Avtal klart - KFO personlig assistans


2020-12-11

Kommunal har tecknat kollektivavtal för branschen personlig assistans med arbetsgivarorganisationen KFO. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver det finns villkorsförbättringar som handlar om  tydligare regler om rörliga ersättningar, sänkt ålder för inbetalning av tjänstepension och förbättringar kring schemaförändringar. Avtalet gäller mellan 1 november 2020 till 30 september 2023. 

Kvinna står mot en blank vägg.
Foto: Jonathan Bergqvist, AHA.

Hur stora blir löneökningarna?

Sammanlagt ger avtalet ett löneutrymme på 5,4 % under avtalsperioden. 

 • 1 april 2021 är potten 728 kr vilket motsvarar en höjning på 3 %. 
 • 1 september 2022 är potten 582 kr vilket motsvarar en höjning på 2,4 %. 

Hur fungerar löneprocessen? När får jag veta vad jag får i löneökning?

Lönerna ska förhandlas vid två tillfällen under avtalsperioden. Detta kallas lönerevision. Till varje gång har de centrala parterna förhandlat fram ett utrymme i kronor som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan ska förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla tillsvidareanställda med månadslön till en gemensam pott. Exempel: För en arbetsplats med tio personer och med ett utrymme på 728 kronor, blir potten 7280 kronor. Sedan fördelas potten mellan de anställda. För deltidsanställda beräknas beloppen proportionellt till din anställningsgrad. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

Vad händer med de rörliga ersättningarna? 

Rörliga ersättningar som till exempel OB-tillägget ökar under avtalsperioden med 5,4 %. De höjs vid tre tillfällen: 1,8% 1 januari 2021, 1,8% 1 januari 2022, 1,8% 1 januari 2023.

Jourersättningen kommer att öka med 4,5 % under avtalsperioden. De höjs vid tre tillfällen: 1,5% 1 januari 2021, 1,5% 1 januari 2022, 1,5% 1 januari 2023.

Kommer lägsta lönen att höjas? 

ja, lägsta lönen kommer att höjas med 5,4% under avtalsperioden. Första höjningen är på 3 % och träder i kraft den 1 januari 2022. Den andra höjningen sker den 1 januari 2023, då höjs lägsta lönen med 2,4%. 

Har det blivit några villkorsförbättringar i avtalet?

Ja det nya avtalet innehåller flera villkorsförbättringar. 

 • Från den 1 januari 2023 kommer semesterersättningen att höjas för timavlönade när man fyller 40 respektive 50 år. Alla får idag 12% i semesterersättning. Det år man fyller 40 år höjs den till 13% och till 14% det år man fyller 50 år. 
 • När arbetsgivaren vill ändra ditt schema så måste arbetsgivaren fastställa det i god tid och senast 14 dagar innan schemaändringen träder i kraft. I det tidigare avtalet stod det ”bör fastställas i god tid” nu är den skrivningen ändrad till ”ska fastställas i god tid”. 
 • I de fall där assistenten inte längre fungerar tillsammans med brukaren ska arbetsgivaren, innan anställningen avslutas, undersöka möjligheten till anställning hos annan brukare hos arbetsgivaren inom avtalsområdet. 
 • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier. Det kommer att tas fram ett stödmaterial för att motverka och förebygga sexuella trakasserier i samband med arbetet. 

Vilka frågor kommer det att jobbas särskilt med under avtalsperioden?

 • Arbetsgrupp kring månadsavlöning.
  Syftet med det partsgemsamma arbetet är att undersöka möjligheten för hur de flesta assistenter ska bli månadsavlönade istället för timavlönade. Arbetet ska inledas 22-09-01 och vara klart senast 2023-09-30.
 • Arbetsgrupp kring jour.
  Syftet är att utreda möjligheten att få till en central överenskommelse om förändringar av reglerna om arbetad tid under jour. Förslag till ska vara klart senast 2021-06-30, för att kunna införa eventuella förändringar i kollektivavtalet från den 2021-10-01. 
 • Arbetsgrupp kring timbaserad semester.
  Syftet är att utforma villkor för en central reglering i kollektivavtalet om tillämpning av timbaserad semester. Det vill säga att kunna välja att ta ut semester i timmar eller i dagar. Förslaget ska vara klart senast 2021-06-30, för att kunna införa eventuella förändringar i kollektivavtalet per 2022-01-01.

Blir det någon extra lönesatsning på yrkeserfarna?

Indirekt blir det en satsning på yrkeserfarna genom höjd semesterersättning för personer över 40 år. Ålder hänger ofta ihop med yrkeserfarenheten. 

Varför får vi ingen löneförhöjning i år?  

Alla kollektivavtal som skulle ha förhandlats under våren förlängdes på grund av den väldigt osäkra situation som pandemin skapade. Nu när avtalen går ut och har förhandlats igen har vi som vanligt haft ”märket” att förhålla oss till (alltså industrins avtal som sätter normen för alla avtal på svensk arbetsmarknad). Men förutom märket har vi även behövt förhålla oss till att inget avtal ska gynnas eller missgynnas av att vara förlängda olika långt. Det hänger ihop med hur länge avtalet blev förlängt, och därför får en del avtal lönerevision tidigare och andra senare, helt enkelt för att jämna ut de olika förlängningarna. 

Självklart hade det ju varit allra bäst om vi hade kunnat förhandla i våras som planerat, men under de omständigheter som rådde då gick inte det. 

De som jobbar inom regioner och kommuner fick ju löneförhöjningar redan nu i november och dessutom ett engångsbelopp som kompensation. Varför skiljer sig avtalen åt? 

Varje kollektivavtal är unikt och har sina fördelar och nackdelar. Kommunal organiserar både kommunal- och regionanställda såväl som privat anställda. Vårt allra största kollektivavtal är det med Sveriges kommuner och regioner och Sobonas största avtal, och den här gången valde de arbetsgivarna att gå oss till mötes på många av våra krav. Det var intensiva och tuffa förhandlingar, men SKR är trots allt en politiskt styrd organisation och inte ett vinstdrivande privatägt företag som många av arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv. Vi hade önskat att fler arbetsgivare kunde göra som SKR, men tyvärr har de inte valt att premiera sina anställda. Det finns dock inga hinder för enskilda arbetsgivare att ge sina anställda ett engångsbelopp trots att det inte regleras i avtalet.

Arbetsgivarorganisationen förändras snart? Vad är det som kommer ske och hur påverkar det mig?

Det stämmer att arbetsgivarorganisationen KFO kommer byta namn till Fremia den 1 januari 2021. Det kommer inte att påverka dig som jobbar som personlig assistent.  

Avtal klart - KFO personlig assistans

Mitt nya avtal - KFO Personlig assistans (pdf)

Dela sidan