Frågor och svar om att EU vill förändra dygnsvilan i Sverige


EU har uppmärksammat Sverige på att kollektivavtalet för kommuner och regioner strider mot EU:s arbetstidsdirektiv när det gäller arbetstagarnas rätt till dygnsvila. Det har orsakat kritik och oro från många medlemmar inom Kommunal. Samtidigt ser många andra fram emot att få samma rätt till dygnsvila som övriga på arbetsmarknaden. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna.

Illustration som föreställer en väggklocka.
Foto: Kommunal.

Arbetstider är en viktig fråga för många medlemmar i Kommunal. Många av medlemsgrupperna inom Kommunal har oerhört pressade scheman som lämnar väldigt lite individuell frihet. 

Kommunal tar den här frågan på stort allvar. Just nu pågår förhandlingar mellan Kommunal och SKR och Sobona där ett mycket intensivt arbete bedrivs för att hitta bra lösningar som gagnar medlemmarna. Så snart det finns mer att informera om kommer du som är berörd att få ta del av det. 

Frågor och svar

Vad innebär EU:s direktiv om arbetstid?

EU:s arbetstidsdirektiv reglerar att dygnsvilan ska vara minst elva timmar per 24-timmarsperiod och att arbete och vila ska alternera.  Dygnsviloregeln är ett skydd för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 

Vad säger svensk lag om detta?

Enligt §3 i arbetstidslagen får kollektivavtalet inte innehålla mindre förmånliga regleringar av dygnsvilan än arbetstidsdirektivet. 

Hur är Kommunals kollektivavtal påverkade?

Bakgrunden till att förändringarna är gjorda är att kollektivavtalet HÖK/AB - som berör dig som har en kommun, region eller Sobonaföretag som arbetsgivare -  inte följde EU:s arbetstidsdirektiv, vilket är ett måste. 

Med de förändringar som Kommunal och arbetsgivarna har gjort i det centrala kollektivavtalet HÖK/AB som är tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona, stärks rätten till minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. I och med detta förläggs arbete och vila alternerande. Just nu pågår förhandlingar gällande bilaga R och bilaga J.

Kommer jag behöva jobba fler dagar nu?  

Den frågan går inte att svara på, för många kommer det bli förändringar i arbetstidsförläggningen men det behöver inte innebära att det blir fler arbetsdagar. Exakt hur detta blir är svårt att svara på. Ta kontakt med din sektion för att få mer information om den lokala processen. 

Kan man göra undantag från detta om alla på arbetsplatsen är överens om det?  

Nej, det är enbart i verksamheter som har ansvar för liv, hälsa och säkerhet som det är möjligt att göra undantag och det ska ske genom avvägning mot skyddslagstiftningen.  

Måste Kommunal acceptera den här förändringen?

Det som har föranlett denna förändring är att kollektivavtalet inte uppfyllde kraven i EU-direktivet som säkerställer återhämtning och vila. Detta minimikrav måste samtliga EU:s medlemsstater leva upp till. Kommunal för dialoger både på central och lokal nivå just nu och sektionen och arbetsplatsen fyller en viktig roll i diskussionen om dygnsvilan. Kommunals utgångspunkt är att arbetstidsförläggningen i första hand ska hanteras lokalt på arbetsplatsen för att öka arbetstagarnas inflytande och påverkan på arbetstidsförläggningen. 

Vad gör Kommunal för de medlemsgrupper som är oroliga? 

Just nu pågår förhandlingar kring hur långa arbetspass ska kunna vara. Många medlemmar höjer sina röster och protesterar mot att reglerna ska ändras,medan många andra har sett fram emot att få likvärdig rätt till dygnsvila som övriga på arbetsmarknaden både i Sverige och övriga EU-länder har. Vi ser och hör kritiken och förstår oron. Nu ska vi förhandla dessa specialbestämmelser, bilagor till kollektivavtalet, utifrån den spelplan som EU-direktivet och regelverket i HÖK AB ger oss, och utifrån de specifika förutsättningar som finns i respektive bransch, och göra det så bra som möjligt. Vårt mål med förhandlingarna är att hitta de lösningar som bäst gagnar medlemmarna i Kommunal och som ger så få kryphål för arbetsgivarna som möjligt. 

När är förhandlingarna klara? 

Just nu pågår konstruktiva förhandlingar med SKR och Sobona som gäller bilaga R och bilaga J. Det går inte att veta när detta är klart, men så snart det finns ett förhandlingsresultat kommer vi att kommunicera det till berörda grupper. 

Hur kan jag själv påverka?

Nu är det viktigt att ni tillsammans på arbetsplatsen börjar att prata om arbetstidsförläggningen hos er. Kommunals utgångspunkt är att arbetstidsförläggningen i första hand ska hanteras lokalt på arbetsplatsen för att öka arbetstagarnas inflytande och påverkan. Ta kontakt med din sektion för att få hjälp med den lokala processen. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar