Kongressparlör

Acklamation? Bifall? Votering? Här hittar du förklaring av begrepp som används vid kongressen.

Kongressen 2019
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Acklamation

Omröstning med hjälp av ja- och nej rop

Ajournera

Beslut om att ta en paus i mötet.

Arbetsordning

Beskrivning av ordningsfrågor rörande kongressen

Ansvarsfrihet

Ett juridiskt begrepp som används i samband med att styrelsers arbete kontrolleras och bedöms. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att man godkänner hur styrelseledamöterna arbetat. Beslutet är individuellt för varje enskild ledamot. Se även här.

Avslag

Att säga nej till ett förslag eller motion

Beredningsutskott

Ett beredningsutskott försöker sammanjämka olika förslag eller lägga fram ett nytt förslag i viss fråga

Beslutsprotokoll

Innehåller fattade beslut men inte diskussionerna som förekommit

Bifall

Att säga ja till ett förslag eller motion

Begära ordet

Alla som vill prata på en kongress anmäler det genom att begära ordet

Bordläggning

Beslut om att skjuta upp en fråga till ett senare tillfälle.

Enhälligt beslut

När alla röstar på samma förslag

Enkel majoritet

När fler än hälften av mötesdeltagarna röster på ett förslag

Försöksvotering

Att med hjälp av handuppräckning testa styrkeförhållandena mellan olika förslag 

Kongressombud

Medlemmar som är utvalda av sina arbetskamrater att representera dem vid kongressen

Kongressparlör

Ett försök att beskriva ett antal krångliga ord som används under kongressen

Kontrapropositionsvotering

En metod för röstning som kan användas om det finns fler än två likvärdiga förslag att ta ställning till

Motioner

Skriftliga förslag som kommit in från medlemmarna i olika sakfrågor

Nominera

Föreslå en kandidat som står till förfogande vid personval

Ordningsfråga

Ärende som kan tas upp när som helst under ett möte, till exempel för att lämna relevant sakinformation.

Presidium

Kongressen väljer mötesordförande och sekreterare, ett presidium, som leder kongressens förhandlingar.

Revisor

Revisorernas uppgift är att kontrollera bokföringen och att det ekonomiska beslutsfattandet skötts på ett ansvarsfullt sätt.

Röstlängd

Lista över dem som får rösta

Rösträknare

Sex personer som övervakar röstningen som sker digitalt

Stadgar

Regelverk som styr verksamheten i Kommunal och bland annat rör beslutsprocesser

Streck i debatten

Kan begäras när som helst under kongressen. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på talarlistan utöver de som anmäler sig omedelbart.

Talarlista

Lista över talare och vilken ordning de begärt

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Det kan vara nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Läs mer här.

Verksamhetsberättelse 

Beskriver det gångna årets ekonomi och verksamhet. Ett dokument som inför ett årsmöte produceras av styrelsen. Även medlemsutvecklingen brukar vara med.

Kommunals verksamhetsberättelser

Votering

Man begär votering när man anser att ordförande missuppfattat kongressens beslut

Yrka

Att formellt lämna ett förslag.

Åhörare

Besökare på mötet som inte kan begära ordet eller rösta

Kategorier

Dela sidan