Skyddsombud - om någon blir skadad på jobbet

Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Det gäller både om det handlar om ett olycksfall eller en skada som kommit efter en tid. Som skyddsombud har du också till uppgift att den utsatta anmäler tillbud - alltså sådant som kan leda till olycksfall eller annan typ av arbetsskada.

Illustration som föreställer ett grönt utropstecken i en gul cirkel.
Foto: Kommunal.

Anmälan om arbetsskada ska göras till Försäkringskassan och till AFA Försäkring för anställda som omfattas av TFA-försäkringen. Arbetsskadeanmälan ska fyllas i av närmaste chef och arbetstagaren. Arbetsgivaren ska se till så att det finns blanketter på arbetsplatsen.

Blanketter hos Försäkringskassan

Hemsidan anmalarbetsskada.se - Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets webbplats för anmälan av arbetsskada

Mer om arbetsskador

Tillbud

Som skyddsombud har du också till uppgift att den utsatta anmäler sådant som kan leda till olycksfall eller annan typ av arbetsskada. Stress är också ett tillbud, eftersom det kan leda till utbrändhet. Arbetsgivaren ska se till att det finns blanketter för tillbudsanmälan på arbetsplatsen. Ta också upp aktuella tillbud på arbetsplatsträffarna. Det är viktigt att alla medlemmar är informerade om de risker som finns, och att arbetsgivaren får rapporter om något händer.

Begära arbetsmiljöåtgärd

Om arbetsgivaren inte bryr sig om att du påpekar brister i arbetsmiljön, så kan du som skyddsombud begära arbetsmiljöåtgärd. Det innebär att du skriftligt begär vilka åtgärder som behöver åtgärdas eller undersökas. Detta finns reglerat i Arbetsmiljölagen, 6:e kapitlet, §6a. Begäran ska överlämnas personligen och arbetsgivaren ska genast lämna en skriftlig bekräftelse på begäran. Arbetsgivaren ska sedan utan dröjsmål lämna ett besked till skyddsombudet/RSO över hur hen ska hantera begäran. Skyddsombudet ska ange hur lång tid arbetsgivaren har på sig att göra en åtgärd. Har inte detta gjorts, så får med hänsyn till omständigheterna ”skälig tid” bedömas från fall till fall. Åtgärdar inte arbetsgivaren begäran eller undersökningen inom den tid som är satt ska skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket för prövande av föreläggande eller skuld.  

Rätt att stoppa arbetet vid fara

Om de som arbetar utsätts för omedelbar och allvarlig fara så har du som skyddsombud/RSO rätt att stoppa arbetet (arbetsstopp). Innan du gör det ska du påtala problemet till närmaste chef och lämna förslag på åtgärd. Åtgärdar inte arbetsgivaren problemet kan du avbryta arbetet. Rätten att stoppa arbetet gäller vid fara för liv och hälsa även om ingen ansvarig chef går att nå. Men i första hand ska du alltid försöka få arbetsgivaren att åtgärda. Detta finns reglerat i Arbetsmiljölagen, 6:e kapitlet, §7.

Dela sidan