Varför krisar regionerna samtidigt som regeringen satsar på välfärden?


Douglas Knutsson

Blogginlägg

av Douglas Knutsson

Den 4 mars meddelade de fyra Tidöpartierna ”stora satsningar på sjukvården”, med rekommendationen att utnyttja dem till att behålla personal i välfärdens verksamheter. Ulf Kristerssons tidigare mantra, att regeringen kommer att se till att människor inte behöver sägas upp i den svenska sjukvården, är därmed som bortblåst. De 6 miljarderna som regeringen lovat regionerna räcker bara till att täcka en fjärdedel av det 24 miljarder stora underskott som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med att regionerna kommer att redovisa i år. Därtill kom nyheten endast tre dagar efter att regionerna redovisat stora underskott för år 2023.

Regeringen uppger att det nya sektorsbidraget kommer som en följd av att situationen har förvärrats. För oss som har gjort vår läxa är regionernas behov av finansiering ”old news”, SKR gick redan i december 2022 ut med en prognos som sade att regionerna skulle gå med sammanlagt 19 miljarder i underskott i år.

Trots att de stora underskotten främst beror på skyhöga kostnader för pensionsavsättningar som orsakats av inflationen passar regeringen på att slå regionerna på fingrarna för att de i grunden har strukturella problem med ekonomin, delvis i form av skenande kostnader på grund av inhyrd personal. Att personal måste hyras in kan i sin tur till viss del förklaras med att regionerna inte kan konkurrera med löner och arbetsvillkor mot privata bemanningsföretag. Anledningen? Regionernas finansiering och styrning.

En majoritet av regionernas kostnader kommer från den verksamhet som de bedriver, så som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur, utbildning och regional utveckling. Kostnaderna förändras naturligt över tid baserat på pris- och löneförändringar (inflation), hur många som utnyttjar välfärdstjänsterna (befolkningsförändringar och demografi) och de förväntningar som sätts på verksamheterna (till exempel yttre faktorer så som coronapandemin).

Regeringens "kraftiga tillskott till välfärden” räcker bara till för att täcka inflationsförändringar och det växande behovet mellan åren.

Förenklat kommer regionernas intäkter från avgifter, försäljning (av exempelvis tjänster), skatteintäkter och generella samt riktade statsbidrag. Liksom kostnaderna förändras regionernas skatteintäkter över tid genom att personal med högre lön betalar mer i inkomstskatt och skulle det krisa kan de välja att höja skatten. På samma sätt har regionerna makt över intäkterna från avgifter och försäljning, men statsbidragen då?

Statsbidragen föreslås av regeringen i höstbudgeten och röstas igenom av riksdagen. Eftersom statsbidragen inte automatiskt justeras baserat på förändringar i omvärlden utgör de en del av det som brukar kallas ”reformutrymmet”. Reformutrymmet uppstår genom att statens intäkter växer i takt med ekonomin medan vissa utgifter, som statsbidragen, inte justeras automatiskt. Detta kan locka regeringen att sälja in budgetposter som fått ett högre anslag än föregående år som ”satsningar” trots att anslagen inte nödvändigtvis har ökat i takt med inflationen, vilket i realiteten innebär att anslaget har minskat.

De generella statsbidragen betalas varje år ut som en del av den kommunalekonomiska utjämningen, medan de riktade statsbidragen antingen betalas ut automatiskt i form av kostnadsersättningar, för att staten har bestämt att regionerna ska utföra en uppgift, eller söks av regioner som vill ta sig an den uppgift som statsbidraget är avsett för. På grund av den tillfälliga naturen och snäva ramarna kan de riktade statsbidragen skapa en osäkerhet i budgeteringen och göra att kostnader kopplade till reformen håller i sig längre än den statliga finansieringen. Inte heller de generella statsbidragen är perfekta, eftersom regionerna ofta inte vet hur höga de kommer att bli när de lägger sin budget och eftersom de riskerar att bortprioriteras till fördel för andra reformer. Statsbidragen, en intäkt som regionerna varken kan kontrollera eller vet hur stora de kommer vara när de lägger budgeten, utgör i dagsläget gemensamt ungefär en femtedel av kommunernas och regionernas intäkter.

Om vi förväntar oss att våra kommuner och regioner ska funka, borde vi inte ge dem rimliga förutsättningar?

I höstbudgeten för 2024 aviserade regeringen ”kraftiga tillskott till välfärden”. Enligt regeringens prognos kommer de generella respektive riktade statsbidragen till kommunerna och regionerna att vara 168 (+10 procent) respektive 112 (-1 procent) miljarder kronor år 2024, totalt sett en ökning med ca 6 procent. Samtidigt bedöms Sveriges befolkning öka med ca 1 procent och de prisindex som används för kommunal och regional verksamhet bedöms öka med ca 5 procent. Regeringens ”kraftiga tillskott till välfärden” räcker bara till för att täcka inflationsförändringar och det växande behovet mellan åren. Tyvärr kommer inte ens den häftiga uppföljaren i vårbudgeten, ”stora satsningar på sjukvården”, räcka till för att hindra uppsägningar i den svenska vården.

Om vi förväntar oss att våra kommuner och regioner ska funka, borde vi inte ge dem rimliga förutsättningar? Vad säger bristen på långsiktighet i finansieringen om kommunerna och regionerna som arbetsgivare och hur ska de kunna utgöra seriösa alternativ till bemanningsföretag som erbjuder högre löner om hotet om nedskärningar ständigt är närvarande?

Resultatet av välfärdens underfinansiering är, paradoxalt nog, att regionerna tvingas lita på hyrpersonal vilket bidrar till ökade kostnader. En ond cirkel, men hur löser vi detta? Välfärden behöver långsiktig och ökad finansiering. En bra början vore att se över en indexering av de generella statsbidragen. Detta skulle både ge kommuner och regioner möjlighet att planera sina verksamheter och det skulle skapa möjligheter för medborgare att urskilja vad som verkligen är ett tillskott till välfärden och vad som bara bidrar till en bibehållen nivå.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar