Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal om det ökade våldet mot bussförare

Kommunal om det ökade våldet mot bussförare
Kommunal om det ökade våldet mot bussförare
Foto: Kommunal
2020-02-13
Trafikbranschen med bussförarna i spetsen är en av Kommunals mest aktiva och stolta medlemsgrupper. Men tyvärr också en av de mest utsatta vad gäller hot och våld. Flera medlemmar i Kommunal har avslutat sina anställningar på grund av hot och våld.

Hej Mario Gavran, ombudsman på Kommunal, hur ser Kommunal på detta? 

Det är helt oacceptabelt att bussförarna ska utsättas för hot och våld i sitt arbete. Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem och Kommunal vill att risker för hot och våld behandlas och ingår som en given del i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta är helt i linje med förbundets nya arbetsmiljöstrategi där vi anser att ingen ska utsättas för hot och våld under sitt arbete.

Vems ansvar är det att komma till rätta med otryggheten för bussförarna?

Eftersom problemet är kopplat till arbetsmiljön så är det alltid arbetsgivaren som är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Kommunal anser dock att otryggheten för bussförarna är en mer komplex fråga än så och måste hanteras på en bredare front. Huvudmän och lokalpolitiker måste också ta sitt ansvar, inte minst de personer som har påverkan på hur upphandlingsunderlagen utformas. Kommunal anser att förarnas viseringsplikt ska tas bort och kontroller av resenärernas färdbevis kan lösas på annat sätt.

Vad gör Kommunal för att förbättra situationen för bussförarna?

Om man tittar på bakomliggande orsaker till situationer där hot och våld förekommer så är det framförallt i samband med bussförarens visering av resenärer som det uppstår problem. Konkret handlar det om att resenärerna har felaktiga färdbevis eller saknar biljetter.

För att kunna förbättra situationen för bussförarna har Kommunal uppmanat lokalorganisationen att uppvakta beslutsfattarna i denna fråga och på det sättet få de att hitta andra lösningar som säkerställer att resenärer har giltiga färdbevis och att man betalat för sin resa.

Det andra spåret handlar om att bussförarna ska ges möjlighet till adekvat utbildning för att kunna hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer. Kommunal uppmanar arbetsgivarna att erbjuda denna utbildning till alla bussförare.

Har Kommunal några planerade insatser för att minska hot och våld inom trafiken?

Vi har brutit ned Kommunals arbetsmiljöstrategi till branschspecifika insatser då riskerna i arbetet kan se olika ut och förekomma i olika utsträckning i olika yrken och branscher. Denna strategi har kommunicerats ut till lokalorganisationen och på det sättet skapat förutsättningar att på ett mer strukturerat och effektivt sätt arbeta med adekvata insatser.

Kommunal har också anordnat seminarer för skyddsombud på temat ”Hot och våld” där man bjudit in forskare från Vti som presenterat sin rapport i denna fråga. Skyddsombud har fått i uppdrag att skapa egna handlingsplaner om hur man kommer att arbeta lokalt på sina arbetsplatser för att skapa en större trygghet för bussförarna. Allt detta medför att skyddsombudens arbete, inom sitt skyddsområde, är avgörande för att identifiera risker och ställa rätt krav på arbetsgivaren. Det är på arbetsplatsen som problem och åtgärder kan identifieras och det är där som utsatta arbetstagare kan ges stöd. Hot och våld ska inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att minimera och åtgärda risker i arbetet.

Sedan tidigare har vi, tillsammans med Prevent och Transportföretagen, tagit fram en uppskattad handledarutbildning i konflikthantering för bussförare. Tanken är nu att göra den till en interaktiv, webbaserad utbildning som är lättillgänglig på dator, surfplatta och mobiltelefon. 

Bussförarna är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld. Vi vet att en del av problemet till att färre personer söker sig frivilligt till yrket är på ett eller annat sätt kopplat till de arbetsmiljöproblem som finns i branschen. Det är ingen nyhet att arbetsmiljön har betydelse för hur attraktivt ett yrke är.

Trafikbranschen med bussförarna i spetsen är en av kommunals mest aktiva medlemsgrupper som också skriver väldigt många motioner. Detta är också en väldigt stolt yrkesgrupp, man värnar om yrket och därför är det viktigt att vi som fackförening gör vår del av jobbet när det kommer till att driva frågor som på ett eller annat sätt påverkar deras yrke.

Vi som fackförening tar ansvar och vi vill mer än att konstatera att bussförarna upplever en allt större otrygghet. Vi vill bidra med vår kunskap och våra erfarenheter för att göra yrket mer attraktivt och på det sättet få fler att söka sig till branschen och självklart även att de väljer att bli medlemmar i Kommunal.

BLI MEDLEM!

Läs mer

VTI:s rapport om hot och våld mot bussförare och tågvärdar

Kommunals arbetsmiljöstrategi 
Strategin är utformad på så sätt att den kan användas som en praktisk handbok och vägledning för skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor i organisationen. I strategin presenteras prioriterade områden och hur skyddsombud strategiskt kan driva dessa frågor.