De nya asbestreglerna närmar sig: ökad säkerhet för brandmän


Mikael Svanberg

Blogginlägg

av Mikael Svanberg

Brandmännen utsätter sin hälsa för fara varje gång de går till sitt arbete. Den konstanta exponeringen för farliga ämnen vid släckningsinsatser i exempelvis brinnande byggnader ökar riskerna för att utveckla vissa cancerformer avsevärt. Men det finns hopp. Kommunal har på EU-nivå drivit igenom ett nytt arbetsdirektiv som är ett viktigt steg mot att stärka skyddet för de som står i frontlinjen när det brinner.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är brandmän särskilt sårbara för att utveckla cancer under sin yrkeskarriär. Detta beror på deras regelbundna exponering för farliga cancerogena och mutagena ämnen i samband med bränder. För att minska denna allvarliga hälsorisk har ett nytt arbetsdirektiv tagits fram. Direktivet har potential att avsevärt minska riskerna som brandmännen utsätts för. Det är hög tid att ge dem det skydd de förtjänar.

Europaparlamentet röstade den 3 oktober 2023 om lagstiftningsresolution om ändring av direktiv 2009/148/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet. Direktivet har publicerats på Europaparlamentets hemsida och finns tillgängligt på alla EU-språk. Direktivet skickas nu till alla medlemsländer, som var och en behöver implementera och anpassa sin nationella lagstiftning för att följa det som har fastställts. Detta innebär att det som står i direktivet kommer att bli betvingande i alla EU-länder, så även Sverige.

En osynlig men livsfarlig risk

Under en släckinsats mot en brinnande byggnad utsätts brandmännen för en dold och livsfarlig risk. Förutom cancerogen och mutagena ämnen som bildas vid förbränning finns även risk att exponeras för asbest. Många äldre byggnader, särskilt de som byggdes före asbestförbudet 1982, kan innehålla asbesthaltiga material. När dessa material brinner och brandmännen tvingas riva ut byggnadsmaterialet, frigörs mikroskopiska asbestfibrer i luften. Dessa fibrer kan fastna på skyddskläder, skyddsutrustning, arbetsredskap och det är här problemen börjar.

Asbestfibrer är osynliga för det blotta ögat och kan lätt tränga in i lungorna, där de kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungcancer och asbestos.

Efter släckningsinsatsen är risken stor att brandmännen andas in förorenad luft. Detta kan ske på skadeplatsen, under transport tillbaka till brandstationen eller vid sanering och rengöring av utrustningen. Asbestfibrer är osynliga för det blotta ögat och kan lätt tränga in i lungorna, där de kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungcancer och asbestos. Det är en tyst fara som lurar i skuggorna efter släckningsarbetet.

Det nya direktivet innebär en betydande förstärkning av skyddet för EU:s arbetstagare däribland brandmännen mot exponering för asbest. Vad som är ännu mer betydelsefullt är att Kommunal har varit aktivt involverat arbetet och påverkat direktivets innehåll genom sitt medlemskap i den europeiska fackliga organisationen EPSU (European Public Services Union). Det är ett exempel på hur fackförbund kan spela en avgörande roll i att forma och påverka politiska beslut som direkt påverkar arbetstagarnas välbefinnande.

När Kommunal tillsammans med EPSU började arbeta med detta ärende hade vi tre huvudkrav:

  • Erkännande av brandmän som en särskild riskgrupp.
  • Obligatorisk dekontaminering - saneringsrutiner– specifikt för brandmän.
  • Nationella asbestregister på fastigheter för att övervaka exponering.

Det direkta resultatet efter omröstningen i EU parlamentet är att de två första kraven har godkänts. Det tredje kravet kommer att diskuteras och processas vidare i ett annat förslag till nytt direktiv avseende renovering av byggnader som förväntas publiceras innan årets slut.

Vad innebär detta direktiv för brandmän?

Det nya direktivet är mycket positivt för brandmännen. Det erkänner de specifika riskerna som brandmän utsätts för i sitt arbete och ger Europeiska kommissionen mandat att inom två år utarbeta riktlinjer med branschspecifika lösningar för brandmän och räddningstjänst. Detta gäller för alla brandmän, oavsett om de redan har exponerats för asbest eller kan vara i riskzonen i framtiden.

Detta direktiv ställer också krav på obligatorisk lämplig dekontaminering, saneringsrutiner och fungerande logistik för brandmän när de har varit i kontakt med asbest. Det innebär att det måste finnas riktlinjer, en fastställd procedur, när sådana situationer uppstår. Dessutom kommer arbetsgivare nu att vara skyldiga att erbjuda både praktisk och teoretisk utbildning som är anpassad till brandmännens specifika behov. Detta inkluderar utbildning om dekontaminering och krav på medicinsk övervakning.

Sammanfattningsvis är detta ett stort steg framåt för att skydda brandmännen som riskerar att utsättas för asbest i sitt arbete. Det är viktigt att notera att detta direktiv gäller för heltidsanställda brandmän och räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB – personal, som betraktas som arbetstagare. 

Genom aktivt påverkansarbete och samarbete med andra europeiska fackliga organisationer har Kommunal framgångsrikt bidragit till att stärka skyddet för arbetstagare som riskerar exponering för cancerogena och mutagena ämnen.

Kommunal tillsammans med EPSU är också fortfarande engagerade i andra ärenden som rör brandmännens hälsa och säkerhet. Kommunal arbetar för att erkänna WHO:s IARC-klassificering i EU-lagstiftningen och bevakar arbetet kring uppdateringen av direktivet om carcinogener. Dessutom jobbar EPSU med ett nytt förslag gällande renovering av byggnader, med fokus på nationella register på fastigheter där det är klarlagt att det finns asbest i byggnadsmaterialet och detta register ska 24/7 vara tillgänglighet för brandmän vid en utryckning.

Kommunals viktiga roll

Kommunals deltagande i arbetet genom sitt medlemskap i EPSU är ett utmärkt exempel på hur fackförbund kan spela en avgörande roll i att forma och påverka politiska beslut som direkt påverkar arbetstagarnas välbefinnande. Genom aktivt påverkansarbete och samarbete med andra europeiska fackliga organisationer har Kommunal framgångsrikt bidragit till att stärka skyddet för arbetstagare, såsom brandmän, sotare och renhållningsarbetare, som riskerar exponering för cancerogena och mutagena ämnen.

Uppdateringen av asbestreglerna representerar en viktig milstolpe för att säkerställa hälsan och säkerheten för våra brandmän och andra arbetstagare som kan komma i kontakt med asbest. Det är ett betydelsefullt steg i kampen för att minska riskerna för arbetsrelaterade cancerfall och en tydlig signal om att EU är engagerat i att skydda arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, med Kommunal som en värdefull aktör i denna strävan.

Slutsats: en säkrare framtid för brandmännen

Sammanfattningsvis innebär de nya asbestreglerna en bättre framtid för våra brandmän. Genom ökad utbildning, bättre skyddsutrustning och förbättrade saneringsmetoder kommer deras arbetsmiljö att bli säkrare. Detta är inte bara ett steg i rätt riktning för brandmännen själva utan också för samhället.

Tillsammans har det gjorts betydande framsteg, men vi kommer fortsätta att arbeta så att även arbetsmiljöverket, arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona samt kommunerna tar sitt ansvar för att säkerställa brandmännens hälsa och säkerhet.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar