Avtal klart - Vårdföretagarna personlig assistans bransch G


2021-01-27

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för personliga assistenter (bransch G). Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det kommer genomföras två lönerevisioner under avtalsperioden. Avtalet gäller mellan den 1 februari 2021 till den 30 juni 2023.

Porträtt på medlem
Foto: Kommunal

Hur stora blir löneökningarna?

Timlön är standard på detta avtal vilket gör att löneutrymmet anges nedan per timme. 

 • 1 februari 2021 är löneutrymmet 3,95 kronor per timme. 
 • 1 juli 2022 är löneutrymmet 3,24 kronor per timme. 

Hur fungerar löneprocessen? När får jag veta vad jag får i löneökning?

Lönerna kommer att förhandlas vid två tillfällen under avtalsperioden. Detta kallas lönerevision. Till varje gång beslutar de centrala parterna om ett utrymme i kronor som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan kan förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla till en gemensam pott. Sedan fördelas potten mellan de anställda. 

Föredelning av potten är individuell och differentierad utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

Har det blivit några villkorsförbättringar i avtalet? 

Sänkt ålder för tjänstepension

Det innebär att arbetsgivaren kommer börja avsätta pengar till din pension från att du är 22 år istället för 25 år som gällt tidigare.

Förbättringar avseende lön för arbetad tid under jour

Det centrala kollektivavtalet bygger på att du ersätts för arbetat tid under jour med mer- och övertidsersättning om du gör aktiva insatser under jouren. I det nya avtalet finns möjlighet att du och din arbetsgivare kan kommer överens om att du ersätts med lön och OB för en genomsnittligt beräknad aktiv insats per jourpass. Genomsnittliga tiden ska beräknas på hur mycket aktiva insatser som faktiskt utförs i assistansen och överenskommelsen ska vara skriftlig. Detta börjar gälla 1 januari 2022. 

Syftet med detta är att det ska bli enklare att få sin ersättning för de aktiva insatserna som görs under jouren. 

Uppföljning av inkluderade ersättningar

Tidigare stod det i avtalet att överenskommelser om inbakade ersättningar ”bör beaktas” i samband med lönerevisionen. Nu anger avtalet att inkluderade ersättningar ”ska utvärderas och vid behov revideras” i samband med lönerevision. 

Du som har rörlig ersättning (till exempel ob-ersättning, restid, jourersättning, mer- och övertidsersättning) som ingår i din timlön kommer vid lönesamtalet 2022 ha rätt till en utvärdering av den överenskommelsen. I och med att de rörliga ersättningarna i det centrala kollektivavtalet höjs bör även timlönen höjas med mer än bara grundlön. 

Syftet med detta är att du inte ska missa någon ersättning du har rätt till när en sådan överenskommelse har ingåtts.

När kommer den nya lönen? 

Den första lönerevisionen är den 1 februari 2021. När det centrala avtalet nu är klart så kommer det ske lokala förhandlingar på din arbetsplats. Om de löneprocessen drar ut på tiden så får du din nya lön retroaktivt från den 1 februari 2021. 

Vad händer med OB-tilläggen?

De rörliga ersättningarna kommer att höjas två gånger under avtalsperioden. 

En extra satsning är gjort på jourersättningen som kommer höjas:

 • Nuvarande ersättning är 29,35 kr/timme (vardag) 58,77 kr/timme (helg).
 • Från den 1 februari 2021 blir jourersättning 31,11 kr/timme (vardag) 62,30 kr/timme (helg).
 • Från den 1 juli 2022 blir jourersättningen 32,63 kr/timme (vardag) 65,35 kr/timme (helg). 

Övriga rörliga ersättningar kommer att höjas vid två tillfällen, med 3 procent den 1 februari 2021 och 2,4 procent den 1 juli 2022.

De rörliga ersättningarna kommer att höjas två gånger under avtalsperioden. 

Kommer lägsta lönerna att höjas? 

Lägsta lönen kommer att höjas två gånger under avtalsperioden. Lägsta lönen nedan gäller från 19 år och äldre. 

 • 1 februari 2021 höjs lägsta lön från 111,28 kronor till 114,40 kronor per timme.
 • 1 juli 2022 höjs lägsta lön med 114,40 kronor till 117,03 kronor per timme.

Observera att lägsta lönen är det minsta som en arbetsgivare ska betala. Det finns inget i kollektivavtalet som hindrar en arbetsgivare att betala mer. 

Varför får vi ingen löneförhöjning för 2020?  

Alla kollektivavtal som skulle ha förhandlats under våren förlängdes på grund av den väldigt osäkra situation som pandemin skapade. Nu när avtalen går ut och har förhandlats igen har vi som vanligt haft ”märket” att förhålla oss till (alltså industrins avtal som sätter normen för alla avtal på svensk arbetsmarknad). Men förutom märket har vi även behövt förhålla oss till att inget avtal ska gynnas eller missgynnas av att vara förlängda olika långt. Det hänger ihop med hur länge avtalet blev förlängt, och därför får en del avtal lönerevision tidigare och andra senare, helt enkelt för att jämna ut de olika förlängningarna. 

Självklart hade det ju varit allra bäst om vi hade kunnat förhandla under sommaren 2020 som planerat, men under de omständigheter som rådde då gick inte det. 

De som jobbar inom regioner och kommuner fick ett engångsbelopp. Varför är det skillnad mellan de olika avtalen? 

Varje kollektivavtal är unikt och har sina fördelar och nackdelar. Kommunal organiserar både kommunal- och regionanställda såväl som privat anställda. Vårt allra största kollektivavtal är det med Sveriges kommuner och regioner, och den här gången valde de kommunala arbetsgivarna att gå oss till mötes på många av våra krav. Det var intensiva och tuffa förhandlingar, men SKR är trots allt en politiskt styrd organisation och inte ett vinstdrivande privatägt företag som många av arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv. Vi hade önskat att fler arbetsgivare kunde göra som SKR, men tyvärr har de inte valt att premiera sina anställda. 

Det finns dock inga hinder för enskilda arbetsgivare att ge sina anställda ett engångsbelopp trots att det inte regleras i avtalet.

Vilka frågor kommer Kommunal och arbetsgivarorganisationen diskutera under avtalsperioden?

 • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier
  Parternas gemensamma arbete med arbetsmiljö kommer får ett särskilt uppdrag att arbeta med frågan hur vi kan stärka skyddet mot sexuella trakasserier från tredje man  
 • Förhandlingsordningen
  Ett internt arbete kring hur vi hanterar tvisteärenden mellan parterna kommer genomföras. Arbetet ska vara klart senast den 31 december 2021
 • Framtidens jobb inom personlig assistans
  Under avtalsperioden kommer en arbetsgrupp bestående av branschens samtliga aktörer att arbeta med att göra yrket personlig assisten än mer attraktivt. Detta genom en översyn med förslag på förändringar avseende arbetstider, anställningsformer, schemaläggning och sysselsättningsgrad.  

Avtalssekretare Johan Ingelskog om varför avtalen skiljer sig åt

Avtal klart - Vårdföretagarna personlig assistans bransch G

Mitt nya avtal - Vårdföretagarna personlig assistans bransch G (pdf)

Dela sidan