Räddningstjänst

Jobbar du som brandmän, brandbefäl, räddningstjänstpersonal i beredskap eller liknande inom räddningstjänsten? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Två brandmän går in i brinnande hus.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Räddningstjänsten är främst ett kommunalt ansvar, och verksamheten styrs utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och den enskilda kommunens handlingsplan. Det blir allt vanligare att kommuner går ihop och bildar kommunalförbund för att samarbeta över kommungränserna. I dag finns 38 kommunalförbund i Sverige, där de största kommunalförbunden finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vad gör Kommunal för dig?

Kommunal lyfter medlemmarnas frågor och driver dem gentemot riksdag, regering och myndigheter. De frågor vi arbetar intensivt med nu är exempelvis:

  • Kvalitetssäkring av utbildningarna inom RIB, SMO samt räddningsledare A och B.                                    
  • Översyn om hur Lagen om Skydd mot Olyckor, (LSO) används i kommunerna.    
  • Minskade utryckningsstyrkor och införande av mindre enheter, med bl.a. första insats personer (FIP) Vad får det för konsekvenser för den enskilde brandmannen?
  • Förarbevis för utryckningspersonal.
  • Fortsatt arbete med Friska Brandmän
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Ökade insatser för att förbättra villkoren för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.

Hitta ditt yrke

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Branschen står inför stora pensionsavgångar de närmsta fem åren.

Det är också nödvändigt att räddningstjänsten tar ett större och bredare helhetsgrepp över hela kommunens säkerhetsarbete. Om detta lyckas kommer ett stort antal SMO-utbildade brandmän att behöva nyanställas den närmsta 10-årsperioden.

Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och den nya utbildningen till brandman har förändrat rollen för brandpersonalen. Det skadeavhjälpande arbetet, det vill säga insatser vid bränder och olyckor, har kompletterats av ett mer aktivt deltagande i det förebyggande arbetet.  Vad som skett är att lagen i många kommuner blivit en sparlag, där det ensidigt satsas på det förebyggande arbetet och det är inte avsikten med LSO. Det ska råda ett antingen eller-förhållande mellan skadeavhjälpande och det förebyggande arbetet om lagens intentioner ska följas och konsekvenser av de olyckor som sker ska kunna minimeras.

Kommunal arbetar med en rad frågor som berör arbetsmiljön för brandpersonal. Utryckningsstyrkorna har minskat, vilket fått konsekvenser som stress och ökade risker. Dessutom innebär brandmäns arbetsuppgifter att de kommer i kontakt med ämnen som kan ge upphov till hjärt/kärlsjukdomar, cancer och fertilitetsproblem. Kommunal ingår i ett brett samarbete för att minimera denna exponering, bl.a. i samarbetsprojektet Friska Brandmän.

Utbildningssystemet för brandpersonal måste ses över och kvalitetssäkras. Konsekvensen av den uteblivna kvalitetssäkringen av de utbildningar som finns, är att räddningstjänsterna har blivit sämre rustade för att möta de olyckor som förekommer i ett modernt samhälle. I vissa fall har det också blivit så att vi eldar upp hus under sakkunnig ledning och det kan få allvarliga konsekvenser för både miljö och den enskilde brandmannen.

Det är också viktigt att fundera över hur kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund i högre utsträckning ska kunna söka utbildningen till brandman.

Ytterligare en fråga handlar om förarbevis. Det nuvarande regelverket för att framföra brandfordon över 3,5 ton ställer inga kompetenskrav förutom att brandmannen har körkortskategori C eller CE. Kommunal arbetar för att ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal införs.

Den enda utbildningen som är yrkesrelaterad är SMO-utbildningen.

Dela sidan