Fritidshemmens potential är värd att fira – men verksamheten behöver nå fler


Sepideh Westerberg

Blogginlägg

av Sepideh Westerberg

Runtomkring i Sverige firades fritidshemmets dag i veckan. Det är bra och viktigt att fritidshemmen uppmärksammas för den fantastiska verksamheten det är - och framför allt har potential att vara om det resurssätts så att det går att leva upp till uppdraget skollagen tillskriver den.

Fritidshemmen skulle också kunna spela en större roll för de barn som behöver fritidshemmen allra mest, till exempel barn till arbetslösa och föräldralediga som idag inte erbjuds plats. Idag är inskrivningsgraden i socioekonomiskt starkare områden högre än i resurssvaga områden. I Täby var inskrivningsgraden för sex- till nioåringar 97 procent medan det i Södertälje var 75 procent. Likaså kan landsortskommuner ha lägre inskrivningsgrad, motsvarande siffra för Ånge var 65 procent.

Inför allmänt fritidshem

Kommunal ställer sig bakom den statliga utredningen om allmänt fritidshem SOU 2022:61, för det är viktigt att fritidshemmen når fler barn. Men det behöver också göras ordentliga investeringar för att stärka verksamheternas kvalitet - som att höja bemanningen och minska elevgruppernas storlek. Det är dags att Skolverket tar fram riktmärken för elevgruppernas storlek även för fritidshemmen. 

Fritidshemmen erbjuder alla barn en meningsfull fritid och stärker deras sociala utveckling - det är en samhällsinvestering som är värd att fira.

Fritidshemmen kan utjämna skillnader i samhället

Fritidshemmens styrka vilar på verksamheternas inkluderande karaktär, där barn och elever inte mäts och betygssätts genom prestation utan där lek och lustfyllt lärande är i centrum. Värdet av bildning i bred bemärkelse kan inte understrykas nog. Fritidshemmens potential när det gäller att väcka intresse för exempelvis natur, litteratur, drama, musik och idrott för barn som genom sin hemmiljö kanske inte kommer i kontakt med kulturskolan, biblioteket, museer, skog och natur, är fantastisk.

Gör lärandet mer lustfyllt

Fritidshemmet och den sociala grupptillhörigheten som kan skapas där, eller möjligheten att få utöva idrott- eller musikintressen på fritidshemmet, kan vara avgörande för att en svagpresterande elev orkar och vill fortsätta gå till skolan. På det sättet stärker fritidshemmet skolan och kan göra lärandet mer lustfyllt. Fritidshemmen erbjuder alla barn en meningsfull fritid och stärker deras sociala utveckling - det är en samhällsinvestering som är värd att fira. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar