Nu stänger skyddsombuden bussdörrarna i Skåne


2020-04-17

Klockan 14 i dag den 17 april stängs den främre dörren i de bussar som kör kollektivtrafik för Skånetrafiken. Det är Kommunals skyddsombud i Nobina, Bergkvara, Transdev, Arriva och Vy som nu lägger ett skyddsombudsstopp enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 7 §.

- Nu är det nog! Vi kan inte vänta längre utan måste göra det som krävs för att skydda bussförarna som har en allvarlig situation och som utsätts för stora risker i sitt arbete i och med coronapandemin. Risker som arbetsgivarna inte kunnat ta höjd för på grund av Skånetrafikens inställning i frågan. Att behöva vänta tre veckor är alldeles för länge i den situation vi är i. Vi sätter ner foten för att skydda bussförarna så mycket vi bara kan utifrån de förutsättningar som råder och för att medverka till att minska smittspridningen i samhället i stort, säger Rosa Andersson, bussförare och huvudskyddsombud.

Det var den 20 mars som skyddsombuden påbörjade kampen för att bussarnas främre dörrar skulle stängas av. Den 8 april skrev arbetsmiljöverket, i en vägledande underrättelse till bussbolagen, Nobina, Transdev, Arriva, Vy, Bergkvara, att de främre dörrarna på bussarna inte ska öppnas vare sig för på- eller avstigning från och med i dag den 17 april. Trots det har det inte kommit något formellt beslut från arbetsmiljöverket.

- Skånetrafiken som huvudman har agerat oansvarigt och tagit större hänsyn till kundservice än till bussförarnas arbetsmiljö i en tid då vi har en allvarlig pandemi. Skånetrafiken tar inte heller sitt samhällsansvar för att minska smittspridningen hos allmänheten genom att de vägrat stänga framdörrarna, säger Tina Christensen ordförande för Kommunal avdelning Skåne.

Arbetsmiljölagen 6 kap 7 §

Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren kan skyddsombudet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som en arbetstagare utför ensam. Överträds en tillsynsmyndighets förbud, som har vunnit laga kraft eller som på grund av förordnande enligt 9 kap. 5 § ska gälla omedelbart, kan skyddsombudet avbryta sådant arbete som avses med förbudet. Ett skyddsombuds åtgärder enligt första–tredje styckena får även avse arbete som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet. För skada till följd av någon åtgärd som avses i denna paragraf är ett skyddsombud fritt från ersättningsskyldighet.

Dela sidan