Överenskommelse gällande börjar och slutar på skild plats har nåtts med Sveriges Bussföretag


Kommunal har träffat en överenskommelse gällande tjänster som börjar och slutar på skild plats med Sveriges Bussföretag för Bussbranschavtalet.

Busschaufför
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Överenskommelsen i korthet  

Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2023, det innebär att förare som börjar och slutar på skild plats får restidsersättning som utges per timme med 161,93 kr. Restidsersättning utgår i proportion för den schablonberäknade tidsåtgången arbetsgivaren beräknat att det tar att återvända till plats där tjänsten i fråga började. Restidsersättning utgår endast om sådan resa görs.  

Restidsersättning utges inte för annan resa än tillbaka till platsen där tjänsten började. 

Lokal överenskommelse kan träffas om avvikelse från bestämmelserna i detta moment. 

Övergångsregel – vid varje ny upphandling  

Efter 1 januari 2023 gäller överenskommelsen vid varje upphandling, där fullständigt anbudsunderlag görs tillgängligt. För trafik som inte är upphandlad träder den nya överenskommelsen i kraft samma datum.

Övrigt 

Överenskommelsen kommer att införas som ny avtalstext i Bussbranschavtalet, § 8 mom. 5 Restidsersättning för tjänst som börjar och slutar på skild plats.

Frågor och svar

Varför har Kommunal tillfört denna reglering i kollektivavtalet?

Frågan om tjänst som börjar och slutar på skild plats har varit upp till diskussion mellan parterna under flera avtalsrörelser. I överenskommelse till nytt Bussbranschavtal 15 januari 2021 tillsattes en arbetsgrupp med bland annat uppdraget att presentera förslag till avtalsreglering avseende hantering av tjänst som börjar och slutar på skild plats. Det av arbetsgruppen framtagna förslaget har antagits av Sveriges Bussföretag och Kommunal som träffat en överenskommelse om att införa en ny avtalstext i Bussbranschavtalet från och med 1 januari 2023.

Vad innebär denna reglering i praktiken?

Parterna är överens om att för tjänst som börjar och slutar på skild plats ska restidsersättning utges

Hur mycket får jag i restidsersättning?

Restidsersättning utges per timme med 161:93 kr från den 1 januari 2023.

Hur beräknas restidsersättning?

Parterna är överens om att för tjänst som börjar och slutar på skild plats ska restidsersättning utges. Restidsersättning utgår för den schablonberäknade tidsåtgången det tar att återvända till plats där tjänsten i fråga började. Restidsersättning utgår endast om sådan resa görs.

Vid den schablonberäknade restiden planerar arbetsgivaren på vilket sätt föraren ska utföra resan tillbaka till plats där tjänst började. Arbetsgivaren kan planera resan tillbaka på flera olika sätt, vilket är nödvändigt utifrån lokala förutsättningar. Det innebär att en resa exempelvis kan innehålla kollektivtrafik, gång, avlösningsbil, personaltransport m.m. Oavsett hur arbetsgivaren planerar resan så utgår för den schablonberäknade restiden restidsersättning för utförd resa.

Varför har inte Kommunal förhandlat fram att man ska börja och sluta på depån?

I det centrala kollektivavtalet finns i dagsläget ingen reglering om att bussförare ska börja och sluta på depån. Av den anledningen har olika bussföretag räknat hem den kostnadsbesparingen vid upphandlingar och vunnit upphandlingar utifrån den kostnadskalkylen. Motparten har vid tidigare förhandlingar i avtalsrörelser hävdat att det skulle få för stora kostnadsökningar för företagen om det kravet skulle ställas generellt och regleras för alla i det centrala kollektivavtalet.

Arbetsgivarna anser, vilket också bekräftats i Förvaltningsrättensdom (mål nr 15857-21) att var tjänster ska påbörjas eller avslutas omfattas av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Varför ingår inte restid i arbetstid?

Enligt arbetstidslagen anses inte restid som arbetstid.

Varför finns övergångsregeln och vad betyder den i praktiken?

Den nya överenskommelsen ska fasas in efter företagens respektive upphandling av ny trafik efter 1 januari 2023. För företag som inte har upphandlad trafik gäller överenskommelsen från och med den 1 januari 2023. Överenskommelsen innebär i korthet att för tjänst som börjar och slutar på skild plats utgår en restidsersättning för den schablonberäknade tidsåtgången det tar att återvända till plats där tjänsten i fråga började.

Kan en arbetsgivare införa att bussförare börjar och slutar på olika ställen om det inte är förekommande i nuvarande scheman/tjänster?

Ja, eftersom det i dagsläget inte är reglerat. Även om frågan inte är reglerad i dagsläget finns fortfarande påverkansmöjligheter att vid schemaläggningsprocessen ifrågasätta om det, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är nödvändigt att ha tjänster som börjar och slutar på olika ställen. Lång restid kan medföra brist på återhämtningstid vilket i sin tur kan innebära fara för hälsan

Hur mycket vi arbetar är inte bara en arbetstidsfråga utan också en arbetsmiljöfråga. Enligt reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska arbetsgivare se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos de anställda.

I praktiken bör arbetsgivare ha koll på anställdas restid och se till att det finns möjlighet till återhämtning. För arbetsgivaren handlar det ta ansvar för de anställdas hälsa och välbefinnande.

Kan man förhandla fram ett lokalt avtal om andra bestämmelser i detta moment (§8 Mom 5)?

Ja! Det finns möjligheter till lokala överenskommelse om avvikelse från bestämmelserna i detta moment.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar