Grön sektor

Kommunal är fackförbundet för dig som jobbar på jordbruk, travbana, golfbana eller i djursjukvården. Du kan vara anställd inom kommun, landsting eller privat företag.

Kvinna i trädgård.
Foto: Karl Forsberg.

Vad gör Kommunal för dig?

Eftersom den gröna sektorn är så bred, finns det också en bredd i branschfrågorna.

Läs mer om några av de frågor som Kommunal arbetar med under rubrikerna nedan.

Viktiga frågor för den gröna sektorn

Den gröna sektorn har en stor bredd när det gäller yrkesidentiteter och branschfrågor. Gemensamt för nästan alla jobb är att de ofta är förknippade med ensamarbete – med allt vad det kan föra med sig. Dessutom utförs en del av jobben i en utsatt fysisk arbetsmiljö.

En av de viktigaste frågorna är att det är svårt att locka unga att söka till naturbruksprogrammet, även om alla som läser jordbruks- och trädgårdsinriktning har arbete när de slutar skolan.

Arbetsmiljön för djurskötare inom jordbruk

Viktiga frågor för djurskötare inom jordbruk är arbetstid, arbetsmiljö och djurens välbefinnande.

Hos Prevent kan du läsa mer om arbetsmiljön inom lantbruk. Där kan du också ta del av webbutbildningar, webbinarier, filmer och checklistor.

Säsongs- och migrantarbetare inom trädgårdsodling

Inom trädgårdsodling är det mycket vanligt med säsongsanställningar. Dessutom utgörs 80% av de som arbetar inom trädgårdsodling av migrerande arbetskraft.

Kommunal har uppmärksammat ett antal fall då arbetstagare från andra länder regelmässigt diskriminerats i fråga om lön, arbets- och anställningsvillkor. Bland de arbetsgivare som tar emot säsongsarbetare saknar majoriteten kollektivavtal, och de villkor som erbjuds de migrerande säsongsarbetarna är dessutom långt under avtalen. Det är svårt att få arbetstagare från andra länder att bli medlemmar. De är rädda för att bli av med arbetet och bli hemskickade.

Att ha arbete hela året är, jämte lön och arbetsmiljö, aktuella frågor för alla inom denna grupp.

Tillsvidareanställning viktigt i hästyrken

Medlemmar i hästyrken har en tuff arbetsvardag. Det viktigaste som Kommunal kan uträtta är att fler unga börjar sitt arbete som tillsvidareanställda med avtalsenliga löner i stället för att bli anställda som så kallade ”praktikanter”. Trivsel, skyddsutrustning och personalhantering är tunga utmaningar och Kommunal arbetar för en bättre arbetsmiljö för anställda inom hästnäringen.

Läs mer: Jobba i stall? Viktigt att tänka på när du arbetar i hästbranschen

Lönefrågor och stress inom djurvården

Inom djurvården finns det ett stort intresse för kompetensutveckling – många djurvårdare och djursjukskötare vill skaffa sig en bredare kompetens för att kunna växla mellan arbetsuppgifter.

Legitimerade djursjukskötare har ett juridiskt ansvar för den vård de bedriver, och Kommunal verkar för att detta i högre grad ska avspeglas i lönenivåerna. På många djursjukhus finns det alltför få legitimerade djursjukskötare. På grund av att det finns arbetsuppgifter som bara de tillåts utföra blir ansvarsområdet stort och arbetssituationen stressig för dem.

Framtida arbetsmarknad för grön sektor

För golfbanearbetarna ser läget inte så positivt ut – golfbanorna blir färre. När det gäller legitimerade djursjukskötare är det brist på sådana, en brist som kommer att fördjupas genom att det utbildas alldeles för få. Inom trädgårdsodling finns det också ett stort rekryteringsbehov.

Viktig information gällande Kommunals avtals- och organisationsområde Grön sektor

Med anledning av en hemställan från Kommunal beslutade LO:s styrelse den 18 december 2023 att tillsätta en utredning som i dialog med Kommunal skulle ta fram förslag på hur Kommunals avtals- och organisationsområde ska begränsas. 

Utredningen lämnade förslag på hur berörda branscher/företag ska fördelas på övriga förbund den 11 mars 2024.

Förslaget innehåller en rekommendation om att omfördela de delar av Kommunals avtals- och organisationsområde som tidigare utgjorde Lantarbetarförbundet och som inte är skattefinansierade. Omfördelningen sker till andra förbund inom LO. Ett sådant förslag behandlades redan 1991 av organisationsutredningen som redan då förordade att Lantarbetarförbundet skulle förenas i andra förbund inom LO-kollektivet än Kommunal. 

Förslaget fattas officiellt beslut om på LO:s kongress i maj 2024.

Berörda medlemsgrupper

Medlemmar som berörs av förändringen är medlemmar inom avtals- och organisationsområden som ligger utanför välfärden i Grön sektor. 

Grön sektor består av bland annat lantbruk, odlingar, djursjukvård, sällskapsdjur, växtuthyrnings- och växtskötselföretag, djurparker, golf, ridning samt trav. 

Dessa organisationsområden kan bättre organiseras av andra förbund inom LO. Kommunal tror att många av medlemmarna inom dessa branscher dels skulle känna sig mer hemma i andra förbund, där kopplingen med övriga medlemsgrupper är tydligare och att dessa förbund skulle kunna bli en ännu starkare motpart på detta sätt.

Frågor och svar

Vad är det som händer?

Inför LO:s kongress, som i år går av stapeln 17-21 maj, görs alltid en utredning om organisationsplan. I organisationsplanen fastställer LO-kongressen vilka fackförbund som ska organisera vilka branscher och avtalsområden.  
I samband med detta har Kommunal bett LO utreda och ta fram förslag på hur Kommunals avtals- och organisationsområden ska begränsas för att mer specifikt omfatta välfärdens arbetare. Medlemmar som berörs av den eventuella förändringen är medlemmar inom avtals- och organisationsområden som ligger utanför välfärden och ingår i Grön sektor.  

De berörda avtalen inom Grön sektor är: 

 • Gröna Arbetsgivare – Lantbruk, Vattenbruk och Djurparker 
 • Gröna Arbetsgivare – Djursjukvård 
 • Gröna Arbetsgivare – Golfbanor 
 • Gröna Arbetsgivare – Sällskapsdjursverksamheter 
 • Gröna Arbetsgivare – Trädgårdsodling 
 • Almega Tjänsteföretagen – Banarbetare vid travbanor 
 • Almega Tjänsteföretagen – Hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare 
 • Almega Tjänsteföretagen - Ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag 
 • Arbetsgivaralliansen – Idrott 
 • Fremia – Ridinstruktörer och stallpersonal vid ridhusföretag 
 • Företagsavtal Ambius 
 • Bären har hängavtal på bemanningsavtalet med en bilaga. 

LO:s utredning har lämnat förslag på hur berörda branscher och företag ska fördelas bland fackförbunden inom LO, vilket kan innebära att vissa branscher och företag flyttas från att ha tillhört Kommunals organiseringsområden till att tillhöra andra fackförbund inom LO-kollektivet. 

De föreslagna mottagarförbunden är Hotell- och restaurangfacket, Livsmedelsarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, SEKO och Hande

Varför gör Kommunal detta?

Välfärdssektorn växer och sysselsätter allt fler. Kommunal behöver därför, som största fackförbund i välfärden tydligare fokusera på att vara en stark och drivande röst i välfärdsfrågor. För medlemmarnas skull och för hela LO-kollektivets skull. Det innebär att Kommunal främst ska organisera arbetare som jobbar inom välfärden, i verksamheter som i huvudsak är skattefinansierade och har en kommunal eller regional huvudman. 

Avtals- och organisationsområden som ligger utanför välfärden, så som Grön sektor där bland annat lantbruk, odlingar, djursjukvård, sällskapsdjur, växtuthyrnings- och växtskötselföretag, djurparker, golf, ridning samt trav ingår, kan bättre organiseras av andra förbund inom LO. Kommunal tror att många av medlemmarna inom dessa branscher dels skulle känna sig mer hemma i andra förbund, där kopplingen med övriga medlemsgrupper är tydligare och att dessa förbund skulle kunna bli en än starkare motpart på detta sätt.

Vad händer nu?

Detta är som sagt ett förslag som det officiellt fattas beslut om på LO:s kongress i maj 2024. Efter kongressen påbörjas sedan processen att överföra de olika kollektivavtalen till nya fackförbund, vilket kan ta olika lång tid. Du som medlem kommer att få information under hela processens gång för att du ska känna dig trygg i övergången.

Måste jag göra något?

Detta är som sagt ett förslag som det officiellt fattas beslut om på LO:s kongress i maj 2024. Efter kongressen påbörjas sedan processen att överföra de olika kollektivavtalen till nya fackförbund, vilket kan ta olika lång tid. Du som medlem kommer att få information under hela processens gång för att du ska känna dig trygg i övergången. 

Hur påverkar detta beslut mitt medlemskap i Kommunal?

Om beslut fattas enligt förslaget på LO:s kongress i maj 2024 så kommer ditt kollektivavtal att flyttas över till ditt nya fackförbundDu kommer att få information från Kommunal om när detta sker och vad som gäller för just dig.

När ska förändringen träda ikraft?

Om beslut fattas enligt förslaget på LOs kongress i maj 2024 så påbörjas processen att överföra kollektivavtalen till de nya förbunden efter kongressen. Detta kan komma att ta olika lång tid för de olika förbunden men du som medlem i Kommunal kommer att få information om exakt vad som gäller på ditt kollektivavtal och vad du behöver göra för att flytta över till ditt nya fackförbund.

Följer mina försäkringar med mig till mitt nya fackmedlemskap?

Som medlem i ett LO-fack har du försäkringar som automatiskt ingår i medlemskapet samt har möjlighet att teckna förmånliga kompletterande försäkringar. Det skiljer sig litet mellan förbunden vilka försäkringar som ingår i medlemskapet. 

När förhandlingarna med de nya fackförbunden är på plats kommer du att få information om hur det blir för just dig.

Måste jag byta a-kassa?

Hänvisa till Kommunals A-kassa via mejl medlem@kommunalsakassa.se eller ring 0771-25 80 00. 

Hur påverkas min medlemsavgift?

Om beslut fattas enligt förslaget på LO:s kongress i maj 2024 så påbörjas processen att överföra kollektivavtalen till de nya förbunden efter kongressen. Du kommer att få information om vad som gäller för just dig, ditt kollektivavtal och vilket förbund som du kommer att tillhöra och hur de nya medlemsvillkoren ser ut.

Ska jag fortsätta vara med i Kommunal tills bytet sker?

Ja, står du utan fack och det händer något som till exempel om arbetsgivaren inte betalar ut lön eller vill säga upp utan anledning så står du utan förhandlingshjälp, vilket kan bli både en dyr och långdragen process att driva själv. Samma sak om det händer något på jobbet eller hemma så har du försäkringspaketet som ingår i din medlemsavgift.

Hur många medlemmar berörs av detta beslut?

Omkring 4 900 medlemmar kommer att beröras av beslutet. Det rör sig totalt om tio centrala kollektivavtal och ett företagsavtal.

Finns det fler medlemsgrupper som Kommunal bedömer inte är arbetare i välfärden?

I dagsläget planeras inga ytterligare förändringar av denna typ.

Checklistor för arbetsmiljö

Kommunal har, tillsammans med Prevent och gröna sektorn, tagit fram checklistor som underlättar arbetet med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder. 

Checklistorna är digitala, mobilanpassade och kostnadsfria och finns som stöd till det systematiska arbetsmiljöarbetet, Med hjälp av dessa kan förtroendevalda tillsammans med arbetsgivare undersöka och bedöma arbetsmiljön. Listorna innehåller färdiga frågor för att underlätta undersökningen.

Checklistorna riktar sig till alla arbetsplatser inom djursjukvården. Varje arbetsgivare har ansvar för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Checklistor hos Prevent

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar