Arbetsskador

Arbetsskada kan vara en sjukdom eller en skada som uppkommit på grund av ditt arbete.

Underrätta alltid arbetsgivaren om du drabbas av arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada är det viktigt att du underrättar din arbetsgivare, som i sin tur har skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan. Det är inte säkert att du får din skada klassad som arbetsskada, men det är ändå viktigt att det görs en anmälan om du till exempel skulle få men av skadan i framtiden.

Hur görs anmälan?

Arbetsgivaren har blanketter som ni tillsammans fyller i och anmälan ska ske i samråd med arbetsplatsombudet/skyddsombudet.

Olika slags arbetsskador

Med arbetsskador menas inte bara skador som sker genom olyckor på arbetet. Dit hör även till exempel dödsfall och, i vissa fall, även smitta som uppkommit på jobbet.

Även sjukdomar som uppkommit på grund av arbetet räknas som arbetsskador. Då ska sjukdomen bero på skadlig inverkan i arbetet, oftast under längre tid. Utsliten rygg, stress, mobbning, psykiska besvär, eksem, cancer och tinnitus är exempel på sjukdomar som kan ha orsakats av skadliga faktorer i arbetsmiljön.

Olyckor som sker under den normala resan mellan bostaden och arbetsplatsen räknas också till arbetsskada.

Du har rätt till rehabilitering

Det är Försäkringskassan som ska utreda ditt behov av rehabilitering. Försäkringskassan samordnar de insatser som behövs för att du ska kunna återgå i arbete eller söka arbete. Rehabiliteringen ska så långt som möjligt göras i samråd med dig som är skadad.

Din arbetsgivare ansvarar för alla rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen. Med det menas till exempel att:

  • ändra arbetsuppgifter/arbetsorganisation, 

  • ordna arbetsprövning/träning,
  • ordna utbildning
/påverka attityder på arbetsplatsen,
  • och förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Rehabilitering kan också innebära andra insatser, till exempel omskolning och byte av arbete.

Ersättning vid arbetsskada

Du kan få ersättning (”livränta”) från arbetsskadeförsäkringen om din skada godkänns som arbetsskada och om du till följd av arbetsskadan:

  • får nedsatt förvärvsförmåga med minst 1/15-del under minst ett år framåt i tiden,
  • behöver omplaceras eller byta arbete och därigenom får lägre lön,
  • behöver gå ner i arbetstid i ditt ordinarie arbete,
  • behöver skola om dig eller
  • behöver rehabiliteras.

Arbetsskadeförsäkringen kan även ersätta nödvändiga kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och sjukvård utomlands som beror på arbetsskadan.

Försäkringskassan om skador i arbetet

För dig som är skyddsombud

Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Det gäller både om det handlar om ett olycksfall eller en skada som kommit efter en tid.

Skyddsombud - om någon blir skadad på jobbet

Kategorier

Dela sidan