Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – Sobona flygplatser

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-16
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sobona Flygplatser.

Avtalet i korthet

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal med Sobona, Flygplatser. Det nya kollektivavtalet för branschen Flygplatser innebär att företag från två olika avtalsområden slås ihop till ett nytt kollektivavtal. Företagen kommer från:

  • Flygplatser Transport och KFS
  • AB-HÖK mellan Kommunal och SKR

Perioden 1 januari - 31 december 2021 

De gällande avtalen förlängs fram till 31 december 2021 med höjningar av löner och ersättningar.

Från och med 1 januari 2022 

Träder nya avtalet i kraft och löper till och med 31 mars 2023. 

Föräldrapenningtillägg 

Föräldrapenningtillägget förbättras, kvalifikationstiden sänks från 365 dagar till 180 dagar. Om båda föräldrarna arbetar på samma företag kan båda söka föräldrapenningtillägg. ABs konverteringsregel införs.

Övriga villkor i avtalet

Företagen som kommer från KFS-avtalet kommer gå över till ABs semestertrappa.

Pensionsavtalet förbättras. 

Turordning vid uppsägning ändras till LAS-regler. Arbetstagare som har den längre uppsägningstiden får behålla den. 

Bilagan för Räddningstjänsten, Bilaga E, som i dag finns i Flygplatsavtalet byts ut mot en likalydande bilaga som finns i AB HÖK, Bilaga R. Det schabloniserade ob-tillägget i Bilaga R är 44 kr lägre än i Bilaga E. Skillnaden kommer att tillföras på månadslönen den 1 januari 2022.

Falck och Securitas undantas från att tillämpa 31 respektive 32 semesterdagar för arbetstagare som enligt § 25 mom 5 intjänat den rätten. Undantaget är temporärt och gäller fram till 31 december 2022.

Lokalt avtal kan skrivas om möjligheten till att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar. Det nya avtalet får en stark prägel från AB-HÖK.

Flygplats

Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om lägst 3 %. 

  • Den 1 april 2022 höjs lönen med lägst 2,5 %.

Lägstalöner

Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 20 år ska, under förutsättning att arbetstagaren har ett års sammanlagd anställningstid i yrket, från och med 1 april 2022 uppgå till lägst 24 470 kronor. Särskilda ersättningar höjs två gånger under perioden:

  • 1 april 2021 med 3 %
  • 1 april 2022 med 2,5 %.

Varför skiljer sig avtalen åt?