Sveriges civilförsvar måste stärkas


Hans Kotzan

Blogginlägg

av Hans Kotzan

Sverige är beroende av ett starkt civilförsvar med en aktiv räddningstjänst för att hantera olika typer av kriser. Kommunal organiserar anställda inom räddningstjänsten – medlemmar som varje dag bidrar till ett tryggare Sverige. Vi välkomnar utredningen ”Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” som nu gått ut på remiss, men med ett par viktiga medskick.

Den kommunala räddningstjänsten är grunden för Sveriges förmåga att hantera kriser. Varje kommun är enligt Lagen om Skydd mot Olyckor, LSO, skyldig att göra en riskbedömning av den egna verksamheten. Vi befinner oss i ett läge där det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde kräver en snabb återuppbyggnad av det civila försvaret. Det är bråttom och behovet av bättre förutsättningar i kommunerna kan inte underskattas. 

Faktum är att de flesta arbetsuppgifter utförs av yrkesskickliga individer - inte av satelliter eller drönare– och de behöver bli fler.

En tillräcklig bemanning är en förutsättning

Ett flertal tidigare utredningar har identifierat brist på operativ personal inom räddningstjänsten. Trots det hyser både politiker och tjänstemän ofta allt för höga förhoppningar om att tekniska lösningar ska fixa problemen. Faktum är att de flesta arbetsuppgifter utförs av yrkesskickliga individer - inte av satelliter eller drönare– och de behöver bli fler. 

Skogsbränderna 2014 och 2018 utgör inte en direkt anledning till att höja beredskapen, men de avslöjade tydliga brister i den kommunala räddningstjänstens beredskap. En statlig kraftsamling med en satsning på civilförsvarpersonal skulle kunna minska riskerna för att historien återupprepas. Med klimathotet växer oron för kriser där civilförsvarspersonal utgör en viktig tillgång. Därför är det lämpligt att stärka civilförsvaret nu.

Samtidigt som det finns ett krav på grund- och repetitionsutbildning för civilförsvarspersonal inom beredskapsorganisationen, saknas förmodligen tillräckliga resurser för att genomföra dessa utbildningar, inklusive handledning av personalen. Kommunal har tidigare pekat på bristande bemanning inom räddningstjänsten vilket har lett till brist på tid för kompetensutbildning och nödvändiga repetitiva övningar. Det kommer därför att bli en utmaning för räddningstjänsterna att prioritera bland alla de nya uppgifter som tillkommer. 

Utbildning kräver utbildade

I utredningen föreslås att all civilförsvarspersonal ska genomgå grund- och repetitionsutbildning, men det är tyst om de cirka 15 000 heltidsanställda och deltidsbrandmän (RiB:are) som i stor utsträckning saknar civilförsvarsutbildning. Det är dessutom dessa som förväntas handleda grund- och repetitionsutbildning. Det är därför oerhört viktigt att säkerställa att den personal som ansvarar för att utbilda och handleda civilförsvarspersonalen också har den nödvändiga utbildningen och kompetensen för denna uppgift, ett minimikrav kan jag tycka.

De som idag har examen från utbildningen Skydd Mot Olyckor (SMO) eller Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) saknar i stora delar den utbildning som förväntas av civilförsvarspersonalen. För att säkerställa att brandmän och annan räddningspersonal får den nödvändiga kompetens den behöver bör det övervägas att införa civilförsvarsutbildningen i SMO- och GRIB-utbildningen. Det skulle garantera att alla som tar examen när de lämnar SMO eller GRIB är redo för civilförsvarsuppgifterna. Det skulle också bidra till att höja den övergripande kompetensen och beredskapen inom räddningstjänsten och underlätta samarbetet med civilförsvaret vid stora händelser. 

Det handlar om trygghet och säkerhet som levereras varje timme, varje dag året runt.

Stat och kommun måste investera

Det kommer att krävas ökade investeringar och planering från både statlig och kommunala nivåer för att säkerställa att räddningstjänsten och den kommande civilförsvarsstyrkan har tillräckliga resurser för att möta de växande kraven på beredskap och förmåga att hantera olika typer av arbetsuppgifter i kriser och olyckor.

Att bedriva räddningstjänst och den framtida civilförsvarsstyrkan kommer att kräva resurser och i tider av ekonomisk turbulens kommer prioriteringar för vår trygghet och skydd sättas på sin spets. Precis på samma sätt som de investeringar som görs i försvarets olika vapenslag för att skapa trygghet i händelse av ett militärt angrepp behöver vi tillföra resurser till räddningstjänst och civilförsvar. Det handlar om trygghet och säkerhet som levereras varje timme, varje dag året runt. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar