Tidsstyrning i hemtjänsten ger sämre kvalitet och högre kostnader


Hampus Andersson

Blogginlägg

av Hampus Andersson

En ny studie från näringslivets eget forskningsinstitut Ratio visar att digital tidsstyrning och rapportering inom hemtjänsten leder till sämre kvalitet och stora kostnadsökningar – tvärt emot bedömningen från ansvariga chefer. Forskarna bakom studien manar nu till en mer försiktig attityd gentemot digitala tidsstyrningssystem.

Digital tidsstyrning eller tidrapportering blir alltmer utbrett. Det gäller inte minst inom hemtjänsten, där många anställda måste använda mobiltelefon eller ”tags” för att registrera arbetsinsatser – exempelvis början och slutet på ett hembesök. Ur ett arbetsgivarperspektiv har tidsstyrning lyfts fram som ett sätt att öka produktivitet och kvalitet, men också för att beräkna ersättning till privata utförare. Men hur påverkas hemtjänstens kvalitet egentligen av denna massdigitalisering?

I rapporten ”Time tracking in home care: Perceptions and reality” (2023) har en grupp forskare, med koppling till bland andra Ratio och Örebro University School of Business, utvärderat digital tidsstyrning i hemtjänst genom att titta på konsekvenserna för kvalitet och kostnad. Studien kombinerar enkätdata från kommunala chefer med externa mått på kvalitet och kostnader för att undersöka både de upplevda (subjektiva) och beräknade (empiriska) effekterna av digital tidsstyrning.

Chefernas bedömning är alltså att digital tidsstyrning ger högre kvalitet och lägre kostnader. Problemet är att rapportens empiriska resultat visar det rakt motsatta.

De kommunala chefernas syn på digital tidsstyrning inom hemtjänsten är tydligt positiv. I enkätundersökningen svarar 61 procent av de ansvariga cheferna att tidrapporteringen inneburit en ”viss förbättring” av kvaliteten (Figur 1). Ytterligare 4 procent ser en ”stor förbättring” och 33 procent har en neutral syn. Endast 2 procent uppger att systemet lett till kvalitetsförsämringar.

Ett stapeldiagram som visar chefers upplevda effekt av tidrapportering på kvalitet.
Foto: Kommunal

Chefernas bedömning av kostnadseffekterna (Figur 2) visar en liknande tendens. 43 procent svarar att tidsstyrning inneburit lägre kostnader och 35 procent svarar att kostnaderna inte påverkats. Bara 22 procent bedömer att kostnaderna ökat till följd av att digitala tidsstyrningssystem har implementerats.

Stapeldiagram som visar chefers upplevda effekt av tidrapportering på kostnader.
Foto: Kommunal

Chefernas bedömning är alltså att digital tidsstyrning ger högre kvalitet och lägre kostnader. Problemet är att rapportens empiriska resultat visar det rakt motsatta. 

Först några ord om den empiriska grunden. De externa måtten på kvalitet som används i rapporten är en sammanvägning av mått på personalkontinuitet (genomsnittligt antal anställda som en brukare träffar på två veckor), personalbemötande (andel brukare som uppger att de blivit väl bemötta) och tillräcklig tid (andel brukare som anger att hemtjänstpersonalen har tillräckligt med tid för dem). Effekten på kostnad har beräknats utifrån genomsnittsutfall per brukare i en kommun.

Nämnda mått (fyra stycken) används sedan för att utvärdera effekten över tid i 69 kommuner med angivna år för när digital tidsstyrning infördes. Effekterna jämförs med en kontrollgrupp på 27 kommuner som inte infört tidsstyrning under den analyserade tidsperioden. De statistiska resultaten av analysen illustreras i Tabell 1, där ”the average treatement effect”, ATE (β), anger den skattade effekten av tidsstyrning för varje variabel. Alltså hur införandet av tidsstyrning påverkar de olika måtten i kolumn 1-4. Negativ koefficient innebär minskning, positiv innebär ökning.

Tabell som visar beräknade effekter av tidsstyrning på kvalitet och kostnader.
Foto: Kommunal

Av Tabell 1 kan utläsas att kvalitetseffekterna (1-3) tenderar att vara negativa, framför allt när det kommer till upplevelsen av personalens bemötande och känslan av att det finns tillräckligt med tid för brukaren. Koefficienten för kostnad är positiv, vilket innebär att implementeringen förväntas öka kostnader. Rapportförfattarna skriver att ”införandet av tidsstyrning verkar öka kostnaderna med ungefär 10 procent.”

10-procentig kostnadsökning – det är en betydande summa.

Hur kan de ansvariga cheferna ha så fel? Rapporten nämner flera tänkbara orsaker, exempelvis att cheferna inte är i tillräcklig kontakt med den dagliga verksamheten eller att psykologiska faktorer som kognitiv dissonans och självbetjänande bias påverkar. För ansvariga som investerat tid och pengar i en omfattande systemförändring kan det helt enkelt ta emot att erkänna, för sig själva och andra, att det inte blev särskilt bra.

Rimligtvis och förhoppningsvis kan detta göra det svårare för chefer och konsulter att gömma sig bakom felaktiga föreställningar om tidsstyrningens förträfflighet.

Resultaten från studien är i sig ingen nyhet. Hemtjänstpersonal har länge flaggat för att den digitala tidsstyrningen inte är verksamhetsanpassad utan skadar både arbetsmiljö och kvalitet, något Kommunal beskrivit i rapporter som ”En hemtjänst att lita på” (2022) och ”Höga förväntningar på ny teknik” (2021). Samtidigt är det välkommet att fler kommer till insikt. 

Rapporten avslutas med en uppmaning:

”Skillnaden mellan de upplevda och beräknade effekterna talar för ett mer försiktigt förhållningssätt till implementering av tidsstyrning i hemtjänst eller liknande verksamheter.”

Rimligtvis och förhoppningsvis kan detta göra det svårare för chefer och konsulter att gömma sig bakom felaktiga föreställningar om tidsstyrningens förträfflighet. För Kommunal är ingången tydlig: Ja till avlastande digitala hjälpmedel; nej till stressande och fördyrande kontrollsystem.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar