Avtal klart för räddningstjänstpersonal i beredskap - RIB


2022-05-02

Kommunal har tecknat ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB), en viktig yrkesgrupp i Sveriges totala nationella beredskap. I det nya avtalet tar vi rejäla kliv mot ytterligare förbättrade anställningsvillkor för medlemmarna som är beredskapsanställda inom räddningstjänsten.

Kvinnlig brandman framför brandbil.
Foto: Christian Ferm.

Bra villkor är avgörande för att möta bristen på yrkeserfaren och välutbildad räddningstjänstpersonal i hela landet. 

- Nu tar vi tydliga steg mot att förbättra beredskapen mot vardagsolyckor och vårt gemensamma civila försvar genom bättre ersättningar, bättre arbetsvillkor och en hållbar arbetsmiljö för räddningstjänstpersonal i beredskap, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal. 

I Sverige finns cirka 9 500 personer som har uppdraget räddningstjänstpersonal i beredskap vilket totalt utgör ungefär två tredjedelar av den kommunala räddningstjänsten i landet. Under 2020 larmades den kommunala räddningstjänsten till drygt 120 000 händelser, nästan 96 000 räddningsinsatser och drygt 24 000 andra uppdrag. 

Högre beredskapsersättning

- Avtalet innehåller en högre beredskapsersättning. Kommunal menar att det ska löna sig när man väljer ett yrke som ofta innebär att springa mot det som alla andra springer ifrån, men också att möta människor när de går igenom en omvälvande, ibland livsavgörande kris, säger Malin Ragnegård.  

Avtalet innehåller bland annat: 

 • Högre beredskapsersättning med 2,8 procent första året och med märket år två 
 • Utökat antal dagar med ersättning för den som är gravid och inte kan arbeta, utökas från 180 till 270 kalenderdagar 
 • Ledighet med bibehållen ersättning vid trängande familjeskäl, så som begravning.  

Frågor och svar om avtalet

Efter intensiva förhandlingar har kommunal slutit ett avtal med SKR för räddningstjänstpersonal i beredskap. Huvudfokus är att beredskapsersättningen har fått en rejäl höjning. Den höjs redan första året med 2,8 procent, och kommer efterföljande år att höjas enligt märket. Det innebär också att övriga ersättningar som räknas fram med hjälp av beredskapsersättningen höjs. 

Avtalet gäller från den 1 maj 2022 till den 30 april 2024, det vill säga två år. 

All räddningstjänstpersonal i beredskap omfattas av det nya avtalet. 

I år höjs beredskapsersättningen till 29,10 kronor per timme, från dagens 28,30 kronor, det vill säga 2,8 procent. År två höjs beredskapsersättningen enligt märket.

Första året höjs alla ersättningar som hänger på beredskapsersättning så som vakansersättningen med 2,8 procent. Ersättningarna för larm, övning materialvård och utbildning förblir orörda första året, det vill säga är 176,80 kronor. Andra året höjs samtliga ersättningar enligt märket. Viktningen som gjorts innebär en högre höjning av beredskapsersättningen, något som Kommunals medlemmar har prioriterat i de avtalsförslag som kommit in.

Höjningar görs från 1 maj 2022 respektive 1 maj 2023.

 • Under graviditet, om medarbetaren är förhindrad att arbeta enbart i RiB-anställningen och omplaceringsmöjlighet ej finns, utges ersättning i 270 kalenderdagar. Tidigare 180.
 • Möjlighet att delta på övningar och utbildning vid sjukskrivning om arbetsgivaren så medger och då utges ersättning motsvarande övning och materialvård istället för sjuklön.
 • Sjuklönen dag 1-14 vid sjukskrivning enbart i RiB-anställningen höjs från 77,6 procent till 80 procent.
 • Tid för materialvård räknas in i sjuklönen.
 • Larmersättning ingår ej vid uträkningen av sjuklön.
 • Rätt till ledighet med bibehållen beredskapsersättning vid trängande familjeskäl under en kalenderdag (24 timmar).
 • Vid nära anhörigs bortgång samt begravning kan vid behov ledighet med bibehållen beredskapsersättning även beviljas för resa. Som mest två kalenderdagar per tillfälle.
 • Vid övergång till sommar- respektive vintertid utges ersättning för faktiskt antal arbetade timmar och/eller fullgjord beredskapsersättning. 
 • Avvikelse från arbetstidslagen. Fullgjord arbetstid i RiB-anställningen utgör inte mertid eller övertid i arbetstidslagens mening. Det vill säga vid kombinationsanställning inom samma huvudarbetsgivare räknas inte övertidstimmarna i RiB-anställningen som övertid/mertid enligt ATL. Obs - påverkar enbart beräkningen av antal timmar enligt ATL, ej rätten till ersättningar. Träder i kraft 1 januari 2023.

Gällande nivån på vakansersättning så höjs den med 2,8 procent första året. Andra året höjs den enligt märket.

Förtydligande gällande rätten till vakansersättning har gjorts med syfte att klargöra när vakansersättning ska utges.

Förtydligandet innebär att vakansersättning utges efter förfrågan om extrapass från arbetsgivaren på de timmar som överstiger det fastställda måttet på ordinarie beredskapstjänstgöring i verksamheten.

Arbetstagaren kan även göra en enskild överenskommelse med arbetsgivaren om att vakansersättning även kan utges utifrån ett lägre beredskapsmått.

Förtydligandet innebär även att om arbetstagaren frivilligt ger beredskapstimmar till kollega så påverkas inte rätten till vakansersättning utifrån huvudregeln för den arbetstagare som ger bort timmar.

Det tillsätts två partsgemensamma arbetsgrupper. Grupperna ska arbeta med: 

 • Partsgemensamt arbete kring att ta fram stödmaterial gällande arbetsmiljö.
 • Partsgemensamt arbete kring utbildning för att stärka kompetensnivån hos räddningstjänstpersonal i beredskap.

Kategorier

Dela sidan