En hemtjänst att lita på - från stressiga minutscheman till hållbar tillitsstyrning


Medlemmarna i Kommunal har länge larmat om att nuvarande styrningsformer inom äldreomsorgen inte ger ett arbetssätt som fungerar, varken för arbetstagare eller för de äldre. Detalj- och budgetstyrning har skapat en verksamhet som alltför ofta präglas av bristande kvalitet och dålig arbetsmiljö. Äldreomsorgen har högst andel sjukskrivningar på hela den svenska arbetsmarknaden. Det är hög tid att lyssna på arbetstagare, omsorgstagare och forskning genom att staka ut en annan väg framåt.

Bestämd kvinna i hemtjänsten tittar in i kameran
Foto: Scandinav
En hemtjänst att lita på - från stressiga minutscheman till hållbar tillitsstyrning
En hemtjänst att lita på - från stressiga minutscheman till hållbar tillitsstyrning

Av medlemmar i Kommunal som arbetar inom hemtjänsten uppger 38 procent att de arbetar enligt strikt minutstyrning (utan flexibilitet), 49 procent att de arbetar enligt flexibel minutstyrning (med flexibilitet) och 10 procent att de arbetar helt utan minutstyrning. Utifrån dessa tre nivåer tittar rapporten på konsekvenserna av minutstyrning ur olika perspektiv.

För den som arbetar i hemtjänsten innebär minutstyrningen:

  • Mer stress. Bara 22 procent av de som arbetar enligt strikt minutstyrning upplever att de dagligen hinner utföra sina arbetsuppgifter på utsatt tid, jämfört med 43 procent för övriga styrningsmodeller. 

  • Sämre arbetsmiljö. Av de som arbetar med strikta minutscheman uppger 57 procent att de har svårt att ta en kopp kaffe eller besöka toaletten och 35 procent att de har svårt att ta lunchrast varje dag. Det är dubbelt så högt som andelarna för andra styrningsmodeller. 

  • Större risk för arbetsrelaterad ohälsa. 50 procent av de som arbetar strikt minutstyrt är psykiskt trötta och drygt 60 procent är fysiskt trötta efter varje arbetsdag. Det är dubbelt så högt som andelarna för de andra styrningsmodellerna.

Ur ett organisatoriskt perspektiv innebär minutstyrningen:

  • Mindre nöjda arbetstagare. Bara 50 procent av de som arbetar enligt strikta minutscheman upplever att de är mycket eller ganska nöjda som arbetstagare på arbetsplatsen, att jämföra med runt 80 procent för de andra styrningsmodellerna.
  • Svårare att möta rekryteringsbehovet. Hela 40 procent av de som arbetar enligt strikt minutschema uppger att de inte vill arbeta kvar inom hemtjänsten om 3 år. Ytterligare 26 procent är tveksamma och bara 34 procent säger att de vill stanna inom samma yrke. Detta kan jämföras med dem som arbetar med flexibla minutscheman eller utan minutscheman, där över hälften – 56 procent – svarar att de vill arbeta kvar inom samma yrke om 3 år.

Ur ett medborgarperspektiv innebär minutstyrningen:

  • Välfärdens kvalitet undergrävs. Andelen som dagligen har förutsättningar att ge god omsorg och kan tillgodose de äldres individuella behov är 61 procent bland de medlemmar som arbetar utan minutscheman respektive flexibelt minutschema. För medlemmar med strikta minutscheman är andelen mindre än hälften, bara 30 procent.

Vad är alternativet?

Såväl arbetsmiljöforskning som positiva exempel visar att det finns bättre alternativ till den strikta minutstyrningen. En tillitsbaserad styrningsmodell som utgår ifrån hemtjänstens syfte, skapar kontinuitet, samt ger mandat och handlingsutrymme att hantera varierande behov. Sammantaget skapar det en sundare arbetsmiljö för arbetstagarna, bättre kvalitet för omsorgstagarna och effektivare resursanvändning för arbetsgivarna.

Vilka är Kommunals krav?

Styrningen av hemtjänst ska vara baserad på tillit till arbetstagarna. Slopa den strikta minutstyrningen. Äldre människors komplexa och varierande behov går inte att förutse eller planera på detaljnivå utifrån generella schabloner. Hemtjänsten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande. Så skapas bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

Arbetstagarna ska medverka vid planering och anpassning av arbetsinsatser. Hemtjänstteamet (inklusive den fasta omsorgskontakten) runt omsorgstagaren ska ges tillit och ansvar att på bästa sätt anpassa arbetsveckan utifrån de äldres individuella behov.

Involvera arbetstagarna vid framtagning och upphandling av nya tekniska lösningar. Minutstyrning av hemtjänsten är ofta inbyggd i digitala ledningssystem. Genom att arbetstagare involveras i framtagning och upphandling kan nya tekniska lösningar bli mer ändamålsenliga.

Håll isär biståndsbedömning och kostnadsansvar. Att biståndshandläggare pressas att bevilja mindre stöd för att hålla budget skapar en ohållbar situation, inte minst för de som ska utföra omsorgen.

Inför nationella riktlinjer om rätt bemanning. För att tillit och handlingsfrihet ska få genomslag måste grundbemanningen inom hemtjänsten öka. Kommunal vill se riktlinjer som omfattar krav på ett lägsta antal heltidsanställda per äldre.

Avskaffa lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. LOV innebär en strukturellt inbyggd risk för permanenta “effektiviseringar” i form av osäkra anställningar, låg bemanning och snål minutstyrning för både privat- och
offentliganställda.

En hemtjänst att lita på - från stressiga minutscheman till hållbar tillitsstyrning

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar