Svensk-engelsk ordlista för avtalsrörelsen

A Swedish-English glossary with some of the most common words used during agreements negotiations.

Ajournera: Adjourn
Allmänna anställningsvillkor: General terms of employment
Arbetsgivaravgift: 
Employer’s tax
Arbetsledningsrätt: 
Right to direct work
Arbetsmarknad: Labour market
Arbetsrätt: 
Labour law
Arbetstidskonto: 
Working time account 
Avtal: 
Agreement
Avtalsdelegation: Negotiating committee
Avtalskrav: Contractual requirements
Avtalslöst tillstånd: 
State of non-agreement 
Avtalsperiod: 
Agreement period/Term of agreement
Avtalssekreterare: 
Negotiating Secretary
AvtalsturlistaCollectively agreed redundancy list

Bemanningsavtalet: Staffing agreement 
Blockad: 
Blockade
Bruttolön: Gross pay 

Central förhandling: High-level negotiations  
Central lönebildning: Central pay formation

Disponibel inkomst: Disposable income
Dispositiv: 
Discretionary 

Fredsplikt: No-strike agreement
Förbundsavtal: 
National collective agreement 
Förbundsstyrelsen: 
National Executive Committee
Förhandling: Negotiation
Förhandlingsordningsavtal: 
Negotiating procedure agreement 
Föräldralön: P
arental pay 

Generalstrejk: General strike 
Generellt påslag: 
General pay increase 

Huvudavtal: Basic agreement
Huvudorganisationer: Central organisations 
Hängavtal: 
Application agreement

Individgaranti: Guaranteed wage increase
Individuell lönesättning: 
Wage set on an individual basis
Individuell löneutveckling: 
Individual wage development 
Inflation: 
Inflation

Kollektivavtal: CBA - collective (bargaining) agreement

Lagen om anställningsskydd, LAS: Employment Protection Act
Lockout: 
Lock out
Lokala förhandlingar: 
Local negotiations
Lokal lönebildning: 
Local pay formation
Lokal pott: Local pay settlement 
Lägstalön: 
Minimum wage 
Lönebildning: 
Pay formation
Löneglidning: Pay drift
Lönenormering: 
Pay normative
Lönerevision: Pay review 
Lönespridning: 
Pay range
Lönesystem: Payroll system
Löneutrymme: 
Total sum available for pay increases
Löneväxling: 
Pay sacrifice

Marknadskrafter: Market forces  
Medarbetaravtal: Collective agreement 
Medling: Mediation 
Medlingsinstitutet (MI): Mediation agency 
Minimilön: Minimum wage
Märket: Benchmark 

Nattmangling: Negotiations into the night
Nettolön: Net pay 
Nominell löneökning: Nominal pay increase  
Nollavtal: Numberless agreement.

Omställningsavtal: Redundancy programme agreement  
Opo: Impartial chair
Osakliga löneskillnader: Unjustifiable pay differences

Parter: Parties  
Pott: Pay settlement
Prolongering: Temporary continuation of collective agreement

Reallön: Real wage 
Reallöneökning: Real-wage increase
Relativlöneförändring: Relative pay adjustment  
Retroaktiv lön: Back pay 
Riksavtal: National collective agreement

Sifferlösa avtal: Numberless agreement  
Strandning: Breakdown  
Strejk: Strike 
Strejkkassa: Strike fund  
Strejkvakt: Picket, picket line 
Strejkbrytare: Strike breaker  
Stridsåtgärder: Industrial action 
Sympatiåtgärd: Secondary action, sympathy action

Tillsvidareanställning: Permanent employment
Turordning: Order of selection
Turordningslista: Collectivelyagreedredundancy list

Varsel: Institutional advance notification 
Vikariat: Cover replacement work 
Vild strejk: Wildcat strike 
Visstidsanställning: Fixed-term employment 
Värdediskriminering: Value discrimination

Yrkande: Move, require, demand
Yrkesutveckling: Career development   

FACKTA | This is how your collective agreement is negotiated
FACKTA | This is how your collective agreement is negotiated

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar