Viktig reform får inte slarvas bort

Mari Huupponen

Blogginlägg

av Mari Huupponen

Från och med 1 juli 2022 ska alla som har hemtjänst bli erbjuden en fast omsorgskontakt. Från och med den 1 juli 2023 ska den fasta omsorgskontakten vara en undersköterska. Det är samma datum som undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

Vad är en fast omsorgskontakt?

En fast omsorgskontakt är precis som det låter - en utsedd person inom hemtjänsten som har ansvar för och regelbundet besöker samma omsorgstagare. Att man känner igen den som kommer skapar trygghet, samtidigt som det blir enklare för omsorgskontakten att lära känna och skapa sig en helhetsbild över individens behov.

Schemaläggning och planering bör utgå från att omsorgskontakten ofta besöker de personer hon eller han är omsorgskontakt för. Att utföra hemtjänstinsatser är en central del av omsorgskontaktens arbete. Det kan handla om stöd och service, omsorg och personlig omvårdnad. Det kan även innebära att genomföra medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering från hälso- och sjukvården samt att planera och följa upp genomförandet av omsorgen (läs mer i Kunskapsguiden). Som alla förstår finns det en gräns för hur många omsorgstagare en undersköterska kan vara fast omsorgskontakt för. 

Högt uppsatta mål ställer krav på resurser 

En person som arbetar som fast omsorgskontakt ska vara undersköterska. Undersköterskekompetensen behövs för att hon eller han ska kunna utföra sitt arbete på ett sätt som är tryggt och säkert för personen som har hemtjänst.

Det är upp till arbetsgivarna att se till att de som utses till fast omsorgskontakt får rätt förutsättningar att kunna leva upp till uppdraget – inte minst tillräckligt med tid i sitt schema.

Undersköterskan som har uppdraget fast omsorgskontakt i hemtjänsten behöver självklart tillräckligt med tid för uppdraget. Kommuner och privata utförare har haft flera år på sig att bemanna upp och utbilda sin personal inför lagkravet införs den 1 juli.

Arbetsgivarnas kortsiktighet riskerar att slarva bort en viktig reform 

Kommunal får signaler om att många verksamheter saknar tillräckligt många undersköterskor och att arbetsgivarna bryter mot sitt lagstadgade arbetsmiljöansvar – trots att utförare har haft flera år på sig att förbereda sig.

Det här visar återigen det som Kommunal länge har sett: att svensk äldreomsorg är kroniskt underbemannat och att undersköterskor är alldeles för få i svensk äldreomsorg. Det är kanske just i hemtjänsten som den höga undersköterskebemanningen är extra viktigt, där personalen i stor utsträckning arbetar ensam.

En enkätundersökning som Kommunal nyligen gjort visar att kommuner är dåligt förberedda. Bara 22 procent av fackliga företrädare anser att det finns tillräckligt många tillsvidareanställda undersköterskor i hemtjänsten för att kunna uppfylla kraven. 35 procent svarar nej och 43 procent att de inte vet. När det saknas tillräckligt många undersköterskor för att leva upp till det nya kravet i socialtjänstlagen kommer undersköterskor inom hemtjänsten att få fler arbetsuppgifter och ansvar för fler äldre. 

Det är upp till arbetsgivarna att se till att de som utses till fast omsorgskontakt får rätt förutsättningar att kunna leva upp till uppdraget – inte minst tillräckligt med tid i sitt schema. Arbetstiden ska räcka både till alla nödvändiga arbetsuppgifter och för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Arbetsbelastningen i hemtjänsten är ohållbar redan idag

Över hela landet finns en stor andel arbetsgivare inom hemtjänsten som inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar. I Kommunals medlemsundersökning svarade 4 av 10 som arbetar inom hemtjänsten att de dagligen har svårt att hinna ta kortare pauser (till exempel för toalettbesök eller kaffepaus) under arbetspasset. Varannan hade minst någon gång per vecka svårt att hinna ta ut längre rast (t.ex. lunchrast) under arbetspasset. 

Kommunal får signaler om att många verksamheter saknar tillräckligt många undersköterskor och att arbetsgivarna bryter mot sitt lagstadgade arbetsmiljöansvar – trots att utförare har haft flera år på sig att förbereda sig.

Inför avtalsrörelsen 2023 svarade hela 15 000 undersköterskor inom äldreomsorgen på Kommunals medlemsenkät. 77 procent är mycket eller ganska oroliga att de inte ska orka arbeta fram till lagstadgad pensionsålder. 30 procent upplever att de sällan eller aldrig hinner göra alla sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. 21 procent svarar att arbetsgivaren sällan eller aldrig tar in vikarier/ersättare när någon är frånvarande. 

Gör om, gör rätt

Arbetsgivare är skyldiga att säkerställa att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivarna behöver omgående:

  • Undersöka, riskbedöma och åtgärda undersköterskornas arbetsbelastning. Arbetstiden ska räcka till både de nödvändiga arbetsuppgifterna och ge utrymme för raster och pauser. När tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, ska chefen hjälpa till att prioritera vilka arbetsuppgifter som behöver göras.
  • Utbilda alla chefer och skyddsombud i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Erbjuda tillsvidareanställningar till visstidsanställda undersköterskor före den 1 juli.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar