetsplats inom hemtjänsten.Vad ska jag göra?

Ta kontakt med ditt skyddsombud som kan hjälpa dig.

Kan jag kräva att arbetsgivaren omplacerar mig så att jag inte utsätts för risk att smittas?

Nej, det kan du inte. Däremot ska arbetsgivaren tillhandahålla skyddsutrustning.

Vad gäller om jag misstänker att jag själv bär på smittan?

Om du är sjuk så ska du sjukskriva dig.

Kan jag kräva att arbetsgivaren omplacerar mig om jag har en kronisk sjukdom och ingår i en riskgrupp eller om jag har en nära anhörig som tillhör en riskgrupp?

Det är din arbetsgivaren som är skyldig att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö för dig som anställd. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt för att vara extra försiktig.

Arbetstid och schema

Arbetsgivaren vill göra schemaändringar med kort varsel. Vad är det som gäller?

När det gäller schemaförändringar så gäller bestämmelserna i kollektivavtalet. Dessa kan se olika ut beroende på vilket kollektivavtal som det gäller.

Hur många timmar får jag jobba i sträck och hur lång tid måste jag mellan mina pass?

Arbetstidslagen säger att raster ska läggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Det kan finnas avvikelser från detta i olika kollektivavtal. Lagen har också regler om dygnsvila. Dygnsvila minst 11 timmar sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar, även här kan det finnas avvikelser i kollektivavtal, avvikelse från detta får göras om det föranleds av något särskild som inte kunnat förutses.

Avtalsrörelsen 2020 skjuts fram

Här hittar du frågor och svar att avtalsrörelsen skjuts fram. 

Förskola och skola

Min skola stänger, hur påverkar det mig?

I detta läge kan en så kallad arbetsbristsituation uppstå. Arbetsgivaren ansvarar då i första hand för att omplacera berörda arbetstagare till annan verksamhet. Även andra lösningar kan göras lokalt. Syftet är att undvika arbetslöshet. I sista hand kan uppsägning på grund av arbetsbrist bli aktuell, då gäller kollektivavtalets eller lagens uppsägningstider.

Vad händer med mig som jobbar i skolan om skolan stängs?

Om du jobbar i en kommunal/offentlig skola så kan du bli omplacerad till annat arbete inom kommunen.

Vad händer med min lön om jag blir omplacerad?

Din lön ska inte påverkas, dvs. du ska få samma lön som innan.

Vad händer med min OB-ersättning om jag blir omplacerad?

Om ditt ordinarie jobb innehöll arbete på obekväm arbetstid, dvs. OB-ersättning utgick, men du blir omplacerad till ett arbete som inte är på obekväm arbetstid utgår inte OB-ersättning.

Jag jobbar på ett privat företag. Kan jag bli omplacerad då?

Är det en privat arbetsgivare kan förflyttning bli aktuellt, frågan är då om denna möjlighet finns. Det kan bli fråga om ”utlåning” till annat företag, detta är dock något som du själv måste godkänna.

Jag har blivit permitterad på 60% i 6 månader. Får jag har kvar mina barn på förskolan på heltid?

Vi hänvisar till de regler kommunen har som man bor i.

Jag jobbar på en kommunal förskola och har blivit informerad om att jag kan bli tillfälligt placerad inom andra sektorer i kommunen, till exempel äldreomsorgen på grund av corona. Vad har jag för rättigheter i detta? Kan jag neka, kräva att bli placerad inom samma stadsdelsförvaltning, står arbetsgivaren för eventuella extra kostnader som SL-kort, kan mitt schema komma att ändras, utgår någon ersättning, vilka arbetsuppgifter får jag utföra?

Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet vilket innebär att om arbetsgivaren säger att du ska gå och jobba någon annan stans inom arbetsgivarens verksamhet så ska du göra det. Arbetsgivaren måste dock följa vissa spelregler. Om det blir aktuellt med någon omplacering ska du ta kontakt med din sektion för att se om arbetsgivaren gör rätt . Arbetsgivaren kan ändra ditt schema, men då finns det regler i avtalet om hur långt i förväg som du ska få veta det. När det gäller eventuella extra kostnader för exempelvis busskort så finns det inget i kollektivavtalet om detta, men jag ta upp frågan med din arbetsgivare om det blir aktuellt och försöka få någon form av ekonomisk ersättning för detta.

Vad säger Kommunal om att medlemmar blir omplacerade som följd av arbetsplatser som stängs?

Alla åtgärder som kommer att sättas in är i syfte att medlem inte ska bli uppsagd eller arbetslös. Hur detta ska hanteras är lokala frågor. Kommunal har gått ut med riktlinjer om avsteg ska göras från centralt kollektivavtal. Där finns även information om ”utlåning”.

Jag undrar om kommunal jobbar för att förskolepersonal som är i riskgrupper ska få vara hemma med lön ? Lärarförbundet undersöker det för lärare.

Det är alltid arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt.

Om det finns en underliggande sjukdom, den anställde tillhör en riskgrupp som gör det farligt att arbeta där det finns smittade så måste arbetsgivaren anpassa arbetet, bestämma om man får gå hemma med lön eller om det finns andra arbetsuppgifter som går att utföra utan risk för att bli smittad. Gör arbetsgivaren ingenting så rekommenderar Kommunal att man stoppar just de arbetsuppgifter som är riskfyllda för just den arbetstagaren. Ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen, sektionen eller Kommunal Direkt.

Försäkringar och konkurs

Med anledning av reserestriktioner på grund av coronaviruset – Vad gäller för inställda resor inköpta med betal- och kreditkort från EnterCard?

Avbeställningsskyddet i kortförsäkringen omfattar enbart avbokning på grund av  sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat den försäkrade eller nära anhörig. Annat hinder från att resa, som till exempel en avrådan från att företa resor till resmål som drabbats av Coronaviruset eller inreseförbud, omfattas inte av försäkringen. Vänd dig i första hand till researrangören vid frågor om ombokning.

Vad gäller vid inställda evenemang inköpta med betal- och kreditkort från EnterCard?

Om du har evenemangsskyddet i din kortförsäkring så gäller samma villkor. Enbart avbokning på grund av  sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat den försäkrade eller nära anhörig. Här finns mer info, men texten ovan sammanfattar läget: https://www.erv.se/privat/dolda/om-coronaviruset/

Vad händer om företaget där jag jobbar går i konkurs?

När ett företag försätts i konkurs utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kommer att ge mer information om och hur du ska fortsätta att arbeta.

AFA Försäkring

Corona - vilka försäkringar gäller? Se information på AFA:s hemsida om vad som gäller kring Coronaviruset: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/forsakringar/coronavirus...

Korttidspermittering

Vad är korttidsarbete och korttidspermittering?

Från och med den 16 mars 2020 har vi ett nytt system för statligt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av minskning av efterfrågan. Arbetsgivaren ansöker om statligt stöd för att täcka delar av sina lönekostnader, och du som anställd får din arbetstid minskad men din lön minskar inte i samma grad.

Vad innebär reglerna om korttidspermittering i praktiken?
Korttidspermitteringen kan ske i tre fasta steg, det är inte möjligt att avtala om andra varianter av korttidspermittering inom ramen för lagen. Avtalet om de olika stegen träffas i det lokala avtalet mellan Kommunal och arbetsgivaren, inte med dig som anställd.

De olika stegen är:
Om du går ner till 80 % arbetstid får du 96 % av lönen.
Om du går ner till 60 % arbetstid får du 94 % av lönen.
Om du går ner till 40 % arbetstid får du 92,5 % av lönen.

För vilka arbetsgivare gäller reglerna om korttidspermittering?
Utgångspunkten är att alla företag omfattas av reglerna om korttidspermittering. Verksamhet som till övervägande del är finansierad av offentliga medel är undantagen från reglerna om korttidspermittering.

Vad behöver arbetsgivaren göra för att få statligt stöd?
För att få statligt stöd krävs att den enskilde arbetsgivaren gör en ansökan hos Tillväxtverket. För att Tillväxtverket ska godkänna ansökan måste följande kriterier vara uppfyllda:

 1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, 
 2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,
 3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och
 4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Hur träffas ett avtal om korttidspermittering?
För att en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal ska kunna använda sig av korttidspermittering måste det finns ett centralt avtal om korttidspermittering mellan den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren är medlem i och den fackliga organisationen. Därefter måste den enskilda arbetsgivaren träffar ett lokalt avtal om korttidspermittering där det anges vilka arbetstagare som omfattas av korttidspermitteringen samt på vilka nivåer.

Vilka centrala avtal om korttidspermittering har Kommunal träffat?
Per den 25 mars har Kommunal träffat avtal med: Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen, Gröna arbetsgivare, KFO och Sobona.

Vad gäller för korttidspermittering om min arbetsgivare saknar kollektivavtal?
Korttidspermittering med statligt stöd kan användas även av en arbetsgivare som inte har kollektivavtal, dock ser förutsättningarna lite annorlunda ut. Om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal och arbetsgivaren vill teckna avtal om korttidspermittering så kan du ta kontakt med din sektion för rådgivning.

Får jag behålla min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) även om det införs korttidspermittering på min arbetsplats och jag går ner i tid?
Om korttidspermittering införs på din arbetsplats inom ramen för lagen om korttidsarbete med statligt stöd behåller du den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som du hade innan du gick ner i tid.

Kan jag få a-kassa för den del av tiden jag inte jobbar med stöd av korttidspermittering?
Nej, reglerna om arbetslöshetsförsäkring innebär att den som deltar i inte kan få arbetslöshetsersättning för arbetstidsminskningen. Om du har närmare frågor om din rätt till arbetslöshetsersättning, bör du vända dig till din a-kassa.

Kan visstidsanställa med till exempel 6 månaders anställning omfattas av avtalet om korttidspermittering?
Ja, även tidsbegränsat anställda arbetstagare kan omfattas av korttidspermittering med stöd av lag.

Har man rätt att ta något annat jobb de dagar man inte jobbar?
Nej, man har ingen given rätt att ta annat jobb under tiden med korttidsarbete med statligt stöd. Lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren består alltjämt, så det behövs i så fall ett godkännande från arbetsgivarens sida.

Kan korttidspermittering användas under uppsägningstiden?
Nej, i de avtal som Kommunal har tecknat finns ingen sådan möjlighet.

Kan jag vägra korttidsarbetet och istället bli uppsagd?
Om korttidspermitteringen har stöd i centralt och lokalt kollektivavtal, så gäller det. Vägrar du trots det ställa upp på korttidsarbetet så kan det anses utgöra arbetsvägran och saklig grund för uppsägning (personliga skäl).

Krislägesavtalet

Vill du veta mer om Krislägessavtalet?
Här har vi samlat frågor och svar. 

Lön och ersättning

Vad är det för skillnad på vanlig övertid och beordrad övertid?

Det står i de flesta kollektivavtal att övertiden ska vara beordrad på förhand eller, om det inte kunnat göras, godkänd av behörig överordnad i efterhand. Syftet för arbetsgivaren är att ha koll på behovet av övertid. Vi hävdar att den tid som görs utöver den överenskomna arbetstiden ska ersättas enligt övertidsreglerna i kollektivavtalet.

När får jag ut min övertidsersättning?

Enligt de flesta av våra kollektivavtal betalas övertidsersättning ut med lönen månaden efter övertiden fullgjorts.

Mitt barn har varit hemma sjukt mer än en vecka, måste jag ha sjukintyg för att få ytterligare ersättning för vab?

Nej. Regeringen beslutade den 16 mars 2020 att regeln om slopat sjukintyg från åttonde dagen även gällerför vård av sjukt barn.

Min arbetsgivare säger att jag ska lämna förstadag- intyg, vid sjukdom, vad gör jag?

Kravet på förstadags intyg vid sjukdom är inte borttaget. Den som stannar hemma för vård av sjukt barn kommer inte längre att behöva ett sjukintyg från den åttonde sjukdomsdagen för att få fortsatt föräldrapenning.

Kan arbetsgivare tvinga arbetstagare att vaccinera sig om och när ett vaccin tagits fram?

Nej.

Vilka regler vid smitta har Försäkringskassan?

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av att en läkare har beslutat att du inte får arbeta för att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.

Samhällsbärande funktioner

Vad menas med samhällsbärande? 

Med samhällsbärande verksamhet menas att:
1. Om den utsätts för störningar eller faller bort, hotas samhället.
eller
2. Verksamheten behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.

Vilka av Kommunals yrkesgrupper anses som samhällsbärande?
Kommunalare finns inom Hälso- sjukvård och omsorg, energi och transporter. De som jobbar inom följande sektorer anses som samhällsbärande?

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter

Semester

Min arbetsgivare behöver stänga verksamheten och vill att jag ska ta semester i några veckor. Kan hen göra så?

Nej, det får inte din arbetsgivare göra. Semesterlagen och gällande rutiner gäller fortfarande.

Jag har fått semester beviljad men nu har arbetsgivaren dragit in den, får man göra så?

Utgångspunkten är att beviljad semester inte kan återkallas ensidigt av arbetsgivaren utan att det finns fog för det. I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagarens beviljade semester dras in eller påbörjad semester avbryts, kan det finnas fog för att återkalla redan beviljad semester.  Om din arbetsgivare vill göra det ska du ta kontakt med din sektion för vidare hjälp och rådgivning!

Jag skulle åkt till fjällen nästa vecka men nu har arbetsgivaren dragit in min semester. Stugan går inte att avboka utan jag kommer att förlora dessa pengar. Kan jag begära att arbetsgivaren ska stå för det?

Ja, det kan du. Som princip kan en arbetsgivare inte utan påföljd återkalla beviljad semester. Om arbetsgivaren har fog åtgärden och ändå drar in semestern, ska arbetsgivaren stå för de eventuella kostnader som uppkommer till följd av arbetsgivarens beslut. Kostnaden för att hyra stuga som inte återbetalas är en sådan kostnad.

Arbetsgivaren säger att jag visserligen får ha min semester som planerat men att jag inte får åka till Spanien för att det finns smitta där. Kan arbetsgivaren bestämma det?

Nej, en arbetsgivare har inte rätt att bestämma vad du ska göra på din fritid och kan inte bestämma vart du ska åka på semester.

Kan en arbetsgivare återta redan beviljad semester, för att kunna klara av vissa viktigare funktioner i verksamheten?

Beslut om beviljad semester är bindande. Detta innebär att arbetsgivaren, om det saknas fog för det, inte ensidigt kan återkalla sådant beslut. I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagaren avbryter sin semester, kan det finns fog för att återkalla redan beviljad semester.

Kommunal anser då att arbetsgivaren skall stå för alla eventuella extra kostnader. Frågan bör dock givetvis lösas på frivillig väg så långt det är möjligt.

Kan arbetsgivaren neka sommarsemester eller skjuta på sommarsemestern?

Aktuellt kollektivavtal eller semesterlagen gäller, där det framgår hur ansökan om semester ska hanteras samt inom vila perioder sommarsemester ska läggas ut.

Vad gäller med sommarsemestern?

Utgångspunkten är att beviljad semester inte kan återkallas ensidigt av arbetsgivaren utan att det finns fog för det. I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagarens beviljade semester dras in eller påbörjad semester avbryts, kan det finnas fog för att återkalla redan beviljad semester.  Om din arbetsgivare vill göra det ska du ta kontakt med din sektion för vidare hjälp och rådgivning!

Varsel

Kan arbetsgivaren förhandla bort/förkorta min uppsägningstid i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist med anledning av Coronakrisen?

Den uppsägningstid som följer av kollektivavtalet eller lag gäller. Det är möjligt att förkorta uppsägningstiden, men det förutsätter att du och din arbetsgivare kommer överens om det. Det finns ingen skyldighet att träffa en sådan överenskommelse.

Min arbetsgivare hotar om varsel, vad gör jag?

Om din arbetsgivare ska varsla så ska arbetsgivaren förhandla det med den fackliga organisationen. Du kan kontakta din sektion

Kan en arbetsgivare beordra en arbetstagare att vikariera för annan arbetstagare och då utföra arbetsuppgifter som ligger utanför både det ordinarie arbetet och avtalsområdet?

I nuvarande situation med snabb smittspridning av Covid-19, är frågan om att säkra bemanningen i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra har högtryck. Arbetsgivaren kan behöva ta snabba beslut att exempelvis beordra övertid, byta scheman, tillfälligt byta arbetsplats, vikariera för annan arbetstagare eller fullgöra jour och beredskap.

Förändringar gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet från arbetstagaren. Det är självfallet också viktigt att arbetsgivaren är lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå. Lika viktigt är det att arbetsgivaren också tar hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ger andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra.

Äldreomsorg

Lärarförbundet ska nu jobba för smittbärarbidrag för riskgrupper. Tycker kommunal ska göra det samma! Jag jobbar i äldrevården inom demensvård har diabetes och är rädd....

Det är alltid arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt.

Om det finns en underliggande sjukdom, den anställde tillhör en riskgrupp som gör det farligt att arbeta där det finns smittade så måste arbetsgivaren anpassa arbetet, bestämma om man får gå hemma med lön eller om det finns andra arbetsuppgifter som går att utföra utan risk för att bli smittad. Gör arbetsgivaren ingenting så rekommenderar Kommunal att man stoppar just de arbetsuppgifter som är riskfyllda för just den arbetstagaren. Ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen, sektionen eller Kommunal Direkt.

  Hittar du inte svaret på just din fråga?

  Som medlem kan du kontakta Kommunal på flera sätt så hjälper vi dig att besvara dina frågor. 

  Var kan jag hitta uppdaterad information om viruset?

  Folkhälsomyndigheten

  I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som samlar allmän information i frågan. På deras webbplats hittar du frågor och svar om nya .

  Allmänna frågor

  Den som vill ställa allmänna frågor om det nya coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan man ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten har öppet dygnet runt, årets alla dagar.

  Sjukvårdsrådgivning

  Misstänker du att du har blivit smittad, ring 1177.

  1177 Vårdguiden

  Regional information till privatpersoner om det nya coronaviruset finns också på 1177.se Vårdguiden

  Söker du information på andra språk?

  På krisfinformation.se finns teckenspråkstolkad information och hos folkhalsomyndigheten finns information för sig som vill läsa på engelska, kinesiska, persiska, arabiska, dari, somaliska, finska, tigrinja, pashto och urmanji. 

  På Transkulturellt centrum finns en ny telefonlinje om corona. Hit kan man ringa för att svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk. Telefonlinjen bemannas av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer som svarar på allmänna frågor om coronaviruset. De talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Observera att detta inte är en sjukvårdsupplysning. Här hittar du mer information, telefonummer och öppettider.

  Kommunal följer givetvis UD:s rekommendationer och avråder alla medlemmar från resor till aktuella regioner för att undvika ytterligare smittspridning.

  Kommunals livechatt med anledning av coronaviruset
  Se Kommunals livechatt i efterhand här. Kommunals avtalsjurist Malin och rådgivaren Pierre svarar på frågor som är kopplade till ditt arbete och coronaviruset covid-19. Följ oss på Instagram så missar du inte nästa livechatt.

  Livechatt 25 mars:

  Livechatt med anledning av coronaviruset 25 mars

  Livechatt 17 mars:

  Se hela livechatten här.