Beslut i korthet - torsdag 2 juni, eftermiddag


Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till ca klockan 14:00 på torsdag den 2 juni.

Arbetstidsförkortning
En rad motioner om olika former av arbetstidsförkortning, som 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, avslogs och besvarades. Kongressen hänvisade samtidigt till att Kommunal i avtalsförhandlingar och efter medlemsdialog prioriterar att införa heltid som norm inom de branscher som förbundet organiserar, samt att förbundsmötet år 2006 fattade ett beslut om att införandet av 30 timmars arbetsvecka ska vara en vision. Slutligen bifölls en motion om att Kommunal fram till nästa kongress tar fram en arbetstidsrapport som belyser konsekvenserna av en arbetstidsförkortning för våra medlemmar.

Arbetstidslagen
Kongressen framhöll att all form av övertidsarbete påverkar människans psykosociala arbetsmiljö på ett negativ sätt, och att Kommunal ska arbeta aktivt för att förändra arbetstidslagen samt att bevaka att den följs, bland annat genom en myndighetsbedriven kontrollfunktion för arbetsgivarens övertidsuttag. Och med detta bifölls en motion.

Delade turer
Kommunal kan inte ensidigt förbjuda eller slopa delade turer eftersom arbetstidsförläggningen ingår i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Däremot biföll kongressen ett flertal motioner om att verka för ett sådant förbud. En motion om så kallad rörlig arbetstid besvarades också.

Fasta scheman
Motionären yrkar att Kommunal ska arbeta för att de arbetsgrupper som så önskar ska få fasta scheman. Kongressen avslår motionen genom att hänvisa till att detta är en lokal fråga, och inte något som ska hanteras centralt.

Nedtrappning inför pension
En motionär yrkar om nedtrappning av arbetstiden till bibehållen lön under de sista yrkesverksamma åren. Kongressen konstaterade att arbeta deltid inte behöver betyda en lättare arbetsbörda, samt att förslaget skulle kunna urholka arbetsgivarens ansvar för att organisera arbetsplatsen för det naturliga åldrandet. Därmed avslogs motionen.

Planering av arbetstid
En motion besvarades där kongressen betonar att arbetet ska organiseras så att arbetstagare har möjlighet till såväl återhämtning som en meningsfull fritid.

Regel om 11 timmar
Kongressen framhåller att avsteg från den så kallade 11-timmarsregeln inte får leda till ökad ohälsa för medlemmarna. Det lokala fackliga arbetet ska därför bevaka att arbetsgivaren följer arbetstidslagen och kollektivavtal. Därmed avslogs motionen.

Rätt till heltid
Totalt fem motioner om rätten till heltid bifölls av kongressen. Alltför många medlemmar arbetar ofrivillig deltid. Därför är det prioriterat för Kommunal att denna skadliga norm bryts.

Semesterledighet vid storhelger
Kongressen besvarar en motion om ledighet vid storhelger. Kommunal kan inte ensidigt besluta när semester ska beviljas. Men anser samtidigt att det är en viktig fråga att driva ur ett lokalt perspektiv.

Sänkt heltidsmått
Genom att hänvisa till den rapport som belyser de långsiktiga effekterna av en arbetstidsförkortning i relation till Kommunals arbetstidspolitiska mål.

Sänkt heltidsmått för nattpersonal
Kommunals arbete med arbetstidsfrågor ska ske lokalt. Att i central avtalsrörelse föra fram kravet på sänkt sysselsättningsgrad skulle komma att bekostas av ett lägre löneutrymme, något som medlemsdialogen ”Tid för dig” tydligt visat att medlemmarna inte vill. Och med detta avslogs totalt fem motioner.

Villkor för deltidsanställda
Kongressen konstaterade: frågan om arbetstidsförläggning, inklusive antal arbetspass, är en arbetsmiljöfråga och därmed ett arbetsgivaransvar. I det fall arbetsgivaren inte tar sitt arbetsmiljöansvar är det en fråga för förbundet lokalt att driva. Med hänvisning till ovanstående avslogs motionen.

Fackliga uppdrag ska vara a-kassegrundande
Kongressen beslöt att Kommunal tillsammans med politiken ska arbeta för att fackligt arbete ska vara a-kassegrundande, samt att fackligt uppdrag erkänns som godkänd aktivitet vid a-kassan. Samtidigt hänvisade man till de förslag på lagändringar som ännu inte har trätt i kraft. Och med detta bifölls en motion.

Höjd a-kasseersättning
Genom att bifalla tre motioner och avslå en motion beslöt kongressen att Kommunal ska verka för att taket i a-kassan höjs.

Regler för deltidsstämpling
Motionärerna yrkar att Kommunal som organisation arbetar politiskt för att förändra reglerna i a-kassan så att det blir möjligt att stämpla upp till heltid under hela stämpelperioden. Kongressen anser att arbetslöshetsförsäkringen ska fortsätta vara en omställningsförsäkring med en tidsgräns, men att de som fortfarande är arbetslösa när ersättningsperioden är slut ska erbjudas aktiva insatser som leder till arbete. Deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin och program inom arbetsmarknadspolitiken ska inte innebära sänkt ersättning. Aktivitetsstödet bör därför vara på samma nivå som arbetslöshetsförsäkringen och som Kommunal anser ska vara 80 procent. Med hänvisning till ovanstående biföll kongressen totalt sju motioner och två att-satser, medan en att-sats avslogs.

Regler om överhoppningsbar tid
Motionären yrkar att Kommunal ska verka för att a-kassans regler om tid som är överhoppningsbar efter avslutade eller avbrutna heltidsstudier ändras så att åldersgränsen och fem månaders heltidsarbete tas bort. Kongressen förstår problematiken med att unga personer har svårt att uppfylla villkoren för att kunna få ersättning, men anser att det i dagsläget finns områden i arbetslöshetsförsäkringen som är mer prioriterade och innebär stora förbättringar för Kommunals medlemmar. Därmed avslogs motionen.

Rätt till a-kassa efter 65 år
Kongressen besvarade en motion och konstaterade att med dagens regelverk för ersättning för a-kassan så får man vid arbetslöshet ersättning till 65 år och därefter är det pension som gäller.

AFA Avtalsförsäkringar
En motionär yrkar att Kommunal i första hand ska verka för ett bättre försäkringsskydd för sina medlemmar efter 65 års ålder, och i andra hand för att information om ändrade försäkringsvillkor skickas till berörda medlemmar. Kongressen konstaterar att försäkringsskyddet ofta skiljer sig åt före och efter 65 år, men att det också varierar mellan olika försäkringar och till viss del mellan olika avtalsområden. Gällande yrkandet om att information om ändrade försäkringsvillkor bör skickas till berörda medlemmar anser kongressen att det i första hand är statens och arbetsgivarens ansvar att informera om de förändrade villkoren. Medlemmar som har frågor kring sitt försäkringsskydd kan dock alltid vända sig till försäkringsansvarig på sin sektion. Och med detta avslogs en att-sats medan en besvarades.

Arbetsskadeförsäkringen
Kongressen biföll en motion: Kommunal ska även fortsättningsvis arbeta aktivt för att medlemmar får eventuella skador och sjukdomar godkända som arbetsskador. Samtidigt besvarades och avslogs två yrkanden gällande sjukavdrag vid behandling av arbetsrelaterade sjukdomar eller skador.

Avtalsförsäkringar TFA/TFA-KL
Det är en viktig princip att ett olycksfall ska behandlas lika, oavsett om det skett på väg till eller från arbetet eller på själva arbetsplatsen – med detta ställningstagande biföll kongressen en motion.

Förbättring av Inkomst- och sjukförsäkringen
En motionär yrkar att Inkomst- och sjukförsäkringen ska förbättras. Kongressen besvarade motionen och framhöll att Kommunal ständigt arbetar med att förbättra medlemmarnas ekonomiska trygghet vid arbetslöshet och sjukdom, bland annat genom att påverka riksdagens utformning av lagar samt via kollektivavtalade försäkringar som kompletterar den offentliga sjukförsäkringen.

Förändring av inkomstförsäkringen
Kongressen avslog två motioner, där motionärerna yrkade att den inkomstförsäkring som Kommunal erbjuder sina medlemmar görs om till en tandvårdsförsäkring.

Hemförsäkringen
Två motionärer yrkar: sänk fackföreningsavgiften genom att antingen ta bort hemförsäkringen eller göra den till en valfri del av medlemskapet. Kongressen avslog båda dessa motioner och hänvisade till att beslutet om kollektiv hemförsäkring har diskuterats ingående under lång tid och genomgått en omfattande demokratisk process.

Medlemsförsäkringen
Motionärerna yrkar om olika förändringar av Kommunals medlemsförsäkringar. Som exempel kan nämnas förslag att införa en renodlad tandförsäkring, förlänga efterlevandeskyddet samt att även säsonganställda bör få ta del av inkomstförsäkringen. Dessutom önskar ett antal motionärer specifika förändringar av försäkringsinnehållet, i syfte att förstärka skyddet vid skada och sjukdom. Kongressen biföll en att-sats och en motion i sin helhet. Det innebär att Kommunal ska verka för ett bättre försäkringsskydd för sina medlemmar efter 65 års ålder. Men också att förbundet ska arbeta aktivt för att samtliga medlemmar har samma försäkringsskydd, där Sjuk- och efterlevandeförsäkringen ska gälla under hela yrkeslivet. Samtidigt besvarades två motioner samt en att-sats, medan nio motioner avslogs.

Tandförsäkring för medlemmar
Motionären yrkar att Kommunal ska undersöka kostnaderna för att tandförsäkringen ingår i medlemsavgiften, samt om den tecknas i form av en tilläggsförsäkring. Förbundet ska också verka för att kunna erbjuda medlemmarna en tandvårdsförsäkring. Därmed biföll kongressen motionen.

Tandvårdsbidrag
Kongressen avslog en motion: Kommunal kan inte införa och finansiera ett bidrag som täcker medlemmarnas tandvårdskostnader.

Tandvårdsförsäkring
Motionärerna yrkar att Kommunal ska arbeta aktivt med att ta fram en tandvårdsförsäkring som kan erbjudas medlemmarna. Kongressen biföll totalt 37 motioner och beslöt att utreda varianter och utformning av en sådan försäkring.

Tandvårdsförsäkring ska ingå i medlemsavgiften
Motionärerna yrkar att en tandvårdsförsäkring ska ingå i medlemsavgiften till Kommunal. Denna fråga har varit aktuell även tidigare och förbundsstyrelsen är positiv till att utreda olika möjligheter till försäkringslösningar. I grunden måste dock frågan drivas som en självklar del i vårt generella välfärdssystem och våra styrande politiker måste på alla sätt påverkas för att prioritera en bra allmän tandvårdsförsäkring. Med hänvisning till ovanstående avslog kongressen totalt 14 motioner.

Tandvårdsreformer
Kongressen avslog en motion och hänvisade till att tandvårdsförmåner inte är en ersättning som anses tillhöra förvärvsarbete. Och att det därför inte är rimligt att utöka avtalsförsäkringarna med denna förmån.

Fortbildning för förtroendevalda
Motionärerna yrkar att Kommunal tar fram ett utbildningsprogram för explicit nya förtroendevalda, samt att en återkommande utbildningsdag inrättas. Kongressen framhöll att Kommunals utbildningar och material är standardiserade för att passa alla funktionsuppdrag. Detta för att säkerställa en gemensam och tydlig nivå för samtliga utbildningar och över hela landet. Därmed besvarades en motion medan två avslogs.

HBTQ-utbildning
Kommunal är en organisation som bygger på alla människor lika värde, där arbete mot alla former av diskriminering är en viktig uppgift. Kongressen beslutade att förtroendevalda ska ges HBTQ-kompetens, antingen inom ramen för en befintlig utbildning eller i form av en ny.


Kompetensutveckling
En motionär yrkar att kompetensutveckling ska kunna ske på betald arbetstid. Kongressen besvarade motionen och hänvisade till att arbetsmiljölagen säger att arbetsförhållandena ska ge möjlighet till såväl personlig som yrkesmässig utveckling. Förbundsstyrelsen anser vidare att kompetensutveckling för medlemmarna är primärt. Och att det i första hand är på arbetsplatsen kravet ska ställas på att varje medlem ska ha rätt till yrkesmässig kompetensutveckling.

Materialet Mäns våld mot kvinnor
En motionär yrkar att materialet Mäns våld mot kvinnor byter benämning, för att förtydliga att våld inte alltid kommer från män och inte alltid riktas mot kvinnor. Kongressen besvarade motionen och framhöll att det under år 2016 tas fram ett nytt, omarbetat material som behandlar just relationsvåld. Arbetsrubriken för detta material är Våld i nära relationer – mäns våld mot kvinnor.

Medlemsutbildning
En lättvariant av arbetsmiljö- och samverkansutbildning, möjlighet för alla medlemmar att gå en medlemsutbildning, samt en återkommande utbildningsdag för visstidsanställda: det är innehållet i tre olika motioner. Kongressen besvarade två av dessa motioner och avslog en. Detta genom att hänvisa till att LO tillsammans med förbunden tagit fram material för såväl medlemsutbildning som process-handledning. Innehållet i medlemsutbildningen ger deltagarna kunskaper om de fackliga idéer som bygger på det fackliga löftet. Dessutom får de grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundens mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Svenska på arbetsplatsen
Kommunal ska verka för att medlemmarna ska få rätt till språkutveckling i svenska på sina arbetsplatser och under arbetstid, beslöt Kongressen. Därmed bifölls två motioner.

Utbildningsorganisation
Kongressen besvarade en motion och beslöt att Kommunals utbildningsorganisation ska vara kvalitetssäkrad. I dag används LO:s ombudsmannautbildning – i utbildningen ingår exempelvis pedagogik, lärande, studie- och lästeknik samt kommunikation, skriftlig och verbal. Dessutom tränas man i att ge och ta emot feedback och redovisa arbeten inför grupp. Ombudsmän som håller funktionsutbildningar har också fått utbildning av förbundet som handledare.

Utökad språksatsning
Kommunal verkar för att aktiva språksatsningar kan och ska ske på arbetsplatser vars miljö är flerspråkig. Språksatsningar är ett led i yrkesutvecklingen, vilket i sin tur är en viktig del av den enskilde medlemmens vardag. Denna fråga har också blivit än mer viktig, i takt med Sverige utvecklas till att bli ett mångkulturellt samhälle. På kommunal.se finns i dag även information på andra språk än svenska. En generell erfarenhet är att man med metoden klarspråk (lättläst svenska) och engelska som skriftspråk når ut med många – om än inte alla – budskap.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar