Rätt bemanning - en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen


Sverige är fortfarande ett av världens bästa länder att åldras i. Men det finns ett växande gap mellan äldres behov av vård och omsorg och personalens förutsättningar att hinna tillgodose dessa behov.

Två kvinnor sitter bredvid varandra.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

I rapporten ”Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen” har Kommunal sammanställt personalens syn på bemanningssituationen i äldreomsorgen. Rapporten bygger på Kommunals stora medlemsundersökning från 2021.

Sammanfattning av rapportens resultat

  • Endast en av fem svarar att bemanningen är tillräcklig dagligen.
  • 37 procent av personalen i äldreomsorgen anser att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig.
  • Över 35 procent av de svarande anser  att den otillräckliga bemanningen utgör en risk för de äldre, minst någon gång i veckan. 
  • 13 procent av personalen menar att underbemanningen är en risk för de äldre varje dag.
  • Över hälften, 53 procent, svarar att de inte har förutsättningar att ge god omsorg samt tillgodose de äldres individuella behov varje dag.

Rätt bemanning innebär att vara tillräckligt många på arbetsplatsen, att alla i arbetsgruppen har rätt kompetens och att alla i branschen har bra arbetsvillkor. Idag saknas nationella riktlinjer för personaltätheten och bindande regler för rätt utbildningsnivå i äldreomsorgen.

Nu krävs åtgärder för att vända utvecklingen. Det är rätt bemanning, både vad gäller personaltäthet, formell yrkeskompetens och arbetsvillkor, som bäst säkerställer god kvalitet och patientsäkerhet i tjänsterna. Det ska inte vara möjligt att “effektivisera” genom att skära på personalkostnader och hålla bemanningen så låg och outbildad som möjligt. 

Därför är den mest effektiva strategin för att säkra en bra omsorgskvalitet att säkerställa rätt bemanning. Det gör det omöjligt att införa kvalitetsförsämrande besparingar på bekostnad av trygg och säker omsorg.

Kommunals tre krav för en trygg äldreomsorg

Mot bakgrund av resultaten i rapporten lägger Kommunal fram följande krav:

Ökad insyn

Dagens bristfälliga insyn är ett demokratiproblem och försvårar politikens möjligheter till ansvarstagande. Det måste finnas offentlig statistik för bemanning och faktiskt personaltäthet på särskilda boenden och inom hemtjänsten.

Ökad tillsyn

Ge en myndighet i uppdrag att genom föra omfattande och regelbunden tillsyn av särskilda  boendeformer för äldre och hemtjänsten, med fokus  på rätt bemanning och förutsättningar för  kontinuitet, omsorgskvalitet och personcentrerad vård och omsorg.

Nationella riktlinjer om personaltäthet och utbildning

Riksdag och regering måste se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka. Bemanningen behöver öka där den idag är för låg för att kunna tillgodose varje äldres behov. 

Riktlinjerna ska omfatta krav på ett lägsta antal heltidsanställda per äldre. 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställd. Heltidsarbete ska vara norm. Samtlig personal ska vara yrkesutbildad inom vård och omsorg, eller under utbildning. Utbildat vårdbiträde ska vara lägsta utbildningsnivå i äldreomsorgen, oavsett insats.

Rätt bemanning - Om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen
Rätt bemanning - Om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar