Vårdens kvalitet äventyras av för lite tid och resurser


2013-06-03

Scheman som inte går ihop gör att hemtjänstpersonalen inte får tillräckligt med tid hos vårdtagarna och vårdens kvalitet blir lidande. Det beror delvis på att biståndshandläggarna i ledet före pressas av att hålla kommunernas utgifter nere. Kommunal och Akademikerförbundet SSR presenterar i en gemensam rapport ett antal förslag för att förbättra arbetsvillkoren och vårdkvaliteten i äldreomsorgen.

Avgörande för att den äldre ska få omsorg av hög kvalitet är att hela kedjan – från biståndsbedömning till vård- och omsorgsinsatser håller ihop. 

Kommunal och Akademikerförbundet SSR har tagit fram rapporten Matlåda, med eller utan samtal? för att visa på medlemmarnas – hemtjänstpersonalens och biståndshandläggarnas – allt mer pressade arbetsvillkor och hur det leder till att vårdens kvalitet äventyras.

I rapporten beskrivs att biståndshandläggarna i många fall förhindras att göra professionella utredningar och bedömningar på grund av hög arbetsbelastning och mer eller mindre uttalade krav på att hålla nere kommunens utgifter.

Schema utan verklighetsförankring

I nästa led finns hemtjänstpersonalen som ska utföra de beslutade insatserna. Många gånger på ett schema som är så snävt tilltaget att det saknar verklighetsförankring.

Problematiken förstärks sedan av att biståndshandläggarna inte hinner följa upp besluten i tid.

- Om inte biståndshandläggarna får förutsättningar att göra professionella utredningar och bedömningar och hemtjänstpersonalen inte har realistiska möjligheter att erbjuda de äldre god vård och omsorg undermineras hela idén med en behovsprövad tillgång till omsorg, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande.

Ett arbete som går ut på att ta hand om människor är aldrig helt förutsägbart, det måste finnas luft i schemat för de oförutsedda händelser som uppstår hela tiden. Det kan vara en trög mage, ett fall som kräver vård eller att en vårdtagare är ledsen eller orolig.

- Då krävs det tid att prata, tillaga lite mat eller dylikt. ”Jag känner att det river väldigt mycket i hjärtat när det är många brukare kvar”, berättar en person som arbetar inom hemtjänsten, en av de medlemmar som intervjuas i rapporten.

I Rapporten Matlåda, med eller utan samtal? ger Kommunal och Akademikerförbundet SSR en rad förslag till hur målet om god kvalitet i vården kan nås. Bland dem finns krav på att politikerna ska kliva fram och ta sitt ansvar, ökad grundbemanning i äldreomsorgen och kontinuitet genom god planering och uppföljning av insatser.

Vårdens kvalitet äventyras av för lite tid och resurser

Rapporten "Matlåda, med eller utan samtal?" (pdf) (pdf)

Dela sidan