Räddningstjänst

Jobbar du som brandman, brandbefäl, räddningstjänstpersonal i beredskap eller liknande inom räddningstjänsten? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Två brandmän går in i brinnande hus.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Vad gör Kommunal för dig?

Kommunal lyfter medlemmarnas frågor och driver dem gentemot riksdag, regering och myndigheter. De frågor vi arbetar intensivt med nu är till exempel:

  • Kvalitetssäkring av utbildningarna inom RIB, SMO samt styrkeledare/insatsledare.                                    
  • Översyn om hur Lagen om skydd mot olyckor, (LSO) används i kommunerna.
  • Skyddad yrkestitel, vilket innebär att det ska behövas ett utbildningsbevis för att ha rätt att arbeta och använda titeln brandman inom räddningstjänsten. 
  • Jobbar för rätt bemanning. Nej till ensamarbete! Stoppa införandet av mindre enheter.
  • Kompetenskrav för utryckningsförare! Ett nationellt yrkeskompetensbevis för förare av utryckningsfordon inrättas.
  • Stoppa cancer bland brandmän och brandbefäl. Särskilt fokus på cancerprevention. 
  • Insatser för att förbättra villkoren för jämställdhet, mångfald och inkludering inom räddningstjänsten.

Branschen står inför stora pensionsavgångar de närmsta fem åren.

Det är också nödvändigt att räddningstjänsten tar ett större och bredare helhetsgrepp över hela kommunens säkerhetsarbete. Om detta lyckas kommer ett stort antal SMO-utbildade brandmän att behöva nyanställas den närmsta 10-årsperioden.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och den nya utbildningen till brandman har förändrat rollen för brandpersonalen. Det skadeavhjälpande arbetet, det vill säga insatser vid bränder och olyckor, har kompletterats av ett mer aktivt deltagande i det förebyggande arbetet.  Vad som skett är att lagen i många kommuner blivit en sparlag, där det ensidigt satsas på det förebyggande arbetet och det är inte avsikten med LSO. Det ska råda ett antingen eller-förhållande mellan skadeavhjälpande och det förebyggande arbetet om lagens intentioner ska följas och konsekvenser av de olyckor som sker ska kunna minimeras.

WHO har konstaterat att det finns ett samband mellan vissa cancerformer och yrket som brandman eller brandbefäl. Det finns exempel på brandmän som fått sin cancer klassad som arbetsskada – men det är dags att flytta fram positionerna. 

Kommunal arbetar med en rad frågor som berör arbetsmiljön för brandpersonal. Bland annat att storleken på utryckningsstyrkorna har minskat, vilket fått konsekvenser som stress och ökade risker. 

Utbildningssystemet för brandpersonal måste ses över och kvalitetssäkras. Konsekvensen av den uteblivna kvalitetssäkringen av de utbildningar som finns, är att räddningstjänsterna har blivit sämre rustade för att möta de olyckor som förekommer i ett modernt samhälle.

Det är också viktigt att fundera över hur kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund i högre utsträckning ska kunna söka utbildningen till brandman.

Ytterligare en fråga handlar om utbildning och förarbevis för utryckningsförare. Det nuvarande regelverket för att framföra brandfordon över 3,5 ton ställer inga krav utöver körkortskategori C eller CE. Kommunal arbetar för ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal. 

Den enda utbildningen som är yrkesrelaterad är SMO-utbildningen.

Hitta ditt yrke

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Dela sidan