Kommunal i överenskommelse om LAS


Efter samtal och förhandlingar mellan Kommunal, If Metall, PTK och Svenskt Näringsliv finns det nu en ny övergripande överenskommelse om lagen om anställningsskydd (LAS). Kommunal har lämnat överenskommelsen till regeringen.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin
Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin
Foto: Fredrik Sandin Carlson

I filmen svarar Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog på några frågor om överenskommelsen.

LAS-överenskommelsen: Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog förklarar
LAS-överenskommelsen: Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog förklarar

 - Jag är glad att vi äntligen kan förpassa allmän visstid till historieböckerna och att missbruket av hyvling stoppas. Jag vågar kalla det en historisk framgång när vi nu för första gången på flera decennier förändrar LAS på ett sätt som stärker tryggheten på arbetsmarknaden för medlemmarna i Kommunal. Därmed är denna överenskommelse ett stort steg framåt för jämställdheten, säger Tobias Baudin, förbundsordförande.

Överenskommelsen mellan Kommunal, If Metall, PTK och Svenskt Näringsliv avser även ändringar kring anställningsskyddsfrågor och omställning.

-    Efter tuffa men konstruktiva förhandlingar är jag nöjd med det avtal som vi nu har framför oss, där även arbetares rätt till trygghet och omställning finns med. Överenskommelsen innefattar, bland annat, ett nytt och förbättrat omställningsavtal och även ett studiestöd som kommer ha stor betydelse för medlemmarna i Kommunal, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare. 

Korta frågor till Johan Ingelskog, avtalssekreterare

Vad handlar överenskommelsen om?

- Det här är en historisk överenskommelse som träffats mellan Kommunal, IF Metall, Svenskt Näringsliv och PTK. Överenskommelsen innehåller förändringar som rör omställningsstöd, anställningsformen allmän visstid, den så kallade hyvlingen, turordningsreglerna och saklig grund vid uppsägning. Det har varit mycket svåra förhandlingar.

Vilka är de viktigaste förändringarna för medlemmarna i Kommunal?

- De viktigaste är inom tre områden. Men alla handlar om rätten till trygga jobb. 
Det första är att allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts av något som heter särskild visstidsanställning. En viktig skillnad för medlemmarna i Kommunal är att med den nya anställningsformen krävs bara tolv månaders anställning för att konverteras till en tillsvidareanställning – det har tidigare varit 24 månader. Alltså går det betydligt snabbare för en arbetstagare att få en trygg anställning. 

- Det andra är att hyvlingen begränsas. Arbetsgivaren kan inte längre från en dag till en annan bara sänka någons arbetstid – och därmed lön. Om detta förverkligas kommer det krävas både en omställningsperiod och att regler kring turordning följs. 

- Och sist – men verkligen inte minst: omställningsavtalet! Det här handlar om trygghet genom att kunna utbilda sig inom sitt yrke, eller ställa om till ett nytt yrke. Det nya omställningssystemet innebär lite förenklat att den som har arbetat hos en arbetsgivare i minst 8 år har möjlighet att utbilda sig med 80 procent av sin lön under ett år. Nytt är också att visstidsanställda och personliga assistenter som tidigare saknat omställningsavtal kommer att ingå i det nya.

- Jag måste också få understryka vilken enorm betydelse detta kan få – både yrkesmässigt och privat för så många individer. Det är många medlemmar i Kommunal som saknar rätt utbildning för sitt yrke och många som längtar efter att få utvecklas i det. Tänk att efter åtta år, eller mer, på ett äldreboende eller en förskola kunna utbilda sig till undersköterska, specialistundersköterska, barnskötare eller något helt annat – med lön under tiden. Och detta ligger ju också helt i linje med våra tankar kring yrkesutvecklingen och satsningen på yrkesutbildade.

Varför ställer sig Kommunal bakom den här överenskommelsen?

- För Kommunal är det naturligt att i alla lägen välja att vara med och påverka när man kan. Vi sitter inte på läktaren när vi kan delta vid förhandlingsbordet och öka tryggheten på arbetsmarknaden. Mitt fokus är att få fram bra resultat som möjligt för medlemmarna i Kommunal och vi kan konstatera att de frågor som Kommunal gick in med i förhandlingarna nu finns med i denna överenskommelse.  

Frågor och svar om överenskommelsen

Film med Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog om överenskommelsen

Senast uppdaterat 2020-12-17.  

Vad är det som hänt?

Efter samtal och förhandlingar mellan Kommunal, If Metall, PTK och Svenskt Näringsliv finns det nu en övergripande överenskommelse om LAS. Överenskommelsen innehåller så väl förändringar som kompletteringar till den tidigare överenskommelsen mellan enbart Svenskt Näringsliv och PTK. Vissa frågor kommer att regleras i ett nytt huvudavtal medan andra frågor ska genomföras genom ändringar i LAS. 

Vad händer med LAS nu?

Överenskommelsen har överlämnats till regeringen och kommer att ligga till grund för kommande lagstiftningsarbete som i slutändan hamnar på riksdagens bord. Det återstår alltså en lång process innan helheten är på plats, som tidigast kan det ske hösten 2021.

Överenskommelsen bygger på att samtliga punkter genomförs.

Vad handlar överenskommelsen om? 

Det är en överenskommelse som träffats mellan Kommunal, IF Metall, Svenskt Näringsliv och PTK. Det kommer att presenteras för regeringen som ett underlag från parterna till förändringar och åtaganden kopplade till svenska arbetstagares trygghet på arbetsmarknaden. 

Överenskommelsen innehåller förändringar som rör omställningsstöd, anställningsformen allmän visstid, den så kallade hyvlingen, turordningsreglerna samt saklig grund vid uppsägning.

Vilka är de viktigaste förändringarna för medlemmarna i Kommunal?

  • Allmän visstidsanställning avskaffas och istället införs särskild visstidsanställning. Med en sådan krävs bara tolv månaders anställning för att konverteras till en tillsvidareanställning, alltså går det betydligt snabbare för arbetstagaren att få en trygg anställning. 
  • Hyvlingen – tryggheten ökar genom att en omställningsperiod och regler kring turordning införs. 
  • Omställningsavtalet innebär ett bättre och mer omfattande omställningssystem. Till skillnad från idag kommer även tidsbegränsat anställda och personliga assistenter omfattas. Det innebär att de som tidigare stått helt utanför omställningssystemet nu får avsevärt förbättrade trygghet. Trygghet att kunna utbilda sig inom sitt yrke, eller ställa om till ett nytt yrke. Det nya omställningssystemet innebär också ett nytt statligt studiestöd som kan sökas av de som har arbetat i minst 8 år.  Tillsammans med det nya kollektivavtalade studiestödet uppgår det till max 80 procent av den anställdes lön. Det ger fler de ekonomiska förutsättningarna att studera. 

Vad händer med turordningsreglerna?

Den förändring som görs i lagens turordningsregler är att alla arbetsgivare, oberoende av hur många anställda, har rätt att undanta tre från turordningen. Tidigare kunde enbart arbetsgivare med högst tio anställda undanta två anställda från turordningen. 

Det är försämringar mot idag – men det är bättre än det andra förslaget, den så kallade Toijerutredningen, där det var fem undantag. I överenskommelsen görs det inte heller några ändringar vad gäller begreppet ”tillräckliga kvalifikationer”, alltså finns det fortsatt krav på arbetsgivaren att stå för viss upplärning och utbildningsinsatser. Möjlighet till sammanläggning av driftsenheter på samma ort kvarstår också.

Som medlem i Kommunal, hur påverkar de nya turordningsreglerna mig?

urordningsreglerna kan komma att påverka dig som medlem i Kommunal om din arbetsgivare vill avsluta en eller flera anställningar på din arbetsplats på grund av arbetsbrist. Läs mer om turordningsreglerna i den frågan. 

Vad är skillnaden mellan saklig grund och sakliga skäl? 

Framförallt handlar skillnaden om att det som varit praxis (alltså hur arbetsdomstolen dömt i ärenden) skrivs in i lagen. Det innebär att det i dessa delar inte blir några större förändringar för arbetstagaren. Just det kan också ses som något bra – det blir tydligare vad som gäller både för Kommunal när vi ska ta oss an tvister och för de som vi tvistar för. 

Sen har det gjorts några mindre justeringar, till exempel när gäller arbetsgivarens skyldighet vid omplacering. Som huvudregel ska det nu räcka med en omplacering för att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet ska vara uppfylld. Vidare ska man i bedömningen om det finns sakliga skäl framöver inte göra någon prognosbedömning, alltså en bedömning av hur arbetstagaren kommer att sköta sig i framtiden.

Hur påverkar LAS anställningstryggheten i framtiden? 

Att få stopp på fritt användande av otrygga anställningar som staplas på hög innebär att tryggheten på arbetsmarknaden ökar, både här och nu och i framtiden. Den här överenskommelsen innebär även att det är och förblir så att det är parterna på arbetsmarknaden som gör upp om de villkor som ska gälla, inte politiker. Det är en viktig faktor för att långsiktigt kunna behålla stabiliteten och tryggheten på svensk arbetsmarknad. 

Varför förhandlade Kommunal inte tillsammans med LO?

En enig LO-styrelse valde i oktober att säga nej till det förhandlingsresultat som då presenterades. Det var en uppgörelse som saknade viktiga beståndsdelar och som riskerade att bara resultera i försämringar för medlemmarna i Kommunal. 

Trots det gick Svensk Näringsliv och PTK fram med en uppgörelse. En uppgörelse som saknade arbetarkollektivets perspektiv och behov på arbetsmarknaden, t ex frågan om visstidsanställningar och hyvling.

För Kommunal är det naturligt att i alla lägen välja att vara med och påverka när man kan. Det handlar om att få den allra bästa resultatet för medlemmarna i Kommunal. 

Genom att delta vid förhandlingsbordet har Kommunal lyckats förhandla fram stora förbättringar i jämförelse med det förhandlingsresultat vi sa nej till i LOs styrelse, och genom detta öka tryggheten på arbetsmarknaden.

Vad har varit viktigt för Kommunal i förhandlingarna?

Kommunal kommer alltid att förhandla med medlemmarnas löner, villkor och trygghet på arbetsmarknaden i fokus – så också i denna överenskommelse.  Det är inte något som vi viker ifrån.

Varför ställer sig Kommunal bakom den här överenskommelsen?

Kommunal har hela tiden menat att det ligger i medlemmarnas intresse att Sverige får en moderniserad arbetsrätt som har fokus på arbetstagarnas trygghet också i framtiden. 

Och nu har vi nått resultat i våra viktigaste krav; anställningsformen allmän visstid avskaffas och att den så kallade hyvlingen (att arbetsgivarna har möjlighet att sänka sysselsättningsgraden för arbetstagarna och därmed sänka människors lön från en dag till en annan) begränsas. 

Det är en historisk framgång när LAS nu första gången på flera decennier kan förändras på ett sätt som stärker tryggheten på arbetsmarknaden i de kvinnodominerade branscherna.

Trots det gick Svensk Näringsliv och PTK fram med en överenskommelse. En överenskommelse som saknade arbetarkollektivets perspektiv och behov på arbetsmarknaden, t ex frågan om visstidsanställningar, hyvling och rätten till omställning även för medlemmarna i Kommunal. 

För Kommunal är det naturligt att i alla lägen välja att vara med och påverka när man kan. Det handlar om att få den allra bästa resultatet för medlemmarna i Kommunal. 

Genom att delta vid förhandlingsbordet har vi lyckats öka tryggheten på arbetsmarknaden för medlemmarna i Kommunal, och därmed för jämställdheten. Vi har lyckats förhandla fram stora förbättringar i jämförelse med det förhandlingsresultat vi sa nej till i LOs styrelse.

Vad innebär den nya LAS -överenskommelsen för personliga assistenter anställda i företag anslutna till Svenskt Näringsliv (Vårdföretagarna bransch G)?

Överenskommelsen mellan Svenskt näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal innebär att personliga assistenter som är anställda "så länge assistansuppdraget varar" och vars arbetsgivare är medlem i Vårdföretagarna också omfattas av omställningsförsäkringen. Tidigare gjorde assistenterna inte det eftersom de innehar en anställningsform som inte är reglerad i lagen om anställningsskydd (LAS).

Omställning innebär i korthet att en assistent som blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom har rätt att få hjälp att hitta nytt arbete genom omställnings och kompetensstöd. Kravet är bland annat att man arbetat i 12 månader under de senaste 24 månaderna. Det finns också längre och till viss del betalda utbildningsinsatser men då krävs bland annat att man arbetat i 8 år.

Man får även räkna med anställningstid man har med sig från verksamhetsövergångar.

Kommunal har tidigare sagt att man inte kan acceptera några förändringar om saklig grund. Varför gör ni det nu?

Det som ingår i överenskommelsen handlar i grund och botten om att den praxis som Arbetsdomstolen haft formaliserar i lagtext med några mindre justeringar. 

Vad har Kommunal haft för krav i förhandlingarna?

Kommunals ingång i förhandlingarna har varit att öka tryggheten och förbättra villkoren för medlemmarna. Därför har vi under hela processen arbetat för:

  • Att reglerna om saklig grund vid uppsägning inte ska förändras på ett sådant sätt att arbetstagarnas trygghet minskar. 
  • Att få bort anställningsformen ”allmän visstidsanställning”. 
  • Att alla ska ha goda förutsättningar för omställning, dvs personliga assistenter och visstidsanställda ska omfattas av omställning 
  • Att rätten att tacka nej till sänkt lön genom sänkt tjänstgöringsgrad (så kallad hyvling) stärks. 

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar