Beslut i korthet - hela kongressen


Här hittar du de beslut som har fattats av Kommunals kongress under hela kongressen.

Kongressombuden röstar
Kongressombuden röstar.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Beslut i korthet - onsdag 1 juni, förmiddag

Arbetsplatsnära fackligt arbete
Gör det lättare att få kontakt med facket och öka antalet arbetsplatsbesök, yrkar flera motionärer. Kongressen besvarade en motion och biföll totalt sju motioner. Man konstaterade: medlemmarna på arbetsplatserna utgör själva kärnan i Kommunal. För att möjliggöra att medlemmarna kan få det stöd de behöver har bland annat Kommunal Direkt inrättats. Vidare har förbundsstyrelsen satt mål om att Kommunal ska öka antalet arbetsplatsombud. Skälet är att facket ska upplevas som mer närvarande på arbetsplatsen och för den enskilde medlemmen.

Delaktighet för förtroendevalda arbetsplatsombud
Motionären vill se ökad delaktighet från de förtroendevalda på arbetsplatsen. Kongressen biföll motionen och påpekade att Kommunal har tagit fram specifika styrdokument kring arbetsplatsnära fackligt arbete, där syftet är att öka inflytandet och ge tydligt mandat till medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatserna.

Detaljstyrning i företagsorganisationer
Kongressen biföll en motion och konstaterade: syftet med företagsorganisationer är att stärka medlemmarnas möjligheter till påverkan och inflytande på företaget och på den egna arbetsplatsen. De förtroendevalda, tillsammans med ombudsmännen, ska driva utvecklingen framåt. Förbundet anser att ramarna för själva bildandet av just företagsorganisationer beskrivs tydligt sätt i de riktlinjer och dokument som har tagits fram.

Facket på jobbet
Motionären yrkar att facket hjälper medlemmar till en diskussion med arbetsledare. Kongressen biföll motionen. Med fler förtroendevalda på samma arbetsplats ökar också styrkan hos medlemmarna och de förtroendevalda på arbetsplatsen att driva fackliga frågor om förbättringar. Kan inte arbetsplatsombud och medlemmar driva förbättringarna själva ska de få stöd av sektionen och ombudsmännen. Sektionens och ombudsmännens uppgift blir då att coacha arbetsplatsombud och medlemmarna på arbetsplatsen.

Fackliga företrädare
Motionären anser dels att det finns en otydlighet om vad en arbetsgivarrepresentant, dels att frågan om trovärdighet och dubbla stolar behöver lyftas fram. Kongressen besvarade motionen och framhöll att om man har ett fackligt uppdrag så ska frågan om politiskt uppdrag diskuteras i avdelnings- eller sektionsstyrelsen. Eftersom det är helt omöjligt att besluta om vilka fackliga respektive politiska uppdrag som är förenliga. När det gäller att tydliggöra begreppet arbetsgivarrepresentant, så hänvisar kongressen till förbundets rapport ”Ta täten, 10 tips till politiker som är arbetsgivare”.

Fackliga uppdrag
En motion besvarades: Kommunal har tagit fram standardiserade funktionsutbildningar samt uppdragsbeskrivningar som ska tydliggöra vad de olika fackliga uppdragen innebär. Kongressen anser att avdelning och sektion ska hantera frågan lokalt så att den förtroendevalde får den tid som krävs till uppdraget och förutsättningar att sätta sig in i uppdraget.

Fler kommunalare i politiken
Kongressen besvarade en att-sats och hänvisade till Kommunals Facklig-politiska plan 2015-2018, där mål och strategier finns beskrivna. Vidare bifölls två att-satser som rör önskemål kring offentligt kampanjarbete samt framtagandet av en politikerutbildning.

Förtroendevaldas arbetsmiljö
Kongressen biföll tre motioner och beslutade om en översyn av hur det fackliga arbetet bedrivs och under vilka förhållanden det sker behöver genomföras. Vilket innebär att man delar motionärernas intentioner om att förtroendevalda måste må bra både fysiskt och psykiskt för att på ett fullgott sätt kunna fullfölja sina uppdrag.

Informationstavla
Kongressen besvarade en motion och framhöll att information från Kommunal ska finnas lättillgängligt på arbetsplatsen. Det ligger i sektionernas och avdelningarnas ansvar att se till att det finns. Förbundets roll är att stödja genom att ta fram olika mallar/material för att underlätta det arbetet.

Inga förtroendevalda på heltid
Kongressen delar motionärernas åsikt att det är en fördel när arbete i det egna yrket kan kombineras med det fackliga uppdraget, då vi vet att kontakten och närheten till medlemmarna och arbetsplatserna ger trygga förtroendevalda och nöjdare medlemmar. Däremot bör inte ett generellt förbud för att arbeta fackligt på heltid införas eftersom de lokala förutsättningarna är så varierande. Och med detta besvarades två motioner.

Inkludering i samhället
Kongressen besvarade en motion: Kommunal bedriver en omfattande facklig verksamhet för att möta de krav som ställs på exempelvis inkludering, i samhället och i förbundet. Den organisation som motionären efterfrågar är också beskriven i Kommunals program ”Kamp med hjärta”.

Karenstid
Inför en karenstid på två år innan förtroendevalda kan bli arbetsgivarens representant, yrkar en motionär. Kongressen har förståelse för den frustration som medlemmarna på arbetsplatsen kan känna när en tidigare facklig företrädare använder sina fackliga kunskaper emot oss. Men precis som motionären beskriver kan Kommunal inte förbjuda någon att söka och få ett annat arbete. Därmed avslogs motionen.

Kommunal i förändring
Kongressen avslog en motion: Förbundsstyrelsen anser sig ha en bra bild av vad som skett de senaste 15 åren genom de utvärderingar som gjorts och har beslutat om en rad åtgärder för att Kommunal ska bli den folkrörelse och fackförening som motionären vill ha. Vidare har det utvecklingsarbete som genomförts stärkt de förtroendevaldas roll. Det har skapats en tydlighet i organisationen. I spåren av den kris som Kommunal just nu genomgår har också en kraftfull åtgärdsplan tagits fram.

Medlemsaktiviteter
En motionär riktar kritik mot att vissa sektioner får aktiviteter inom ramen för sin avdelnings verksamhet, som inte omfattar andra avdelningars sektioner. Kongressen konstaterar att avdelningarna har till ansvar att fatta de beslut som bäst tillvaratar medlemmarnas intressen i just deras avdelning. I detta ligger ett självbestämmande att själva fatta denna typ av beslut. De 13 avdelningarna i Kommunal har också olika förutsättningar att genomföra vissa typer av aktiviteter och måste därför ha möjlighet att själv göra dessa prioriteringar. Därmed avslogs motionen.

Regionala skyddsombud/regionala fackliga ombud
Uppdraget som RSO-RFO är ett avdelningsuppdrag och det är därför respektive avdelning som ansvarar för hur man organiserar arbetet för RSO och RFO samt hur man utser dessa. Kongressen delar motionärernas uppfattning att det behövs ett gott samarbete mellan RSO, RFO och sektionerna. Det är också viktigt att RSO och RFO har tillgång till en lokal när de inte är ute på arbetsplatsbesök. Och med detta besvarades en motion medan en avslogs.

Samverkan inom kollektivtrafiken
Överför bussförarna till SEKO och upprätta ett samverkansavtal, yrkar en motionär. Kongressen avslog motionen och hänvisade till att såväl Kommunal som SEKO har accepterat LOs organisationsplan. Det innebär att Kommunal ska organisera buss- och spårvagnsföretag och SEKO ska organisera det som är tågtrafik. Vidare poängteras att varje avdelning inom Kommunal bör skapa och ha samverkan med SEKO när det gäller kollektivtrafiken. Det är på lokal nivå som påverkan kan ske och det är där som samarbetet mellan förbunden bör ske.

Sektion för trafikbranschen
Det är viktigt att vi bygger en organisation där de förtroendevalda får det stöd de behöver för att kunna företräda medlemmarna på deras arbetsplatser. Men enligt stadgarna är det avdelningsstyrelsen som beslutar om indelning i sektioner, inte kongressen. Sektionerna kan vara indelade geografiskt, branschvis eller på annat sätt som avdelningen beslutar. Därmed avslogs två motioner.

Ungdomsfrågor
Kongressen beslöt att de demokratiska strukturerna ska formaliseras i form av en central kommitté, samt att en representant ur den centrala ungdomskommittén ska adjungeras till förbundsstyrelsen. Därmed bifölls två att-satser. Vidare besvarades en motion om mentorskap på sektionsnivå.

Utredning för att främja fackligt engagemang
I motionen yrkas att Kommunal ska tillsätta en utredning som beskriver hur fackligt arbete för sjukskrivna och arbetslösa kan främjas. Kongressen avslog motionen. Men framhöll samtidigt att man ser positivt på att samtliga avdelningar, tillsammans med sektionerna, tar fram lokala handlingsplaner för att säkerställa att sjukskrivna och arbetslösa blir mer delaktiga i det fackliga arbetet.

Utvärdering av uppdelning av det fackliga arbetet
En motionär yrkar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta initiativ till en bred diskussion och utvärdering för att kartlägga fördelar och nackdelar med uppdelningen av det fackliga arbetet i demokratiska och funktionella roller. Motionen avslogs och kongressen hänvisade till de organisationsförändringar enligt KLOK som ska vara fullt ut implementerade i december 2017.

Beslut i korthet - onsdag 1 juni, eftermiddag

Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 16:53 på onsdag den 1 juni.


Avgiftsbefrielse
Kongressen framhöll att avgiftsbefrielse bör användas restriktivt och endast när det kan motiveras av särskilda skäl. Undantag från denna linje anses inte vara motiverat i samband med militärtjänst eftersom man då får ersättning från försvarsmakten. Därmed avslogs motionen.

Beräkning av medlemsavgift
Det nya avgiftssystemet innebär ett golv och ett tak för medlemsavgiften, samt att avgiften är enhetlig för alla avdelningar och är lättare att förklara för våra medlemmar. Indelningen i olika avgiftsnivåer gör att man kan planera sina utgifter på ett bättre sätt än tidigare då det är samma avgift varje månad som ska betalas. Det är också lättare att anpassa de tekniska och administrativa rutiner till fasta belopp, och det innebär att i dagsläget är en återgång till tak eller procentberäkning på bruttolön alternativt grundlön inte aktuellt. Med detta ställningstagande besvarade kongressen en motion och avslog åtta motioner.

Förbundets ändamål
Kongressen biföll två motioner och beslutade att Kommunal ska verka för en samhällsutveckling på feministisk och socialistisk grundval.

Förrättning av val
Motionärerna vill att stadgarna ändras för att tillåta en utvidgad förtidsröstning gällande uppdrag i styrelsen. Kongressen anser inte att röstningsförfarandet rent praktiskt går att förenkla ytterligare, utan att äventyra den demokratiska processen, och anser därmed motionerna besvarade.

Gratis medlemskap
Motionärerna vill se att fritt medlemskap införs under de tre första månaderna för olika medlemsgrupper. Kongressen anser att medlemsavgiften i sin konstruktion så långt som möjligt ska tillämpas lika för alla medlemmar och avslog därför totalt fem motioner.

Karenstid för rättshjälp
Gemensamt för motionärerna är att de på olika sätt föreslår någon form av karenstid för medlemskapet. Kongressen ser att majoriteten av de som går med och får hjälp direkt även stannar kvar som medlemmar. Av dessa skäl avslogs totalt tio motioner.

Kommunal i förändring
Medlem yrkar ändring i stadgarna för att skapa ett mer federativt Kommunal. Motionen avslogs då kongressen anser att en sådan stadgeändring skulle leda till svårigheter att fatta strategiska beslut för medlemmarna i Kommunal eftersom de alltid skulle kunna överprövas av avdelningarna.

Kongress/förbundsmöte
Motionärerna yrkar om en stadgeändring så att medlemmar exempelvis kan skriva motioner till kongressen och förbundsmöte via internet och Kommunals hemsida. Kongressen besvarade en motion och avslog två motionerna, och framhöll att det inte finns någon begränsning för när och hur man får skriva en motion till kongressen.

Beslut i korthet - onsdag 1 juni, kväll

Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 21:30 på onsdag den 1 juni.

Medlemmarnas demokratiska inflytande
En motionär vill att stadgarna ses över i syfte att säkerställa medlemmarnas demokratiska inflytande över vem som företräder dem gentemot arbetsgivaren. Kongressen menar att det är svårt att stadgereglera valförfarandet vid val av regionalt fackligt ombud – och därmed besvarades en motion.

Medlemsavgift
Kommunal ska verka för alla människors lika värde, och därför anser kongressen att termen ”avgiftsnivå” ska användas fortsättningsvis. Motionen bifölls.

Medlemskapet i Kommunal
Kongressen anser inte att det föreligger något behov av att utreda om ett återinträdesförbehåll ska införas. Kommunal ska värna om alla medlemmar, både nyblivna medlemmar och medlemmar som söker återinträde. Därmed avslogs motionen.

Medlemsmöten
Kongressen framhåller att stadgeutredningen har föreslagit att ta bort verksamhetsplaneringsmötet ur stadgarna och att det är upp till respektive sektion att planera hur man på bästa sätt kan fånga upp medlemmarnas engagemang och hur detta dokumenteras. Därmed besvarades totalt fem motioner.

Medlemsomröstning om avtalsbud
Kongressen konstaterar att Kommunal tillämpar representativ demokrati. Medlemmarna har på så sätt utsett ett antal personer, som de har förtroende för, att ta ställning till de förslag som förhandlas i en avtalsrörelse. Och med detta besvarades en motion.

Nomineringsmöten
Kongressen anser att medlemsmöten och medlemsinflytande är oerhört betydelsefullt för demokratin i sektionen. Det ska vara tydligt att det är valberedningen som har hand om nomineringsförfarandet, att den tar hänsyn till helheten och att medlemmarna kan skicka in förslag till valberedningen.
Med hänvisning till ovanstående avslog kongressen motionen.

Reducerad avgift för timanställda
Kongressen avslog två motioner: medlemsavgiften bör vara konstruerad så att den tillämpas lika för alla medlemmar.

Resereglementet
Kongressen beslutar att det även fortsatt är upp till respektive avdelning att bedöma vilket tekniskt stöd som ska erbjudas. Samt att förtroendevalda inte ska erhålla ersättning för exempelvis hemfärd från ett sammanträde efter arbetstidens slut. Motionerna avslogs.

Rätt till medlemskap
Kongressen framhåller att medlemskapet i Kommunal omfattar flera medlemsförmåner, som i dag endast gäller i de nordiska länderna. Därmed anses motionen besvarad.

Studerandemedlemskap
Motionerna avslogs, då kongressen anser att det inte ska göras några undantag från själva utformningen av Kommunals studerandemedlemskap.
Studerandemedlemskap vid eftergymnasial utbildning
Kongressen menar att det inte går att jämställa gymnasiestuderande med vuxenstuderande, bland annat då dessa båda grupper skiljer sig åt i förutsättningar och arbetslivserfarenhet. Därmed avslogs totalt fyra motioner.

Val
Kongressen konstaterar att stadgarna är skrivna och uppbyggda utifrån ett demokratiskt perspektiv, samt att medlemmarna aktivt ska kunna påverka styrelsesammansättningen i sektions- och avdelningsstyrelser. Och därmed bifölls två att-satser, medan två avslogs.

Valberedning
Kongressen beslutar att de förtroendevalda ska spegla medlemssammansättningen i förbundet. Med detta anses motionerna besvarade.

Resereglements
Kongressen antog Resereglementsutredningens rapport.

Nya stadgar
Kongressen fattade beslut om delvis uppdaterade stadgar.

Antalet ledamöter i förbundsledning och förbundsstyrelse
En ny stadgeutredning tillsattes som ska utreda antalet ledamöter i förbundsledning och förbundsstyrelse. Ett förslag ska presenteras på nästa kongress.

Beslut i korthet - torsdag 2 juni, förmiddag

Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 10:30 under torsdag den 2 juni.

Föräldraskap
Kongressen besvarade en motion: I Kommunal som organisation ska det inte vara något problem att delta i möten, därför har vissa avdelningar och sektioner erbjudanden om barnpassning vid sina möten. Går det inte att ordna barnpassning, finns det inga förbud att ha med sig barn på möten. Redan i dag finns också möjlighet att få barnomsorgsersättning såväl centralt som lokalt. Dessa ersättningar är tänkta att användas för barnpassning när det inte går att lösa på annat sätt.

HBTQ-politiskt program
Kongressen besvarade två motioner och biföll ett tilläggsyrkande: förbundet är tydligt i sitt ställningstagande för ett öppet arbetsliv fritt från diskriminering – oavsett sexuell läggning. I de nya uppdaterade riktlinjerna kommer de specifika HBTQ-frågorna i ställningstagande och aktiviteter att arbetas in, så att riktlinjerna och handlingsplanen för mångfald och mot diskriminering blir moderna och handlingskraftiga.

Jämlika löner
Kommunal bör driva frågan om jämlika löner politiskt, yrkar en motionär. Kongressen avslog motionen och framhåller att jämlika löner innebär att alla har samma lön. I den svenska modellen är det parterna, de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna, som förhandlar lönerna. Lön är alltså en fråga för parterna och inte en politisk fråga.

Riktlinjer och handlingsplan för mångfald och mot diskriminering
En motionär yrkar att riktlinjerna och handlingsplanen för mångfald och mot diskriminering ses över och uppdateras eller skrivs om i enlighet med aktuell lagstiftning och Kommunals aktuella ståndpunkter. Kongressen delar den uppfattningen och biföll därmed motionen.

Anställningsformer
Kongressen beslöt att Kommunal även fortsatt ska arbeta för att ”allmän visstidsanställning” tas bort ur LAS. Därmed bifölls fyra motioner och en besvarades.

Anställningstrygghet
Kongressen biföll en motion och beslutade att Kommunal ska verka för att intjänad kvalifikationstid ska vara överhoppningsbar.

Anställningsvillkor för timanställda
Kongressen beslutar att det bästa sättet att öka tryggheten för timanställda och bekämpa så kallade SMS-anställningar, är att Kommunal verkar för att minska antalet tidsbegränsade anställningar. Och därmed bifölls en motion samt ett tilläggsförslag, medan en motion avslogs och en besvarades.

Befattningslöner
Kongressen konstaterar att det finns en medlemsopinion för individuella löner, samt att Kommunal ska verka för så kallade befattningslöner. Med detta bifölls en att-sats och en avslogs.

Byte av bemanningsföretag
En motion om villkor för anställda i bemanningsföretag avslogs, då anställningstid enligt lagen alltid är kopplad till en juridisk person.

Förhandling av tandvårdsförsäkring
Kongressen konstaterar att behandlingskostnader för tandskador som uppkommer i arbetet ersätts av Försäkringskassan. Och därmed avslogs en motion.

Individuell lön
Kongressen avslog och besvarade ett antal motioner som begärde förbud mot individuell lönesättning.

Kollektivavtal
Kongressen framhöll att branschneutralitet råder vid förhandlingar med arbetsgivarorganisationer. Därmed avslogs en motion, medan en besvarades.

Konverteringsregeln i LAS
Kommunal ska arbeta för att vikariat och allmän visstidsanställning räknas samman vid konvertering av tjänst, så att den sammanlagda tiden är 720 dagar inom fem år. Detta beslöt kongressen och biföll en motion. Motionerna avslogs då kongressen anser att de regler som gäller i dag är tillräckliga för att få en arbetsgivare att tänka till innan man går till avsked.

Lönehöjningar i kronor
Kongressen besvarade en motion angående löneökningar och ersättningar, där det förtydligades att såväl procent som krontal måste kunna användas vid förhandlingar.

Lönetrappa
Kongressen konstaterar att med individuell lönesättning och tydliga kriterier för hur man kan öka sin lön kan så kallade lönetak undvikas. Och med detta avslogs en motion, medan en annan besvarades.

Objektiva mätbara mål
Kongressen besvarade en motion och fastställde att utrymme för löneökningar bäst skapas i utvecklingssamtal, där lönesättningsprocessen kopplas till uppnåbara mål i arbetet.

Planeringstid för barnskötare
Genom att besluta att Kommunal ska verka för att planeringstid systematiskt schemaläggs, biföll kongressen en motion.

Rättvis lön
Kommunal ska arbeta för att mellanskillnaden i lön mellan pensionsavgångar och nyanställda arbetstagare ska tillfalla den lokala lönehanteringen. Och med detta biföll kongressen en motion och en besvarades.

Schyssta villkor
Företag med kollektivavtal bör erbjudas en ”schyssta villkor”-logga, för att särskilja dem från andra företag. Detta beslöt kongressen och biföll en motion.

Solidariskt lönesystem
Arbetet med att implementera lönepolitiken centralt, såväl som lokalt och på arbetsplatserna ska fortsätta. Detta beslöt kongressen och besvarade samtidigt en motion.

Tillgodoräknande av tid för barnskötare
Kongressen avslog en motion genom att bland annat hänvisa till att befattningen förskollärare inte ligger inom förbundets organisationsområde.

Utköp av sjuka i alla avtal
En anställd och en arbetsgivare kan alltid komma överens om att den anställde ska bli utköpt, konstaterande kongressen. Och med detta avslogs en motion.

Villkor för timanställda
Kommunal anser att anställningstiden i normalfallet ska vara knuten till varje enskild arbetsgivare. Kongressen avslog med detta ställningstagande en motion.

Övertagande av personal vid upphandling
Kongressen biföll en motion genom att besluta att Kommunal ska verka för att övertagande av personal vid upphandling ska gälla samtliga anställda.

Internationellt fackligt samarbete
Kongressen besvarade en motion och framhöll att samverkan och kunskapsutbyte är ett viktigt verktyg för att kunna bemöta en internationellt samordnad arbetsgivare. För att tillvarata våra medlemmars intressen på en global nivå är Kommunal medlem i tre globala branschfederationer, exempelvis Internationella Transportarbetare-federationen. Om medlemmarna önskar fördjupa samarbetet ännu mer än det som redan sker på förbundsnivå är det en fråga som närmast bör diskuteras och hanteras inom ramen för den fackliga verksamheten i företaget.

Beslut i korthet - torsdag 2 juni, eftermiddag

Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till ca klockan 14:00 på torsdag den 2 juni.

Arbetstidsförkortning
En rad motioner om olika former av arbetstidsförkortning, som 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, avslogs och besvarades. Kongressen hänvisade samtidigt till att Kommunal i avtalsförhandlingar och efter medlemsdialog prioriterar att införa heltid som norm inom de branscher som förbundet organiserar, samt att förbundsmötet år 2006 fattade ett beslut om att införandet av 30 timmars arbetsvecka ska vara en vision. Slutligen bifölls en motion om att Kommunal fram till nästa kongress tar fram en arbetstidsrapport som belyser konsekvenserna av en arbetstidsförkortning för våra medlemmar.

Arbetstidslagen
Kongressen framhöll att all form av övertidsarbete påverkar människans psykosociala arbetsmiljö på ett negativ sätt, och att Kommunal ska arbeta aktivt för att förändra arbetstidslagen samt att bevaka att den följs, bland annat genom en myndighetsbedriven kontrollfunktion för arbetsgivarens övertidsuttag. Och med detta bifölls en motion.

Delade turer
Kommunal kan inte ensidigt förbjuda eller slopa delade turer eftersom arbetstidsförläggningen ingår i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Däremot biföll kongressen ett flertal motioner om att verka för ett sådant förbud. En motion om så kallad rörlig arbetstid besvarades också.

Fasta scheman
Motionären yrkar att Kommunal ska arbeta för att de arbetsgrupper som så önskar ska få fasta scheman. Kongressen avslår motionen genom att hänvisa till att detta är en lokal fråga, och inte något som ska hanteras centralt.

Nedtrappning inför pension
En motionär yrkar om nedtrappning av arbetstiden till bibehållen lön under de sista yrkesverksamma åren. Kongressen konstaterade att arbeta deltid inte behöver betyda en lättare arbetsbörda, samt att förslaget skulle kunna urholka arbetsgivarens ansvar för att organisera arbetsplatsen för det naturliga åldrandet. Därmed avslogs motionen.

Planering av arbetstid
En motion besvarades där kongressen betonar att arbetet ska organiseras så att arbetstagare har möjlighet till såväl återhämtning som en meningsfull fritid.

Regel om 11 timmar
Kongressen framhåller att avsteg från den så kallade 11-timmarsregeln inte får leda till ökad ohälsa för medlemmarna. Det lokala fackliga arbetet ska därför bevaka att arbetsgivaren följer arbetstidslagen och kollektivavtal. Därmed avslogs motionen.

Rätt till heltid
Totalt fem motioner om rätten till heltid bifölls av kongressen. Alltför många medlemmar arbetar ofrivillig deltid. Därför är det prioriterat för Kommunal att denna skadliga norm bryts.

Semesterledighet vid storhelger
Kongressen besvarar en motion om ledighet vid storhelger. Kommunal kan inte ensidigt besluta när semester ska beviljas. Men anser samtidigt att det är en viktig fråga att driva ur ett lokalt perspektiv.

Sänkt heltidsmått
Genom att hänvisa till den rapport som belyser de långsiktiga effekterna av en arbetstidsförkortning i relation till Kommunals arbetstidspolitiska mål.

Sänkt heltidsmått för nattpersonal
Kommunals arbete med arbetstidsfrågor ska ske lokalt. Att i central avtalsrörelse föra fram kravet på sänkt sysselsättningsgrad skulle komma att bekostas av ett lägre löneutrymme, något som medlemsdialogen ”Tid för dig” tydligt visat att medlemmarna inte vill. Och med detta avslogs totalt fem motioner.

Villkor för deltidsanställda
Kongressen konstaterade: frågan om arbetstidsförläggning, inklusive antal arbetspass, är en arbetsmiljöfråga och därmed ett arbetsgivaransvar. I det fall arbetsgivaren inte tar sitt arbetsmiljöansvar är det en fråga för förbundet lokalt att driva. Med hänvisning till ovanstående avslogs motionen.

Fackliga uppdrag ska vara a-kassegrundande
Kongressen beslöt att Kommunal tillsammans med politiken ska arbeta för att fackligt arbete ska vara a-kassegrundande, samt att fackligt uppdrag erkänns som godkänd aktivitet vid a-kassan. Samtidigt hänvisade man till de förslag på lagändringar som ännu inte har trätt i kraft. Och med detta bifölls en motion.

Höjd a-kasseersättning
Genom att bifalla tre motioner och avslå en motion beslöt kongressen att Kommunal ska verka för att taket i a-kassan höjs.

Regler för deltidsstämpling
Motionärerna yrkar att Kommunal som organisation arbetar politiskt för att förändra reglerna i a-kassan så att det blir möjligt att stämpla upp till heltid under hela stämpelperioden. Kongressen anser att arbetslöshetsförsäkringen ska fortsätta vara en omställningsförsäkring med en tidsgräns, men att de som fortfarande är arbetslösa när ersättningsperioden är slut ska erbjudas aktiva insatser som leder till arbete. Deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin och program inom arbetsmarknadspolitiken ska inte innebära sänkt ersättning. Aktivitetsstödet bör därför vara på samma nivå som arbetslöshetsförsäkringen och som Kommunal anser ska vara 80 procent. Med hänvisning till ovanstående biföll kongressen totalt sju motioner och två att-satser, medan en att-sats avslogs.

Regler om överhoppningsbar tid
Motionären yrkar att Kommunal ska verka för att a-kassans regler om tid som är överhoppningsbar efter avslutade eller avbrutna heltidsstudier ändras så att åldersgränsen och fem månaders heltidsarbete tas bort. Kongressen förstår problematiken med att unga personer har svårt att uppfylla villkoren för att kunna få ersättning, men anser att det i dagsläget finns områden i arbetslöshetsförsäkringen som är mer prioriterade och innebär stora förbättringar för Kommunals medlemmar. Därmed avslogs motionen.

Rätt till a-kassa efter 65 år
Kongressen besvarade en motion och konstaterade att med dagens regelverk för ersättning för a-kassan så får man vid arbetslöshet ersättning till 65 år och därefter är det pension som gäller.

AFA Avtalsförsäkringar
En motionär yrkar att Kommunal i första hand ska verka för ett bättre försäkringsskydd för sina medlemmar efter 65 års ålder, och i andra hand för att information om ändrade försäkringsvillkor skickas till berörda medlemmar. Kongressen konstaterar att försäkringsskyddet ofta skiljer sig åt före och efter 65 år, men att det också varierar mellan olika försäkringar och till viss del mellan olika avtalsområden. Gällande yrkandet om att information om ändrade försäkringsvillkor bör skickas till berörda medlemmar anser kongressen att det i första hand är statens och arbetsgivarens ansvar att informera om de förändrade villkoren. Medlemmar som har frågor kring sitt försäkringsskydd kan dock alltid vända sig till försäkringsansvarig på sin sektion. Och med detta avslogs en att-sats medan en besvarades.

Arbetsskadeförsäkringen
Kongressen biföll en motion: Kommunal ska även fortsättningsvis arbeta aktivt för att medlemmar får eventuella skador och sjukdomar godkända som arbetsskador. Samtidigt besvarades och avslogs två yrkanden gällande sjukavdrag vid behandling av arbetsrelaterade sjukdomar eller skador.

Avtalsförsäkringar TFA/TFA-KL
Det är en viktig princip att ett olycksfall ska behandlas lika, oavsett om det skett på väg till eller från arbetet eller på själva arbetsplatsen – med detta ställningstagande biföll kongressen en motion.

Förbättring av Inkomst- och sjukförsäkringen
En motionär yrkar att Inkomst- och sjukförsäkringen ska förbättras. Kongressen besvarade motionen och framhöll att Kommunal ständigt arbetar med att förbättra medlemmarnas ekonomiska trygghet vid arbetslöshet och sjukdom, bland annat genom att påverka riksdagens utformning av lagar samt via kollektivavtalade försäkringar som kompletterar den offentliga sjukförsäkringen.

Förändring av inkomstförsäkringen
Kongressen avslog två motioner, där motionärerna yrkade att den inkomstförsäkring som Kommunal erbjuder sina medlemmar görs om till en tandvårdsförsäkring.

Hemförsäkringen
Två motionärer yrkar: sänk fackföreningsavgiften genom att antingen ta bort hemförsäkringen eller göra den till en valfri del av medlemskapet. Kongressen avslog båda dessa motioner och hänvisade till att beslutet om kollektiv hemförsäkring har diskuterats ingående under lång tid och genomgått en omfattande demokratisk process.

Medlemsförsäkringen
Motionärerna yrkar om olika förändringar av Kommunals medlemsförsäkringar. Som exempel kan nämnas förslag att införa en renodlad tandförsäkring, förlänga efterlevandeskyddet samt att även säsonganställda bör få ta del av inkomstförsäkringen. Dessutom önskar ett antal motionärer specifika förändringar av försäkringsinnehållet, i syfte att förstärka skyddet vid skada och sjukdom. Kongressen biföll en att-sats och en motion i sin helhet. Det innebär att Kommunal ska verka för ett bättre försäkringsskydd för sina medlemmar efter 65 års ålder. Men också att förbundet ska arbeta aktivt för att samtliga medlemmar har samma försäkringsskydd, där Sjuk- och efterlevandeförsäkringen ska gälla under hela yrkeslivet. Samtidigt besvarades två motioner samt en att-sats, medan nio motioner avslogs.

Tandförsäkring för medlemmar
Motionären yrkar att Kommunal ska undersöka kostnaderna för att tandförsäkringen ingår i medlemsavgiften, samt om den tecknas i form av en tilläggsförsäkring. Förbundet ska också verka för att kunna erbjuda medlemmarna en tandvårdsförsäkring. Därmed biföll kongressen motionen.

Tandvårdsbidrag
Kongressen avslog en motion: Kommunal kan inte införa och finansiera ett bidrag som täcker medlemmarnas tandvårdskostnader.

Tandvårdsförsäkring
Motionärerna yrkar att Kommunal ska arbeta aktivt med att ta fram en tandvårdsförsäkring som kan erbjudas medlemmarna. Kongressen biföll totalt 37 motioner och beslöt att utreda varianter och utformning av en sådan försäkring.

Tandvårdsförsäkring ska ingå i medlemsavgiften
Motionärerna yrkar att en tandvårdsförsäkring ska ingå i medlemsavgiften till Kommunal. Denna fråga har varit aktuell även tidigare och förbundsstyrelsen är positiv till att utreda olika möjligheter till försäkringslösningar. I grunden måste dock frågan drivas som en självklar del i vårt generella välfärdssystem och våra styrande politiker måste på alla sätt påverkas för att prioritera en bra allmän tandvårdsförsäkring. Med hänvisning till ovanstående avslog kongressen totalt 14 motioner.

Tandvårdsreformer
Kongressen avslog en motion och hänvisade till att tandvårdsförmåner inte är en ersättning som anses tillhöra förvärvsarbete. Och att det därför inte är rimligt att utöka avtalsförsäkringarna med denna förmån.

Fortbildning för förtroendevalda
Motionärerna yrkar att Kommunal tar fram ett utbildningsprogram för explicit nya förtroendevalda, samt att en återkommande utbildningsdag inrättas. Kongressen framhöll att Kommunals utbildningar och material är standardiserade för att passa alla funktionsuppdrag. Detta för att säkerställa en gemensam och tydlig nivå för samtliga utbildningar och över hela landet. Därmed besvarades en motion medan två avslogs.

HBTQ-utbildning
Kommunal är en organisation som bygger på alla människor lika värde, där arbete mot alla former av diskriminering är en viktig uppgift. Kongressen beslutade att förtroendevalda ska ges HBTQ-kompetens, antingen inom ramen för en befintlig utbildning eller i form av en ny.

Kompetensutveckling
En motionär yrkar att kompetensutveckling ska kunna ske på betald arbetstid. Kongressen besvarade motionen och hänvisade till att arbetsmiljölagen säger att arbetsförhållandena ska ge möjlighet till såväl personlig som yrkesmässig utveckling. Förbundsstyrelsen anser vidare att kompetensutveckling för medlemmarna är primärt. Och att det i första hand är på arbetsplatsen kravet ska ställas på att varje medlem ska ha rätt till yrkesmässig kompetensutveckling.

Materialet Mäns våld mot kvinnor
En motionär yrkar att materialet Mäns våld mot kvinnor byter benämning, för att förtydliga att våld inte alltid kommer från män och inte alltid riktas mot kvinnor. Kongressen besvarade motionen och framhöll att det under år 2016 tas fram ett nytt, omarbetat material som behandlar just relationsvåld. Arbetsrubriken för detta material är Våld i nära relationer – mäns våld mot kvinnor.

Medlemsutbildning
En lättvariant av arbetsmiljö- och samverkansutbildning, möjlighet för alla medlemmar att gå en medlemsutbildning, samt en återkommande utbildningsdag för visstidsanställda: det är innehållet i tre olika motioner. Kongressen besvarade två av dessa motioner och avslog en. Detta genom att hänvisa till att LO tillsammans med förbunden tagit fram material för såväl medlemsutbildning som process-handledning. Innehållet i medlemsutbildningen ger deltagarna kunskaper om de fackliga idéer som bygger på det fackliga löftet. Dessutom får de grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundens mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Svenska på arbetsplatsen
Kommunal ska verka för att medlemmarna ska få rätt till språkutveckling i svenska på sina arbetsplatser och under arbetstid, beslöt Kongressen. Därmed bifölls två motioner.

Utbildningsorganisation
Kongressen besvarade en motion och beslöt att Kommunals utbildningsorganisation ska vara kvalitetssäkrad. I dag används LO:s ombudsmannautbildning – i utbildningen ingår exempelvis pedagogik, lärande, studie- och lästeknik samt kommunikation, skriftlig och verbal. Dessutom tränas man i att ge och ta emot feedback och redovisa arbeten inför grupp. Ombudsmän som håller funktionsutbildningar har också fått utbildning av förbundet som handledare.

Utökad språksatsning
Kommunal verkar för att aktiva språksatsningar kan och ska ske på arbetsplatser vars miljö är flerspråkig. Språksatsningar är ett led i yrkesutvecklingen, vilket i sin tur är en viktig del av den enskilde medlemmens vardag. Denna fråga har också blivit än mer viktig, i takt med Sverige utvecklas till att bli ett mångkulturellt samhälle. På kommunal.se finns i dag även information på andra språk än svenska. En generell erfarenhet är att man med metoden klarspråk (lättläst svenska) och engelska som skriftspråk når ut med många – om än inte alla – budskap.

Beslut i korthet - fredag 3 juni, förmiddag

Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till ca klockan 11:40 på fredag den 3 juni.


Alternativa behandlingsmetoder
Det inte är eftersträvansvärt att vidga högkostnadsskyddet på ett sätt som dels skapar risk för subventionering av oseriösa aktörer, dels att behovsprövningen av vården sätts ur spel. Kriterierna i högkostnadsskyddet är till för att säkerställa att statliga skattemedel går till evidensbaserad vård eller läkemedel som legitimerad sjukvårdspersonal bedömer att den enskilda är i behov av. I stället bör Kommunal verka för en bättre hälsa för medlemmarna bland annat genom en bättre friskvårdspeng och för att arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar.
Med hänvisning till ovanstående beslöt kongressen att avslå två motioner.

Avdragsrätt för medlemsavgift
Återinför avdragsrätt för den fackliga medlemsavgiften, yrkar en motionär. Kongressen biföll motionen och konstaterade att detta skulle leda till en likabehandling av parterna på arbetsmarknaden.

Bemanningsföretag
Kongressen gör bedömningen att det inte är en framgångsrik väg att verka för ett enhetligt förbud i samtliga branscher där det i dag används bemanningsföretag. Däremot ska Kommunal söka påverka Socialdemokraterna och politiker i allmänhet, så att företagen i större utsträckning tvingas använda andra kanaler än bemanningsföretag när medarbetare ska rekryteras. Därmed bifölls en att-sats, medan två motioner och en att-sats avslogs.

Bidrag till glasögon
Det är mycket positivt att regeringen beslutat om ekonomiskt bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. Däremot bör inte Kommunal under denna period prioritera att driva frågan om ett utvidgat bidrag, som då också skulle gälla för vuxna. Och med detta avslog kongressen en motion medan en besvarades.

Bättre för brukare
Kongressen avslog en motion och framhöll att användningen av hjälpmedel – såsom bältesanvändning vid förflyttning av brukare – ska regleras i lag.

Ersättning för vård av sjukt barn
En motionär yrkar förändring av de kvoter som innebär att lönebortfallet är större för vård av barn eller föräldrapenning jämfört med semester. Kongressen avslog motionen, då det skulle innebära att arbetstagaren skulle få mer i inkomst vid exempelvis föräldrapenning än när arbetstagaren är i tjänst.

Facklig-politisk samverkan
Kongressen beslöt att Kommunal även fortsättningsvis ska bedriva facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Därmed bifölls en motion.

FAS 3
Avskaffa FAS 3, yrkar en motionär. Kongressen besvarade motionen och framhöll vikten av att minska arbetslösheten genom exempelvis en välfungerande arbetslöshetsförsäkring och god matchning på arbetsmarknaden.

Fler demensboenden
Kongressen biföll en motion och hänvisade bland annat till Kommunals rapport ”Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende”, där krav ställs på att äldreboendena behöver individanpassas.

Fri sjukvård
Kommunal bör verka för en helt avgiftsbefriad sjukvård, yrkar en motionär. Kongressen avslog motionen och utvecklade skälen: Sjukvårdens resurser är begränsade och personalens insatser ska riktas till dem som bäst behöver dem. Patientavgifter har också ett symboliskt värde i att signalera att den tjänst som utförs kräver professionell kompetens.

Friår
Kongressen anser att det i dagsläget inte är rimligt att prioritera ett återinförande av det så kallade friåret. Skatteintäkterna bör i stället användas till att förbättra såväl anställningsvillkoren som att öka bemanningen inom välfärden. Och med detta avslogs två motioner.

Högre ersättning vid sjukfrånvaro
Kongressen instämmer i motionärens kritik av nuvarande brister i sjukförsäkringen. Att förbättra och utveckla sjukförsäkringen tar tid. Alla delar av organisationen måste samverka för att nå framgång vid riksdagens beslut om lagar och förordningar om sjukförsäkringen. Därmed besvarades en motion.

Höjd ålder vid vård av barn
Ersättningen för vård av barn är generös redan i dag. Och kongressen gör bedömningen att höja åldern för rätt till ersättning vid vård av barn inte är prioriterat. Därmed avslogs motionen.

Karensavdrag
Kongressen besvarade tre motioner och biföll ett tilläggsyrkande: för att komma till rätta med att det så kallade karensavdraget slår orättvist mot vissa arbetstagare, exempelvis nattpersonal, har Kommunal sedan år 2013 arbetat för att karensavdraget förändras. I rapporten ”Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning”, analyseras problemen med utformningen av nuvarande karensdag. Rapporten lyfte särskilt fram hur hårt utformningen slår mot anställda med koncentrerad arbetstid.

Karensdag vid smitta
Ett stort antal motionärer för fram att karensdagen vid smitta bör avskaffas eller att Kommunal verkar i den riktningen, samt att karensdagen generellt avskaffas. Kongressen anser att det är orimligt att medlemmar i vars arbete det finns en inbyggd risk för smitta betalar självrisk, när de drabbas av smittsamma sjukdomar. Vidare anser man att Kommunal ska verka just för ett slopande av karensdagen.
Med hänvisning till ovanstående biföll kongressen totalt 53 motioner, medan 90 motioner besvarades.

Karensdagen
Ett stort antal motioner rörande karensdagen och taket i sjukförsäkringen behandlades. Kongressen framhöll att man redan år 2013 fattade beslut om att Kommunal ska verka för att karensdagen på lång sikt avskaffas. Ett första steg är att karensavdrag införs i lagen om sjuklön. Det förslaget bereds för tillfället och förbundet väntar på att det ska genomföras. Vidare konstaterade kongressen att taket i sjukförsäkringen behöver höjas, för att inte sammanhållningen i själva försäkringen ska hotas.
Med hänvisning till ovanstående biföll kongressen 25 motioner och tre att-satser, medan två motioner och två att-satser besvarades. Dessutom avslogs en motion och en att-sats.

Lagen om valfrihet
Kongressen biföll en motion: Kommunal ska arbeta aktivt för att avskaffa lagen om valfrihet, samt verka för att införa trygga anställningar i aktuella branscher.

Lex Laval
En motion besvarades: För Kommunal är det en grundläggande princip att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på den svenska arbetsmarknaden. Sedan det så kallade Laval-målet har arbetet för att återupprätta denna princip haft högsta prioritet. Kommunal samverkar här med övriga LO-förbund och det är LO centralt som hanterar frågan. Styrelsen bedömer att LO:s arbete sakta men säkert ger resultat.

Privata sjukförsäkringar
Kommunal kommer alltid att värna en välfärd där alla bidrar efter förmåga och får tillbaka efter behov. Förbundets arbete för en värdig välfärd av hög kvalitet som finansieras gemensamt inbegriper ett motstånd till ”gräddfiler” i vården, vilket privata sjukvårdsförsäkringar är ett exempel på. När det gäller privata sjukvårdsförsäkringar så finns det i dag inga försäkringsbolag som inte erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar. Förbundet kan därför inte styra över vilka tjänster försäkringsbolagen erbjuder, bara de försäkringar förbundet själv tecknar. Privata sjukvårdsförsäkringar erbjuds inte i Kommunals egna försäkringspaket.
Med hänvisning till ovanstående biföll kongressen två att-satser, medan en att-sats avslogs.

Regler för inkomstgarantin
Kongressen biföll en motion och tillade att det finns flera problem med utformningen av dagens a-kassa. Därför bör tiden i anställning som ersättning baseras på sänkas från 12 till 6 månader, samtidigt som det ska räcka med 40 timmars arbete per månad.

Samverkan med Hyresgästföreningen
En motionär yrkar att Kommunal ska inleda ett samarbete med Hyresgästföreningen. Kongressen besvarade motionen och konstaterade att de lokala förutsättningarna, såsom bostadssituationen, måste styra val av samarbetspartner.

Subventionerad tandvård
Motionärerna tar upp tandvården, dess finansiering och kostnaderna för den enskilde. Kongressen instämmer i motionärernas problembeskrivning kring tandvården. I LO:s rapport ”Klassamhällets dolda leende”, där Kommunal har medverkat, föreslås en grundlig översyn av hela tandvårdssystemet, där utgångspunkten är att tänderna faktiskt är en del av kroppen. Inriktningen för översynen bör vara att skapa villkor som gör att den enskildes kostnader för tandvård blir överkomliga för. Men tandohälsan är för många personer mycket akut och kräver akuta insatser inom ramen för nuvarande system.
Kongressen biföll därmed en att-sats och två motioner, medan två motioner och en att-sats besvarades och åtta motioner avslogs.

Utbildning för personer över 57 år
Personer över 57 år bör kunna studera med stöd av samhället, yrkar en motionär. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär studiestöd till äldre studerande både kostnader i form av utbetalda bidrag och kommande skuldavskrivningar. Men samhällets intäkter ökar också om studierna stärker individens förankring på arbetsmarknaden, genom yrkes- och kompetensutveckling, som bättre matchar arbetsgivarnas behov. Med hänvisning till detta biföll kongressen motionen.

Vaccination
En motionär yrkar att Kommunal ska arbeta politiskt för att alla kvinnor ska få möjligheten att vaccinera sig mot livmoderhalscancer kostnadsfritt eller till en mycket ringa kostnad. Kongressen besvarade motionen genom att göra bedömningen att vården redan i dag arbetar väl med denna fråga.

Validering av kunskap
Motionären yrkar att Kommunal ska verka för att det blir lättare att validera kunskap från utländska utbildningsanordnare. Kongressen anser att det är viktigt att utbildningar utomlands tas tillvara och i de fall där det behövs valideras gentemot svenska utbildningar. Valideringen av kunskap ska ske parallellt med utbildning i svenska språket och annan yrkesutbildning. Och med det bifölls motionen.

Vinster i välfärden
På kongressen 2013 beslutades att Kommunal ska verka för att en så kallad non profitprincip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Och av det skälet kan förbundet inte kategoriskt motsätta sig privatisering av välfärdstjänsterna, då ett sådant ställningstagande skulle innebära att man exempelvis förhindrar personal- eller brukarkooperativ tar över och driver en verksamhet. Däremot har Kommunal slagit fast en kritisk hållning till marknadsmodeller. Med hänvisning till detta besvarades två motioner.

Beslut i korthet - fredag 3 juni, eftermiddag

Detta är de beslut som har fattats av Kommunals kongress fram till klockan 16:00 på fredag den 3 juni.

Arbetskläder/skyddskläder
Kommunal ska fortsätta att aktivt skapa opinion och debatt så att alla Kommunals yrkesgrupper, som har ett behov, får tillgång till för yrket lämpliga arbetskläder och/eller skyddsskor. Arbetsgivarens skyldighet och ansvar för att tillhandahålla detta ska också tydliggöras. Vidare är det viktigt för Kommunals yrkesgrupper att arbetsmiljölagstiftningen blir bättre anpassad och främjar en god arbetsmiljö som gagnar hälsa och stödjer preventiva insatser inom kvinnodominerade yrken.
Med hänvisning till ovanstående avslog kongressen totalt sex motioner och biföll åtta.

Arbetsmiljöforskning
En motionär yrkar att förbundet ska verka för att arbetsmiljöforskningen och ansvaret för den samlas i en sammanhållen organisation, samt att resurserna för forskning och kunskapsspridning inom arbetsmiljöområdet ökas. Kongressen besvarade motionen och framhöll att nedläggningen av Arbetslivsinstitutet har inneburit ett minskat fokus på just arbetsmiljöforskningen. Förbundet har därför drivit opinion för ett återskapande av ett nationellt centrum för arbetslivsforskning. Detta verkar nu delvis ha hörsammats av regeringen, som gett en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Utredaren förväntas redovisa uppdragets resultat hösten 2016.

Cancer klassad som arbetsskada
En motionär yrkar att brandmän som drabbas av cancer ska få sin sjukdom klassad och godkänd som arbetsskada. Kongressen besvarade motionen och framhåller att det är Försäkringskassan respektive AFA Trygghetsförsäkring som prövar om en anmäld skada eller sjukdom utgör en arbetsskada, och om ersättning kan utgå till följd av skadan/sjukdomen. Samtidigt tillägger man att Kommunal sedan år 2006 har arbetat med att förbättra arbetsmiljöarbetet, bland annat i samarbete med SKL. Det arbetet fortsätter. Speciellt som brandmän i högre utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av vissa typer av allvarliga sjukdomar som härrör från arbetsmiljön.

Friskvård på arbetstid
Kongressen besvarade en motion genom att hänvisa till att arbetsgivare redan i dag har en skyldighet att förebygga eventuella problem i arbetsmiljön, samt att friskvård ska regleras genom lokala kollektivavtal.

Hälsosam uniform
En motion besvarades, där kongressen framhöll att det är skyddsombudens uppgift att påverka och se till att arbetsgivaren dels inte utsätter arbetstagarna för ohälsa, dels erbjuder varje arbetstagare bra arbetsuniformer.

Hälsoundersökning
I totalt sex motioner yrkas att Kommunal ska verka för att kontinuerliga läkarundersökningar ska vara en rättighet för samtliga medlemmar. Kongressen biföll tre av dessa motioner, besvarade en samt avslog tre.

Högre personaltäthet i vård, skola och omsorg
Ett stort antal motionärer yrkar att Kommunal ska arbeta aktivt för att öka bemanningen inom bland annat barn- och äldreomsorgen. Kongressen konstaterar att Kommunal är en viktig aktör i just arbetsmiljöfrågor. Som alltid ska sträva efter att påverka dessa frågor i en riktning som gynnar medlemmarna. Det kan handla om såväl politiska beslut som konsekvenserna av dessa, samt att bevaka och driva arbetsmiljöfrågorna både lokalt som centralt. Dock kan inte förbundet ensidigt besluta om personaltäthetsfrågor, då dessa regleras i särskilda regelverk.
Med detta biföll kongressen tre motioner och besvarade fem.

Minskade barngrupper i förskolan
Flera motionärer yrkar dels att det ska vara färre antal barn i grupperna på förskolan, fritidshemmen samt skolan, dels att det ska finnas en maxgräns vad gäller antal barn per pedagog. Kongressen framhöll att det är respektive huvudman som ska se till att barngrupperna har en lämplig storlek och att lokalerna, utemiljö och bemanning är goda och tillräckliga för det uppdrag man har. Vidare hänvisades till rapporten ”Trygga famnar”, där Kommunal förtydligar sina mål för att skapa exempelvis en förskola med ökad kvalitet. Genom detta bifölls och besvarades ett antal motioner.

Nattpersonalens arbetsmiljö
Det finns flera utredningar som visar på sambandet mellan nattarbete och vissa sjukdomar. Genom att bifalla två motioner beslutar kongressen att en arbetsgrupp ska tillsättas, vars uppdrag är att granska nattarbete ur ett hälsoperspektiv.

Personalrum
Kongressen besvarade en motion genom att hänvisa till att det finns ett tydligt regelverk kring när och på vilket sätt ett vilorum på arbetsplatsen ska iordningställas.

Planeringssystem
Kongressen biföll en att-sats och hänvisade till rapporten ”Plats för proffsen – Ett alternativ till new public management i hemtjänsten”. Samtidigt besvarades ett yrkande om personalgruppers roll vid planering av själva verksamheten.

Skyddskommitté
Kongressen besvarade en motion: det finns sedan tidigare en tydlig reglering av hur skyddskommittéer ska bedriva sitt arbete. För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med lagstiftningen, är det också av särskild vikt att de personer som är verksamma i kommittéerna har tillgång till relevant kunskap. Genom att nu skapa en funktionsutbildning för Kommunals skyddskommittéledamöter kan det målet uppnås.

Vårdtyngd
Bemanningen inom vård och omsorg är ett mycket stort bekymmer. Och därför har Kommunal beslutat att prioritera bemanningsproblematiken under år 2016. Kongressen framhåller också att Arbetsmiljöverket nyligen har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga arbetsvillkoren inom äldrevården/omsorgen med fokus på arbetsbelastning, stress och möjligheter till delaktighet och inflytande på arbetet. Därmed anses motionerna besvarade.

Avtalspension/premiebefrielse
En motionär yrkar att Kommunal tar ut information om premiebefrielse mer effektivt till medlemmarna. Kongressen besvarade motionen och framhöll att förbundet arbetar kontinuerligt med frågan, exempelvis med reklamkampanjer i samarbete med LO.

Manual för pensionsfrågor
Motionären yrkar att en manual gällande pensionsfrågor tas fram. Kongressen avslog motionen och hänvisade till Pensionsmyndighetens hemsida samt minpension.se

Pensionsfond
I motionen yrkas att förbundet inför en extra pensionsförmån via för ändamålet lämplig privat pensionsfond. Motionen avslogs då denna åtgärd skulle minska utrymmet för såväl löneförhöjningar som andra förbättringar i avtalet.

Pensionsförmåner
Kongressen biföll en motion som yrkar att förbundet ska verka för att en översyn av pensionerna. Samtidigt poängteras att just denna fråga är av avgörande vikt för Kommunal som organisation.

Pensionsålder och generationsväxling
Kommunal bör arbeta för en bibehållen pensionsålder och underlätta en form av generationsväxling, yrkar motionärerna. Kongressen avslog dessa motioner och konstaterade att antalet arbetade timmar måste öka för att säkra de framtida pensionerna.

Rättvisare pensionssystem
Motionärerna yrkar att Kommunal ska arbeta för att dagens pensionssystem förbättras. Kongressen delar uppfattningen att man som pensionär ska ha råd att leva på sin inkomst, samt att pensionssystemet ska vara jämlikt och jämställt. Av dessa skäl bifölls motionen.

Sänkt pensionsålder
Kongressen avslog totalt tre motioner gällande sänkt pensionsålder. För att nivån på pensionen ska nå upp till LO:s mål om 70 procent av slutlönen, behöver antalet arbetade timmar öka i takt med att medellivslängden stiger.

Alkoholpolicy
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att ta bort den undantagsregel som tillåter alkohol vid representation, vid särskilda tillfällen. Det innebär att inköp av alkohol i fortsättningen aldrig kommer att finansieras av Kommunal. Därmed besvarades en motion samtidigt som ett tilläggsyrkande bifölls.

Antirök- och antisnuspolicy
Kongressen ställer sig positiv till rökfri arbetstid med betoning på att det måste ske på frivillig basis samt med gott stöd för medarbetare som vill sluta röka. Kommunal arbetar också aktivt med rökavväjningsinsatser, för att stödja medarbetare som vill sluta röka eller snusa. Med hänvisning till detta bifölls två att-satser, medan två att-satser avslogs.

Avdelningsdatorer
Kongressen avslog en motion om att köpa in bärbara datorer till alla med avdelningsuppdrag inom företagsorganisationen. Man hänvisar till att Kommunal nu bland annat inför säker åtkomst till nätverk och system via andra enheter oavsett vem som äger datorn/enheten och oavsett var man befinner sig så länge det finns en internetuppkoppling.

Betalning av medlemsavgift
Kongressen besvarade en motion: Kommunals nya avgiftsmodell möjliggör för medlemmen att betala sin medlemsavgift via autogirobetalning i stället för med utsända avier. Antalet medlemmar som utnyttjar denna möjlighet har ökat stort sedan kongressbeslutet 2013. Autogirobetalning har underlättat medlemsavgiftsbetalningen för medlemmarna, samtidigt som antalet utsända pappersavier minskat.

Ersättningsförfarandet i Kommunal
Förbundsledningen har under år 2015 fattat beslut om att utveckla vissa administrativa system. Projektet pågår för fullt. Första steget är att införa ett nytt löne- och personaladministrativt system. När detta finns på plats kommer nästa steg i projektet vara att utforma en digitaliserad lösning för hantering av ersättning till medlemmar och förtroendevalda. Detta ska införas så snart det är praktiskt och resursmässigt möjligt. Och med detta besvarades en motion.

Fackliga möten med VoteiT
Motionären vill möjliggöra medlemsmöten och debatter via VoteiT, ett system för att hålla beslutsmöten på nätet. Kongressen konstaterar att motionen stämmer väl överens med förbundets intentioner gällande det arbetsplatsnära fackliga arbetet. Detta arbete sker dock inte över internet utan med fokus på medlemmarna på arbetsplatsen och deras trivsel, kompetensutveckling och arbetsvillkor. Därmed avslogs motionen.

Gemensam facklig organisation
Kongressen avslog en motion och framhöll att ett gemensamt fackförbund för samtliga vård- och omsorgsanställda inte skulle gynna våra grupper. Det som är viktigast för att kunna driva yrkes- och villkorsfrågor är att arbetstagaren är med i rätt fackförbund. Störst styrka finns i förhållandet mellan arbetstagare, Kommunal och LO.

Hantering av personnummer
Motionären påpekar svårigheterna som en ID-stöld innebär för den enskilde och yrkar att Kommunal bland annat ändrar hanteringen av personnummer. I december 2015 antogs en ny EU-förordning, en Dataskyddslag, som kommer att ersätta dagens personuppgiftslag, PUL. Senast april 2018 ska arbetet vara klart. Kommunal kommer i och med det att göra en fullständig genomgång av våra system som innefattar personuppgifter samt en översyn över hela vår hantering av personuppgifter. Och därmed besvarades en motion.

Högkostnadsfond
En motionär yrkar att Kommunal skapar en högkostnadsfond för tandvård samt läkar- och sjukhuskostnader. Kongressen avslog motionen och hänvisade till att en fond av denna typ inte skulle vara möjlig att finansiera inom ramen för medlemsavgiften.

Innovationspris
Att skapa och administrera ett innovations- och uppfinningspris är inte en del av Kommunals kärnverksamhet. Kongressen anser att detta i stället bör hanteras genom initiativ från arbetsgivarna. Och därmed avslogs en motion.

Kollektivavtal på webben
Kommunal kommer efter 2016 års avtalsrörelse lägga ut kollektivavtalen på hemsidan. Vid eventuella funderingar ska medlemmen gå igenom avtalen med sin sektion. På så sätt minimerar vi risken för att medlemmen får fel avtal och därmed fel villkor. Och med detta biföll kongressen en motion och avslog en.

Kommunalapp
Kongressen besvarade en motion och biföll ett tilläggsyrkande: Kommunal ska tillsätta en arbetsgrupp som undersöker det eventuella behov som en app kan fylla, bland annat ur ett medlemsperspektiv.

Kommunals hemsida
I motionerna yrkas det att varje sektion bör ha en hemsida, att en chatt-funktion tas fram på kommunal.se och att man säkerställer att förbundets webbsidor fungerar fullt ut på Mac-datorer. Kongressen besvarade två av dessa motioner och biföll en. Detta genom att hänvisa till den nya webbplats som lanserades i december 2015 samtidigt som man inleder en behovsinventering för att utreda för vilka ämnen och områden en chatt gör bäst nytta.

Kommunikatörer
Kongressen biföll en motion och framhöll att Kommunal ser positivt på förslaget att anställa kommunikatörer på avdelningarna.

Konferensanläggningar
Kongressen besvarade en motion: det är viktigt att organisationen från tid till annan prövar om den verksamhet man driver är relevant för det uppdrag och de mål organisationen har, konstaterade kongressen och besvarade en motion. Kommunal äger i dag konferensanläggningen Marholmen, samt att ett antal avdelningar också har anläggningar som kan klassificeras som konferensanläggningar. Utredningen om Marholmens framtid kommer att läggas fram till förbundsstyrelsen under våren/sommaren 2016. Det vore därför fel att föregå denna genomlysning av verksamheten genom att fatta ett beslut i någon riktning innan denna utredning har presenterats.

LO Mervärde
Medlemmar i Kommunal behöver ibland göra privata inköp utan att behöva ta snabba och dyra lån. Förbundsstyrelsen tycker att som medlem i Kommunal så ska man ha så bra förmåner som möjligt. Därför valde Kommunal att ansluta sig till LO-Mervärde och samarbetet med Entercard, som tillsammans tagit fram ett betal- och kreditkort som är ett av marknadens bästa. Kongressen avslog med detta ställningstagande en motion.

Lokal för RSO/RFO
Motionärerna beskriver ett problem med att de som är RSO och RFO inte har tillgång till någon lokal för att träffa medlemmar och inte har någonstans att förvara sina handlingar. Kongressen håller med motionärerna om att RSO och RFO måste ha möjlighet att träffa medlemmarna och att de bör ha någonstans att förvara sina handlingar, men konstaterar också att detta är en fråga för respektive avdelning att hantera. Därmed avslogs två motioner.

Samordning av försäkringsfrågor inom LO
Kongressens inställning är att syftet med LO är vi ska sträva efter att göra medlemsnytta tillsammans. Det är därför nödvändigt att ständigt fundera över och ompröva våra metoder. Av den anledningen har Kommunal lämnat i en förbundsmotion tillsammans med IF Metall och Handelsanställdas förbund till LO kongressen och föreslagit att LO:s roll och uppgift ska utredas. Därmed besvarades en motion.

Medlemskap
Kongressen avslog en motion och framhöll att det dagligen skickas ut bekräftelser med beviljade eller avslagna ansökningar om medlemskap.

Partistöd till Socialdemokraterna
Kommunal har facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna och ger också ekonomiskt stöd till partiet. Skälet är att man vill ha ett jämlikt och jämställt samhälle där ingen blir diskriminerad och där människor inte ställs mot varandra. Den värdegrunden delar Kommunal med Socialdemokraterna. Att villkora anslagen anser kongressen inte skulle gagna samverkansarbetet. Därmed avslogs motionen.

Podcast
Kommunal har alltid velat ligga i framkant när det gäller kommunikation med medlemmar och förtroendevalda. Ett test med podcast, Kommunalpod, ligger redan som förslag. Vi kommer att testa några sändningar, och resultatet av dessa får vara vägledande för fortsättningen framåt. Och med detta besvarades en motion.

Reklam och media
I slutet av år 2014 fattades beslut om en stor satsning på marknadskommunikation för att öka nyrekryteringen av medlemmar till Kommunal. I beslutet låg inrättande av en ny marknadsfunktion på förbundskontoret med uppdraget att synliggöra Kommunal, öka kännedomen om Kommunal och om våra tjänster i målgruppernas medvetande. Kongressen anser att all Kommunals kommunikation ska utgå från medlemmarna, deras roll i arbetslivet och i samhället. Kommunals löfte är att alltid stå på medlemmens sida och ta fajten när det behövs. Det ska göras tydligt för medlemmar, potentiella medlemmar och allmänhet genom alla kanaler såsom media, webb, sociala kanaler, annonsering, nyhetsbrev, mässor med mera. Och med detta besvarades totalt fyra motioner.

Reserutiner
Kommunal åkte tåg för cirka 5 miljoner kronor år 2015 och varje bokning är viktig om vi ska kunna sänka våra resekostnader. Tågbiljetter och flygbiljetter har olika regler. Medan man på flygbiljetter kan göra ombokningar mot tillägg måste man vid bokning av tågbiljett redan vid bokningstillfället bestämma om man vill kunna boka om eller inte. Kommunal har valt att normalt boka icke ombokningsbara utresor och vid behov ombokningsbara hemresor då de flesta ombokningar sker på returresorna. Med detta ställningstagande avslog kongressen en motion.

Medlemscenter
En motionär yrkar att medlemscentrena avvecklas samt att arbetsuppgifterna och resurserna för dessa återinförs till avdelningsnivå. Kongressen avslog motionen. Förvaltningsadministrationens verksamhet är omfattande och komplex, den kräver både tid och kunskap. En samlad verksamhet säkerställer likabehandling och lika service för medlemmen. En samlad verksamhet har också möjliggjort en ökad uppföljning, effektivisering och styrning av densamma. Den ska därför ses som både resurseffektiv och ekonomiskt hållbar.

Tidningen kommunalarbetaren
Utvecklingen går framåt och det är i dag vanligt att man har sin almanacka i sin smartphone eller via olika e-postprogram. Kommunal arbetar kontinuerligt med IT-utveckling och strävar efter att minska mängden tryck, inte minst av miljöskäl. Information om medlemskap och försäkringar som fanns i almanackan ligger nu på Kom in och kommunal.se – där är informationen dessutom alltid uppdaterad.
Och med detta besvarade kongressen en att-sats och en motion, medan en att-sats avslogs.

Travtouren
En motionär yrkar att Kommunal inte ska anordnar fler travtourer. Kongressen konstaterar att det finns ett undertecknat avtal om att genomföra Kommunals lärlingsserie fram till och med år 2018. Därefter kommer en ordentlig utvärdering ske. Och med detta besvarades en motion.

Utbildningar
Kongressen anser att ombudsmännens kunskap och kompetens ska användas där den behövs som bäst. I rollen som ombudsman ingår många olika arbetsuppgifter. Några exempel på detta är ärendehantering av olika slag, förhandlingar, sektionsansvar – och att hålla olika utbildningar. Lokalkontorscheferna prioriterar och fördelar ombudsmännens arbetsuppgifter så att deras kunskap och kompetens gynnar organisationen och medlemmarnas bästa. Därmed avslogs en motion.

Medlemskap i KRAV
Kongressen besvarade en motion och beslöt att Kommunal ska verka för ett medlemskap i KRAV.

Tidningen Kommunalarbetaren
I motionen yrkas att en medlem, förtroendevald eller anställd ska kunna medverka i Kommunalarbetaren utan att utsättas för repressalier. Kongressen anser det vara självklart att det ska vara tillåtet att tycka, kommentera, bli intervjuad och göra inlägg i den egna facktidningen. Det är en uppfattning som styrks av förbundsstyrelsens beslut att inrätta en så kallad visselblåsarfunktion.

Lönesättning vid anställning inom Kommunal
Kongressen avslog en motion och beslöt att förbundet även fortsättningsvis ska ha en lönesättning som är jämställd och som möjliggör rekrytering av olika funktioner i verksamheten. Kommunals lönesättning grundar sig i befattningarnas krav och svårighetsgrad och differentieras efter individuella prestationer och omvärldsfaktorer. I förhållande till jämförbara organisationer ligger förbundets löner inte högt.

Barnskötarnas yrkesroll
Kongressen beslöt att Kommunal ska verka för att synliggöra och förstärka barnskötarnas yrkesroll och status. Detta arbete ska i synnerhet leda till att respekten för denna yrkesgrupp och dess kompetens förstärks. Och med detta bifölls totalt tre motioner.

Formell kompetens
Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet ska utgöra den grundläggande yrkesutbildningen för vård och omsorgsyrken. Det finns många verksamhetsområden inom vård och omsorg. Därför krävs att det finns möjligheter till specialisering på yrkeshögskolenivå efter yrkesexamen. Kongressen uppfattning är att det även behöver utvecklas nationella vidareutbildningsmöjligheter för många av förbundets medlemmar. Vidare ska förbundet verka för nationellt likvärdiga yrkesutbildningar, inom såväl gymnasium som yrkeshögskola.
Med hänvisning till ovanstående bifölls en motion.

Kompetensutveckling
En motion besvarades genom att kongressen poängterade att medlemmarnas kompetensutveckling är en synnerligen viktig fråga. I första hand ska utbildningen ske på arbetsplatsen och i arbetsgivarens regi, då varje medlem har rätt till kompetensutveckling i yrket. Förbundet har i rapporten ”Trygga famnar” även framfört krav på att regering och myndigheter ska inrätta en särskild satsning och då i ett så kallat Barnskötarlyft. Kommunalare som är riksdagsledamöter har även skrivit riksdagsmotioner i ämnet. I dagsläget har myndigheterna hänvisat detta till de satsningar man gör på vuxenutbildning samt på ett nytt så kallat kunskapslyft.

Kompetensutveckling för kökspersonal
Kongressen biföll en motion: Kommunal ska arbeta aktivt för att kökspersonal erbjuds olika former av kompetensutveckling.

Legitimation för undersköterskor
Frågan om legitimation för Kommunals medlemmar inom vård- och omsorg har debatterats på ett flertal kongresser och förbundsmöten. I huvudsak har det handlat om att höja statusen för yrket samt ett erkännande av yrkeskunskap. Många arbetsgivare är tveksamma till stramare kompetenskrav för Kommunals yrkesgrupper inom vård och omsorgssektorn, då de ser denna typ av regler som kostnadsdrivande. Men kongressen ser denna fråga som viktig för att utveckla undersköterskeyrket och biföll därför totalt tre motioner: Kommunal ska arbeta vidare med att förbereda och implementera legitimation för undersköterskor.

Titulatur för undersköterskor
Kommunal ska verka för att en erkänd och skyddad yrkestitel för specialistutbildade undersköterskor etableras, exempelvis ”Specialistundersköterska demensvård”. Detta beslöt kongressen och biföll med det två att-satser och en motion, medan ytterligare en att-sats besvarades. Kolla upp

Undersköterskornas yrkesroll
Motionärerna yrkar att förbundet ska intensifiera arbetet med att göra undersköterskeyrket mer attraktivt. Kongressen delar motionärernas uppfattningar såväl när det gäller framtida behov av undersköterskor som vikten av yrkesutveckling samt att bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor är avgörande för branschens framtid. Det är också mot den bakgrunden som förbundet redan i dag driver dessa frågor med stor energi, där ett exempel är framgångarna i årets löneförhandlingar med SKL. Med detta biföll kongressen två motioner och besvarade en

Utbildning för skötare, barn- och undersköterskor
Motionärerna yrkar att utbildning och vidareutbildning för barnskötare samt barn- och undersköterskor på olika sätt ska förbättras och utvecklas – i en motion yrkas också specifikt att barnskötare ska erbjudas förskollärarutbildning. Kongressen biföll totalt fyra av dessa motioner, besvarade två och avslog en motion. Samtidigt framhöll man att Kommunal arbetar målinriktat med att skapa karriärvägar som bidrar till yrkesutveckling, bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och högre lön. Detta är nödvändigt för medlemmarna, kvaliteteten och inte minst attraktionskraften till branschen. Kongressen tillade också att det i nuvarande situation inte är möjligt att driva kravet att barnskötare ska erbjudas förskollärarutbildning, utan krav ska i stället ställas på att de anställda barnskötarna erbjuds barnskötarutbildning.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar