Friskt liv i sikte? - Kommunal studerar sjuknärvaron


2015-11-26

Rädsla att orsaka problem för arbetskamraterna, omsorg om vårdtagarna eller oro för att bli av med jobbet. De är några av orsakerna till att många medlemmar i Kommunal går till jobbet fast de är sjuka. Men vanligast är ekonomin, karensdagen är dyr för Kommunals medlemsgrupper. Nu krävs långsiktiga lösningar för att lösa problemen som ger sjuknärvaro – innan de leder till ökade sjukskrivningar.

Yeshiwork Wondmeneh, utredare på Kommunal
Yeshiwork Wondmeneh, utredare på Kommunal, presenterade sin rapport om sjuknärvaro.
Foto: Johan Laurén

Sjuknärvaro är att gå till jobbet fast hälsan är sådan att man borde stannat hemma. Det är ett vanligt fenomen bland medlemmarna i Kommunal, något som studeras i rapporten ”Friskt liv i sikte?”. Sex av tio medlemmar har varit sjuknärvarande vid minst ett tillfälle under en 12-månadersperiod. Av dem som varit sjuknärvarande hade så många som 23 procent varit det vid fem tillfällen eller fler under det senaste året.

- Det är oroväckande. Sjuknärvaro kan i längden leda till ohälsa och sjukskrivning, påpekade Yeshiwork Wondmeneh, utredare på Kommunal och författare till rapporten, vid ett seminarium där rapporten presenterades.

Oftast är det infektioner i luftvägarna som varit problemet, i vård- och omsorgsyrkena är det lätt att dra på sig smitta via jobbet. Värk i huvud och rygg är också vanligt. Att så många ändå går till arbetet kan ha olika orsaker.

- Karensdagen – ekonomin – är största anledningen till sjuknärvaro. Näst största är att man inte vill sätta kollegorna i klistret genom att vara borta från jobbet. Det finns också en oro för jobbet hos dem med tidsbegränsade anställningar, berättade Yeshiwork Wondmeneh.

Pressen har ökat inom välfärden, organisationen blir allt mer slimmad.

- Det vi ser är att under två decennier har vård- och omsorgssektorn genomgått upprepade omorganisationer och har fått nya styrformer som har siktat in sig på kostnadseffektivitet. Det har såklart lett till lägre personaltäthet. Det har också blivit vanligare med personal som saknar lämplig utbildning, sa Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Resurserna ökar inte i takt med kraven

Kraven är höga från medborgarna som vill att välfärdstjänsterna ska ha hög kvalitet och tillgänglighet. Ju fler äldre i befolkningen desto större efterfrågan på bland annat vårdboenden och äldreomsorg. Resurserna har inte ökat i samma takt. Exempelvis har inte andelen anställda i äldreomsorgen ökat i förhållande till de äldre. De är oförändrade eller till och med minskade om man tittar på den relativa efterfrågan.

- De anställda tvingas lösa bristen på resurser genom att jobba delade turer och långa pass, de har otrygga anställningar och ofrivilliga deltider. Allt det bidrar till försämrad hälsa genom ökad stress, sa Yeshiwork Wondmeneh.

Rapporten ger nu tillsammans med forskningsresultat i ämnet en grund för att arbeta vidare och på sikt kunna lösa problemen med både sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Ett arbete som facket, arbetsgivarna och politiken måste göra tillsammans.

Rapporten bygger på webbintervjuer som Novus gjort med medlemmar i Kommunal (3 717 personer svarade, vilket motsvarar 56 procent av de tillfrågade) samt på studier av litteratur och andra fakta.

Se hela seminariet om rapporten ”Friskt liv i sikte?” inklusive panelsamtal på Kommunals Bambuser-kanal.

Friskt liv i sikte? - Kommunal studerar sjuknärvaron

Rapporten "Friskt liv i sikte?" (pdf)

Dela sidan