Avtal klart - Almega Vårdföretagarna - ambulanssjukvård (bransch H)


2021-02-05

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för ambulanssjukvård (bransch H). Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det kommer genomföras två lönerevisioner under avtalsperioden. Avtalet gäller mellan den 1 januari 2021 till den 30 september 2023.

Närbild på kvinna i ambulansarbetskläder.
Foto: Kommunal.

Hur stora blir löneökningarna?

Sammanlagt ger avtalet ett löneutrymme på 5,4 procent på under avtalsperioden som har två lönerevisioner. 

  • 1 maj 2021 med 3 procent. 
  • 1 oktober 2022 med 2,4 procent.

Hur fungerar löneprocessen? När får jag veta vad jag får i löneökning?

Lönerna kommer att förhandlas vid två tillfällen under avtalsperioden. Detta kallas lönerevision. Till varje gång beslutar de centrala parterna om ett utrymme i procent som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan kan förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla heltidsanställda med månadslön till en gemensam pott. Exempel: För en arbetsplats med 10 personer tjänar 29 000 kr i grundlön blir då blir potten 8700 kronor att fördela på 10 personer. För deltidsanställda beräknas beloppen proportionellt till din anställningsgrad. Sedan fördelas potten mellan de anställda. Föredelning av potten är individuell och differentierad utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

När kommer min nya lön? 

Den första lönerevisionen är den 1 maj 2021. När det centrala avtalet nu är klart så kommer det ske lokala förhandlingar på din arbetsplats. Om de löneprocessen drar ut på tiden så får du din nya lön retroaktivt från den 1 maj 2021. 

Varför får vi ingen löneförhöjning för 2020?  

Alla kollektivavtal som skulle ha förhandlats under 2020 förlängdes på grund av den väldigt osäkra situation som pandemin skapade under våren 2020. Alla kollektivavtal prolongerades (förlängdes) då i sju månader. I förhandlingen har vi haft två saker att förhålla oss till, prolongeringen och ”märket” (alltså industrins avtal som sätter normen för alla avtal på svensk arbetsmarknad). Alla avtal har fått förhålla sig till prolongeringen, detta för att inget avtal ska gynnas eller missgynnas av att avtalen förlängts olika länge. Det innebär att vissa avtal behöver vänta på sin lönerevision trots att avtalet är tecknat. 

Självklart hade det ju varit allra bäst om vi hade kunnat förhandla som planerat, men då hela arbetsmarknaden förlängde kollektivavtalen i sju månader så måste även detta avtal förhålla sig till det.  

Varför blir det ingen arbetstidsförkortning?

En av de viktigaste frågorna i avtalsförhandlingarna var att få till en arbetstidsförkortning. Detta är en fråga som både förhandlare och delegation har jobbat mycket med och verkligen ville ha med i avtalet. Men arbetsgivarna krävde väldigt stora försämringar i kollektivavtalet för att gå med det. Dessa försämringar är något som vi absolut inte kan acceptera då det skulle innebära att anställda skulle få ännu mindre inflytande över arbetstiden. Det gjorde att vi tvingades säga nej till en arbetstidsförkortning. 

Vad händer med de rörliga ersättningarna? 

De rörliga ersättningarna, som till exempel OB-ersättning, kommer att öka med 5,4 procent under avtalsperioden. Den första höjningen är på 3 procent och gäller från den 1 maj 2021. Den andra höjningen är på 2,4 procent och gäller från den 1 oktober 2022. 

Kommer lägsta lönerna att höjas? 

Den kommer att höjas med 5,4 procent under avtalsperioden. Det sker i två omgångar, första gången 1 maj 2021 och andra gången 1 oktober 2022. 

Vilka frågor kommer det att jobbas särskilt med under avtalsperioden?

Vi är överens med arbetsgivaren att ambulansverksamhetens karaktär genomgått en omvandling sedan det befintliga kollektivavtalet ursprungligen tecknades. Från att ha enbart varit en transporttjänst för sjuka eller skadade har verksamheten utvecklats till mobil akutvård med stora krav på medarbetarnas och företagens kompetens, utveckling, flexibilitet, tillgänglighet. 

Parterna har därför kommit överens om att i en arbetsgrupp som ska studera verksamheten i dess helhet.  Syftet är att få en tydlig bild av branschen och att utveckla kollektivavtalet på ett sätt som stöder branschens och medarbetarnas utveckling.  Arbetet skall påbörjas under våren 2021 och en rapport ska vara klar den 31 mars 2022. 

Avtal klart - Almega Vårdföretagarna - ambulanssjukvård (bransch H)

Almega Vårdföretagarna - ambulanssjukvård bransch H (pdf)

Dela sidan