Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Tid för mat - åtta förslag för bättre arbetsvillkor och mer matlust i äldreomsorgen

Tid för mat, Kommunal ger åtta förslag för bättre matlust i äldreomsorgen
Foto: Kommunal
2017-11-16
81 % av alla äldre inom svensk äldreomsorg lider av undernäring eller ligger i riskzonen. Rapporten ”Tid för mat” beskriver hur problemet med utbredd undernäring i hög grad kan kopplas till personalens brist på tid och handlingsutrymme.

Minutstyrda scheman, produktivitetskrav och otydliga riktlinjer omöjliggör ofta för personal i äldreomsorgen att ge det individanpassade stöd som krävs för att motverka undernäring. Rapporten presenterar åtta förslag för att förebygga undernäring som sammantaget syftar till att ge vård- och omsorgspersonal bättre förutsättningar att utöva sitt yrke.

Enligt officiell statistik är 39 500 personer undernärda inom svensk äldreomsorg, och ny forskning pekar mot att över hälften av de äldre med hemtjänst, särskilt boende eller korttidsboende befinner sig i riskzonen för allvarlig undernäring.

Näringsbrist orsakar mycket lidande och stora kostnader. Vanliga följder är nedsatt immunförsvar, depressioner och kraftigt ökad dödlighet.

Minutstyrda scheman, låg bemanning och krav på ständigt ökande produktivitet gör att personalen inom äldreomsorgen saknar det handlingsutrymme som krävs för att skapa en god måltidsmiljö och att, vid behov, ge ätstödjande insatser. En arbetsmiljö som ständigt ger upphov till en känsla av otillräcklighet har negativa hälsoeffekter för personalen och drabbar i längden också de äldre.

En matlåda hängd på dörrhandtaget kan ge hög produktivitet – man hinner förse många äldre med sin lunch – men vara usel om man ser till effektiviteten, om den som får insatsen på detta sätt inte äter, eller äter dåligt... Tid och effektivitet måste kunna samsas när den goda vården och omsorgen formas.

Citat ur SOU 2017:21, Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

För att förebygga undernäringen krävs därför ordentliga förändringar för att skapa tid för mat – ökad bemanning, mindre minutstyrning och mer tillit till personalens kunskap att bedöma individers specifika behov.

I grunden är ett adekvat näringsintag förutsättningen för all vård och omsorg. All sjukdomsbehandling och all rehabilitering blir meningslös och utsiktslös om inte individens behov av mat kan tillgodoses.

Mot bakgrund av detta presenterar Kommunal åtta förslag för att förebygga undernäring. Förslagen syftar sammantaget till att ge vård- och omsorgspersonal bättre förutsättningar att utöva sitt yrke.

Kommunal föreslår

1. Mer tid och större handlingsutrymme för anställda inom äldreomsorgen

De anställdas villkor är avgörande för kvaliteten inom äldreomsorgen. Undernäringen hos våra äldre är till stor del en arbetsmiljöfråga. För att personalen ska kunna skapa en god måltidsmiljö med anpassat stöd krävs mer tid och större handlingsutrymme. För det krävs både ökad bemanning och mindre detaljstyrning

2. Tydliggjord skyldighet att behandla/remittera misstänkta fall av undernäring

För att motverka undernäring behövs en tydlig behandlingsskyldighet som inte kan villkoras eller avsägas med hänvisning till effektivitetskrav. Personal ska aldrig, mot bättre vetande, tvingas avstå från insatser vid misstänkta fall av undernäring. Skyldigheten att behandla och/eller remittera måste därför göras absolut.

3. Samtliga biståndsbeslut rörande mat ska säkerställa att maten intas

I samtliga biståndsbeslut rörande mat ska det säkerställas att maten inte bara levereras utan också intas. Det innefattar utrymme för personalen att alltid stödja måltidssituationen. 

4. Legitimering av undersköterskor

För att trygga patientsäkerheten och säkra kompetent behandling kopplad till fall av undernäring krävs en yrkeslegitimation för undersköterskor där utbildningen samordnas på nationell nivå. 

5. All personal ska ha vård- och omsorgsutbildning, lägst vårdbiträde om 800 poäng från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram

I linje med Kommunals överenskommelse med SKL behövs en nationell yrkesutvecklingstrappa som säkrar kompetensförsörjning och kvalitet inom vård och omsorg. Utbildningsinnehållet för vårdbiträde ska innehålla kurser motsvarande 800p från Vård- och omsorgsprogrammet och är anpassat efter Arbetsförmedlingens möjligheter att erbjuda arbetsmarknadsutbildningar inom vård och omsorg. 

6. Personal inom vård och omsorg ska kontinuerligt kompetensutvecklas kring hur undernäring förebyggs och behandlas

Arbetsgivaren måste ha en absolut skyldighet att tillhandahålla kontinuerlig kompetensutveckling gällande undernäringsproblematik för all vård och omsorgspersonal. 

7. En styrning som är omsorgsrationell

Att pressa in omsorgsinsatser i styrningsmallar framtagna för tillverkningsindustrin blir inte bra, varken för personal eller för de äldre. Äldreomsorgen behöver en omsorgsrationell styrning där minutstyrda scheman byts mot tillit till personalens kunskap att exempelvis bedöma behov av tidskrävande, men avgörande, stödinsatser mot undernäring.

8. Ökade resurser genom tydliga riktlinjer

Ökad bemanning och utrymme att göra insatser mot undernäring kommer generellt sett att kräva ökade resurser. Kommunal anser att kommuner och landsting behöver tillföras mer resurser då delar av verksamheterna i dag är underfinansierade, samtidigt som behoven ser olika ut på olika ställen. 

 

Nedan hittar du hela rapporten Tid för mat - åtta förslag för bättre arbetsvillkor och mer matlust i äldreomsorgen, skriven av Hampus Andersson, utredare på Kommunal.