Systematiskt arbetsmiljöarbete: Riskbedömning

Ansvaret för att arbetsmiljön är trygg och säker ligger hos arbetsgivaren, och det innebär att arbetsgivaren regelbundet undersöker arbetsplatsen och bedömer vilka risker som finns. Här beskriver vi hur processen går till, och vad ni kan göra om arbetsgivaren inte åtgärdar riskerna.

1. Undersöka

Samla in information och identifiera eventuella risker.

2. Riskbedöm

Värdera de risker som hittats utifrån hur allvarliga de är.

3. Åtgärda

Föreslå åtgärder och värdera vilken effekt de kan tänkas ha. Skapa en handlingsplan och genomföra åtgärderna. 

4. Kontrollera

Kontrollera och följa upp att åtgärderna har gjorts och utvärdera om de gett den effekt man ville.

Riskbedömningen görs i samverkan med mellan arbetsgivare, anställda och skyddsombud. 

Så görs en riskbedömning

Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombudet och övrig personal göra regelbundet riskbedömningar. Då undersöker man vilka risker som finns förknippade med vissa arbetsuppgifter, vilka konsekvenser det får och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska riskerna.  Riskbedömningen ska alltid göras skriftligt, och den ska leda till åtgärder. Viktigt är att den här processen upprepas, inte bara görs en gång. Det är det som menas med systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Om arbetsgivaren inte följer åtgärder eller rutiner

Vad gör man då om arbetsgivaren inte följer de åtgärder eller rutiner ni gemensamt tagit fram? Här finns en modell för hur ett arbetsmiljöproblem ska hanteras – vad ni behöver göra och när ni behöver göra det. Det är viktigt att hålla sig till den, eftersom ni då ser till att arbetsgivaren har en tydlig bild av vad felet är, och får en chans att rätta till det innan ni går vidare.  

En arbetsmiljöfrågas väg

Lämna in en begäran om åtgärd

Om dialogen med arbetsgivaren inte leder till något kan det vara dags att skyddsombudet lämnar in en skriftlig begäran om åtgärd med hänvisning till 6 kapitel 6a§ i arbetsmiljölagen, en så kallad 6:6a. Det handlar om en konkret och tydlig beskrivning av vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur ni vill att de ska åtgärdas. Dessutom ska ni ange när ni vill ha svar från arbetsgivaren. Är det ett välkänt eller/och akut problem sedan tidigare som arbetsgivaren inte har åtgärdad kan en kort svarstid ställas. Är det en ny risk är det bra att ge arbetsgivaren en rimlig chans att svara eller åtgärda problemen. Den skriftliga begäran kan lämnas över på papper eller mejlas, det spelar ingen roll.

För mallar för 6:6a under corona klicka här

Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret eller om arbetsgivaren inte åtgärdar risken inom svarstiden, ska du vända er till Arbetsmiljöverket. Det finns en särskild blankett som skyddsombudet fyller i och skickar till Arbetsmiljöverket som tar vidare beslut om åtgärd.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/begaran-om-atgarder-kring-arbetsmiljo-och-arbetstider-6-6a/

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Riskbedömning

En arbetsmiljöfrågas väg (pdf)

Kategorier

Dela sidan