Ditt nya avtal - KFO – hälsa, vård och övrig omsorg


2020-12-01

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen KFO med bransch Hälsa, vård och övrig omsorg. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver det finns villkorsförbättringar som handlar om att du snabbare ska erbjudas en tillsvidaretjänst om du är yrkesutbildad, sänkt ålder för när arbetsgivaren börjar betala in till din pension samt kompensation för alla arbetade timmar vid så kallad lätthelg. Avtalet gäller mellan den 1 november 2020 till den 30 september 2023. 

Kvinna tittar in kameran.
Foto: Kommunal.

Hur stora blir löneökningarna?

Sammanlagt ger avtalet ett löneutrymme på 5,6 procent på under avtalsperioden. 

  • 1 april 2021. 716 kr vilket motsvarar 3 procent. 
  • 1 september 2022. 631 kr vilket motsvarar 2,6 procent.  . 

Utöver detta så tillkommer 0,3 procent (1 april 2021) samt 0,2 % (1 september 2022) för yrkesutbildade som kommer läggas till i potten för att fördelas i lokala löneförhandlingar. 

Hur fungerar löneprocessen? När får jag veta vad jag får i löneökning?

Lönerna kommer att förhandlas vid två tillfällen under avtalsperioden. Detta kallas lönerevision. Till varje gång beslutar de centrala parterna om ett utrymme i kronor som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan kan förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla heltidsanställda med månadslön till en gemensam pott. Exempel: för en arbetsplats med 10 personer och med ett utrymme på 716 kronor, blir potten 7160 kronor. För deltidsanställda beräknas beloppen proportionellt till din anställningsgrad. Sedan fördelas potten mellan de anställda.

Föredelning av potten är individuell och differentierad utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

Har det blivit några villkorsförbättringar i avtalet?

Ja, det nya avtalet innehåller flera villkorsförbättringar. 

Snabbare tillsvidareanställning för visstidsanställda med yrkesutbildning 

Om du har en yrkesutbildning (se nedan för definition av yrkesutbildning) och har ett vikariat eller allmän visstidsanställning måste arbetsgivaren erbjuda dig en tillsvidaretjänst efter 18 månader istället för 24 månader som är normen på svensk arbetsmarknad. Detta gäller personer som anställs efter den 1 oktober 2022, anställs du före 1 oktober 2022 gäller 24 månader. 

Sänkt ålder för tjänstepension

Det innebär att arbetsgivaren kommer börja avsätta pengar till din pension från att du är 22 år istället för 25 år som gällt tidigare.

Tydligare regler för kompensation när du jobbar lätthelg

Om du i vanliga fall jobbar dagtid måndag till fredag men är schemalagd och jobbar på en röd dag, som infaller en måndag till fredag (en så kallad lätthelg) eller söndag ska du få vara ledig en annan dag. Tiden du får ledigt ska motsvara den tid du arbetat. Exempel: Har du arbetat 10 timmar under en röd dag ska du få ledighet som motsvarar dessa tio timmar. 

Blir det någon extra lönesatsning på yrkesutbildade?

Ja, det blir totalt en satsning på 0,5% utöver 5,6% att fördela under avtalsperioden på dig som är  yrkesutbildad. 

Den extra satsningen fördelar sig på 0,3 procent (1 april 2021) och 0,2 % (1 september 2022). 

Vad krävs det för att kvalificera sig som yrkesutbildad?

Med yrkesutbildning menas för vid den aktuella tiden genomförd och avslutad utbildning på ungdomsgymnasium inom för arbetet relevant inriktning. Detta gäller även för vuxenutbildning. Det innebär att oavsett vilket år du avslutade din yrkesutbildning så räknas du som yrkesutbildad. 

När förändringarna i vård- och omsorgsprogrammet träder i kraft den 21 juli 2021 gäller godkänd yrkesutbildning och yrkespaket enligt Skolverket och omfattar såväl utbildning till vårdbiträde som undersköterska både på ungdomsgymnasium som vuxenutbildning.

När kommer min nya lön? 

Den första lönerevisionen är den 1 april 2021. När det centrala avtalet nu är klart så kommer det ske lokala förhandlingar på din arbetsplats. Om de löneprocessen drar ut på tiden så får du din nya lön retroaktivt från den 1 april 2021. 

Varför får vi ingen löneförhöjning i år?  

Alla kollektivavtal som skulle ha förhandlats under våren 2020 förlängdes på grund av den väldigt osäkra situation som pandemin skapade. Nu när avtalen går ut och har förhandlats igen har vi som vanligt haft ”märket” att förhålla oss till (alltså industrins avtal som sätter normen för alla avtal på svensk arbetsmarknad). Men förutom märket har vi även behövt förhålla oss till att inget avtal ska gynnas eller missgynnas av att vara förlängda olika långt. Det hänger ihop med hur länge avtalet blev förlängt, och därför får en del avtal lönerevision tidigare och andra senare, helt enkelt för att jämna ut de olika förlängningarna. 

Självklart hade det ju varit allra bäst om vi hade kunnat förhandla i våras som planerat, men under de omständigheter som rådde då gick inte det. 

De som jobbar inom regioner och kommuner fick ju löneförhöjningar redan nu i november och dessutom ett engångsbelopp som kompensation. Varför är det skillnad mellan de olika avtalen? 

Varje kollektivavtal är unikt och har sina fördelar och nackdelar. Kommunal organiserar både kommunal- och regionanställda såväl som privat anställda. Vårt allra största kollektivavtal är det med Sveriges kommuner och regioner och Sobonas största avtal, och den här gången valde de arbetsgivarna att gå oss till mötes på många av våra krav. Det var intensiva och tuffa förhandlingar, men SKR är trots allt en politiskt styrd organisation och inte ett vinstdrivande privatägt företag som många av arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv. 

Vi hade önskat att fler arbetsgivare kunde göra som SKR, men tyvärr har de inte valt att premiera sina anställda. Det finns dock inga hinder för enskilda arbetsgivare att ge sina anställda ett engångsbelopp trots att det inte regleras i avtalet.  

Vilka frågor kommer det att jobbas särskilt med under avtalsperioden?

Stärkt stöd vid sexuella trakasserier

En partsgemensam arbetsgrupp kommer arbeta med att ta fram ett stödmaterial för att motverka och förebygga sexuella trakasserier i samband med arbetet. Arbetet ska vara klart senast den 31 december 2022.

Heltid och sammanhållen arbetstid

En partsgemensam arbetsgrupp kommer att utreda möjligheten till sammanhållen arbetstid på heltid. Arbetet ska vara klart senast den 31 december 2022. 

Vad händer med OB-tilläggen och övriga rörliga ersättningar? 

Det kommer att höjas på 5,6% under avtalsperioden.   

Kommer lägsta lönerna att höjas? 

Det kommer att höjas på 5,6% under avtalsperioden, det sker den 1 november 2021. 

Hur långt är det nya avtalet?

Avtalet löper mellan den 1 november 2020 till den 30 september 2023.

Arbetsgivarorganisationen förändras snart? Vad är det som kommer ske och hur påverkar det mig?

Det stämmer att arbetsgivarorganisationen KFO kommer byta namn till Fremia den 1 januari 2021. Det kommer inte att påverka dig som anställd. 

Ditt nya avtal - KFO – hälsa, vård och övrig omsorg

Mitt nya avtal - KFO hälsa vård och övrig omsorg (pdf)

Dela sidan