Räddningstjänst

Jobbar du som brandman, brandbefäl, räddningstjänstpersonal i beredskap eller liknande inom räddningstjänsten? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Två brandmän går in i brinnande hus.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Vad gör Kommunal för dig?

Kommunal lyfter medlemmarnas frågor och driver dem gentemot riksdag, regering och myndigheter. De frågor vi arbetar intensivt med nu är till exempel:

 • Kvalitetssäkring av utbildningarna inom RIB, SMO samt styrkeledare/insatsledare.                                    
 • Översyn om hur Lagen om skydd mot olyckor, (LSO) används i kommunerna.
 • Skyddad yrkestitel, vilket innebär att det ska behövas ett utbildningsbevis för att ha rätt att arbeta och använda titeln brandman inom räddningstjänsten. 
 • Jobbar för rätt bemanning. Nej till ensamarbete! Stoppa införandet av mindre enheter.
 • Kompetenskrav för utryckningsförare! Ett nationellt yrkeskompetensbevis för förare av utryckningsfordon inrättas.
 • Stoppa cancer bland brandmän och brandbefäl. Särskilt fokus på cancerprevention. 
 • Insatser för att förbättra villkoren för jämställdhet, mångfald och inkludering inom räddningstjänsten.

Avtalsförhandlingar för HÖK AB med SKR och Sobona 2024 

Yrkanden är växlande med våra motpart SKR och Sobona inför förhandlingarna av HÖK AB och bilaga R. Avtalet löper ut den 31 mars 2024. Alla avtalsförslag ska sedan gås igenom och prioriteras och det görs av en avtalsdelegation som består av medlemmar och förtroendevalda som har blivit nominerade till uppdraget av sin avdelning. De avtalsförslag som delegationen prioriterar fram lägger sedan grunden för ingångsyrkandena i förhandlingarna. 

Här kan du läsa mer om vad Kommunal kräver i förhandlingarna.

Det finns flera av Kommunals yrkanden som har bäring på räddningstjänsten och bilaga R:

 • Kommunal yrkar på höjning av löner och ersättningar i enligt med industrimärket. 
 • Kommunal yrkar på att ett nytt lönesystem införs, med tydlig koppling mellan lön, arbetsuppgifter, erfarenhet, utbildning samt yrkesskicklighet.
 • Fram till att ett nytt lönesystem är infört ställer Kommunal krav på mer ordning och reda i lönesättningen med hjälp av bland annat dokumenterade lönesamtal, ett senaste utbetalningsdatum och erfarenhetstillägg. 
 • Kommunal yrkar på att arbetsgivaren ska vara skyldig att genomföra en årlig bemanningskartläggning.
 • Kommunal yrkar på en heltäckande översyn av reglerna om arbetstider och arbetstidens förläggning för att de ska bli bättre anpassade till olika branschers behov och förutsättningar.
 • Kommunal yrkar på arbetstidsförkortning. 
 • Kommunal yrkar att arbetspass upp till 24h på bilaga R ska vara möjligt utan dispensförfarande. Kommunals uppfattning är att beslut om arbetstidens förläggning ska hanteras av fack och arbetsgivare och ske så arbetsplatsnära som möjligt, och så även möjligheten till undantag från 11 timmars dygnsvila. En ny lösning måste också ta fasta på att kunna garantera ett tillräckligt skydd för individen, som lever upp till EU:s arbetstidsdirektiv.  
 • Kommunal yrkar att semester ska förläggas med fyra sammanhängande veckor under perioden juni till augusti.

Specifika yrkanden på bilaga R: 

 • Kommunal yrkar att ersättning för storhelger följer AB § 21 mom. 1 gällande o-tillägg A och B.
 • Kommunal yrkar att skrivningen gällande extra tjänstgöring tas bort ur avtalet. 
Vad gör Kommunal för räddningstjänsten?
Vad gör Kommunal för räddningstjänsten?
Framtida arbetsmarknad inom räddningstjänst

Branschen står inför stora pensionsavgångar de närmsta fem åren.

Det är också nödvändigt att räddningstjänsten tar ett större och bredare helhetsgrepp över hela kommunens säkerhetsarbete. Om detta lyckas kommer ett stort antal SMO-utbildade brandmän att behöva nyanställas den närmsta 10-årsperioden.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och den nya utbildningen till brandman har förändrat rollen för brandpersonalen. Det skadeavhjälpande arbetet, det vill säga insatser vid bränder och olyckor, har kompletterats av ett mer aktivt deltagande i det förebyggande arbetet.  Vad som skett är att lagen i många kommuner blivit en sparlag, där det ensidigt satsas på det förebyggande arbetet och det är inte avsikten med LSO. Det ska råda ett antingen eller-förhållande mellan skadeavhjälpande och det förebyggande arbetet om lagens intentioner ska följas och konsekvenser av de olyckor som sker ska kunna minimeras.

Cancerprevention

WHO har konstaterat att det finns ett samband mellan vissa cancerformer och yrket som brandman eller brandbefäl. Det finns exempel på brandmän som fått sin cancer klassad som arbetsskada – men det är dags att flytta fram positionerna. 

Kommunal arbetar med en rad frågor som berör arbetsmiljön för brandpersonal. Bland annat att storleken på utryckningsstyrkorna har minskat, vilket fått konsekvenser som stress och ökade risker. 

Kvalitetssäkrad utbildning

Utbildningssystemet för brandpersonal måste ses över och kvalitetssäkras. Konsekvensen av den uteblivna kvalitetssäkringen av de utbildningar som finns, är att räddningstjänsterna har blivit sämre rustade för att möta de olyckor som förekommer i ett modernt samhälle.

Det är också viktigt att fundera över hur kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund i högre utsträckning ska kunna söka utbildningen till brandman.

Ytterligare en fråga handlar om utbildning och förarbevis för utryckningsförare. Det nuvarande regelverket för att framföra brandfordon över 3,5 ton ställer inga krav utöver körkortskategori C eller CE. Kommunal arbetar för ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal. 

Den enda utbildningen som är yrkesrelaterad är SMO-utbildningen.

Läs mer

Hitta ditt yrke

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar