Ditt nya avtal – Sveriges bussföretag - bussbranschavtalet


Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges bussföretag för bussbranschavtalet. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Bild på manlig busschaufför bakom ratten.
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet 

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 september 2023.

Löneökningar

Löneutrymmet över avtalsperioden är totalt 5,4 %. 

Första löneökningen 1 maj 2021 är 2,38 % 

Lönegrupp 1: 500 kronor

Lönegrupp 2: 548 kronor

Lönegrupp 3: 560 kronor

Lönegrupp 4: 606 kronor

Lönegrupp: 5: 780 kronor

Andra löneökningen 1 0ktober 2022 är 2,38 %

Lönegrupp 1: 509 kronor

Lönegrupp 2: 560 kronor

Lönegrupp 3: 574 kronor

Lönegrupp: 4: 620 kronor

Lönegrupp 5: 800 kronor

Arbetstagare med individuell och differentierad lön

 • 1 maj 2021 sker en ökning till potten med 667 kronor
 • 1 oktober 2022 sker en ökning till potten med 683 kronor

Lägstalöner

För medarbetare som under innevarande kalenderår fyller lägst 18 år höjs lägstalönerna med 2,38 % respektive 2,38 % enligt följande: 

 • 1 maj 2021: 20 642 kronor 
 • 1 oktober 2022: 21 133 kronor 

Ersättningar och tillägg

Ersättning för obekväm arbetstid höjs för de som kör linjetrafik så att det blir samma summa som för de som kör beställningstrafik.

 • Enkel (vardags-OB) höjs till 27,10 kronor (+ 37,7%)
 • Kvalificerad (helg-OB) höjs till 42,56 kronor (+ 8%)
 • 1 maj 2021 förlängs beställningstrafikens ob-ersättning för storhelg med en timme och omfattar tid fram till klockan 07:00 i stället för till klockan 06:00. 

Dessa och övriga ersättningar höjs 1 maj 2021 med 2,98% och 1 oktober 2022 med 2,38%.

Övriga villkor

Vid planerad/känd frånvaro om minst 3o kalenderdagar kan avdrag dock göras på innevarande månadslön. Om detta görs ska arbetstagaren informeras.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillsätts för att främja parternas arbete för ökad attraktiviteten inom bussbranschen.

Uppdrag 1

Arbetsgruppen ska undersöka den rådande lönestrukturen för bussförare. En utgångspunkt är att se över kollektivavtalets lönetabell, avtalsbilaga H, samt hur eventuella ändringar i tarifferna skulle påverka den rådande lönestrukturen.

Fortsättning på arbetet sedan föregående avtalsperiod angående individuell lönesättning för övrig personal.

Uppdrag 2 

Arbetsgruppen ska utreda och analysera frågeställningarna som uppstår med att en tjänst påbörjas och avslutas på skilda platser.

Förslag till avtalstexter ska redovisas för parterna.

En referensgrupp skapas för att bistå arbetsgruppen. Referensgruppen ska stå till arbetsgruppens förfogande genom bland annat inhämtande av fakta och underlag.

Partsgemensam nämnd 

Därutöver tillsätts en partsgemensam nämnd för att hantera frågor kopplat till att en tjänst börjar och slutar på olika platser. Nämnden ska vid förfrågan från endera parten bistå med vägledning och rekommendation om hur denna fråga bör hanteras av lokala parter i det enskilda fallet.

Frågor och svar om bussbranschavtalet

Hur stora blir löneökningarna? 

Vi har fått igenom löneökningar till alla medlemmar likställt alla andra på arbetsmarknaden. Utöver detta har vi fått igenom en extra satsning för yrkeserfarna.

Förändras lägstalönerna i avtalet? 

Ja, för medarbetare som under innevarande kalenderår fyller lägst 18 år höjs lägsta lönerna enligt följande:

 • 1 maj 2021 höjs lägsta lönerna till 20 642 kronor
 • 1 oktober 2022 höjs lägsta lönerna till 21 133 kronor 

Vad händer med OB-tillägget?  

Kommunal har i avtalet fått igenom högre Ob-ersättningar. Ett av yrkandena som var bland de högst prioriterade. Ersättning för obekväm arbetstid höjs för de som kör linjetrafik så att det blir samma summa som för de som kör beställningstrafik. Höjningen är historiskt sett rejäl, en riktig facklig seger och innebär att:

 • Linjetrafikens vardags-OB höjs med 37,7%
 • Linjetrafikens helg-OB höjs med 8%
 • Beställningstrafiken också får förbättringar i sin storhelgs OB där man förlänger ersättning med en timme från kl. 06 till kl.07

Varför är det inte reglerat i kollektivavtalet om "börja/sluta på depån"?

I flera avtalsrörelser har denna fråga varit uppe utan att man hittat en lösning. En av anledningarna till det är att arbetsgivaren inte uppfattat detta som ett problem. Kommunal har drivit frågan stenhårt och denna gång har vi hittat en väg där en arbetsgrupp bestående av representanter från både arbetsgivare och fack  ska ta fram förslag på avtalstext, till nästa avtalsrörelse.

Utöver detta kommer det finnas en partsgemensam nämnd som under avtalsperioden kommer att hantera frågor som uppstår om en tjänst börjar och slutar på olika platser. Nämnden är behjälplig lokalt. Endera parten har rätt att vända sig till nämnden för vägledning och rekommendationer om man uppfattar att det finns problem lokalt i denna fråga.

Bussbranschavtalet 2021-2023
Bussbranschavtalet 2021-2023

Det nya bussbranschavtalet innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkeserfarna. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och till och med 30 september 2023. Kommunal har fått igenom förbättringar i villkoren och även lyckats att stoppa flera försämringar som motparten ville skriva in i avtalet.

Ditt nya avtal – Sveriges bussföretag - bussbranschavtalet

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar