Ett helhetspaket – trygghet och omställning under och efter arbetslivet


Kommunal och arbetsgivarna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona har tecknat avtal om trygghet och omställning inom kommuner och regioner. De nya avtalen ger stora möjligheter för den enskilda individen att få tillgång till yrkesutveckling och en stärkt ställning på arbetsmarknaden. Paketet innebär också en rejäl höjning av tjänstepensionen, samt ökad trygghet för visstidsanställda då tidsbegränsade anställningar snabbare går över i tillsvidare.

Trygghet/omställning/pensioner
Foto: Fredrik Sandin Carlson

– Det här är ett bra helhetspaket för medlemmarna i Kommunal som jobbar för Sveriges kommuner och regioner. Nu blir möjligheterna till omställning och studier som huvudavtalet med Svenskt Näringsliv innebär verklighet även för dem. Att vi samtidigt kämpat oss till en rejäl höjning i tjänstepensionen är ett styrkebesked och gynnar de som behöver det allra mest, säger Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal. 

Att det nu är nya regler på plats för trygghet, omställning och studiestöd inom landets Kommuner och regioner är en följd av de förbättringar som Kommunal tidigare har förhandlat fram med Svenskt Näringsliv, och de tre statliga utredningar som presenterades under våren 2021. 

Det nya omställningsavtalet för kommuner och regioner har utökats med ett stärkt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Dessutom omfattas nu såväl tillsvidareanställda som tidsbegränsats anställda och även personliga assistenter. Det har också tillkommit flera olika studiestöd, som ger bättre möjligheter till yrkesutveckling under arbetslivet.

Ett nytt pensionsavtal kommer gälla från och med den 1 januari 2023. Alla som i dag omfattas av KAP-KL och AKAP-KL samt PA-KFS 09 ska byta till detta nya avtal, förutom de som omfattas av särskilda övergångsbestämmelser. Avsättningen till tjänstepensionen höjs från 4,5 % till 6 % respektive från 30 % till 31,5 %. 

– Att höja pensionen för medlemmarna är viktig fråga för Kommunal. Efter ett långt arbetsliv är det många medlemmar som får en allt för låg pension och därför är den här förändringen så viktig. En höjning av avsättningen på 1,5 procent betyder flera hundralappar extra i pension varje månad för medlemmarna i Kommunal, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.  

Att det kommer bli ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, betyder att regler om anställningsskydd som finns i respektive kollektivavtal också behöver omförhandlas. En stor stärkning av tryggheten ligger i att anställningsformen ”allmän visstid” försvinner och ersätts av ”särskild visstid”. I och med detta sänks den så kallade konverteringstiden från 18 till 12 månader. Det betyder att du har rätt till en tillsvidareanställning efter 1 års arbete på särskild visstidsanställning. 
En viktig framgång i förhandlingarna med Sveriges kommuner och regioner är också att det nya så kallade ”3-undantaget” vid turordning inte gäller på kollektivavtalet. Det gäller alltså arbetsgivarens möjlighet att göra undantag från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Reglerna om turordning i kollektivavtalet lämnas alltså orörda, och arbetsgivarna har ingen möjlighet att göra undantag från turordningsregeln. 

– Det här är historiska förbättringar för medlemmarna i Kommunal som jobbar inom kommuner och regioner. De nya avtalen innebär en möjlighet att utbilda sig eller byta inriktning mitt i livet. En möjlighet som våra medlemmar tidigare inte haft, då de ekonomiska förutsättningarna inte har funnits. Det är så otroligt värdefullt för individen och stärker arbetarkvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Nu väntar ett gediget arbete med att upplysa alla medlemmar i Kommunal om vilka rättigheter de har och hur de kan dra nytta av det här paketet. Det ser jag fram emot, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare. 

Sobona branschavtal

För de som går på Sobona branschavtal gäller samma omställningsavtal och pensionsavtal som för SKR och Sobona (KOM-KR respektive AKAP-KR). Undantaget gällande pensionsavtalet är Sobonas bransch trafik, där partnerna är överens om att fortsätta förhandla, till senast den 1 juli 2022, för att nå en överenskommelse där även de omfattas av AKAP-KR.   

Vad gäller anställningsskyddet i branschbestämmelserna kommer de förändringar som följer med lagändringen 1 oktober 2022 att gälla. Det betyder att anställningsformen ”allmän visstid” försvinner och ersätts av ”särskild visstid”. Konverteringstiden sänks därmed till 12 månader för särskild visstid.  

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna kring de nya avtalen som förhandlats fram med SKR och Sobona. Det rör pensioner, omställningsstöd, LAS och Friskare arbetsplatser. Ser du inte svaret på din fråga här så kontakta din sektion eller Kommunal direkt.

FAQ:n fokuserar på de förändringar som har skett och lyfter bland annat ökade möjligheter för omställning och kompetensutveckling där även visstidsanställda och sjuka omfattas. Omställningsstödet kompletteras med olika stöd för studier. Vidare har parterna har kommit överens om en satsning på förbättrad arbetsmiljö och att pensionsavsättningarna ska ökas med 1,5 %. Det nya så kallade ”3-undantaget” vid turordning inte gäller på kollektivavtalet HÖK/AB och arbetsgivarna har ingen möjlighet att göra undantag från turordningsregeln. 

Vad är det för avtal som har tecknats? 

Det är en rad nya avtal som har tecknats. Mellan Kommunal och SKR är det: omställningsavtalet KOM-KR, pensionsavtalet AKAP-KR och förändringar i kollektivavtalet HÖK AB som är kopplade till ändringar i lagen om anställningsskydd. Dessutom har parterna tagit fram en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i den kommunala sektorn. 

Mellan Kommunal och Sobona är det, förutom omställningsavtalet och pensionsavtalet som omfattar även medlemmar som arbetar på Sobonaföretag, även här ett antal ändringar i branschbestämmelserna som gäller anställningstryggheten och en partsgemensam satsning på arbetsmiljön. 

Pensioner 

Det nya avtalet skulle kunna innebära en höjning med cirka 2000 kronor i månaden, för en medlem som är 30 år idag och har 25 000 kronor i månadslön. Se tydligare förklaringar nedan i tabellen.

När börjar det nya avtalet att gälla?
Nytt avtal “AKAP-KR” gäller från 1 januari 2023, för alla som är födda 1958 eller senare och har lön under tak, ca 44 000 kr/m. De som omfattas av PA-KFS 09 omfattas av AKAP-KR från 1 januari 2023. Den som är född 1957 eller tidigare byter inte avtal utan är kvar i KAP-KL.

Vad innebär lön under tak?
2022 innebär det en lön på ca 44 000kr/månad.

Hur förändras min pension? 
AKAP-KL blir AKAP-KR. Avsättningen höjs från 4,5 % till 6 % för inkomster under tak, och över tak från 30 % till 31,5%.

Vad innebär den nya pensionen i rena pengar? 
Det beror på många faktorer. Vilken lön du har, hur många år du jobbar, hur många år du har kvar till pension och hur värdet på dina placerade pensionspengar utvecklas. 

Här kan du se några räkneexempel (observera att summorna endast är estimat på framtida avkastning): 

Så mycket ökar din pension - för dig på ett SKR- eller Sobona-avtal
Så mycket ökar din pension - för dig på ett SKR- eller Sobona-avtal
Tabell som visar hur hög pensionen blir inom KAP-KL från den 1 januari 2023.
Foto: Kommunal

Beräkning i dagens penningvärde. Värdestegring beräknad på det s.k. ickevalet KPA traditionell fond, historisk avkastning 5,54.

När kan man börja plocka ut sin pension som tidigast? 
Vid 60 års ålder. Lägsta uttagstid är 10 år.

Vad händer med brandmännens pension SAP-R?
Förhandlingar ännu inte klara. Nytt avtal ska vara klart 1 juli 2022.

Omställnings- och studiestöd 

Omställnings och studiestöden finns till för dig som är anställd och vill utbilda dig, för att förstärka din roll på ditt nuvarande jobb eller hitta en helt ny inriktning i ditt yrkesliv. 

Vilka omfattas av det individuellt grundläggande stödet? 
Du som går på KOM-KR-avtalet, dvs. om du är anställd inom kommunal sektor. Avtalet gäller i olika delar för tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda inklusive personliga assistenter.

När kan jag söka omställningsstudiestöd?
Från och med den första oktober 2022.

Vilka har rätt till omställningsstudiestöd och kompletterande omställningsstudiestöd? 
För att ha rätt till dessa stöd ska du under en 14-årsperiod ha arbetat under minst åtta år/96 månader och då som lägst genomsnittligt 16 timmar i veckan. 

Hur funkar omställningsstudiestödet och det kompletterande omställningsstudiestödet?
Om du vill gå en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden har du rätt till ett års studier med 80 % av din nuvarande lön (omställningsstudiestöd + kompletterande omställningsstudiestöd) Du kan även söka studielån för de resterade 20 procenten. Med ett års studier avses 44 veckor med heltidsstudier.

Det kan också fördelas som studier på halvfart, då får du stödet i 88 veckor. 
Stödet kan ges till dig som är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd under anställningstid. Efter anställning kan enbart tillsvidareanställd få det kompletterande stödet.

Vem gör bedömningen om jag får en starkare ställning på arbetsmarknaden av den utbildning jag är intresserad av?
Det avgör CSN som i sin tur får direktiv från Regeringen.

Hur söker jag omställningsstöd?
Om du jobbar inom den kommunala sektorn ska du kontakta Omställningsfonden. Om du arbetar inom någon annan sektor är det någon annan organisation du ska kontakta angående vilket stöd du kan få.

Du kan läsa mer på Omställningsfondens webbplats.

Vad innebär det förlängda studiestödet?
Detta kompletterar det vanliga studielånet/medlen – 70 % av den fasta lönen år 2 – 50 % av den fasta lönen år 3. Max till 65 års ålder. För att få förlängt studiestöd från Omställningsfonden måste du plugga något inom sektorn. Stödet kan ges till dig som är tillsvidareanställd. Och kan enbart ges under anställning.

Vad innebär kortvarigt studiestöd?
Omställningsfonden kan bevilja dig ersättning för studier i max 5 dagar som stärker din ställning på arbetsmarknaden. Du får 70 % av den fasta lönen. För att få stödet ska du uppfylla samma villkor som för omställningsstudiestöd och kompletterande studiestöd. Stödet kan ges till dig som är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd. Och kan enbart ges under anställning.

Vad innebär “Samtal för tidsbegränsat anställda”?

Du som är tidsbegränsat anställd har rätt till ett samtal med din chef om kompetensutveckling. Detta för att kunna få information om Omställningsfonden, vilka stöd den kan ge dig för ditt framtida arbetsliv samt vilket stöd din arbetsgivare kan ge dig. Du måste själv begära samtalet.

Vilket stöd kan jag få om min anställning upphör?
Om du blir uppsagd har du rätt till grundläggande omställnings och kompetensstöd från Omställningsfonden på samma sätt som när du var anställd. Detta gäller både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Du som var tillsvidareanställd har även rätt till utökade insatser från fonden.

Om du genomgår en utbildning hos fonden kan du ha rätt till ersättning motsvarande din lön eller din a-kassa. Du kan även ha rätt till utfyllnad av a-kassan om du haft lön överstigande vissa nivåer. Dessa nivåer är för närvarande ändrade med anledning av pandemin och därför kan vi inte skriva vilken nivå det kommer vara när avtalet träder ikraft. För att kunna få denna ersättning måste du uppbära inkomstrelaterad a-kasseersättning. Du kan få 200 dagar med upp till 80 % av din tidigare lön och 100 dagar med upp till 70 % av din tidigare lön. Detta gäller tillsvidareanställda.

Hur gammal måste jag vara för att kunna gå en utbildning inom ramen för omställningsstödet?

Det finns ingen nedre gräns – men då ett av kriterierna är att du har arbetat i åtta år så blir det i praktiken tidigast vid 27 år förutsatt att du har arbetat sedan du var 19 år gammal. Den övre gränsen går vid 65 år, men vissa justeringar från 60 års-åldern.

Vilka övriga kriterier måste uppfyllas för att ta del av studierna i omställningsstödet?

Det första året kan sägas vara lite mer flexibelt, då är kravet att du ska stärka din ställning på arbetsmarknaden, för de efterföljande åren är kravet även att du ska stärka sektorn. Sektorn i det här fallet är samtliga kommuner och regioner, även utanför Kommunals kollektivavtalsområden.

IBB = Inkomstbasbelopp – för 2021: 68 200 kr, för 2022: 71 000 kr

Anställningsskydd 

Vilka förändringar blir det i kollektivavtalet HÖK/AB som gäller anställningstryggheten och LAS?

Det blir ett mindre antal förändringar som följer med lagändringarna per den 1 oktober 2022. Framför allt innebär det att anställningsformen ”allmän visstid” ersätts med ”särskild visstid”. I och med detta sänks konverteringstiden för den anställningsformen till 12 månader. Det betyder att du som varit anställd på SÄV (särskild visstid) har rätt till en tillsvidareanställning efter 12 månader.

Med detta kommer även en sammanräkningsregel som innebär att om du haft tre särskilda visstidsanställningar under en månad räknas tiden mellan dem också när konverteringstiden ska räknas ihop.

Vad gäller turordningsreglerna skiljer de sig från det nya lagförslaget. På HÖK/AB har arbetsgivaren ingen möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Här kan du läsa mer om vad det nya lagförslaget innebär.

Vad händer med 3-undantaget, alltså att tre personer kunde undantas från turordningsreglerna?
Regeln om undantag är borta för alla på HÖK/AB (SKR och den del av Sobona som omfattas av HÖK/AB). I Sobonas branschavtal (BB) gäller turordningen och 3-undantaget.

Jag som går på Sobona branschavtal – hur ser det ut med omställning och pension för mig? 
För de som går på Sobona branschavtal gäller samma omställningsavtal och pensionsavtal som för SKR och Sobona (KAP-KR respektive AKAP-KL.) Undantaget gällande pensionsavtalet är Sobonas bransch trafik, där partnerna är överens om att fortsätta förhandla, till senast den 1 juli 2022, för att nå en överenskommelse där även de omfattas av AKAP-KR. 

Hur blir med anställningsskyddet i Sobonas branschavtal? 
Vad gäller anställningsskyddet i branschbestämmelserna kommer de förändringar som följer med lagändringen 1 oktober 2022 att gälla. Det betyder att anställningsformen ”allmän visstid” försvinner och ersätts av ”särskild visstid”. Konverteringstiden sänks därmed till 12 månader för särskild visstid. Tiden för konvertering av vikariat ligger kvar på 18 månader. Företrädesrätt till återanställning gäller inte vikariat som är kortare än 14 kalenderdagar.  

Det betyder också att arbetsgivaren kan göra tre undantag från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist i enlighet med den nya regeln i LAS. 

Friskare arbetsplatser 

Friskare arbetsplatser är en partsgemensam satsning som syftar till att skapa bättre arbetsplatser. 
Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser:

  • En kunskapssatsning på friskfaktorer
  • Stärkt dialog i enlighet med parternas avtal för samverkan och arbetsmiljö
  • En partsgemensam uppföljning av pandemins på verkan på arbetsmiljöarbete

På Sobona branschavtal inrättas ett partsgemensamt arbetsmiljöråd. Rådet ska: 

  • Identifiera strategiska frågor 
  • Omvärldsbevaka
  • Samverka med relevanta aktörer
  • Bidra till kompetenshöjning inom arbetsmiljöområdet

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar