Trygghet och studiero i skolan


Rapporten: Trygghet och studiero i skolan - om elev- och lärarassistenters trygghetsskapande arbete, syftar till att ge en bakgrund om elev- och lärarassistenters viktiga yrkesroller, arbetsvillkor och yrkesutbildning.

Trygghet och studiero i skolan, en del av elev- och lärarassistenters viktiga jobb
Foto: Scandinav

Den svenska skolan har två centrala uppdrag: kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Det innebär att eleverna ska få med sig sakkunskaper men också utveckla andra värden för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. Medlemmar i Kommunal som arbetar som elev- och lärarassistenter bidrar stort till att skapa trygghet och studiero samt till att skolan ska kunna leva upp till sitt demokratiuppdrag. I rapporten  ges också en mängd  viktiga förslag till förbättringar för elev och lärarassistenters villkor i arbetet.

Skolan har två centrala uppdrag; kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Därmed är skolans roll i samhället större än att lära elever sakkunskaper, eleverna ska också utveckla andra värden som samarbete, förståelse för olikheter, tolerans, empati och ansvarskänsla för att kunna vara aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Skolan är såldes en viktig institution för den svenska demokratin och den spelar en betydande roll för att utbilda demokratiska medborgare. Kommunal menar att demokratiuppdraget har flera olika aspekter som till exempel det som sker i mötet mellan eleverna samt i mötet mellan eleverna och personalen, och vill därför använda begreppet ”det sociala uppdraget”. Med andra ord,

det handlar om mer än att lära eleverna om demokrati, det handlar också om förhållningssätt, relationsskapande och ett helhetsperspektiv på eleven. För att skolan ska leva upp till dessa värden, som i allra högsta grad genomsyrar skollagen och skolans läroplan, spelar yrkena med ett socialt och pedagogiskt uppdrag i skolan, elevassistenter och lärarassistenter, en avgörande roll. Dessa yrkesgrupper som Kommunal organiserar är trygghetsskapare i skolan. 

Den här rapporten fokuserar på yrkesgrupperna med ett socialt och pedagogiskt uppdrag i skolan, det vill säga; elevassistenter och lärarassistenter. 

Rapportens syfte är att beskriva elev- och lärarassistenters roller i skolan. Vidare är rapporten ett inlägg i skoldebatten om att skapa trygghet och studiero i skolan. Vi vill belysa den viktiga roll medlemmar i Kommunal redan spelar för detta och hur denna roll kan bli än mer konstruktiv. Detta för att skolan ska kunna ta det ansvar som lagen tillskriver den.

Kommunal ser följande behov vad gäller  Elev- och lärarassistenters roll i skolan:

 • Ett förtydligande i skolans läroplan gällande olika yrkesgruppers roller är ett led i att avlasta lärare men även ge tydligt mandat till elev- och lärarassistenter i deras roll. 
 • Elevassistenter och lärarassistenter ska ingå i det tvärprofessionella arbetslaget. Yrkesgrupperna ska ingå i arbetslag tillsammans med lärare och speciallärare som ger dem pedagogiska instruktioner, tid för gemensam planering och reflektion/utvärdering. Dock ska arbetsledningen av elevassistenter och lärarassistenter ligga hos skolledningen och inte läraren.
 • Det behövs också mer forskning från svensk kontext om hur yrkesrollen för elev- och lärarassistenter behöver utvecklas.  

Elev- och lärarassistenters arbetsvillkor:

 • Tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm.
 • Arbetsmiljöarbetet måste förbättras, hot och våld mot skolpersonal kan aldrig accepteras.
 • Olika modeller behöver utarbetas för att fler ska orka arbeta kvar längre upp i åldrarna och fortsätta utvecklas i rollen. 

Elev- och lärarassistenters utbildning: 

 • Utbildningen av elev- och lärarassistenter behöver utgå från en nationellt enhetlig standard motsvarande Barn- och fritidsprogrammet. 
 • En programfördjupning med yrkesutgång för lärarassistent behöver utarbetas på Barn- och fritidsprogrammet samt ett nationellt yrkespaket för lärarassistent på Komvux.
 • Elev- och lärarassistenter som saknar pedagogisk utbildning ska erbjudas detta. Det bör ske genom ett nationellt kunskapslyft med statligt stöd. 
 • Alla elevassistenter och lärarassistenter ska ha rätt till kompetensutveckling/yrkesutveckling på betald arbetstid. 
 • Olika specialistutbildningar med nationell enhetlig standard behöver utformas. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar